Mål & strategi

DistIT AB (publ) med dess dotterbolag är en stabil och väletablerad distributionskoncern inom IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik, nätverk och AV-produkter i Europa. Bolag inom koncernen är nischdistributörer med starka marknadspositioner. Bolagens produkter riktar sig till både konsumenter och företag och deras kunder finns inom hemelektronikkedjor, webbhandel, installatörer, teleoperatörer, lågpriskedjor, dagligvaruhandel och fristående fackhandel. Varje dotterbolag utgör en egen resultatenhet med ansvar för sin valda strategi. Gemensamt för bolagen är ett värdeskapande strategi för egna märkesvaror (EMV) som ökar relevansen hos kunder och skapar förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. DistIT är en pålitlig affärspartner med hög leveranssäkerhet och servicegrad, garanterad produktkvalitet samt snabba leveranser.

VERKSAMHETSMÅL

Varje dotterbolag inom DistIT-koncernen skall med Europa som huvudmarknad erbjuda marknadens bästa produktutbud inom de nischer bolagen verkar. Konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support skall vara ledord.

FINANSIELLA MÅL

DistIT-gruppens finansiella mål för 2025 består av:
-Omsättning SEK 3,5 miljarder
-Bruttomarginal 25%
-EBIT-marginal minst 8%.
-Ackumulerad förvärvskapacitet om SEK 1,5 – 2,0 miljarder.

STRATEGI FÖR TILLVÄXT

DistIT-koncernens tillväxtstrategi består av både organisk tillväxt, förvärv och synergimöjligheter.
Organisk tillväxt inom respektive bolag ska uppnås genom en kontinuerlig utveckling av affärsmodeller, en flexibel organisation och en noggrann analys av marknadens drivkrafter.
Förvärv av nya bolag ska förstärka DistIT-koncernens erbjudande och position, expandera dess geografiska närvaro eller komplettera koncernens kundunderlag. Förvärvade bolag ska ha ett ledarskap utpräglat av kompetens och entreprenörskap, god intjäningsförmåga och en beprövad affärsmodell.
Synergimöjligheter mellan dotterbolagen, både kostnads- och marknadssynergier i DistIT-koncernen, skall identifieras och realiseras när vinsten är större än samordningskostnaderna.