Företagsansvar

Hos DistIT AB (publ) och dess dotterbolag betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att samtliga dotterbolag ska växa med fortsatt god lönsamhet. Här förklarar vi hur vi gör det.

Vår Uppförandekod

Syfte 

Syftet med uppförandekoden är att skapa en gemensam värdegrund att arbeta efter tillsammans med våra leverantörer.

DistIT AB (publ), är ett svenskt moderbolag som ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i primärt Norden och Baltikum. Bolagen inom DistIT-koncernen ska leverera både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och närområdet.

Våra kunder har höga krav och vi vet att dessa även innefattar att vi som företag tar vårt ansvar.

Långsiktiga relationer med intressenter, goda arbetsmetoder och en hög affärsetik och moral är viktiga framgångsfaktorer för varaktig tillväxt och hållbarhet.

DistIT:s uppförandekod är baserad på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter och mot diskriminering av kvinnor, ILO:s (International Labour Organization) konventioner om arbetsrätt och mänskliga rättigheter, FN:s Global Compact, OECD:s vägledande principer för multinationella företag, BSCI:s uppförandekod version 1/2014 och andra vid var tidpunkt gällande relevanta internationella standarder gällande mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

Besök i fabriker ska genomföras regelbundet av vår personal men även av oberoende tredje part. Det åligger leverantören att säkerställa implementering av denna uppförandekod i sin verksamhet. Våra leverantörer är också skyldiga att se till att alla deras leverantörer, underleverantörer, producenter och affärspartners som deltar i tillverkning av varor och tjänster för bolag inom DistIT-koncernen följer denna policy. Förutom DistIT:s uppförandekod skall leverantören följa nationella lagar och förordningar.

Våra krav till leverantörer

1. Lagliga krav
Alla leverantörer ska bedriva sin verksamhet i full överensstämmelse med gällande lagar och förordningar i Europeiska unionen, alla länder där leverantörer är verksamma och alla andra tillämpliga lagar. Leverantörerna ska följa alla tillämpliga internationella lagar, regler och föreskrifter om överensstämmelse av handel med produkter och tjänster samt leverans av dessa.

2. Ledningssystem
Leverantören ska definiera och genomföra en policy för socialt ansvar (CSR), inklusive policy för barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, icke-korrekt bemötande, mutor och korruption och rutiner för klagomål. CSR-policyn ska kommuniceras och vara tillgänglig för alla anställda.

Leverantören ansvarar för korrekt implementering och kontinuerlig förbättring genom att vidta korrigerande åtgärder och regelbunden granskning av denna uppförandekod, såväl som förmedling av kraven i uppförandekoden till alla anställda.

Leverantören ska ha rutiner för att identifiera, förstå och tillämpa gällande lagar och förordningar och kraven i denna uppförandekod och underhålla dokumentation för att säkerställa regelefterlevnad.

Leverantören ska ha rutiner för att i rätt tid åtgärda eventuella brister eller avvikelser som identifierats genom en revision, utvärdering, inspektion, utredning eller granskning.

Leverantören ska avstå från att bestraffa, avskeda eller diskriminera någon anställd för att ha lämnat information om efterlevnaden av denna uppförandekod.

3. Förtroende och samarbete
Leverantören ska kartlägga leveranskedjan och göra en bedömning av var riskerna för brott mot någon av de grundläggande principerna som beskrivs i detta dokument finns och vidta relevanta åtgärder för att avhjälpa dem. Denna bedömning ska uppdateras kontinuerligt.

Det är förståeligt att vissa brister tar tid att åtgärda, eftersom de underliggande orsakerna kan grunda sig i delar av lokalsamhället. Vi tror på samarbete och är villiga att samarbeta med våra leverantörer, myndigheter, fackföreningar och branschorganisationer för att hitta realistiska lösningar i varje enskilt fall.

4. Kontroller
Inspektioner av fabriker, revisioner och undersökningar om CSR:s efterlevnad genomförs regelbundet.

För att säkerställa att denna uppförandekod följs, ska leverantören acceptera rätten, inklusive representanter från vår företagsgrupp och oberoende tredje part att när som helst genomföra oanmälda besök på någon av de fabriker som producerar varor för oss.

