Nyckeltal

 

FINANSIELL INFORMATION I
SAMMANDRAG

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

RESULTATRÄKNING (MSEK)

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2018

2018

Total
omsättning

505,4

564,9

706,8

535,8

532,7

555,5

723,6

570,2

 

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

111,8

117,0

157,4

107,0

127,0

119,4

157,1

124,0

Rörelseresultat
före avskrivningar (EBITDA)

18,3

15,9

45,1

13,1

2,6

10,6

35,0

28,5

Rörelseresultat
efter avskrivningar (EBIT)

11,7

9,4

38,0

-23,6

-3,1

4,8

31,9

25,7

Periodens resultat kvarvarande verksamhet

3,8

4,3

29,5

-27,2

-6,5

1,1

21,9

15,2

Periodens
resultat verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

44,9

-0,4

0,0

0,0

0,0

Resultat per aktie

0,26

0,29

2,34

1,40

-0,66

0,04

1,69

1,16

Marginal- och avkastningsmått i %

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomarginal,
%

22,1

20,7

22,3

20,0

23,8

21,5

21,7

21,7

EBIT-marginal,
%

2,3

1,7

5,4

-4,4

-0,6

0,9

4,4

4,5

ROCE, %

1,8

1,4

5,8

-3,8

-0,5

0,8

4,9

3,9

ROE,
%

0,9

1,0

7,2

-7,2

-1,8

0,3

5,8

4,3

 

BALANSRÄKNING
(MSEK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa
anläggningstillgångar

166,2

174,8

172,0

178,7

203,3

197,3

194,3

191,9

Summa
omsättningstillgångar

799,5

892,9

904,5

886,3

854,2

886,9

1 015,9

863,4

Tillgångar
i verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

64,5

65,6

0,0

0,0

Summa
tillgångar

965,7

1 067,7

1 076,5

1 065,0

1 120,0

1 149,8

1 210,2

1 055,3

Eget
kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa
eget klapital

413,2

416,7

407,5

379,7

361,3

378,4

374,8

352,3

Summa
långfristiga skulder

212,3

216,1

217,7

220,7

222,3

224,0

238,9

236,9

Summa
kortfristiga skulder

340,2

434,9

451,3

464,6

491,7

498,1

596,5

466,1

Skulder
i verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

49,3

0,0

0,0

Summa
eget kapital och skulder

965,7

1 067,7

1 076,5

1 065,0

1 122,0

1 149,8

1 210,2

1 055,3

 

KASSAFLÖDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto
från löpande verksamheten

10,4

56,9

-11,4

-9,2

-29,9

40,7

55,5

34,4

Investeringsverksamheten

1,9

-9,6

3,7

9,1

-27,7

-2,6

-2,9

-1,2

Finansieringsverksamheten

-16,1

-1,2

11,5

-88,7

53,6

-33,9

-12,1

-22,6

Kassaflöde
från avyttrad verksamhet

0,0

0,0

0,0

72,2

-1,7

-12,1

0,0

0,0

Periodens kassaflöde

-3,8

46,1

3,8

-16,6

-5,7

-7,9

40,5

10,6

 

DEFINITIONER

 

Total
omsättning och Omsättning

Nettoomsättning
inklusive valutaeffekter och övriga rörelseintäkter

Bruttomarginal:

Bruttoresultatet i procent av periodens nettoomsättning

EBITDA:

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar

Nettoskuld:

Skulder till kreditinstitut, obligationslån samt övriga
räntebärande skulder, minus kassa och bank

EBIT-marginal:

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av periodens
nettoomsättning

ROCE:

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med sysselsatt
kapital

ROE:

Periodens resultat efter skatt dividerat med eget kapital

Resultat per aktie:

Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden

Övrigt totalresultat:

Periodens omräkningsdifferens vid omräkning av utländska
dotterbolag

Rörelsekapital i % av 12 månaders rullande omsättning:

Summan av lager, kundfordringar och
leverantörsskulder i % av 12 månaders rullande omsättning

Totalt rörelsekapital

Summan av lager, kundfordringar och leverantörsskulder
samt övriga omsättningstillgångar och övriga kortfristiga skulder

 

12

DISTIT AB (Publ) – Delårsrapport 2, 2020

…………………………………….