Aktien

Noteringsplats

DistITs aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april 2011 och på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”), tidigare Nasdaq OMX First North Premier, sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är DistITs Certified Adviser.

Aktieinformation

Kortnamn DIST
ISIN-kod SE0003883800
Antal aktier 12 281 961
Handelspost 1 aktie
Röstvärde 1 röst per aktie

Kursutveckling

Aktiekapital

Aktiekapitalet i DistIT uppgår till 24 563 922 kronor fördelat på 12 281 961 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktierna är denominerade i SEK och anslutna till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Alla aktier är av ett och samma slag och medför samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning.

Utdelningspolicy

Styrelsen avser att årligen föreslå en utdelning, eller annan motsvarande värdeöverföring, som skall uppgå till 30- 50 procent av vinsten efter skatt. Härutöver kan styrelsen komma att föreslå en ytterligare återföring av kapital till aktieägarna förutsatt att styrelsen bedömer detta som motiverat med hänsyn till förväntat framtida kassaflöde och bolagets investeringsplaner.

  • Utdelning 2020: —
  • Utdelning 2019: 1,00 SEK
  • Utdelning 2018: —
  • Utdelning 2017: 2,75 SEK (varav 1,75 SEK ordinarie och 1,00 SEK extra utdelning)
  • Utdelning 2016: 1,60 SEK
  • Utdelning 2015: 1,50 SEK
  • Utdelning 2014: 1,20 SEK
  • Utdelning 2013: 1,20 SEK
  • Utdelning 2012: 1,00 SEK