Nyckeltal

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

RESULTATRÄKNING (MSEK)

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

Total omsättning

739,8

548,1

505,4

564,9

706,8

535,9

532,7

555,5

 Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttoresultat

174,1

115,9

111,8

117,0

157,4

107,0

127,0

119,4

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

57,6

22,1

18,3

15,9

45,1

13,1

2,6

10,6

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)

50,8

15,5

11,7

9,4

38,0

-23,6

-3,1

4,8

Periodens resultat kvarvarande verksamhet

37,0

12,9

3,8

4,3

29,5

-27,2

-6,5

1,1

Periodens resultat verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44,9

-0,4

0,0

Marginal- och avkastningsmått i %

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomarginal, %

23,5

21,1

22,1

20,7

22,3

20,0

23,8

21,5

EBIT-marginal, %

6,9

2,8

2,3

1,7

5,4

-4,4

-0,6

0,9

ROCE, %

7,6

2,4

1,8

1,4

5,8

-3,8

-0,5

0,8

ROE, %

8,1

3,0

0,9

1,0

7,2

-7,2

-1,8

0,3

 

BALANSRÄKNING (MSEK)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

152,1

160,8

166,2

174,8

172,0

178,7

203,3

197,3

Summa omsättningstillgångar 1

1 000,6

908,9

799,5

892,9

904,5

886,3

854,2

886,9

Tillgångar i verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,5

65,6

Summa tillgångar

1 152,7

1 069,7

965,7

1 067,7

1 076,5

1 065,0

1 122,0

1 149,8

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

454,8

426,7

413,2

416,7

407,5

379,7

361,3

378,4

Summa långfristiga skulder

189,9

209,8

212,3

216,1

217,7

220,7

222,3

224,0

Summa kortfristiga skulder 1

508,0

433,2

340,2

434,9

451,3

464,6

491,7

498,1

Skulder i verksamhet under försäljning

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

49,3

Summa eget kapital och skulder

1 152,7

1 069,7

965,7

1 067,7

1 076,5

1 065,0

1 122,0

1 149,8

 

FINANSIELLA MÅTT

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr

1,95

-0,05

0,85

4,63

-0,93

-0,75

-2,43

3,31

Resultat per aktie, kr

2,99

1,03

0,26

0,29

2,34

1,40

-0,66

0,04

Räntebärande nettoskuld, inklusive leasing enligt IFRS 16

-159,5

-177,5

-175,3

-187,3

-234,7

-225,4

-274,6

-225,2

Räntebärande nettoskuld, exklusive leasing enligt IFRS 16

-127,0

-142,1

-137,3

-146,1

-193,0

-181,7

-229,9

-178,5

Skuldsättningsgrad ggr

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,6

Soliditet %

39,5

39,9

42,8

39,0

37,9

35,7

32,2

32,9

Aktiekurs, kr

47,4

42,0

34,6

30,0

41,5

42,2

44,2

44,0

 

KASSAFLÖDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto från löpande verksamheten

23,9

-0,6

10,4

56,9

-11,4

-9,2

-29,9

40,7

Investeringsverksamheten

-1,9

-1,0

1,9

-9,6

3,7

9,1

-27,7

-2,6

Finansieringsverksamheten

-8,9

-6,9

-16,1

-1,2

6,2

-88,7

53,6

-33,9

Kassaflöde från avyttrad verksamhet

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72,2

-1,7

-12,1

Periodens kassaflöde

13,1

-8,5

-3,8

46,1

-1,5

-16,6

-5,7

-7,9