Risker & riskhantering

DistIT-koncernens (nedan kallad koncernen) operativa verksamhet drivs i huvudsak
av Aurora Group Danmark A/S med huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, Electric Fuel
Infrastructure Sweden 2 AB med huvudkontor i Stockholm, Sverige, Septon Holding AB
med huvudkontor i Göteborg, Sverige, Sominis Technology UAB med huvudkontor i Vilnius,
Litauen och SweDeltaco AB med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Verksamheten bedrivs
i dessa bolag eller i respektive dotterbolag och i samtliga nordiska länder och Baltikum.

Koncernens verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka koncernens resultat
eller finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömningen av Koncernens utveckling är
det viktigt att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer.
Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan bör utvärderas tillsammans
med övrig information i denna årsredovisning samt en allmän omvärldsbedömning.
Koncernen har beslutat om en riskpolicy som löpande ses över och vid behov anpassas till
verksamheten och omvärldsfaktorer. DistITs dotterbolag arbetar kontinuerligt med risker
och riskhantering med mål att identifiera och kontrollera riskerna. Detta avsnitt beskriver
risker som bland annat kan påverka Koncernens kunder och leverantörer. Specifikt kan
detta röra sig om yttre påverkan som orsakats av exempelvis naturkatastrofer, krig och
pandemier.

RISKHANTERING – ÖVERGRIPANDE
I en global krissituation bör alla prioriteringar ta sin utgångspunkt i att säkra människors
hälsa och minimera riskspridning. När detta beaktats kommer andra frågor in i bilden.

Globala risker avser globala hot som påverkar direkt eller indirekt människors liv och
levnadsvillkor på jorden. Klimatförändring, andra storskaliga miljöförstöringar, extrem
fattigdom och pandemier är bland de största och mest akuta hoten som påverkar oss idag.

Strategiska risker påverkar främst efterfrågan och kan motverkas genom förändringar
i kostnadsmassan. Ledningen tillsammans med styrelsen följer noga konjunkturen i syfte
att snabbt kunna agera och anpassa verksamheten vid eventuella konjunkturförändringar.

Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation
fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur,
besöka kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna.

Finansiella risker avser risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till
följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker. Finansiella
risker hanteras enligt fastlagda rutiner.

GLOBALA RISKER

Världssamhället i dag är utsatt för globala hot som kan leda till att levnadsvillkoren för miljarder människor allvarligt försämras.

BESKRIVNING

ÅTGÄRD

HÅLLBARHET

Långsiktig hållbarhet blir allt viktigare för DistITs verksamhet för att bedriva verksamheten långsiktigt med god ekonomisk lönsamhet. Om bolag i koncernen inte identifierar väsentliga hållbarhetsrisker eller brister i hanteringen av identifierade risker kan DistIT utsättas för olika former av påföljder samt riskera ett försämrat anseende, vilket i sin tur kan påverka Koncernens resultat och finansiella ställning negativt.

För att öka kompetensen och förmågan att arbeta strukturerat med hållbarhet finns ett etablerat gemensamt ramverk tillgängligt för alla bolag. En hållbarhetsplattform har implementerats för inrapportering av hållbarhetsdata från koncernens bolag. Utbildningar, workshops och nätverksmöten inom hållbarhet genomförs kontinuerligt. Bolagens hållbarhetsarbete och risker följs upp och diskuteras årligen i respektive styrelse
PANDEMIER

Pandemier, som exempelvis covid-19-utbrottet, kan väsentligt påverka koncernens bolag med risk för anställdas, kunders och leverantörers hälsa och störningar i verksamheten; till exempel om många blir sjuka samtidigt eller sätts i karantän eller om det, som en följd av verklig eller befarad smittspridning, införs import- eller exportbestämmelser som leder till förseningar, fördyringar eller hinder. Detta skulle kunna påverka koncernens omsättning och kostnader och således resultatet.

