DistIT: Kvartalsrapport januari-mars 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024

 •  Rörelseintäkterna uppgick till 457,9 MSEK (613,0), en minskning med 25,4 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,5 procent.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 21,5 procent (17,2). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,9 procent (17,1).
 • EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-23,0). Justerad EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -10,2 MSEK (-23,7).
 • Periodens resultat uppgick till -23,7 MSEK (-28,0). Resultat per aktie ökade till -0,84 kr (-1,99).
 • Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 120,3 MSEK (159,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 26,3 procent (26,1).
 • Likvida medel uppgick till 27,2 MSEK (30,2 MSEK per den sista december 2023) samt 10,8 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (15,4 MSEK per den sista december 2023). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 320,7 MSEK (336,9 MSEK per den sista december 2023).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

 • Styrelsen har lagt fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem. Som tidigare nämnts har de tidigare långsiktiga finansiella målen strukits och styrelsen avser att återkomma med nya mål under året.
 • I februari ingicks ett avtal om försäljning av dotterbolaget Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Bolaget höll en extra bolagsstämma 22 mars 2024 där stämman godkände försäljningen. Affären slutfördes i början av april.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I april presenterades en ny strategi för Aurdel med ett smalare och mer lönsamt erbjudande, se pressmeddelande 18 april 2024.
 •  I april beslutade Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge, se pressmeddelande 26 april 2024.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q1 har vi sett en fortsatt svag utveckling i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader i förhållande till föregående år. DistIT omsatte 457,9 MSEK, en nedgång på 25,4 procent, där den största delen är hänförlig till Aurdel och EFUEL.
 
Bruttomarginalen för koncernen blev 21,5 procent (17,2) med en EBITA om -16,3 MSEK. Under kvartalet har resultatet inte belastats med några poster av engångskaraktär. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet, men även påverkat resultatet negativt till följd av att artiklar sålts med en lägre marginal än normalt.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 277,7 MSEK (395,3), en nedgång med 29,7 procent i Q1. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara 20-25 procent. Marginalen blev 24,0 procent (15,3) där förra året belastades av en avsättning för inkurans i lager.
 
B2C-försäljningen (konsument) har klarar sig hyggligt i jämförelse med 2023 men vi ser en försvagning de senaste månaderna. Marknaden för B2B (företag) har haft en svagare utveckling än B2C och under de senare månaderna ser vi att även stora affärskedjor har utmaningar med försäljning och höga lager vilket för med sig reducerade beställningar.
 
Aurdels sammanslagning är nu slutförd, med gemensamt sortiment, lager, organisation och ERP- system, där fokus är att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar.
 
I april presenterades det ”Nya” Aurdel där vi fokuserar på våra egna märkesvaror (EMV) och enbart behåller de externa varumärken som stöder försäljningen av EMV. Detta kommer att ge oss en lägre försäljning men bättre bruttomarginal, lägre lager och transportkostnader samt möjliggöra kraftiga neddragningar av organisationen, där fackliga förhandlingar inletts i slutet av april. Sammantaget gör åtgärderna Aurdel mer snabbrörligt och lägger grunden för en sundare och robustare bas för framtiden med stärkt konkurrenskraft och ett tydligare erbjudande till våra kunder.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 9,1 procent till 99,1 MSEK bland annat beroende på lagerutförsäljning till sänkt pris. Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år medan LiteNordic har haft en tillfällig nedgång i Q1 relaterat till timing av produktsläpp där andra kvartalet har börjat mycket bättre. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket Tight växer som förväntat.
 
EFUEL
Laddbox-marknaden genomgick en fortsatt kraftig nedgång under Q1 där antalet sålda laddboxar för installation mot bostadsrättföreningar & fastigheter backade med 44 procent och för hemmabruk med 51 procent, jämfört med samma period 2023. Det fortsatta försäljningsstoppet av Easees laddboxar och fokus på rotation av sålda försäljningstoppade Easee-boxar samt avsaknad av distributionsavtal för en konkurrenskraftig alternativ laddbox för bostadsrättföreningar & fastigheter, resulterade i en nedgång av EFUELs försäljning på 71,9 procent.