5. Bristande efterlevnad
Vi accepterar inte att våra leverantörer:

– presenterar falsk information, muntligt eller skriftligt.
– erbjuder eller accepterar mutor eller gör sig skyldiga i andra former av korruption.
– inte åtgärdar avvikelser inom den överenskomna tidsramen utan en rimlig förklaring.
– eller på annat sätt visar att uppförandekoden inte respekteras.

Alla ovanstående punkter är tillräckliga skäl för att avsluta affärsrelationen med leverantörer.

Förhållande på arbetsplatser

1. Frivilligt arbete
Leverantörer kan endast använda frivilligt arbete. De får inte bedriva någon form av människohandel eller använda någon typ av tvångsarbete inklusive slaveri, fängelsearbete eller andra typer av ofrivilligt arbete. Ofrivilligt arbete inkluderar även förflyttning, inhysning, rekrytering, överlåtelse av kontrakt, mottagande eller anställning av personer genom hot, våld, tvång, bortföring, bedrägeri eller betalningar till en person som har kontroll över andra personer i syfte att utnyttja dem.

Allt arbete måste vara frivilligt och arbetstagarna ska vara fria att lämna arbetet när som helst eller säga upp sin anställning. Leverantörer får inte kräva att arbetstagare överlämnar sin legitimation, pass eller annat resedokument eller arbetstillstånd som anställningsvillkor eller av någon annan anledning. Leverantörer får inte heller införa orimliga begränsningar för rörlighet på arbetsplatsen eller när arbetstagarna kommer in eller lämnar arbetsplatsen.

Leverantörerna ska se till att rekryteringsbyråer som används för att rekrytera personal följer bestämmelserna i denna uppförandekod och även andra tillämpliga lagar.

2. Barnarbete
Med ”barn” avses varje person som är under 15 år, eller under den minimiåldern för att fullfölja den enligt lag obligatoriska utbildningen i något land, eller under minimiåldern för att enligt lag få anställning i något land, beroende på vilket som är äldst.

Leverantörer får inte använda barnarbete. Användningen av legitima lärlingsprogram på arbetsplatser, som uppfyller alla lagar och förordningar, stöds.

Arbetstagare under 18 år får inte utföra arbete som sannolikt äventyrar unga arbetares hälsa, säkerhet eller arbetsmoral.

Leverantörer ska inte kräva att unga arbetare arbetar övertid eller utför nattarbete.

Leverantörer ska också följa alla andra tillämpliga lagar och förordningar om anställning av minderåriga.

3. Rätten att organisera sig
Arbetstagare skall ha full rätt att gå med i en fackförening eller organisera sig på andra sätt för att förhandla kollektivt utan ingripande från arbetsgivaren.

Leverantören får inte diskriminera fackliga företrädare eller hindra dem från att utföra fackföreningsarbete eller begränsa deras tillgång till sina medlemmar på arbetsplatsen.

I fall där fackföreningar inte är tillåtna, eller endast statliga fackföreningar finns tillgängliga, bör leverantören underlätta för arbetarna att organisera sig för att diskutera arbetsrelaterade problem och möjligheter.

4. Icke-diskriminering
Leverantörer skall inte delta i eller stödja diskriminering baserad på ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk åsikt, kast, sexuell läggning eller andra karaktäristiska kännetecken.

Anställning, ersättning, förmåner, befordran osv. skall enbart baseras på relevanta och objektiva kriterier

Åtgärder ska vidtas för att skydda anställda från sexuellt påträngande, hotande, förolämpande eller utnyttjande beteende och från diskriminering eller uppsägning av anställningen på orättfärdiga skäl, t.ex. äktenskap, graviditet, föräldraskap eller HIV-status.

Alla anställda med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få lika lön för lika arbete. Lönerna ska återspegla utbildnings- och färdighetsnivån.

5. Personlig integritet
Psykiska eller fysiska övergrepp, kroppslig bestraffning eller hot om det ska vara förbjudet. Detsamma gäller sexuella övergrepp och alla former av förnedring.

Alla disciplinära förfaranden måste fastställas skriftligen och ska förklaras muntligt för arbetarna i tydliga och förståeliga termer.

Insamling och underhåll av information från underleverantörer, kunder och anställda ska ske med försiktighet för att förhindra obehörigt avslöjande eller skada. Personlig information ska alltid hanteras med respekt för personlig integritet.