Koncernens struktur med en diversifierad och spridd verksamhet begränsar de aggregerade affärsmässiga och finansiella riskerna vid en pandemi. Den decentraliserade styrmodellen med självständiga bolag bidrar också till ett lokalt anpassat snabbt beslutsfattande, vilket är viktigt för att minimera effekterna av ett pandemiutbrott. Vid omfattande kriser utökar DistIT dialogen med dotterbolagen för att säkerställa korrekt och snabb informationsspridning och rätt stöd för bra beslutsfattande.
KRIG

Krig, som exempelvis invasionen av Ukraina, kan väsentligt påverka koncernens bolag med risk för anställdas, kunders och leverantörers liv och levnadsvillkor samt störningar i verksamheten.

Som en följd av det pågående kriget i Ukraina, följer koncernen kontinuerligt upp risker samt åtgärder för att mitigera riskerna och minska påverkan på koncernen.

STRATEGISKA RISKER

Strategiska risker avser externa och interna hot som påverkar bolagets förmåga att uppnå sina strategiska mål.

BESKRIVNING

ÅTGÄRD

NEGATIV PUBLICITET

Koncernen förlitar sig på, bland annat, varumärken och renommé för att behålla och attrahera nya kunder och anställda. Negativ publicitet eller offentliggöranden avseende koncernen kan, oavsett om det avser korrekt information eller inte, försämra koncernens renommé. Vidare kan negativ publicitet avseende någon av koncernens produkter eller varumärken påverka efterfrågan på koncernens produkter.

Koncernen arbetar aktivt med marknadsföring av varumärken. Koncernen bevakar kontinuerligt all publicitet kring dotterbolagen och varumärken i förebyggande syfte.
RISKER RELATERADE TILL FÖRETAGSFÖRVÄRV

Från tid till annan kan koncernen utvärdera potentiella förvärv i enlighet med Koncernens strategiska mål. Möjligheten att genomföra förvärvsstrategier kan begränsas av yttre faktorer så som konkurrens, finansieringsmöjligheter, marknadssituation och prisnivåer på investeringsobjekt. Det är möjligt att koncernens förvärvsstrategi inte kan följas och transaktioner kan ha en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning.

Koncernen ska ha fokus på sin egen förvärvsstrategi och utvärdera den kontinuerligt och löpande. Vid utvärdering av potentiella förvärv ska koncernen vidta försiktighetsåtgärder såsom att anlita externa experter för att genomföra legala och finansiella due diligence.
FÖRETAGSSTYRNING

Varje bolag inom koncernen är ekonomiskt integrerat men består av separata operationella enheter. DistIT förlitar sig på att dotterbolagen driver sina respektive verksamheter i enlighet med uppsatta strategier, budgetar och policyer. Det finns en risk att DistIT inte har tillräcklig operationell kontroll över de övriga koncernbolagen, vilket kan ha negativ inverkan på koncernens ställning. Koncernen förlitar sig huvudsakligen på sina anställda för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med koncernbolagens respektive interna företagspolicyer för styrning och regelefterlevnad. Det finns en risk att koncernens anställda bryter mot interna policyer, vilket kan utsätta Koncernen för risker som avtalsbrott, ingående av motstridiga överenskommelser, lagöverträdelser och brott mot förordningar etc.

Koncernen ska utöva sin kontroll över koncernbolagen genom att rutinmässig utkräva rapporteringar, ha en löpande dialog och stämma av tidigare inlämnade rapporter kontinuerligt. Vidare ska respektive dotterbolags verkställande direktörer delta vid behov och vid minst två styrelsemöten årligen för genomgång och diskussion om väsentliga operativa beslut.
KONJUKTURUTVECKLINGEN

Konjunkturutvecklingen är svårbedömd och har betydelse för koncernens försäljnings- och resultatutveckling.

Ledningen följer noga konjunkturens utveckling. Koncernens kunder finns inom flera branscher och kan vara både företagskunder och kunder som säljer till slutkonsument, vilket minskar konjunkturkänsligheten.

OPERATIONELLA RISKER

Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, översyn av rutiner, bearbeta kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna

BESKRIVNING

ÅTGÄRD

BRANSCH OCH MARKNAD

Förändringar i IT-branschen, med dess snabba produktförändringar och teknikutveckling kan vara förknippad med ett större mått av osäkerhet än för bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar.