Kostnaderna i EFUEL har anpassats och antalet anställda har minskat från 29 till 10 personer jämfört med för ett år sedan. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment med bland annat nya distributionsavtal med Charge Amps, Amina, Future Home, GO-e och Onepole. Vidare breddas tillbehörssortimentet för boxar och installation kraftigt vilket bidrar till ökad kundattraktivitet samt förbättring av den totala bruttomarginalen.
 
Laddboxen Easee Lite, för hemmabruk, godkändes för försäljning i augusti 2023 men Easee Charge, för bostadsrättföreningar & fastigheter, är fortfarande säljstoppad. Efter omfattande tester av certifierade testinstitut förväntas Easee Charge Core bli EU godkänd inom de närmaste veckorna och kan då börja säljas på den svenska marknaden utan restriktioner.
 
I april tillkännagav Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.
 
SOMINIS
I februari ingicks ett avtal om försäljning av Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Köpeskillingen uppgick till 16,8 MSEK.
Försäljningen genomfördes formellt i början av april efter en extra bolagsstämma. Sominis är inkluderat i DistITs bokslut för första kvartalet, men exkluderas från och med andra kvartalet.
 
HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.
 
Älvsjö, 30 maj 2024
Per Kaufmann
CEO DistIT AB

 

 

DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

·        Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år.
·        Bruttomarginalen uppgick till 17,2 procent (21,9) efter nedskrivningar av lagerartiklar med låg omsättningshastighet om 20 MSEK. Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 17,1 procent (22,3).
·        EBITA minskade med 33,9 MSEK till -23,0 MSEK (10,9). Justerad EBITA uppgick till -22,7 MSEK (10,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -23,7 MSEK (13,1).
·        Periodens resultat uppgick till -28,0 MSEK (0,4) och resultatet per aktie minskade till -1,99 kr (0,01).
·        Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 159,8 MSEK (170,8), motsvarande en minskning om 6,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,1 procent (27,9).
·        Likvida medel uppgick till 38,5 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 68,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 363,3 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023

·        En fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande 98,3 MSEK beslutades vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023.
·        Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL skjuts fram till 2025 samt att ett förskott lämnas med 12,2 MSEK i samband med företrädesemissionen i april 2023, vilket investerades fullt ut i emissionen.
·        En överenskommelse rörande vissa justerade villkor träffades med obligationsinnehavarna som ett led i genomförandet av nyemissionen.
·        Beslut har tagits att under 2023 genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en resultateffekt om minst 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
·        Elsäkerhetsverket har i mars 2023 fattat beslut om att belägga laddboxarna Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud, vilket har överklagats av Easee.
·        EFUEL har inlett samarbete med ett antal nya laddboxleverantörer, bland annat med DEFA som nyligen lanserat en tekniskt ledande laddbox för elbilar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
·        Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
·        Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
I första kvartalet ligger koncernens omsättning på samma nivå som 2022, trots utmaningar med minskad köpkraft och försvagad konjunktur. Våra kunder fokuserade under fjärde kvartalet 2022 på att sänka sina lagernivåer, en trend som avtagit men i viss utsträckning fortsatt påverkat första kvartalet 2023 negativt. Marginalen har påverkats negativt av lagerutförsäljningar i samband med pågående sortimentsrationaliseringar i Aurdel samt av marginalpress i marknaden. 
Under kvartalet genomförde DistIT en företrädesemission som stärker bolagets likviditet samt möjliggör utbetalning av den tidigare beslutade utdelningen.

