Detta är DistIT

DistIT AB (publ) med dotterbolag är en stabil och väletablerad distributionskoncern inom IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik, nätverk, elbilsladdning och Audio/Videoprodukter i Norden. Bolag inom koncernen är nischdistributörer med starka marknadspositioner. Bolagens produkter riktar sig till både konsumenter och företag vars kunder finns inom hemelektronikkedjor, webbhandel, installatörer, teleoperatörer, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och fristående fackhandel. Varje dotterbolag utgör en egen resultatenhet med ansvar för sin valda strategi. Gemensamt för bolagen är en värdeskapande strategi för egna märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. DistIT är en pålitlig affärspartner med hög leveranssäkerhet och servicegrad, garanterad produktkvalitet samt snabba leveranser.

Description of the first image

*Justeringen av EBITA-marginal avser jämförelsestörande poster avseende lager- och sortementsrationaliseringar 30,8 MSEK, avsättning till inkuransreserv 15 MSEK samt kostnader för omstrukturering i Aurdel och EFUEL 17,5 MSEK, totalt 63,3 MSEK. För definitioner av alternativa nyckeltal se sidorna 90-92.

Description of the second image

Description of the first image
Description of the second image