Bolagsstyrning

DistIT AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på First North Premier Stockholm. Bolagsstyrningen av DistIT utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North Premier, Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt andra relevanta regler och riktlinjer.

Bolag vars aktie är upptagen till handel på First North Premier före den 1 juli 2018 behöver publicera sin första bolagsstyrningsrapport vid tidpunkten för offentliggörandet av årsredovisningen för verksamhetsåret 2019. DistITs arbete med bolagsstyrning har dock sedan introduktionen på First North år 2011 och senare First North Premier år 2015 inspirerats av Koden. Samtliga upprättade bolagsstyrningsrapporter sedan 2012 är publicerade på DistITs hemsida, www.distit.se.

DistIT verkar för att verksamheten ska generera god långsiktig avkastning för aktieägare och andra intressenter. En effektiv bolagsstyrning inom DistIT kan sammanfattas i ett antal samverkande komponenter som beskrivs nedan.

Interna styrinstrument
Affärsidé och mål, bolagsordning, styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande direktör, strategier och policies avseende bland annat finans-, information och insiderfrågor och processer för intern kontroll.

Externa styrinstrument
Aktiebolagslag, årsredovisningslag, regelverk för emittenter på First North Premier, andra relevanta lagar och Svensk kod för bolagsstyrning.

DistIT AB har Erik Penser Bank AB som Certified Adviser.

Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
103 91 Stockholm
Box 7405
Telefon: 08-463 80 00
www.penser.se
info@penser.se