DistIT: Delårsrapport januari – mars 2021

Januari – mars 2021

Första kvartalet, jan – mar 2021

 • Total omsättning minskade med 15,3 MSEK, eller 2,7 procent, till 549,6 MSEK (564,9). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsökning i Sominis.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades fortsatt av skiftet från traditionell handel till e-handel. De statliga restriktionerna på grund av covid-19 hade en fortsatt negativ effekt för Septon inom evenemang, men även för Aurora Deltaco på grund av den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,9 procent (20,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 13,4 MSEK (9,4), eller 42,6 procent.
 • Periodens resultat ökade till 11,4 MSEK (4,3), eller 65,1 procent.
 • Resultatet per aktie ökade till 0,98 SEK (0,29).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 143,2 MSEK (134,7), motsvarande en ökning om 6,3 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (23,8).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 33,3 MSEK (57,0) i kassa och bank samt 80,0 MSEK (91,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista mars 2021 till 152,4 MSEK (146,1).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 2,00 kr (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.
 • Minoritetsandelarna om 20 procent i Winther Wireless AB och UAB Sominis Technology förvärvades enligt avtal.
 • UAB Sominis Technology har under första kvartalet sålt samtliga aktier i dotterbolaget UAB Tarpo klavisas.
 • Den 18 mars kommunicerade DistIT nya finansiella mål för organisk tillväxt år 2025 vilka innefattade: total omsättning på 3 500 MSEK, bruttomarginal om 25 procent, rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) om minst 8 procent och 1 500 – 2 000 MSEK i ackumulerad förvärvskapacitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Utvecklingen under kvartalet
Under det första kvartalet 2021 såg vi den andra och till och med den tredje Covid-vågens effekter på samhället med tilltagande restriktioner för handeln i främst Danmark och Norge. Septons verksamhet inom nöje och offentliga mötesplatser var även den under stor begränsning. Vi lyckades dock förbättra DistITs rörelseresultat mot föregående år med 43 procent trots ett nästan Covid-fritt jämförelsekvartal som också var rent från omstruktureringar.

Förenklad bolagsstruktur genom Köp av minoriteter
Under kvartalet köptes, enligt förvärvsavtal, minoriteten ut i Winther Wireless och dess distributionsverksamhet integrerades i Deltaco. Även minoritetsandelen i Sominis köptes ut under kvartalet i enlighet med förvärvsavtal. Dessa båda bolag är nu helägda av DistIT AB och vi är övertygade om att dessa verksamheter kommer att fortsätta att utvecklas väl och integreras vidare i det strategiska arbetet. Dessa båda transaktioner är exempel på DistITs förmåga att skapa värdegenererande förvärv och en viktig del av DistITs uttalade förvärvsstrategi framåt.

Strategiskt fokus
DistIT har hanterat pandemins effekter väl och samtidigt haft hög framdrift i utvecklingsplanen. Vi har stort fokus på alla tre värdedrivande fokusområden för oss; operationell effektivitet, bruttomarginalförstärkning och tillväxt.

I takt med att samhällen öppnar upp och vaccineringen får genomslag förväntar vi oss en accelererad försäljningsutveckling samtidigt som bolaget kontinuerligt förbättrar sin effektivitet.

Före och under det att vi gick in i pandemin genomförde vi kraftfulla åtgärder, som relativt genomgående visade sig vara riktiga. På samma sätt, när vi går ur pandemin, kommer vi att göra det på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Vi analyserar vilka mega-trender som påverkas och vilka produktgrupper som vi bör satsa på och vilka som bör prioriteras ned. Det har varit en period av logistiska utmaningar under pandemin avseende varutillgång och merkostnader för frakt. De problemen kommer att accelerera i samband med att de stora länderna i världen öppnas upp. Bolag med svag finansiell ställning och sämre förmåga till strukturerad verksamhetsplanering kan mötas av stora utmaningar. Vi är finansiellt och verksamhetsmässigt rustade för att hantera kommande utmaningar på ett rimligt sätt.

För att möjliggöra framtida förvärv ser bolaget över alternativen för kapitalstrukturen och som en del i detta kommer möjligheterna för förtida refinansiering av företagsobligationerna med slutligt förfall i maj 2022 att undersökas.

