Obligationslån

Obligationslån RB 2 220514

Noteringsplats

DistIT ABs obligationslån är registrerat för handel vid NASDAQ Stockholm sedan den 6 juli 2018. Arctic Securities AS filial Sverige var emissionsinstitut och Nordic Trustee Agency AB (publ) är agent för obligationslånet.

Obligationsinformation

Lån RB 2 220514
ISIN-kod SE0011166842
Valuta SEK
Totalt belopp 240 MSEK
Nominellt belopp 1 000 000 kronor
Ränta STIBOR 3 månader + 5.00 procentenheter per år
Ränteförfallodagar Årligen den 15 augusti, 15 november, 15 februari och 15 maj

 

Terms and conditions

Allmänt

Obligationerna har formen av skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning, vilka bekräftar att innehavaren har en fordran på DistIT. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för DistIT. Obligationslånet har emitterats i samband med en refinansiering av ett tidigare banklån, för att etablera långsiktig finansiering samt för allmänna verksamhets ändamål, inklusive koncernintern utlåning.

Obligationslånet har utgivits under svensk rätt och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Innehav av obligationerna registreras på respektive innehavares avstämningskonto. Utbetalning av ränta och nominellt belopp samt, om tillämpligt, avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg.

Innehavare av obligationerna har rätt till räntebetalning och bolaget ska lösa in obligationernas nominella belopp på relevant Inlösendag. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 14 maj 2022 eller sådan tidigare dag som följer av villkoren för obligationslånet. På återbetalningsdagen ska DistIT lösa in alla utestående obligationer till deras nominella belopp jämte upplupen ränta.

Betalning av nominellt belopp och upplupen ränta ska ske till den som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som på annat sätt är berättigad till att ta emot betalning under en obligation på avstämningsdagen före återbetalningsdagen. Rätten till betalning av nominellt belopp preskriberas tio år från den slutliga inlösendagen.

I övrigt hänvisas till prospektet inför noteringen av obligationslånet på NASDAQ First North Premier Growth Market.

Prospekt inför notering 6 juli 2018