Arbetsmiljön ska erbjuda tillfredsställande personlig integritet. Lösningarna kan variera men ett exempel kan vara skåp för personliga tillhörigheter och separerade hygienfaciliteter för män och kvinnor. Det ska även finnas ett privat område som vilorum som kan användas av anställda vid behov.

6. Hälsa och säkerhet
Arbetsmiljön ska vara säker och främja god hälsa med hänsyn till branschens normer och dess tillhörande faror.

En tydlig uppsättning av förordningar och regler måste fastställas och följas när det gäller arbetshälsa och säkerhet, brandskydd och beredskap. En ledningsrepresentant med ansvar för alla anställdas hälsa och säkerhet ska utses. Rutiner för att upptäcka, undvika eller hantera eventuella hot mot hälsa och säkerhet för alla anställda ska etableras.

Arbetet med hälsa och säkerhet ska utföras i samarbete mellan ledning och arbetstagarrepresentanter för att uppnå en långsiktig och säker arbetsplats.

Alla anställda ska få regelbundna och dokumenterade hälso- och säkerhetsutbildningar. Sådana utbildningar måste upprepas för nya och omplacerade anställda.

Anställda ska ha tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten. Om det är nödvändigt ska leverantören också säkerställa tillgång till faciliteter för säker matlagning. Särskilt skydd och en säker arbetsmiljö ska finnas för utsatta individer, till exempel unga eller gravida arbetare.

Vid behov ska effektiv personlig skyddsutrustning tillhandahållas alla anställda gratis.

Leverantören ska registrera och dokumentera alla olyckor och skador som påverkar de anställda. Vid en olycka eller skada ska leverantören säkerställa bästa möjliga skydd för de anställda inklusive tillhandahållande av obligatoriska försäkringsprogram. Alla anställda ska ha rätt att lämna arbetsplatsen utan att be om tillstånd vid omedelbar fara. Ovanstående ska också gälla säsongsarbetare, arbetare anställda av underleverantörer och migrerande arbetare.

Leverantören ska se till att adekvat medicinsk hjälp såsom första hjälpen, personal utbildad i första hjälpen eller tillgång till en sjuksköterska eller läkare finns tillgängligt på arbetsplatsen.

Om leverantören tillhandahåller boende, ska den vara ren, säker, tillräckligt ventilerad och ha tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten. Ritningar för brandsäkerhet och nödutrymning i sovsalar ska vara av samma standard som i arbetsmiljön.

7. Ersättning
Arbetstagare ska ha rätt att få rättvis ersättning och lagenliga förmåner som är tillräckligt för att ge dem en anständig levnadsstandard för sig själva och deras familjer. Lönenivån ska som minimum överensstämma med lönen enligt lagar om minimilön eller godkända branschnormer baserade på kollektiva förhandlingar beroende på vad som är högre.

Övertidsarbete ska kompenseras till en premiesats enligt nationell lagstiftning eller minst 1,25 gånger den ordinarie ersättningen beroende på vad som är högre.

Löner, liksom modellen för hur och när lönen ska betalas, ska avtalas skriftligen innan arbetet påbörjas. Kontraktet ska vara förståeligt för den anställde.

Löner ska betalas i tid, regelbundet och i en laglig valuta. Lönenivån ska återspegla arbetstagarnas färdigheter och utbildning och avse ordinarie arbetstid.

Det är oacceptabelt att använda löneavdrag som en disciplinär åtgärd. Avdrag kommer endast att tillåtas under de villkor och i den utsträckning som föreskrivs i lag eller fastställs genom kollektivavtal.

8. Arbetstider
Leverantörerna ska se till att arbetarna inte är skyldiga att arbeta mer än 48 ordinarie timmar per vecka. Tillämpliga nationella lagar, industriella standarder eller kollektivavtal ska tolkas inom ILO: s internationella ramverk.

Undantag från ovanstående arbetstid per vecka är endast tillåtna om dessa är i linje med de undantag som anges av ILO. Vid exceptionellt arbetstryck ska maximalt extra timmar i varje fall fastställas endast efter samråd med organisationerna för arbetsgivare och berörda arbetare.

Övertid ska vara frivilligt och är tänkt att vara exceptionellt och får inte utgöra en betydligt högre sannolikhet för arbetsrisker.