AURDEL
Aurdel (Deltaco och Aurora) minskade omsättningen marginellt med 2 procent och bruttomarginalen har belastats av lagerutförsäljningar i ett svagare marknadsklimat. I samband med den pågående lagersamman-slagningen i Deltaco och Aurora genomförs sortimentsrationaliseringar som belastat marginalen med 27 MSEK, varav 20 MSEK reserverats som lagernedskrivningar. De aviserade kostnadsrationaliseringarna fortgår enligt plan. Samtidigt har kvartalet belastats med extra kostnader för frakter, lager och även vissa engångskostnader för ERP-implementationen i Deltaco, som gick live i början av april. Aurora planeras gå live under slutet av andra kvartalet och därefter förväntas frakt och lagerkostnader att varaktigt minska. Genom ERP- implementeringen kommer Aurdel att kunna öka fokuset på den operationella effektiviteten och vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer. Försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. I nuvarande marknadsklimat läggs ett stort fokus på försäljning av instegsmodeller/lågprisalternativ i EMV- sortimentet.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom Lite Nordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen påverkades negativt av mixen då Lighting affären har lägre bruttomarginal och EBIT blev i linje med föregående år. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV; Tight har lanserats och utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
Den överskuggande händelsen för EFUEL i kvartalet var Elsäkerhetsverkets förbud den 14 mars 2023 mot att sälja laddboxarna Easee Home och Easee Charge. EFUEL följer utvecklingen med Easee, Elsäkerhetsverket och Förvaltningsrätten mycket noga och har nu en period av återbyggnad framför sig. EFUEL sålde sedan tidigare, förutom Easee, även Wallbox. Mycket fokus har lagts under våren på att minska beroendet av Easee genom att expandera erbjudandet, och EFUEL har framgångsrikt lagt till ytterligare varumärken; DEFA och ChargeAmps. Med det bredare erbjudandet bygger EFUEL tillbaka marknad, utbildar installatörer och konverterar kunder till de nya varumärkena. Easee arbetar på lösningar för att komplettera sina existerande boxar i enlighet med ESV:s regelverk och förväntas även lansera nya, godkända laddboxar som förväntas bidra till EFUEL:s försäljning. Samtidigt integreras EFUEL:s mjukvara till de nya varumärkena, vilken är byggd som en plattform att passa alla tillverkare. Den uppgraderade mjukvaran har redan över 10 000 användare och förväntas nu gå in i en starkare tillväxtfas då installatörerna efterfrågar en användarvänlig laddningsmjukvara att erbjuda sina slutkunder. EFUEL:s omsättning för kvartalet låg på samma nivå som föregående år, då säljstoppet av Easee drabbade marknaden först i senare delen av kvartalet.

SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa, vilket medfört att man minskat omsättningen men ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Tillbehörsförsäljning av EMV påverkas av minskad efterfrågan på datorer och telefoner, därav ökar betydelsen av lågprisalternativ och av att bredda marknadskanalerna för EMV. Under kvartalet har Aurdel klassificerats på guld-nivå i Ecovadis hållbarhetsgradering, något som vi är stolta över och som värderas högt av våra kunder. Aurdel kommer även att lansera ännu ett kostnadsbesparings-program under andra kvartalet.
 
Septon har en bra marknad inom Lite Nordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken. För att anpassa sig till den nya situationen har EFUEL även genomfört kostnadsrationaliseringar.
 
Trots turbulensen på marknaden och EFUELS utmaningar efter säljstoppet av Easee-boxarna fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi. Jag är övertygad om att den förbättrade operativa effektiviteten genom ERP-bytet, vårt ökade fokus på EMV och anpassningar av våra kostnader kommer att leda oss tillbaka till långsiktigt lönsam tillväxt.
 
 
Älvsjö, 15 maj 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 63,4 MSEK, eller 11,5 procent, till 613,0 MSEK (549,6). EFUEL bidrog med 54,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (21,9). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,3 procent (22,8).
 • EBITA minskade med 2,5 MSEK, eller 18,7 procent, till 10,9 MSEK (13,4). Exklusive valutaeffekter minskade EBITA med 26,8 procent.
 • Periodens resultat minskade till 0,4 MSEK (11,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 0,01 kr (0,98).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 170,8 MSEK (152,6), motsvarande en ökning om 11,9 procent och till en andel av rörelseintäkter om 27,9 procent (27,8).
 • Likvida medel den sista mars 2022 uppgick till 35,4 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 100,5 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista mars 2022 till 348,2 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar med nyckelrekryteringar inom mjukvara och för geografisk expansion.
 • DistIT och dess dotterbolag beslutade att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina. Invasionen har inte haft någon direkt materiell effekt på koncernen, men indirekta effekter såsom ökat inflationstryck har bedömt påverkat koncernens bolag negativt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, preliminärt att utbetalas under det tredje kvartalet 2022.
 • DistIT avslutade incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknade aktier för 5 288 760 kronor. I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra VDs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från VD för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har VD använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning och hade ingen kassaflödespåverkan på bolaget.
 • Det helägda dotterbolaget Septon Norge Holding AS har likviderats för att förenkla bolagsstrukturen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • DistIT ABs CFO Philip Gunnarsson har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående förändringsarbeten.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING PÅ ETT KVARTAL MED MAKROEKONOMISKA UTMANINGAR
Rysslands brutala invasion av Ukraina har resulterat i fortsatta störningar i den internationella handeln, bland annat i form av komponent- och varubrist, långa ledtider för inleverans av varor samt höga inköps- och fraktpriser. Den har även spätt på det generella inflationstrycket i västvärlden efter coronapandemin, främst i form av stigande energi-, råvaru- och livsmedelspriser. Inflationstrycket var redan innan invasionen kännbart högt för många hushåll och företag och vi ser en generell oro på marknaden för risken att konflikten blir långvarig och att inflationen stiger ytterligare, vilket påverkar både konsumtion och investeringar.
 