Robert Rosenzweig

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2020

Första kvartalet, jan – mar 2020

 • Omsättning ökade med 9,4 MSEK, eller 1,7 procent, till 564,9 MSEK (555,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Bruttomarginalen minskade till 20,7 procent (21,5).
 • Tappet i bruttomarginal kompenserades av utfört effektiviseringsarbete som slutfördes i kvartal tre, 2019.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (4,8).
 • Periodens resultat ökade till 4,3 MSEK (1,1).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,29 kr (0,04).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 134,7 MSEK (126,0).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 57,0 MSEK i kassa samt 91,0 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.
 • Covid-19 hade en gradvis påverkan på koncernens verksamhet med initiala störningar på varuförsörjningen och gradvis mer effekt på

   efterfrågesituationen.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden har DistIT fattat beslut om att genomföra korttidspermitteringar med 40

  procent i de flesta dotterbolagen i koncernen. Åtgärderna förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden och påverkar cirka
  150 anställda i Aurora och Deltaco. Septon följer utvecklingen noga.

 • Mot bakgrund av rådande omständigheter med Covid-19 föreslår styrelsen nu årsstämman 2020 att ingen utdelning för 2019 lämnas.

  Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning återtas därmed.
VD HAR ORDET
 
Strategi
Vårt arbete med att utveckla Aurora/Deltaco fortskrider och kommer leda till en ökad försäljning av egna produkter "EMV" som har en högre bruttomarginal. Våra nya koncept inom EMV har mottagits väl av marknaden och även utsetts som testvinnare i tekniska publikationer. Detta verifierar att vi har förmågan att bygga koncept och på kort tid komma ut i marknaden vilket skapar en förutsättning för en starkare konkurrenskraft och högre lönsamhet. Nästa steg i vår utveckling är att förstärka vår marknadsföringsförmåga för att bygga varumärken digitalt. Vi kommer driva trafik kring varumärken till våra kunders butiker och digitala plattformar, både till produkter från externa varumärkesägare "A-brands" och EMV.
 
DistIT har en stark finansiell ställning med god likviditet tack vare de stora omstruktureringarna och försäljningen av vår fastighet. Arbetet vi genomförde förra året möjliggör nu en säkrad varuförsörjning och utrymme för att fortsätta utveckla nya produkter och produktkategorier. Under rådande marknadsförhållanden och osäkerheter kring Covid-19 är det av särskild betydelse då flera konkurrenter kan få svårigheter att finansiera sin varuförsörjning från Asien då leverantörerna kräver förskottsbetalningar i stor utsträckning.
 
Finansiell utveckling
Omsättningen i kvartal ett 2020 var god trots vissa leveransstörningar från påverkan av Covid-19. Koncernen har en fördelaktig diversifiering inom kundkanaler då DistITs dotterbolag säljer till både företag och konsument genom e-handlare, butikshandel och även projekt. Omsättningen uppgick till 564,9 MSEK (555,5 MSEK), och rörelseresultatet ökade till 9,4 MSEK (4,8). Koncernens försäljning har varierat mellan de nordiska länderna vilka har drabbats olika beroende på skilda föreskrifter för butikers möjlighet att hålla öppet i respektive land under restriktionerna som existerar under Covid-19. E-handel har fått en ökad betydelse vilket vi tror kommer att förstärkas ytterligare. Vår bild är att de rena e-handlarna har tagit marknadsandelar då omnikanals-handlare inte fullt ut har lyckats kompensera bortfall i butik med internetförsäljning.
Försäljningen i Deltaco ökade jämfört med samma period föregående år främst drivet av ökad försäljning av minnes- och nätverksprodukter vilka har lägre bruttomarginal. Auroras omsättning minskade med cirka 18 procent mot föregående år från påverkan av de leverantörer som valt delvis alternativa försäljningskanaler under 2019, vilket utgör majoriteten av den reducerade försäljningen. Septons omsättning var relativt konstant mot föregående år och utvecklingen påverkades gynnsamt av en kraftigt ökad försäljning i nya e-handelskanaler för ljud och ljus. Septon påverkades negativt av en omsättningsminskning inom professionellt ljud och ljus på de norska och danska marknaderna samt inom produkter avsedda för uthyrning kopplade till event. Sominis uppnådde en högre handelsvolym i en turbulent marknad.
Hantering av COVID-19
Förutsägbarheten för varuförsörjningen har kraftigt förbättrats genom ett nära samarbete med våra leverantörer. Vår bedömning är att vi, liksom våra kunder, förväntas se en lägre efterfrågan i kvartal två och troligen även i kvartal tre om än i avtagande utsträckning till följd av påverkan från restriktionerna för Covid-19. Koncernen har ett stort fokus på att anpassa försäljningen till rätt kanaler med prioritering av e-handel och produkter såsom nätverk, hemmakontor och gaming som lämpar sig i det rådande klimatet. För att stärka kassan ytterligare arbetar vi med att förlänga leverantörskrediter, utförsäljning av lågrörligt lager, noggrann planering av varuflöden, detaljerad kassaflödesplanering samt omkostnadskontroll. Vi ser även över vår bemanning och förbereder olika scenarion för att anpassa koncernens kostnader. För att sänka kostnaderna har vi genomfört kortidspermitteringar av personal och reducerat arbetstiden med ca. 40 procent i de flesta av våra verksamheter, vilket påverkar cirka 150 anställda och förväntas sänka lönekostnaderna med cirka 2,5 MSEK i månaden för Aurora och Deltaco.
Stark finansiell ställning
Till sist vill jag än en gång poängtera betydelsen av vår stärkta finansiella ställning som säkrar bolagets handlingsutrymme. Attraktiva möjligheter kan uppstå för att ta ökade marknadsandelar, organiskt eller genom förvärv. Koncernen hade den sista mars tillgängliga likvida medel om 148,0 MSEK (kassa och outnyttjad checkräkningskredit).
Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)
 