Anställda ska beviljas rätten till vilopaus varje arbetsdag och rätten till minst en ledig dag var sjunde dag, såvida inte undantag definieras i kollektivavtal. Helgdagar ska vara i enlighet med nationell lagstiftning eller industriella standarder.

9. Regelbunden anställning
Skyldigheter gentemot anställda i enlighet med internationella konventioner och / eller nationell lagstiftning och bestämmelser om ordinarie anställning ska inte undvikas genom att använda korttidskontrakt (t.ex. kontraktsarbete, tillfälligt arbete eller dagarbete), underleverantörer eller andra arbetskraftsrelationer.

Alla anställda har rätt till sin egen kopia av anställningsavtalet, som måste skrivas på ett språk de förstår.

Lärlingsprogrammens varaktighet och innehåll ska vara tydligt definierade.

Leverantörer ska särskilt ta hänsyn till anställda som har barn och i synnerhet säsongsarbetare och migrerande arbetare med barn som bor långt ifrån dem, så att dessa arbetare kan kombinera arbete med föräldraskap.

Förhållande utanför arbetsplatsen

1. Användning av resurser och påverkan på lokalsamhället
Leverantören ska bedöma dess betydande påverkan på miljön och lokalsamhället för att därmed vidta nödvändiga åtgärder som minimerar dess negativa effekter på naturresurser, lokalsamhället och miljön.

Ingen form av miljöbrott eller hänsynslös exploatering av resurser är tillåtna i den lokala miljön.

Miljön på fabriker och arbetsplatser får inte utnyttjas eller försämras av föroreningar. Farliga kemikalier och andra skadliga ämnen ska hanteras noggrant.

Om det föreligger konflikt med de lokala samhällena om användning av mark eller andra naturresurser ska parterna genom förhandlingar säkerställa individuella och kollektiva rättigheter till mark och andra resurser baserade på gemensam sed eller tradition även där sådana rättigheter inte har varit formellt registrerade.

Produktion och utvinning av råvaror för tillverkning ska inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstbasen för marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel genom att göra anspråk på stora landområden eller andra naturresurser som sådana befolkningsgrupper är beroende av.

2. Miljölagstiftning och förordningar
Produktionen får inte strida mot nationell- och internationell miljölagstiftning eller förordningar. Kraven i det globala fördraget CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ska respekteras.

Erforderliga utsläpps- och utsläppstillstånd ska erhållas vid behov. Rutiner och standarder för avfallshantering, för hantering och bortskaffande av kemikalier och andra farliga ämnen samt för luftföroreningar och avloppsvatten skall upprättas i enlighet med lagstiftningar.

Miljöaspekter ska beaktas under hela produktionen- och distributionskedjan, från produktion av råvaror till försäljning av slutanvändarprodukter och ska inte begränsas till leverantörens egen verksamhet och underleverantörer. Lokala, regionala och globala miljöfrågor ska beaktas så långt som möjligt.

3. Djurskydd
Djurskydd ska tillgodose hela leveranskedjan vid tillverkning av produkter av animaliskt ursprung. Djuren ska hanteras minst i enlighet med gällande nationell lagstiftning om djurskydd.

Djuren ska vara friska, få god vård och ha en bra levnadsmiljö. Medicinsk behandling ska tillhandahållas vid sjukdom och med en begränsande och sund användning av antibiotika.

De fem grundläggande rättigheter för djur som antogs av FAWL (Farm Animal Welfare Council) är väsentliga och djur ska som minst ha rätt till:

– Frihet från hunger eller törst.
– Frihet från obehag.
– Frihet från smärta, skada eller sjukdom.
– Frihet att uttrycka normalt beteende
– Frihet från rädsla och nöd

Dessutom ska alla djur bedövas före slakt.

Etiska affärspraxiser

1. Bestickning och korruption
Leverantören ska upprätta och följa en policy mot bestickning och korruption i all sin affärsverksamhet.

Anställda (inklusive chefer) får inte direkt eller indirekt erbjuda, lova, kräva eller acceptera olagliga och olovliga penninggåvor alternativt andra former av kompensation för att få kommersiella fördelar eller förmåner även om dessa är av till synes obetydliga värden. Detta inkluderar också inbjudningar, resor eller deltagande i evenemang med leverantörer eller affärskontakter utan godkännande av den närmaste chefen.

