Visselblåsarfunktion

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. På DistIT tror vi att öppenhet och bra kommunikation inom organisationen leder till en bra företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot DistITs uppförandekod. Vi är måna om att identifiera oegentligheter i vår verksamhet. Exempel på oegentligheter inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga tjänstefel eller miljöbrott.

Information om visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare kan skicka in anmälan ska finnas tillgänglig på respektive dotterbolags hemsida.

Anmälan skall kunna göras anonymt och/eller konfidentiellt. Klagomål eller rapporter om oegentligheter ska skickas till Charlotte Hansson, styrelseledamot DistIT AB, visselblasarfunktion@distit.se, som ansvarar för att ärenden skyndsamt behandlas.