Aktien

Noteringsplats

DistITs aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april 2011 och på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är DistITs Certified Adviser.

Kursutveckling + Total utveckling


Aktiekapital

Aktiekapitalet i DistIT uppgår till 28 080 932 kronor fördelat på 14 040 466 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktierna är denominerade i SEK och anslutna till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Alla aktier är av ett och samma slag och medför samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning.


Aktiekalkylator