Leverantören ska visa öppenhet och alltid kunna avslöja leveranskedjan så långt som möjligt. Vilseledande eller falsk information kommer inte accepteras.

2. Immateriella rättigheter
Leverantörerna ska respektera immateriella rättigheter och skydda kundernas information. Överföring av teknik och kunskap ska göras på ett sätt som skyddar immateriella rättigheter och i enlighet med de strängaste kraven på informationsskydd enligt gällande avtal.

Leverantören ska implementera såväl processer som rutiner för att upptäcka och undvika förfalskningar och andra intrång i immateriella rättigheter.

3. Ansvarsfull användning av mineraler
Leverantören ska visa tillbörlig aktsamhet i enlighet med principerna som förklaras i ”EU:s förordning (EU) 2017/821” – om fastställande av leverantörskedjans skyldighet för import av tenn, tantal och volfram, deras malmer och guld till EU som härrör från konfliktdrabbade och högrisk-områden.

Leverantören ska dessutom säkerställa att ingen av de levererade produkterna innehåller metaller eller mineraler som har sitt ursprung i eller har transporterats genom konfliktdrabbade och högrisk-områden enligt de angivna definitionerna nedan:

Tillstånd vid väpnad konflikt

Väpnad konflikt, utbrett våld eller andra risker som kan skada människor beskrivs i internationell humanitär rätt som reglerar handlingssättet av en väpnad konflikt mellan stridande parter. Väpnad konflikt kan ha en mängd olika former, till exempel en konflikt av internationell eller icke-internationell karaktär som kan involvera två eller flera stater men som även också kan bestå av frihetskrig, uppror, inbördeskrig, etc. Specifika instruktioner om ” tillstånd vid väpnad konflikt ” förklaras i Genèvekonventionen från 1949 och inkluderar alla fall av deklarerat krig eller någon annan väpnad konflikt som kan uppstå mellan två eller flera parter. Detta gäller även om kriget inte erkänns av någon av parterna samt alla fall av ofullständig eller total ockupation av en parts territorium, likaledes om nämnda ockupation inte möts av väpnat motstånd. I enlighet med protokoll II (1977) tillägg till Genèvekonventionen från 1949 gäller dock ovan inte situationer med interna störningar och anspänningar såsom upplopp, enstaka och sporadiska våldshandlingar och andra liknande handlingar.

Krigsdrabbade områden efter konflikt

Krigsdrabbade områden efter konflikt är områden med svag eller obefintlig statlig styrning och säkerhet tillsammans med omfattande och systematiska kränkningar av internationell rätt inklusive kränkningar av mänskliga rättigheter. Krigsdrabbade områden efter konflikt är områden som bevittnar upphörande av aktiva fientligheter och som befinner sig i ett bräckligt tillstånd, vilket innebär att regionen eller staten har en svag förmåga att utföra grundläggande styrningsfunktioner och saknar förmågan att utveckla ömsesidigt konstruktiva relationer i samhället på grund av det tidigare konflikttillståndet. Sådana områden är mer sårbara för interna eller externa chocker såsom ekonomiska kriser eller naturkatastrofer. I sådana områden, d.v.s. områden som bevittnar svag eller icke-befintlig styrning och säkerhet, måste ekonomiska aktörer vara medvetna om att det antingen finns en institutionell svaghet eller brist på styrning där omfattande systematiska kränkningar av internationell rätt och kränkningar av de mänskliga rättigheterna sker och därmed fastställa att området är konfliktdrabbat och ett högriskområde. Detta är ett villkor för brott mot internationell rätt som är avgörande för krigsdrabbade områden efter konflikt och områden som bevittnar svag eller icke-befintlig styrning och säkerhet. I det senare skulle till exempel frånvaron av ett formellt gruvlicensförfarande exempelvis utgöra bevis på bristande styrning.

Statens upphörande

Förklaring av ”statens upphörande” är en situation med extrem institutionell svaghet. ”Statens upphörande” innebär ett tomrum av statlig auktoritet, en kollaps av lag och ordning och frånvaron av institutioner som kan representera staten.

Ladda ner PDF-dokumentet här: Hållbar utveckling- DistIT AB (publ) Nr-6-20191203