Vi ställer oss till fullo bakom EU:s sanktioner mot Ryssland och har under kvartalet försökt bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, bland annat genom ekonomiskt och produktrelaterat stöd och genom att stoppa all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland.
 
Rörelseintäkterna för det första kvartalet 2022 ökade med 11,5 procent till 613,0 MSEK (549,5). Septon ökade rörelseintäkterna med 37,0 procent efter en stark försäljning kopplad till B2B-orienterade affärsområden. Det är uppmuntrande att se hur efterfrågan inom evenemangsnäringen gradvis ökar efter ännu ett år av pandemin. EFUEL utvecklas väl i nivå med förväntningarna och bidrog med 54,4 MSEK till intäktstillväxten. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år (när DistIT inte ägde bolaget) växte EFUELs intäkter med cirka 174 procent. Sominis ökade rörelseintäkterna med 17,1 procent.

Aurora Deltaco minskade sina rörelseintäkter med 4,1 procent i kvartalet, främst relaterat till långa ledtider för inleverans av betydande externa produkter kombinerat med en negativ påverkan av efterfrågan inom B2C-kanaler då vi ser att konsumenter är mer restriktiva i sin konsumtion på grund av det rådande, och eventuellt fortsatt stigande, inflationstrycket. Aurora Deltacos B2B-verksamhet har däremot återhämtat sig väl efter att merparten av pandemins restriktioner och rekommendationer har upphört då återgången till arbetsplatser har drivit efterfrågan på våra produkter från företag.

Försäljningen av egna märkesvaror (EMV) ökade med 11,9 procent i kvartalet till en andel av rörelseintäkterna om 27,9 procent (27,8). Export av EMV till marknader utanför Norden och Baltikum visade fortsatt starkt momentum och utvecklas till en allt viktigare komponent för fortsatt lönsam tillväxt, vilket är i enlighet med tidigare kommunicerad strategi.

Bruttomarginalen för det första kvartalet 2022 är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Att bruttomarginalen inte fullt ut har följt utvecklingen av EMV-tillväxt är främst relaterat till att prishöjningar till kunder på grund av ökade inköpspriser och fraktkostnader inte nått full effekt samt påverkan från ändrad försäljningsmix i Aurora Deltaco för externa produkter där konsumentkanaler typiskt sett har en relativt sett högre marginal. Därutöver bidrog EFUEL med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet samt att Sominis bevittnat minskad försäljning av varor med högre marginal på grund av osäkerhet i marknaden givet den nuvarande geopolitiska situationen.

EBITA minskade med 18,7 procent till 10,9 MSEK (13,4), vilket främst förklaras av rörelsekostnader från ökade lagerkostnader från det relativt större lagret i Aurora Deltaco samt vissa ökade kostnader relaterat till Aurora Deltacos expanderade EMV-verksamhet.

Sammantaget för gruppen hade bolagen en trögare efterfrågan i inledning av kvartalet och sedan en klar förbättring i mars.

ÅTERKOPPLING TILL DIST ITS STRATEGI
I koncernens strategi för fortsatt lönsam tillväxt är EMV och dess ökande andel av rörelseintäkterna en central del. I perioden har Septon lanserat sitt eget sortiment av konferensrumstillbehör under varumärket Tight och processen för att utveckla EMV inom EFUEL är satt för att ytterligare driva strategin. Sammanslagningen av Aurora och Deltaco är nu i en intensiv fas där bägge bolagen går in i en gemensam go-to-market, arbetsprocess, logistik och IT-infrastruktur. Det kommer att förstärka förmågan och effektiviteten.
 