Koncernen arbetar kontinuerligt och aktivt med att begränsa denna risk genom fortsatta noggranna produktval och ett nära samarbete med nuvarande och framtida leverantörer och kunder.
DISTRIBUTÖRENS ROLL

Distributörens roll är i förändring vilket bland annat beror på dagens avancerade Internetteknolog i och utveckling av nya logistik- och distributionstjänster. Internet kan göra det möjligt för både återförsäljare och slutkunder att hitta och kontakta tillverkaren direkt. Internet kan göra det möjligt för internationella och europeiska distributörer att ta marknadsandelar från Koncernen. Nya logistik- och distributörstjänster kan göra det möjligt för leverantörer att själva distribuera sina produkter.

Genom en ökande andel försäljning av våra egna märkesvaror har vi förstärkt vår position mot utländska konkurrenter samt skapat ett mervärde i vårt erbjudande till slutkunder som är svårt för andra att konkurrera med.
REGULATORISKA RISKER

DistITs verksamhet är inte tillståndspliktig, men omfattas av lagar, regler och standarder avseende bland annat skatter, personal, miljö och produktsäkerhet. Om koncernen inte efterlever sådana regler skulle det till exempel kunna medföra att koncernen åläggs att betala straffavgifter. Oförutsedda problem med produkternas kvalitet skulle vidare kunna skada Koncernens renommé och medföra ökade kostnader för produktgarantier, vilket således skulle medföra en negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning (se vidare nedan under ”Risker relaterade till produktkvalitet och produktsäkerhet”).

Koncernen följer noggrant gällande lagar och regler för att säkerställa att all verksamhet bedrivs enligt gällande regler, lagar och standarder. Nya regler, lagar och standarder följs upp, analyseras och om nödvändigt vidtas de åtgärder som säkerställer full efterlevnad. Avvikelser rapporteras löpande till företagsledningen enligt beslutade rutiner och policys. Eventuella större avvikelser rapporteras till styrelsen.
RISKER RELATERADE TILL PRODUKTKVALITET OCH PRODUKTSÄKERHET

De produkter DistIT och dess dotterbolag tillhandahåller kan vid bristande kvalitet komma att medföra skador på såväl person som egendom, till exempel andra produkter som installerats tillsammans med de skadade produkterna eller komponenterna.

För egna märkesvaror lämnas en förlängd garantitid upp till livslängd. Vid brister i produktkvalitet och produktsäkerhet åläggs bolagen att ersätta eller reparera den skadade produkten. Vid en kraftig ökning av ersättningskraven enligt utfärdade garantier kan detta medföra en negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning.
NYCKELPERSONER OCH MEDARBETARE

Koncernen är beroende av nyckelpersoner, vanligtvis ledande befattningshavare. Koncernens utveckling är också beroende av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Vi arbetar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter samt att vara en lärande organisation där kunskaper och erfarenheter delas mellan och av medarbetarna. Vi söker även aktivt knyta ledande befattningshavare till oss på lång sikt genom i första hand optionsprogram.
KUNDER

Koncernen erbjuder IT-produkter och tillbehör till ett stort antal kundgrupper inom de flesta branscher och marknadssegment. En allmän nedgång i efterfrågan på IT-produkter kan därför påverka koncernens verksamhet negativt.

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa långsiktiga relationer med våra nuvarande
kunder samtidigt som vi aktivt arbetar med att skaffa nya kunder. Vi har även breddat vårt produktsortiment väsentligt för att minska beroendet av enskilda produkter och produktgrupper. Detta arbete fortsätter.
PRISPRESS

Koncernens verksamhet bedrivs i en konkurrensutsatt bransch vilken bland annat kan påverkas av prispress som i sin tur driver krav på kostnadseffektiva lösningar. Under de senaste åren har vi sett en ökande prispress i marknaden vilket delvis har lett till minskande marginaler för vissa produktgrupper.

Koncernen har en aktiv inköpsstrategi baserat på långa relationer med leverantörer i Asien och Europa. Genom dessa samarbeten har vi försäkrat oss om att kunna möta kundernas krav på lägre priser och ökande marginaler. Tillsammans med vår långsiktighet i både kund- och leverantörsrelationer har vi försäkrat oss om en uthållighet i en föränderlig marknad.
KONKURRENS

Konkurrerande företag kan komma att öka konkurrensen mot Koncernens produkter.