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.
 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 08:00 CET. 

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror

Första kvartalet

 • Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus och avgångsvederlag.
 • Periodens resultat uppgår till 1,1 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,7 MSEK (17,7).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,25).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktade till VD.
 • DistIT AB köpte under februari 2019 nominellt 46 MSEK av sin egen obligation.
 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen tillträder den 2:a april 2019.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
 • Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att registreras på avstämningskonto hos Euroclear.
 • DistIT AB har ingått ett bindande överlåtelseavtal beträffande samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB som äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun. Preliminär köpeskilling för aktierna i DistIT Fastigheter AB är cirka 61 MSEK och Köparen ska på tillträdesdagen lösa bankskulden, cirka 41 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Dotterbolaget Septon Electronic AB förvärvade den 29 mars 2019 genom sitt dotterbolag LiteNordic AB 60%av aktierna i TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Förvärvet expanderar möjligheterna med ett erbjudande av egna märkesvaror. Resterande 40 % ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen
och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets företagsledning. LiteNordic har rätt att i januari 2023 förvärva minoritetsposten till ett pris som följer en förbestämd formel.

Delårsrapporten i sin helhet finns som bifogad bilaga samt på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10:00 CET.

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökad försäljning men lägre resultat

Första kvartalet

 • Omsättningen ökar till 464,8 MSEK (391,0).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskar till 6,4 MSEK (12,2).

 • Periodens resultat minskar till 3,8 MSEK (8,8 MSEK).

 • Resultat per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,64 SEK).

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

 • Arne Myhrman har den 16 januari 2018 utsetts till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB. Styrelsen har samtidigt utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande.  

 • Septon Electronic AB har tecknat distributionsavtal avseende Martin Professional. Genom distributionsavtalet med Martin Professional förstärker Septon sitt erbjudande på den svenska marknaden och expanderar företagets närvaro in i våra nordiska grannländer.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Styrelsen har vid styrelsemöte den 18 april 2018 beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning och föreslår årsstämman 2018 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Skälet till att styrelsen ändrar tidigare beslut och nu väljer att till årsstämman 2018 föreslå att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017 är att kunna fortsätta bolagets fokusering på tillväxt av verksamheterna och parallellt fortsätta sin expansion genom förvärv. Pågående diskussioner beträffande förvärv förväntas att kunna slutföras under andra kvartalet. 

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8:00 CET. 

Delårsrapport januari – mars 2017

Fortsatt lönsam tillväxt och hög förvärvsaktivitet

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten

 • Omsättningen ökade under kvartalet med 24 % till 391,0 MSEK (314,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade under kvartalet med 67 % till 12,2 MSEK (7,3).

 • Periodens resultat ökade under kvartalet med 66 % till 8,8 MSEK (5,3).

 • Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 0,64 SEK (0,42).

–       Rörelsens intäkter uppgick till 391,0 (314,3) MSEK.

–       Bruttomarginal uppgick till 24,7 (24,5) procent.

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,2 (7,3) MSEK.

–       Periodens resultat uppgick till 8,8 (5,3) MSEK.

–       Resultat per aktie uppgick till 0,64 (0,42) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt "Septon").