Vi etablerar även DistIT Services AB, som inledningsvis kommer att vara kopplat till Aurora Deltaco. DistIT Services är en plattform för att tillvarata operativa synergier och utveckla/driva EMV. DistIT Services ansvarar för Aurora Deltacos avrop, inköp, logistik, marknadsföring, finans, utveckling av EMV och externa varumärken samt inköps-kontoret i Asien. För bolag utanför Aurora Deltaco, men inom DistIT-gruppen, är samarbete med DistIT Services funktioner frivilligt och erbjuder redan idag full process samt spetskompetensstöd till Septon och EFUEL inom områden och projekt såsom inköp, produktutveckling, marknadsföring, logistik och HR.
 
Efter kvartalets slut meddelade DistITs CFO Philip Gunnarsson att han valde att avsluta sin anställning för en ny utmaning utanför DistIT och Sverige. Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt i en tid av stora utmaningar och förändringar i koncernen. Rekryteringen av en ersättare är i full fart och vi är övertygade om att vi kommer att hitta en kvalificerad kandidat givet DistITs starka profil och stora framtidsmöjligheter.
 
Jag vill även framföra ett stort tack till kollegor i alla koncernens bolag för deras hårda arbete och engagemang i dessa turbulenta tider.

Älvsjö, 28 april 2022
 
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2021

Januari – mars 2021

Första kvartalet, jan – mar 2021

 • Total omsättning minskade med 15,3 MSEK, eller 2,7 procent, till 549,6 MSEK (564,9). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsökning i Sominis.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades fortsatt av skiftet från traditionell handel till e-handel. De statliga restriktionerna på grund av covid-19 hade en fortsatt negativ effekt för Septon inom evenemang, men även för Aurora Deltaco på grund av den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,9 procent (20,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 13,4 MSEK (9,4), eller 42,6 procent.
 • Periodens resultat ökade till 11,4 MSEK (4,3), eller 65,1 procent.
 • Resultatet per aktie ökade till 0,98 SEK (0,29).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 143,2 MSEK (134,7), motsvarande en ökning om 6,3 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (23,8).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 33,3 MSEK (57,0) i kassa och bank samt 80,0 MSEK (91,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista mars 2021 till 152,4 MSEK (146,1).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 2,00 kr (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.
 • Minoritetsandelarna om 20 procent i Winther Wireless AB och UAB Sominis Technology förvärvades enligt avtal.
 • UAB Sominis Technology har under första kvartalet sålt samtliga aktier i dotterbolaget UAB Tarpo klavisas.
 • Den 18 mars kommunicerade DistIT nya finansiella mål för organisk tillväxt år 2025 vilka innefattade: total omsättning på 3 500 MSEK, bruttomarginal om 25 procent, rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) om minst 8 procent och 1 500 – 2 000 MSEK i ackumulerad förvärvskapacitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Utvecklingen under kvartalet
Under det första kvartalet 2021 såg vi den andra och till och med den tredje Covid-vågens effekter på samhället med tilltagande restriktioner för handeln i främst Danmark och Norge. Septons verksamhet inom nöje och offentliga mötesplatser var även den under stor begränsning. Vi lyckades dock förbättra DistITs rörelseresultat mot föregående år med 43 procent trots ett nästan Covid-fritt jämförelsekvartal som också var rent från omstruktureringar.

Förenklad bolagsstruktur genom Köp av minoriteter
Under kvartalet köptes, enligt förvärvsavtal, minoriteten ut i Winther Wireless och dess distributionsverksamhet integrerades i Deltaco. Även minoritetsandelen i Sominis köptes ut under kvartalet i enlighet med förvärvsavtal. Dessa båda bolag är nu helägda av DistIT AB och vi är övertygade om att dessa verksamheter kommer att fortsätta att utvecklas väl och integreras vidare i det strategiska arbetet. Dessa båda transaktioner är exempel på DistITs förmåga att skapa värdegenererande förvärv och en viktig del av DistITs uttalade förvärvsstrategi framåt.

Strategiskt fokus
DistIT har hanterat pandemins effekter väl och samtidigt haft hög framdrift i utvecklingsplanen. Vi har stort fokus på alla tre värdedrivande fokusområden för oss; operationell effektivitet, bruttomarginalförstärkning och tillväxt.

I takt med att samhällen öppnar upp och vaccineringen får genomslag förväntar vi oss en accelererad försäljningsutveckling samtidigt som bolaget kontinuerligt förbättrar sin effektivitet.