Trots att dotterbolagen ständigt försöker anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen kan vi bli tvungna att genomföra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna behålla vår marknadsposition och lönsamhet. Tillväxt är även ett viktigt sätt att tillförsäkra sig de bästa inköpspriserna baserat på ökande volymer.
BEROENDE AV LAGER

En distributör av fysiska produkter är beroende av sitt lager.

Koncernen vidtar åtgärder genom samarbeten med koncernens logistikpartners och
egna rimliga åtgärder för att skydda sina lager från brandrisk, vattenskada och stöld.
LEVERANTÖRER

För att kunna sälja och leverera produkter är koncernen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket kan innebära minskad försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Vi utvärderar och utvecklar löpande våra kvalitetskriterier som vi genom våra interna processer säkerställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part.
BEROENDE AV TREDJE PART FÖR LAGERHANTERING

Koncernen anlitar tredje parter för lagerhållning, lagerhantering och logistik. Det finns en risk att sådana tredje parter inte levererar produkter i enlighet med uppsatta villkor, att priset för tjänsterna ökar eller skador på lageranläggningar, såsom brand, vatten eller stöld förekommer. Varje sådan risk kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet.

Koncernbolagen ska begränsa avtalstiden till maximum 5 år vid avtal med tredje parter. Vidare ska koncernbolagen föra en kontinuerlig dialog med respektive tredje part i syfte att upphitta förbättringsåtgärder och effektivisera arbetet. Avtalen med tredjepartsföretag är noga reglerade i avtal av vilka exempelvis framgår krav på leveranstider, m.m.
MILJÖRISKER

Koncernens verksamhet är inte reglerad i lag och omfattas inte av något krav på licens. Det finns en risk att de produkter som koncernen distribuerar blir föremål för ytterligare miljölagar, regler eller föreskrifter eller att ytterligare skatter eller avgifter införs eller tillkommer vilket kan ha en negativ inverkan på koncernens finansiella ställning.

Koncernen har upprättat en handlingsplan utifrån koncernens miljöpolicy där man bl a ställer miljökrav på leverantörer, produkter och tjänster. Miljöpolicyn följs upp kontinuerlig och uppdateras i enlighet med rådande miljölagar och föreskrifter
BRISTFÄLLIGA RUTINER ELLER BRISTANDE KONTROLL

Koncernen kan inom ramen för den löpande verksamheten göra förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande kontroll, oegentligheter eller yttre faktorer. Om koncernens lageranläggningar eller produkter däri skadas, till exempel som ett resultat av brand, eller annan händelse eller förseningar i distributionsled eller om någon av lageranläggningarna skulle behöva stänga alternativt om tredje part som tillhandahåller lagertjänster avbryter samarbetet eller verksamheten, kan det leda till förluster för koncernen på grunda av försenade leveranser.

Alla koncernens bolag har en framförhållning i sina beställningar hos leverantörer
baserad på olika parametrar och ledtider. Koncernen har dessutom tecknat en avbrottsförsäkring för alla koncernens bolag som täcker eventuella förluster.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Försäljningen av vissa av koncernens produkter är beroende av varumärken och domännamn. Om koncernens skydd av dess varumärken eller domännamn inte är tillräckligt eller om koncernen bryter mot tredje parts immateriella rättigheter, kan det resultera i lägre försäljning och intäkter och ha negativ inverkan på koncernens finansiella ställning.

Koncernen bearbetar aktivt och följer upp egna märkesvaror och domännamn genom bl a nationella och europeiska varumärkesregistreringar.
TVISTER

Det finns en risk att koncernen blir involverad i framtida tvister. Resultat av eventuellt pågående eller framtida utredningar, förfaranden, tvister eller skiljeförfaranden som initieras av kunder eller andra motparter, tillsynsmyndigheter eller organ kan inte förutsägas. Följaktligen kan ett för koncernen ofördelaktigt avgörande eller beslut innebära avsevärda böter, skadestånd och/eller negativ publicitet som kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet.

Koncernen har en bred kompetens och ett bra kontaktnät av expertis och juridiska resurser för hantering av tvister och skiljeförfaranden. Eventuella pågående tvister rapporteras löpande och beskrivs i kvartalsrapporter.
FÖRSÄKRINGSRISKER

Koncernen är exponerad för olika typer av risker, såsom produktansvar, egendomsskada, tredjemansansvar och avbrott i verksamheten, inklusive händelser som orsakats av naturkatastrofer och andra händelser utanför koncernens kontroll. Koncernen kan i sådant fall bli skyldig att ersätta förluster, skador och utgifter.