 • DistIT undertecknade den 15 mars 2017 ett bindande överlåtelseavtal om att förvärva Sominis Technoloy UAB ("Sominis"). Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tabletter. Sominis huvudkontor ligger i Vilnius Litauen. Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 11,4 MSEK beräknat på de 80 % av aktierna i Sominis som förvärvas i ett första skede. Tillträdesdagen kommer att ske efter att vissa villkor uppfyllts bland annat att godkännande erhållits från konkurrensmyndigheter i Litauen. Under räkenskapsåret 2016 omsatte Sominis cirka 100 MSEK med ett rörelseresultat efter avskrivningar på 3,5 MSEK.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Delårsrapport januari – mars 2016

Förbättring av rörelseresultatet före avskrivningar med 22 %

*

Nettoomsättningen ökar med 8 % till 384,7 MSEK (353,5 ).

*

Rörelseresultat före avskrivningar förbättras med 22 % till 19,4 MSEK (15,9).

*

Resultat per aktie uppgår till 0,80 SEK (0,44), en förbättring med 81 %.

Rörelsens intäkter uppgick till 384,7 (353,5) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 (15,9) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 16,3 (14,0) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 26,0 (25,6) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (4,5) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,2 (4,0) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,44) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,9 (-10,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

 • Den 1 februari 2016 fick Aurora Group Danmark A/S besked om att ledningen för Fona Danmark (F Group AS) har lämnat in en ansökan om rekonstruktion. Den 31 mars 2016 har F Group AS genom rekonstruktören meddelat att förutsättningar för en rekonstruktion i enlighet med tidigare besked och plan inte föreligger. Med anledning av det inträffade kan Auroras resultat under andra kvartalet 2016 komma att påverkas negativt med maximalt 3,2 MSEK.

Under första kvartalet har en reservering om 600 KSEK gjorts.

 • Arbetet med tidigare annonserad särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm har påbörjats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Fredrik Brandt har utsetts till verkställande direktör i SweDeltaco AB. De senaste nio åren har Fredrik Brandt varit VD för inkClub-koncernen. Fredrik har tillträtt sin tjänst den 18:e april 2016.

 • SweDeltaco har lanserat sin nya produktlinje Nordic Home Culture™ som riktar sig till Hemelektronikmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Delårsrapport januari – mars 2015

Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen

*

Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 MSEK (21,1).

*

Resultat per aktie 0,44 SEK (1,00).

Rörelsens intäkter uppgick till 353,5 (308,2) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 (21,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 14,0 (19,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 25,6 (27,9) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5 (6,8) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,0 (6,2) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,44 (1,00) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (-20,1) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

 • Lånet från Solar A/S om 40,9 MSEK har till fullo återbetalats i enlighet med gällande lånevillkor samtidigt som den löpande bankkrediten har utökats med 50 MSEK.

 • SweDeltaco genomförde under månadsskiftet februari-mars total flytt av sitt lager och logistik till nya samarbetspartnern PostNord Logistik AB.

 • Styrelsen har beslutat om att notera företagsobligationen om 100 MSEK (RB 1 190522) i början av maj månad och att samtidigt ansöka om förflyttning av aktien från First North till First North Premier. Som ett led i detta har koncernen ändrat redovisningsprincip till IFRS från 1 januari 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.

 – Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %.

– Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 88 %.

– Resultat per aktie ökar med 100 %.

Nettoomsättning uppgick till 308,2 (162,7 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,1 (11,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 17,6 (9,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 27,9 (28,4) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,8 (6,9) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5,7 (5,7) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,49) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,1 (11,4) MSEK. 

*   I Deltacos koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013  är inte justerade med resultatet för Aurora.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör i framförallt Litauen och Lettland.

Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014.

Delårsrapport januari – mars 2013

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

– Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med 4,7 procentenheter och rörelseresultatet ökar med 70% i Q1 2013.

– Stabilt rörelseresultat i SweDeltaco och Alcadon.

Nettoomsättning uppgick till 162,7 (113,8) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 28,4 (23,7) procent.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 11,2 (6,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 9,2 (5,4) MSEK.

Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 6,9 (5,4) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 5,7 (4,7) procent.

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 0,49 (0,32) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 (-3,8) MSEK.

* Q1 siffror exkluderar Aurora Group Danmark A/S som kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapporten för januari – juni 2013.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Deltaco fullföljer förvärvet av Aurora och skapar en av Nordens största koncerner inom distribution av IT-tillbehör.

– Ekonomiska effekter av förvärvet:

 •   Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast del på 15,2 MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2 MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014.

 •   Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3 MEUR som betalas i april 2015.