Före och under det att vi gick in i pandemin genomförde vi kraftfulla åtgärder, som relativt genomgående visade sig vara riktiga. På samma sätt, när vi går ur pandemin, kommer vi att göra det på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Vi analyserar vilka mega-trender som påverkas och vilka produktgrupper som vi bör satsa på och vilka som bör prioriteras ned. Det har varit en period av logistiska utmaningar under pandemin avseende varutillgång och merkostnader för frakt. De problemen kommer att accelerera i samband med att de stora länderna i världen öppnas upp. Bolag med svag finansiell ställning och sämre förmåga till strukturerad verksamhetsplanering kan mötas av stora utmaningar. Vi är finansiellt och verksamhetsmässigt rustade för att hantera kommande utmaningar på ett rimligt sätt.

För att möjliggöra framtida förvärv ser bolaget över alternativen för kapitalstrukturen och som en del i detta kommer möjligheterna för förtida refinansiering av företagsobligationerna med slutligt förfall i maj 2022 att undersökas.

Robert Rosenzweig

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, jan – mar 2020

 • Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK (555,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent (21,5).
 • Tappet i bruttomarginal kompenserades av utfört effektiviseringsarbete som slutfördes i kvartal tre, 2019.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (4,8).
 • Periodens resultat ökade till 4,3 MSEK (1,1).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,29 kr (0,04).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 134,7 MSEK (126,0).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 57,0 MSEK i kassa samt 91,0 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.
 • Covid-19 hade en gradvis påverkan på koncernens verksamhet med initiala störningar på varuförsörjningen och gradvis mer effekt på

   efterfrågesituationen.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden har DistIT fattat beslut om att genomföra korttidspermitteringar med 40

  procent i de flesta dotterbolagen i koncernen. Åtgärderna förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden och påverkar cirka
  150 anställda i Aurora och Deltaco. Septon följer utvecklingen noga.

 • Mot bakgrund av rådande omständigheter med Covid-19 föreslår styrelsen nu årsstämman 2020 att ingen utdelning för 2019 lämnas.

  Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning återtas därmed.
VD HAR ORDET
 
Strategi
Vårt arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskrider och kommer leda till en ökad försäljning av egna produkter "EMV" som har en högre bruttomarginal. Våra nya koncept inom EMV har mottagits väl av marknaden och även utsetts som testvinnare i tekniska publikationer. Detta verifierar att vi har förmågan att bygga koncept och på kort tid komma ut i marknaden vilket skapar en förutsättning för en starkare konkurrenskraft och högre lönsamhet. Nästa steg i vår utveckling är att förstärka vår marknadsföringsförmåga för att bygga varumärken digitalt. Vi kommer driva trafik kring varumärken till våra kunders butiker och digitala plattformar, både till produkter från externa varumärkesägare "A-brands" och EMV.
 
DistIT har en stark finansiell ställning med god likviditet tack vare de stora omstruktureringarna och försäljningen av vår fastighet. Arbetet vi genomförde förra året möjliggör nu en säkrad varuförsörjning och utrymme för att fortsätta utveckla nya produkter och produktkategorier. Under rådande marknadsförhållanden och osäkerheter kring Covid-19 är det av särskild betydelse då flera konkurrenter kan få svårigheter att finansiera sin varuförsörjning från Asien då leverantörerna kräver förskottsbetalningar i stor utsträckning.
 
