Risker & riskhantering

Koncernens (DistIT) operativa verksamhet drivs i huvudsak av Aurora Group Danmark A/S med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, Septon Holding AB med huvudkontor i Göteborg, Sverige, UAB Sominis Technology med huvudkontor i Vilnius, Litauen och SweDeltaco AB med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Verksamheten bedrivs i dessa bolag eller i respektive dotterbolag och i samtliga nordiska länder och Baltikum.

Koncernens verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka Koncernens resultat eller finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömningen av Koncernens utveckling är det viktigt att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan bör utvärderas tillsammans med övrig information i denna årsredovisning samt en allmän omvärldsbedömning. Koncernen har beslutat om en riskpolicy som löpande ses över och vid behov anpassas till verksamheten och omvärldsfaktorer. DistITs dotterbolag arbetar kontinuerligt med risker och riskhantering med mål att identifiera och kontrollera riskerna. Detta avsnitt beskriver risker som bland annat kan påverka Koncernens kunder och leverantörer. Specifikt kan detta röra sig om yttre påverkan som orsakats av exempelvis naturkatastrofer, krig och pandemier. Det senaste exemplet är Covid-19 som påverkar Koncernens efterfråge- och utbudssituation.

Riskhantering – övergripande
Strategiska risker påverkar främst efterfrågan och kan motverkas genom förändringar i kostnadsmassan. Ledningen tillsammans med styrelsen följer noga konjunkturen i syfte att snabbt kunna agera och anpassa verksamheten vid eventuella konjunkturförändringar. Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende.

Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, besöka kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna. Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker. Finansiella risker hanteras enligt fastlagda rutiner.

Strategiska risker
Strategiska risker avser externa och interna hot som påverkar bolagets förmåga att uppnå sina strategiska mål.

Beskrivning

Åtgärd

NEGATIV PUBLICITET

Koncernen förlitar sig på, bland annat, varumärken
och renommé för att behålla och attrahera nya kunder och anställda. Negativ publicitet
eller offentliggöranden avseende Koncernen kan,

oavsett om det avser korrekt information eller
inte, försämra Koncernens renommé. Vidare kan negativ publicitet avseende någon
av Koncernens produkter eller varumärken påverka efterfrågan på Koncernens
produkter.

 

Koncernen arbetar aktivt med marknadsföring av

varumärken. Koncernen bevakar kontinuerligt all

publicitet kring dotterbolagen och varumärken i

förebyggande syfte.

RISKER RELATERADE TILL FÖRETAGSFÖRVÄRV

Från tid till annan kan Koncernen utvärdera
potentiella förvärv i enlighet med Koncernens strategiska mål. Möjligheten
att genomföra förvärvsstrategier kan begränsas av yttre faktorer så

som konkurrens, finansieringsmöjligheter,
marknadssituation och prisnivåer på investeringsobjekt. Det är möjligt att
Koncernens

förvärvsstrategi inte kan följas och transaktioner
kan ha en negativ inverkan på Koncernens finansiella ställning.

 

 

Koncernen ska ha fokus på sin egen
förvärvsstrategi

och utvärdera den kontinuerligt och löpande. Vid

utvärdering av potentiella förvärv ska koncernen
vidta försiktighetsåtgärder såsom att anlita externa experter för att
genomföra legala och finansiella due diligence.

 

FÖRETAGSSTYRNING

Varje bolag inom Koncernen är ekonomiskt
integrerat men består av separata operationella enheter. DistIT förlitar sig
på att dotterbolagen driver sina respektive verksamheter i enlighet med
uppsatta strategier, budgetar och policyer. Det finns en risk att DistIT inte
har tillräcklig operationell kontroll över de övriga

koncernbolagen, vilket kan ha negativ inverkan på
koncernens ställning. Koncernen förlitar sig huvudsakligen på sina anställda för
att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med koncernbolagens
respektive interna företagspolicyer för styrning och regelefterlevnad. Det
finns en risk att Koncernens anställda bryter mot interna policyer, vilket
kan utsätta Koncernen för risker

som avtalsbrott, ingående av motstridiga
överenskommelser, lagöverträdelser och brott mot förordningar etc.

 

 

Koncernen ska förbättra sin kontroll över
koncernbolagen genom att rutinmässig utkräva rapporteringar, ha en löpande
dialog och stämma av tidigare inlämnade rapporter kontinuerligt. Vidare ska
respektive dotterbolags verkställande direktörer delta vid behov och minst
två styrelsemöten årligen för genomgång och diskussion om väsentliga
operativa beslut.

 

KONJUKTURUTVECKLINGEN

Konjunkturutvecklingen är svårbedömd och har
betydelse för Koncernens försäljnings- och resultatutveckling.