Koncernen har en löpande översyn av alla koncernens bolagsförsäkringar och upphandlar och anpassar befintliga försäkringar till den pågående verksamheten.
RISKER RELATERADE TILL IT-INFRASTRUKTUR

Koncernen är beroende av dess IT-system för driften av viktiga affärssystem, inklusive administrativa och finansiella funktioner. Avbrott som driftstopp för nätverksservrar, virusattacker och andra störningar eller fel i IT-system kan inträffa och kan ha negativ inverkan på koncernens verksamhet. Vidare kan otillräckliga strategier avseende IT och outsourcing samt dokumentation av IT-system och strategier leda till fel i koncernens tekniska system och orsaka störningar i koncernens verksamhet.

Alla koncernens bolag har egna resurser som är integrerade i respektive bolags verksamhet och tar hand om bolagens IT-system och dess olika funktioner.

FINANSIELLA RISKER

Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker

BESKRIVNING

ÅTGÄRD

VALUTARISK

Valutarisken innebär hur värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.

Koncernens åtgärder för att hantera den transaktionsmässiga valutarisken är att vid identifierade behov köpa valuta för att minimera den kortsiktiga resultatpåverkan och samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.
RÄNTERISK

Ränterisken utgörs av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.

Koncernens krediter löper med rörliga räntor som delvis omförhandlas på årsbasis.
KREDITRISK

Koncernens kreditrisk utgörs i huvudsak av betalningsförmågan hos dotterbolagens kunder.

Kreditbedömning av kunder sker standardmässigt enligt fastlagda rutiner. I de flesta fall används kreditförsäkring som ett led i att minska kreditrisken. Kreditförlusterna har historiskt varit låga men den ökande konkurrensen i branschen har inneburit sämre möjligheter till kreditförsäkringar av kunder och något högre kreditförluster
LIKVIDITETSRISK

Med likviditetsrisk avses att finansiering inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökande kostnader.

Koncernen likviditetsrisk bedöms som relativt begränsad. Löpande dialog och kommunikation sker med kreditgivare såsom bank, finansieringsinstitut och obligationsinnehavare.
SKATTERISK

DistIT-koncernen bedriver verksamhet i de nordiska länderna. Verksamheten i dessa länder bedrivs i enlighet med koncernens tolkning av gällande lagar, regler och domstolspraxis liksom skattemyndigheternas administrativa praxis. Det kan emellertid inte uteslutas att skattemyndigheterna kan göra andra bedömningar i något avseende och att koncernens tidigare och nuvarande skattesituation kan komma att förändras till följd av skattemyndigheternas beslut.

Koncernens skattesituation bedöms som relativt säker. Löpande uppföljning sker i samband med revision och genom löpande kontakt med berörda myndigheter i de nordiska marknaderna.
BEROENDE AV DOTTERBOLAG

DistIT är ett holdingbolag och koncernens verksamhet drivs huvudsakligen genom dess dotterbolag. DistIT är därför beroende av sina dotterbolag för att uppfylla sina betalningsförpliktelser.

Koncernen avser att tillhandahålla DistIT likviditet genom koncernens cash pool, koncerninterna lån, utdelningar eller andra värdeöverföringar för att DistIT ska kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter. Det finns däremot en risk att DistIT inte kommer att kunna uppfylla sina betalningsförpliktelser om dotterbolagen inte tillhandahåller sådan likviditet, eller på grund av andra omständigheter, villkor, lagar eller förordningar hindras från att tillgodose DistIT med likvida medel.
BELÅNING

Koncernen har utestående räntebärande skulder. Sådan belåning kan ha inverkan på koncernens finansiella ställning genom att begränsa koncernens förmåga att erhålla ytterligare finansiering för framtida verksamhet, investeringar, förvärv och andra affärsmöjligheter.

Koncernen har en kontinuerlig och löpande dialog med koncernbolagens banker och andra finansiärer och förhåller sig till de riktlinjer som krävs för att erhålla en god finansiering för olika verksamhetsområden.