Detta är DistIT

DistIT AB (publ) med dess dotterbolag är en stabil och väletablerad distributionskoncern inom IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik, nätverk, elbilsladdning och Audio/Video-produkter i Norden, på väg vidare ut i Europa. Bolag inom koncernen är nischdistributörer med starka marknadspositioner. Bolagens produkter riktar sig till både konsumenter och företag vars kunder finns inom hemelektronikkedjor, webbhandel, installatörer, teleoperatörer, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och fristående fackhandel. Varje dotterbolag utgör en egen resultatenhet med ansvar för sin valda strategi. Gemensamt för bolagen är en värdeskapande strategi för egna märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. DistIT är en pålitlig affärspartner med hög leveranssäkerhet och servicegrad, garanterad produktkvalitet samt snabba leveranser.

RÖRELSEINTÄKTER

2 565,5 MSEK

BRUTTOMARGINAL

20,5 %

JUSTERAD EBITA-MARGINAL*

0,9 %

ANSTÄLLDA

260

*Justeringen av EBITA-marginal avser omstruktureringskostnader Aurdel. För definitioner av alternativa nyckeltal se sidorna 102-103.

RÖRELSEINTÄKTER OCH JUSTERAD EBITA

RÖRELSEINTÄKTER PER LAND

RÖRELSEINTÄKTER PER SEGMENT

Finansiella mål

DistIT-koncernens finansiella mål för 2025:

3,5
MILJARDER SEK OMSÄTTNING

8%
EBIT-MARGINAL

25%
BRUTTOMARGINAL

8%
ÅRLIG OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

Strategi för tillväxt

DistIT-koncernens tillväxtstrategi består av organisk tillväxt, förvärv och positiva samordningseffekter inom inköp, produktutveckling, logistik och marknadsföring med hjälp av DistIT shared services.

Tillväxtstrategi

Organisk tillväxt

Organisk tillväxt ska ske genom kontinuerlig utveckling av produktutbud, kunder och kanaler, med hjälp av en flexibel organisation och en noggrann analys av marknadens drivkrafter.

Förvärv

Förvärv ska förstärka koncernens erbjudande och position,expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernenskundunderlag.

Synergimöjligheter

Synergimöjligheter mellan dotterbolagen ska identifieras och realiseras när vinsten är större än samordningskostnaderna.

30 år av tillväxt

DistIT-koncernen har visat en lång historik av årlig tillväxt.


ÅRKlicka för att förstora

Bred tillgång till kundkanaler möjliggör skalbarhet & effektiv ”Go-to-market” för bolagets produktkategorier

DistITs portföljbolags attraktiva marknadspositioner skapas av nischade erbjudanden och tillgång till ledande kundkanaler (både fysiska och digitala).

Alla logotyper och varumärken är exempel och ej heltäckande. ~30 000 artikelnummer levereras till ~6000 aktiva företagskunder och direkt till konsument i Norden, Baltikum och övriga Europa.

DistIT har en tydlig plats i värdekedjan

DistIT och dess portföljbolag skapar långsiktig konkurrenskraft genom att maximera värdeskapandet i alla delar av värdekedjan genom ökad effektivitet, kvalitet och prestanda och genom att agera ansvarsfullt mot affärspartners, anställda och världen runt omkring.

DistIT-bolagens värdeskapande i de olika delarna av värdekedjan


ÅRKlicka för att förstora