 

 

Ledningen följer noga konjunkturens utveckling

och arbetar med scenario-analys med färdiga

handlingsplaner. Koncernens kunder finns inom
flera

branscher och kan vara både företagskunder liksom

kunder som säljer till konsumenter, vilket minskar

konjunkturkänsligheten.

 

 

Operationella risker
Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, översyn av rutiner, bearbeta kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna.

Beskrivning

Åtgärd

BRANSCH OCH MARKNAD

Förändringar i IT-branschen, med dess snabba
produktförändringar och framtida teknikutveckling kan vara förknippad med ett
större mått av osäkerhet än för bolag i mer stabila branscher och

marknader med mindre förändringar.

 

 

Koncernen arbetar kontinuerligt och aktivt med att

begränsa denna risk genom fortsatta noggranna

produktval och ett nära samarbete med nuvarande
och framtida leverantörer.

 

DISTRIBUTÖRENS ROLL

Distributörens roll är i förändring vilket bland
annat beror på dagens avancerade Internetteknologi och utveckling av nya
logistik- och

distributionstjänster. Internet kan göra det
möjligt för både återförsäljare och slutkunder att hitta och kontakta
tillverkaren direkt. Internet kan göra det möjligt för internationella och europeiska
distributörer att ta marknadsandelar från Koncernen. Nya logistik- och
distributörstjänster kan göra det möjligt för leverantörer att själva
distribuera sina produkter.

 

 

Genom en ökande andel försäljning av våra egna

varumärken (EMV) har vi förstärkt vår position mot

utländska konkurrenter samt skapat ett mervärde i

vårt erbjudande till slutkunder som är svårt för
andra att konkurrera med.

 

REGULATORISKA RISKER

DistITs verksamhet är inte tillståndspliktig, men
omfattas av lagar, regler och standarder avseende bland annat skatter,
personal, miljö och produktsäkerhet. Om Koncernen inte efterlever sådana regler
skulle det till exempel kunna medföra att Koncernen åläggs att betala
straffavgifter. Oförutsedda problem med produkternas

kvalitet skulle vidare kunna skada Koncernens
renommé och medföra ökade kostnader för produktgarantier, vilket således skulle
medföra en negativ inverkan på Koncernens resultat och

finansiella ställning (se vidare nedan under
”Risker relaterade till produktkvalitet och produktsäkerhet”).

 

 

Koncernen följer noggrant gällande lagar och
regler

för att säkerställa att all verksamhet bedrivs
enligt

gällande regler, lagar och standarder. Nya regler,
lagar och standarder följs upp, analyseras och om nödvändigt vidtas de åtgärder
som säkerställer full efterlevnad. Avvikelser rapporteras löpande till
företagsledningen enligt beslutade rutiner och policys.

 

RISKER RELATERADE TILL PRODUKTKVALITET OCH

PRODUKTSÄKERHET

De produkter DistIT och dess dotterbolag
tillhandahåller kan vid bristande kvalitet komma att medföra skador på såväl
person som egendom, till exempel andra produkter som installerats

tillsammans med de skadade produkterna eller
komponenterna.

 

 

För egna varumärken lämnas en förlängd garantitid

upp till livslängd. Vid brister i produktkvalitet
och

produktsäkerhet åläggs bolagen att ersätta eller

reparera den skadade produkten. Vid en kraftig
ökning av ersättningskraven enligt utfärdade garantier kan detta medföra en
negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen
arbetar även med försäkringar.

 

NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Koncernen är beroende av nyckelpersoner,
vanligtvis ledande befattningshavare. Koncernens utveckling är också beroende
av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

 

 

Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö
med

goda utvecklingsmöjligheter samt att vara en
lärande organisation där kunskaper och erfarenheter delas mellan och av
medarbetarna.

 

KUNDER

Koncernen erbjuder IT-produkter och tillbehör till
ett stort antal kundgrupper inom de flesta branscher och marknadssegment. En allmän
nedgång i efterfrågan på IT-produkter kan därför påverka

Koncernens verksamhet negativt.

 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa långsiktiga

relationer med våra nuvarande kunder samtidigt som
vi aktivt arbetar med att skaffa nya kunder.

 

PRISPRESS

Koncernens verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt
bransch vilken bland annat kan påverkas av prispress som i sin tur driver krav
på kostnadseffektiva lösningar. Under de senaste åren har vi sett en ökande
prispress i marknaden vilket delvis har lett till minskande marginaler för
vissa produktgrupper.

 

 

Koncernen har en aktiv inköpsstrategi baserat på
långa relationer med leverantörer i Asien och Europa. Genom dessa samarbeten
har vi försäkrat oss om att kunna möta kundernas krav på högre teknikinnehåll
och ökad leveransprecision. Tillsammans med vår långsiktighet i både kund-
och leverantörsrelationer har vi försäkrat oss om en uthållighet i en
föränderlig marknad.

KONKURRENS

Konkurrerande företag kan komma att öka
konkurrensen mot Koncernens produkter.

