Insynshandel

Den 3 juli 2016 trädde EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014/EU (MAR) i kraft och blev därigenom direkt tillämplig som svensk lag. Genom marknadsmissbruksförordningen utökades reglerna avseende marknadsmissbruk, som tidigare enbart omfattade finansiella instrument som upptagits till handel på en reglerad marknad, till att även omfatta finansiella instrument som handlas på en MTF, dvs bland annat Nasdaq First North Premier Growth Market. DistIT AB som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan den 28 april 2015 omfattas därmed av denna lag och dessa regler.

Styrelsen har utarbetat en rutin för hur detta ska hanteras. Rutinen innehåller nedanstående rubriker;

  • Rutin för offentliggörande av insiderinformation.
  • Rutin för upprättande av insiderförteckning.
  • Rutin för transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående.
  • Rutin för handelsförbud under s.k. stängda perioder.

I ovanstående rutiner anges vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att DistIT AB fullgör sina åtaganden enligt marknadsmissbruksförordning. DistIT AB:s styrelse ansvarar för framtagande och fastställande av rutinerna.

Handhavandet av ovanstående rutiner för DistIT AB:s räkning sker av Bolagets ekonomi- och finansdirektör.

Se DistITs Insynshandel hos Finansinspektionen


Styrelse och koncernledning

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.

Transaktioner och alla insynspersoner

 

Källa: Datablocks av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear och Morningstar.