Bolagsordning

Antagen vid årsstämma i DistIT AB, org.nr 556116-4384 den 30 april 2024

§1 Bolagets företagsnamn är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun.

§3 Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor.

§5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.

§6 Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7 Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag

§8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.

Styrelsen kan bestämma att bolagsstämman helt eller delvis skall hållas digitalt.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

§10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).