 

 

Trots att dotterbolagen ständigt försöker anpassa

sig till den rådande konkurrenssituationen kan

vi bli tvungna att genomföra kostnadskrävande

omstruktureringar av verksamheten för att kunna

behålla vår marknadsposition och lönsamhet.

 

BEROENDE AV LAGER

En distributör av fysiska produkter har en
naturlig lagerrisk.

 

Koncernen vidtar åtgärder genom samarbeten med

koncernens logistikpartners och egna rimliga
åtgärder för att skydda sina lager från brandrisk, vattenskada och stöld
genom exempelvis försäkringsåtgärder.

 

LEVERANTÖRER

För att kunna sälja och leverera produkter är
Koncernen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad
gäller

till exempel mängd, kvalitet och leveranstid.
Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan
innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir
bristfälliga

eller felaktiga, vilket kan innebära minskad
försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och
resultat negativt.

 

 

Vi utvärderar och utvecklar löpande våra

kvalitetskriterier som vi genom våra interna
processer säkerställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland
annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med
kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part.

 

BEROENDE AV TREDJE PART FÖR LAGERHANTERING

Koncernen anlitar tredje parter för lagerhållning,
lagerhantering och logistik. Det finns en risk att sådana tredje parter inte
levererar produkter i enlighet med uppsatta villkor, att priset för
tjänsterna ökar eller skador på lageranläggningar, såsom brand, vatten eller stöld
förekommer. Varje sådan risk kan ha negativ inverkan på koncernens
verksamhet.

 

 

Koncernbolagen ska begränsa avtalstiden till

maximum 5 år vid avtal med tredje parter. Vidare

ska koncernbolagen föra en kontinuerlig dialog

med respektive tredje part i syfte att upphitta

förbättringsåtgärder och effektivisera arbetet.

 

MILJÖRISKER

Koncernens verksamhet är inte reglerad i lag och
omfattas inte av något krav på licens. Det finns en risk att de produkter som
koncernen distribuerar blir föremål för ytterligare miljölagar, regler eller
föreskrifter eller att ytterligare skatter eller avgifter införs eller
tillkommer vilket kan ha en negativ inverkan på koncernens finansiella
ställning.

 

 

Koncernen har upprättat en handlingsplan utifrån

koncernens miljöpolicy där man bl a ställer
miljökrav

på leverantörer, produkter och tjänster.
Miljöpolicyn

följs upp kontinuerlig och uppdateras i enlighet
med

rådande miljölagar och föreskrifter.

 

BRISTFÄLLIGA RUTINER ELLER BRISTANDE KONTROLL

Koncernen kan inom ramen för den löpande verksamheten
göra förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande kontroll,
oegentligheter eller yttre faktorer. Om koncernens lageranläggningar eller
produkter däri skadas, till exempel som ett resultat av brand, eller annan
händelse eller förseningar i

distributionsled eller om någon av
lageranläggningarna skulle behöva stänga alternativt om tredje part som
tillhandahåller lagertjänster avbryter samarbetet eller verksamheten, kan det
leda till förluster för koncernen på grunda av försenade leveranser.

 

 

 

Alla koncernens bolag har en framförhållning i
sina

beställningar hos leverantörer baserad på olika

parametrar och ledtider. Koncernen har dessutom

tecknat en avbrottsförsäkring för alla koncernens

bolag som täcker eventuella förluster.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Försäljningen av vissa av koncernens produkter är
beroende av varumärken och domännamn. Om koncernens skydd av dess varumärken
eller domännamn inte är tillräckligt eller om koncernen

bryter mot tredje parts immateriella rättigheter,
kan det resultera i lägre försäljning och intäkter och ha negativ inverkan på
koncernens finansiella ställning.

 

 

Koncernen bearbetar aktivt och följer upp egna

varumärken och domännamn genom bl a nationella

och europeiska varumärkesregistreringar.

 

TVISTER

Det finns en risk att koncernen blir involverad i
framtida tvister. Resultat av eventuellt pågående eller framtida utredningar,
förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden som initieras av kunder eller
andra motparter, tillsynsmyndigheter eller organ kan inte

förutsägas. Följaktligen kan ett för koncernen
ofördelaktigt avgörande eller beslut innebära avsevärda böter, skadestånd
och/eller negativ publicitet som kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet.

 

 

Koncernen har en bred kompetens och ett bra

kontaktnät av expertis och juridiska resurser för

hantering av tvister och skiljeförfaranden.
Eventuella

pågående tvister rapporteras löpande och beskrivs
vidkvartalsrapporter.

 

FÖRSÄKRINGSRISKER

Koncernen är exponerad för olika typer av risker,
såsom produktansvar, egendomsskada, tredjemansansvar och avbrott i
verksamheten, inklusive händelser som orsakats av

naturkatastrofer och andra händelser utanför
koncernens kontroll. Koncernen kan i sådant fall bli skyldig att ersätta
förluster, skador och utgifter.