 •   Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 SEK per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari – juni 2013.

 •   Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till 30 procent beräknat före konvertering).

Väsentliga händelser under perioden

– Deltaco har utsett Hans Bråneryd till Ekonomi- och Finansdirektör. Hans Bråneryd, 59 år, är civilekonom och har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning som controller, ekonomichef och CFO från olika branscher, nationellt såväl som internationellt. Han arbetade senast på Sharp Electronics Nordic AB med ansvar för ekonomi, personal, IT och intern service. Hans påbörjar sin tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Deltaco AB (publ) den 19 augusti 2013.

Delårsrapport januari – mars 2012

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0 procent.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Rörelsemarginal uppgick till 4,7 (5,9) procent.

Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,41 (0,50) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (10,4) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Jan Ednertz tillträdde som verkställande direktör för SweDeltaco AB den 1 februari 2012. Jan Ednertz har en lång och bred erfarenhet av arbete med IT-produkter från bland annat Dustin, D-Link, Intel och Tech Data. Jan kommer närmast från Djurgården Hockey AB där han varit VD sedan våren 2009.

 • I samband med Jan Ednertz tillträde som VD utsågs tidigare VD Ali Motazedi till vice verkställande direktör och försäljningschef i SweDeltaco AB.

 • I tvisten med Peter Enström har Svea Hovrätt den 29 mars 2012 fastställt att Solna tingsrätts tidigare dom från den 25 november 2011 vunnit laga kraft. Tingsrättens tidigare dom innebar att det saknas grund för Peter Enströms yrkanden om ytterligare provisionsersättning utöver det belopp som tidigare betalats. Domen innebar även att Peter Enström har att ersätta Deltaco AB för samtliga rättegångskostnader samt att Deltaco AB till Enström skall utbetala dröjsmålsränta med anledning av sen utbetalning av medgivet belopp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Årsstämma den 4 maj 2012 beslutade bland annat att;

– utdela 1,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2011.

– till ordinarie styrelseledamöter omvälja Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyvälja Charlotte Hansson.

– styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter ej anställda i bolaget med 120 000 kronor per person.

– till ny revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mats Fridblom som huvudansvarig revisor.

– inrätta en valberedning.

– bemyndigade styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma i samband med företagsförvärv kunna fatta beslut om nyemission av maximalt 1 105 000 aktier.

Kommentarer från VD

Marknaden för hemelektronik, telekom, foto och IT minskade med 5,6 procent i Q1 2012 enligt analysföretaget GfK. Deltacos nettoomsättningen ökade med 10 procent till 113,8 (103,4) MSEK. Deltacos historia visar att företaget lyckas växa med lönsamhet även i en svag marknad.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Minskning i rörelseresultat beror på en fortsatt prispress på marknaden och en medveten och vald strategi att ta marknadsdelar.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark visar positiv utveckling. Finlands omsättning ökade till 18,6 (17,9) MSEK och Danmarks omsättning ökade till 7,7 (5,7) MSEK. Båda bolagen visar vinst och det är speciellt glädjande i Danmark där merparten av svenska IT-distributörer har stora problem med lönsamhet. I Norge är vi fortfarande i etableringsfasen. Omsättningen i Norge uppgick till 1,2 (0,0) MSEK.

Vår marknadsanalys visar att i dagens marknad kan en satsning på företagsmarknad (SMB) vara mer fördelaktig jämfört med konsumentmarknad. Deltacos sälj- och marknadsaktiviteter under första kvartalet har varit mer fokuserade på företagsmarknaden. Även under kommande månader ska ökat fokus läggas på företagsmarknaden. För konsumentprodukter kommer vårt fokus att ligga på DeltacoTM, produkter under eget varumärke.

Omsättningen av Deltaco TM-produkter var nästan oförändrad under första kvartalet vilket representerande ca 27 procent av koncernens totala omsättning.

Det finns tiotals medelstora IT-distributörer i Norden. En svag marknadstillväxt och dålig lönsamhet tvingar fram strukturaffärer inom branschen. Deltacos position och starka kassa ger oss möjlighet att aktivt delta i en eventuell strukturaffär. Vi följer marknadsutvecklingen noga och vi tittar regelbundet på förvärvsmöjligheter på marknaden.

Se bifogad Deltaco AB, Delårsrapport januari-mars 2012.

Siamak Alian
VD och Koncernchef
Tel: 08-555 76 241
Mobil: 0707-422193
E-post: siamak.alian@deltaco.se