Miljöansvar

Vår miljöpåverkan sker främst genom godstransporter, energikonsumtion, avfall och förpackningar. Vi arbetar aktivt för att minimera vår miljöpåverkan inom varje område. Även vid val av persontransporter och elleverantörer beaktas miljöpåverkan.

Arbetsförhållanden

Produkterna ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för arbetsmiljön. Det bästa sättet att påverka och bidra till en positiv utveckling är att ha nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Genom att stötta våra leverantörer vill vi motivera dem att själva ta ett stort ansvar för människor och deras arbetsmiljö.

Miljö

Företag inom DistIT strävar efter att bedriva sin verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Både som företag och individer har vi alla ett stort ansvar för vår gemensamma miljö. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra våra rutiner inom miljö och kvalitet.

Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.

Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.

Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.

Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation Från och med 2008 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig, Mehrdad Motazedi. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i de olika företagen. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Handlingsplan Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

• Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning

• Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företagen använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

• Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten.

• Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett mål för företagen är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi är anslutna till REPA som är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. REPA:s uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Genom att ansluta oss till REPA fullgör vi de krav som ställs på oss i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).Reparegistret AB var tidigare ett helägt dotter¬bolag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom fusionen den 1 april 2013 upphörde dotterbolaget och de producentföretag som var anslutna till REPA blev därmed anslutna och kunder till FTI.

Vi är även medlem i El-Kretsen som är näringslivets servicebolag och har som uppgift är att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Lagstiftningarna som reglerar producentansvaret och således ligger till grund för El-Kretsens verksamhet är, SFS 2005:209, 2005:210, 2008:834. Tillsynsmyndighet för dessa och ansvarig för att lagen efterlevs är Naturvårdsverket.

Företagen är även certifierat av El-Kretsen. Certifikatet garanterar anställda och kunder att företagens produkter återvinns på ett korrekt sätt och borgar för att vi är engagerade och gör vad vi kan för att spara på jordens resurser.

• Miljökrav på våra leverantörer Ett av företagens miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

• Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

• Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Ladda ner PDF-dokumentet här: Hållbar utveckling- DistIT AB (publ) Nr-6-20191203