 

 

Koncernen har en löpande översyn av alla

koncernens bolags försäkringar och upphandlar och

anpassar befintliga försäkringar till den pågående

verksamheten.

RISKER RELATERADE TILL IT-INFRASTRUKTUR

Koncernen är beroende av dess IT-system för
driften av viktiga affärssystem, inklusive administrativa och finansiella
funktioner. Avbrott som driftstopp för nätverksservrar, virusattacker och
andra

störningar eller fel i IT-system kan inträffa och
kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet. Vidare kan otillräckliga strategier
avseende IT och outsourcing samt dokumentation av IT-system

och strategier leda till fel i koncernens tekniska
system och orsaka störningar i koncernens verksamhet.

 

 

Alla koncernens bolag har egna resurser som är

integrerade i respektive bolags
verksamhet
och tar

hand om bolagens IT-system och dess olika
funktioner. Koncernen säkerställer att alla medarbetare har

kunskap och följer uppsatta rutiner och processer
för

att minimera IT-risken.

 

 

Finansiella risker
Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker.

Beskrivning

Åtgärd

VALUTARISK

Valutarisken innebär hur värdet på finansiella
instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.

 

 

Koncernens åtgärder för att hantera den
transaktionsmässiga valutarisken är att vid identifierade behov köpa valuta
för att

minimera den kortsiktiga resultatpåverkan och
samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.

 

RÄNTERISK

Ränterisken utgörs av att värdet på ett
finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.

 

 

Koncernens krediter löper med rörliga räntor som
delvis omförhandlas på årsbasis. Ingen investering, förutom eget innehav av
egen företagsobligation om nominellt 10 MSEK per bokslutsdagen, sker för
närvarande i kapitalinstrument.

 

KREDITRISK

Koncernens kreditrisk utgörs i huvudsak av

betalningsförmågan hos dotterbolagens kunder.

 

 

Kreditbedömning av kunder sker standardmässigt
enligt fastlagda rutiner. I de flesta fall används kreditförsäkring som ett
led i att minska kreditrisken. Kreditförlusterna har historiskt varit låga
men den ökande konkurrensen i branschen har inneburit sämre möjligheter till kreditförsäkringar
av kunder och något högre kreditförluster. Koncernen har en
kundkreditförsäkring för att täcka upp eventuella kreditförluster.

 

LIKVIDITETSRISK

Med likviditetsrisk avses att finansiering inte
kan erhållas, eller endast till kraftigt ökande kostnader.

 

 

Koncernen likviditetsrisk bedöms som relativt
begränsad. Löpande dialog och kommunikation sker med kreditgivare såsom bank,
finansieringsinstitut och obligationsinnehavare.

 

SKATTERISK

DistIT-koncernen bedriver verksamhet i de nordiska

länderna. Verksamheten i dessa länder bedrivs i

enlighet med Koncernens tolkning av gällande
lagar,

regler och domstolspraxis liksom skattemyndigheternas
administrativa praxis. Det kan emellertid inte uteslutas att
skattemyndigheterna kan göra andra bedömningar i något avseende och att
Koncernens tidigare och nuvarande

skattesituation kan komma att förändras till följd
av

skattemyndigheternas beslut.

 

 

Koncernens skattesituation bedöms som relativt
säker. Löpande uppföljning sker i samband med revision och genom löpande
kontakt med berörda myndigheter i de nordiska marknaderna.

 

BEROENDE AV DOTTERBOLAG

DistIT är ett holdingbolag och Koncernens
verksamhet drivs huvudsakligen genom dess dotterbolag. DistIT är därför
beroende av sina dotterbolag för att uppfylla sina

betalningsförpliktelser.

 

 

Koncernen avser att tillhandahålla DistIT
likviditet genom koncernens cash pool, koncerninterna lån, utdelningar eller andra
värdeöverföringar för att DistIT ska kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter.
Det finns däremot en risk att DistIT inte kommer att kunna uppfylla sina
betalningsförpliktelser om dotterbolagen inte tillhandahåller sådan
likviditet, eller på grund av andra omständigheter, villkor, lagar eller

förordningar hindras från att tillgodose DistIT
med likvida medel.

 

BELÅNING

Koncernen har utestående räntebärande skulder.
Sådan belåning kan ha inverkan på koncernens finansiella ställning genom att begränsa
koncernens förmåga att erhålla ytterligare finansiering för framtida
verksamhet, investeringar, förvärv och andra affärsmöjligheter.

 

 

Koncernen har en kontinuerlig och löpande dialog
medkoncernbolagens banker och andra finansiärer och förhåller sig till de
riktlinjer som krävs för att erhålla en god finansiering för olika
verksamhetsområden.