Finansiell rapportering och information

DistIT AB (publ) ger löpande information till marknaden om koncernens utveckling och finansiella ställning.

DistITs styrelse har antagit en informationspolicy i enlighet med de krav som ställs i NASDAQ First North Premier Growth Markets regelverk för emmitenter avseende informationspolicy.

Policyn gäller för styrelsen och koncernledningen och omfattar både skriftliga och muntliga uttalanden.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av:

  • Delårsrapporter, som publiceras som pressmeddelanden
  • DistITs årsredovisning
  • Pressmeddelanden om nyheter och viktiga händelser
  • Presentationer för finansanalytiker och investerare i samband med investerarmöten, road shows samt kapitalmarknadsdagar

Samtliga rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras samtidigt på koncernens webbplats www.distit.se.