Finansiell utveckling
Omsättningen i kvartal ett 2020 var god trots vissa leveransstörningar från påverkan av Covid-19. Koncernen har en fördelaktig diversifiering inom kundkanaler då DistITs dotterbolag säljer till både företag och konsument genom e-handlare, butikshandel och även projekt. Omsättningen uppgick till 564,9 MSEK (555,5 MSEK), och rörelseresultatet ökade till 9,4 MSEK (4,8). Koncernens försäljning har varierat mellan de nordiska länderna vilka har drabbats olika beroende på skilda föreskrifter för butikers möjlighet att hålla öppet i respektive land under restriktionerna som existerar under Covid-19. E-handel har fått en ökad betydelse vilket vi tror kommer att förstärkas ytterligare. Vår bild är att de rena e-handlarna har tagit marknadsandelar då omnikanals-handlare inte fullt ut har lyckats kompensera bortfall i butik med internetförsäljning.
Försäljningen i Deltaco ökade jämfört med samma period föregående år främst drivet av ökad försäljning av minnes- och nätverksprodukter vilka har lägre bruttomarginal. Auroras omsättning minskade med cirka 18 procent mot föregående år från påverkan av de leverantörer som valt delvis alternativa försäljningskanaler under 2019, vilket utgör majoriteten av den reducerade försäljningen. Septons omsättning var relativt konstant mot föregående år och utvecklingen påverkades gynnsamt av en kraftigt ökad försäljning i nya e-handelskanaler för ljud och ljus. Septon påverkades negativt av en omsättningsminskning inom professionellt ljud och ljus på de norska och danska marknaderna samt inom produkter avsedda för uthyrning kopplade till event. Sominis uppnådde en högre handelsvolym i en turbulent marknad.
Hantering av COVID-19
Förutsägbarheten för varuförsörjningen har kraftigt förbättrats genom ett nära samarbete med våra leverantörer. Vår bedömning är att vi, liksom våra kunder, förväntas se en lägre efterfrågan i kvartal två och troligen även i kvartal tre om än i avtagande utsträckning till följd av påverkan från restriktionerna för Covid-19. Koncernen har ett stort fokus på att anpassa försäljningen till rätt kanaler med prioritering av e-handel och produkter såsom nätverk, hemmakontor och gaming som lämpar sig i det rådande klimatet. För att stärka kassan ytterligare arbetar vi med att förlänga leverantörskrediter, utförsäljning av lågrörligt lager, noggrann planering av varuflöden, detaljerad kassaflödesplanering samt omkostnadskontroll. Vi ser även över vår bemanning och förbereder olika scenarion för att anpassa koncernens kostnader. För att sänka kostnaderna har vi genomfört kortidspermitteringar av personal och reducerat arbetstiden med ca. 40 procent i de flesta av våra verksamheter, vilket påverkar cirka 150 anställda och förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden för Aurora och Deltaco.
Stark finansiell ställning
Till sist vill jag än en gång poängtera betydelsen av vår stärkta finansiella ställning som säkrar bolagets handlingsutrymme. Attraktiva möjligheter kan uppstå för att ta ökade marknadsandelar, organiskt eller genom förvärv. Koncernen hade den sista mars tillgängliga likvida medel om 148,0 MSEK (kassa och outnyttjad checkräkningskredit).
Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)
 

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.
 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 08:00 CET. 

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror

Första kvartalet

 • Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus och avgångsvederlag.
 • Periodens resultat uppgår till 1,1 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,7 MSEK (17,7).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,25).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktade till VD.
 • DistIT AB köpte under februari 2019 nominellt 46 MSEK av sin egen obligation.
 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen tillträder den 2:a april 2019.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
 • Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att registreras på avstämningskonto hos Euroclear.
 • DistIT AB har ingått ett bindande överlåtelseavtal beträffande samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB som äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun. Preliminär köpeskilling för aktierna i DistIT Fastigheter AB är cirka 61 MSEK och Köparen ska på tillträdesdagen lösa bankskulden, cirka 41 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Dotterbolaget Septon Electronic AB förvärvade den 29 mars 2019 genom sitt dotterbolag LiteNordic AB 60%av aktierna i TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Förvärvet expanderar möjligheterna med ett erbjudande av egna märkesvaror. Resterande 40 % ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen
och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets företagsledning. LiteNordic har rätt att i januari 2023 förvärva minoritetsposten till ett pris som följer en förbestämd formel.

Delårsrapporten i sin helhet finns som bifogad bilaga samt på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10:00 CET.

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökad försäljning men lägre resultat

Första kvartalet

 • Omsättningen ökar till 464,8 MSEK (391,0).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskar till 6,4 MSEK (12,2).

 • Periodens resultat minskar till 3,8 MSEK (8,8 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,64 SEK).

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Arne Myhrman har den 16 januari 2018 utsetts till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB. Styrelsen har samtidigt utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande.  

 • Septon Electronic AB har tecknat distributionsavtal avseende Martin Professional. Genom distributionsavtalet med Martin Professional förstärker Septon sitt erbjudande på den svenska marknaden och expanderar företagets närvaro in i våra nordiska grannländer.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Styrelsen har vid styrelsemöte den 18 april 2018 beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning och föreslår årsstämman 2018 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Skälet till att styrelsen ändrar tidigare beslut och nu väljer att till årsstämman 2018 föreslå att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017 är att kunna fortsätta bolagets fokusering på tillväxt av verksamheterna och parallellt fortsätta sin expansion genom förvärv. Pågående diskussioner beträffande förvärv förväntas att kunna slutföras under andra kvartalet. 

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8:00 CET. 

Delårsrapport januari – mars 2017

Fortsatt lönsam tillväxt och hög förvärvsaktivitet

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 24 % till 391,0 MSEK (314,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade under kvartalet med 67 % till 12,2 MSEK (7,3).

 • Periodens resultat ökade under kvartalet med 66 % till 8,8 MSEK (5,3).

 • Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 0,64 SEK (0,42).

–       Rörelsens intäkter uppgick till 391,0 (314,3) MSEK.

–       Bruttomarginal uppgick till 24,7 (24,5) procent.

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2 (7,3) MSEK.

–       Periodens resultat uppgick till 8,8 (5,3) MSEK.

–       Resultat per aktie uppgick till 0,64 (0,42) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt "Septon").

 • DistIT undertecknade den 15 mars 2017 ett bindande överlåtelseavtal om att förvärva Sominis Technoloy UAB ("Sominis"). Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tabletter. Sominis huvudkontor ligger i Vilnius Litauen. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 11,4 MSEK beräknat på de 80 % av aktierna i Sominis som förvärvas i ett första skede. Tillträdesdagen kommer att ske efter att vissa villkor uppfyllts bland annat att godkännande erhållits från konkurrensmyndigheter i Litauen. Under räkenskapsåret 2016 omsatte Sominis cirka 100 MSEK med ett rörelseresultat efter avskrivningar på 3,5 MSEK.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Delårsrapport januari – mars 2016

Förbättring av rörelseresultatet före avskrivningar med 22 %

*

Nettoomsättningen ökar med 8 % till 384,7 MSEK (353,5 ).

*

Rörelseresultat före avskrivningar förbättras med 22 % till 19,4 MSEK (15,9).

*

Resultat per aktie uppgår till 0,80 SEK (0,44), en förbättring med 81 %.

Rörelsens intäkter uppgick till 384,7 (353,5) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 (15,9) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16,3 (14,0) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 26,0 (25,6) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (4,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,2 (4,0) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,44) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,9 (-10,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

 • Den 1 februari 2016 fick Aurora Group Danmark A/S besked om att ledningen för Fona Danmark (F Group AS) har lämnat in en ansökan om rekonstruktion. Den 31 mars 2016 har F Group AS genom rekonstruktören meddelat att förutsättningar för en rekonstruktion i enlighet med tidigare besked och plan inte föreligger. Med anledning av det inträffade kan Auroras resultat under andra kvartalet 2016 komma att påverkas negativt med maximalt 3,2 MSEK.

Under första kvartalet har en reservering om 600 KSEK gjorts.

 • Arbetet med tidigare annonserad särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm har påbörjats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Fredrik Brandt har utsetts till verkställande direktör i SweDeltaco AB. De senaste nio åren har Fredrik Brandt varit VD för inkClub-koncernen. Fredrik har tillträtt sin tjänst den 18:e april 2016.

 • SweDeltaco har lanserat sin nya produktlinje Nordic Home Culture™ som riktar sig till Hemelektronikmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Delårsrapport januari – mars 2015

Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen

*

Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 MSEK (21,1).

*

Resultat per aktie 0,44 SEK (1,00).

Rörelsens intäkter uppgick till 353,5 (308,2) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 (21,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 14,0 (19,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 25,6 (27,9) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5 (6,8) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,0 (6,2) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,44 (1,00) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (-20,1) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

 • Lånet från Solar A/S om 40,9 MSEK har till fullo återbetalats i enlighet med gällande lånevillkor samtidigt som den löpande bankkrediten har utökats med 50 MSEK.

 • SweDeltaco genomförde under månadsskiftet februari-mars total flytt av sitt lager och logistik till nya samarbetspartnern PostNord Logistik AB.

 • Styrelsen har beslutat om att notera företagsobligationen om 100 MSEK (RB 1 190522) i början av maj månad och att samtidigt ansöka om förflyttning av aktien från First North till First North Premier. Som ett led i detta har koncernen ändrat redovisningsprincip till IFRS från 1 januari 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se