DistIT: Kvartalsrapport januari-mars 2024

FÖRSTA KVARTALET 2024

  •  Rörelseintäkterna uppgick till 457,9 MSEK (613,0), en minskning med 25,4 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,5 procent.
  •  Bruttomarginalen uppgick till 21,5 procent (17,2). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,9 procent (17,1).
  • EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-23,0). Justerad EBITA uppgick till -16,3 MSEK (-22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -10,2 MSEK (-23,7).
  • Periodens resultat uppgick till -23,7 MSEK (-28,0). Resultat per aktie ökade till -0,84 kr (-1,99).
  • Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 120,3 MSEK (159,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 26,3 procent (26,1).
  • Likvida medel uppgick till 27,2 MSEK (30,2 MSEK per den sista december 2023) samt 10,8 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (15,4 MSEK per den sista december 2023). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 320,7 MSEK (336,9 MSEK per den sista december 2023).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2024

  • Styrelsen har lagt fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem. Som tidigare nämnts har de tidigare långsiktiga finansiella målen strukits och styrelsen avser att återkomma med nya mål under året.
  • I februari ingicks ett avtal om försäljning av dotterbolaget Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Bolaget höll en extra bolagsstämma 22 mars 2024 där stämman godkände försäljningen. Affären slutfördes i början av april.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • I april presenterades en ny strategi för Aurdel med ett smalare och mer lönsamt erbjudande, se pressmeddelande 18 april 2024.
  •  I april beslutade Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge, se pressmeddelande 26 april 2024.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q1 har vi sett en fortsatt svag utveckling i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader i förhållande till föregående år. DistIT omsatte 457,9 MSEK, en nedgång på 25,4 procent, där den största delen är hänförlig till Aurdel och EFUEL.
 
Bruttomarginalen för koncernen blev 21,5 procent (17,2) med en EBITA om -16,3 MSEK. Under kvartalet har resultatet inte belastats med några poster av engångskaraktär. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet, men även påverkat resultatet negativt till följd av att artiklar sålts med en lägre marginal än normalt.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 277,7 MSEK (395,3), en nedgång med 29,7 procent i Q1. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara 20-25 procent. Marginalen blev 24,0 procent (15,3) där förra året belastades av en avsättning för inkurans i lager.
 
B2C-försäljningen (konsument) har klarar sig hyggligt i jämförelse med 2023 men vi ser en försvagning de senaste månaderna. Marknaden för B2B (företag) har haft en svagare utveckling än B2C och under de senare månaderna ser vi att även stora affärskedjor har utmaningar med försäljning och höga lager vilket för med sig reducerade beställningar.
 
Aurdels sammanslagning är nu slutförd, med gemensamt sortiment, lager, organisation och ERP- system, där fokus är att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar.
 
I april presenterades det ”Nya” Aurdel där vi fokuserar på våra egna märkesvaror (EMV) och enbart behåller de externa varumärken som stöder försäljningen av EMV. Detta kommer att ge oss en lägre försäljning men bättre bruttomarginal, lägre lager och transportkostnader samt möjliggöra kraftiga neddragningar av organisationen, där fackliga förhandlingar inletts i slutet av april. Sammantaget gör åtgärderna Aurdel mer snabbrörligt och lägger grunden för en sundare och robustare bas för framtiden med stärkt konkurrenskraft och ett tydligare erbjudande till våra kunder.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 9,1 procent till 99,1 MSEK bland annat beroende på lagerutförsäljning till sänkt pris. Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år medan LiteNordic har haft en tillfällig nedgång i Q1 relaterat till timing av produktsläpp där andra kvartalet har börjat mycket bättre. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket Tight växer som förväntat.
 
EFUEL
Laddbox-marknaden genomgick en fortsatt kraftig nedgång under Q1 där antalet sålda laddboxar för installation mot bostadsrättföreningar & fastigheter backade med 44 procent och för hemmabruk med 51 procent, jämfört med samma period 2023. Det fortsatta försäljningsstoppet av Easees laddboxar och fokus på rotation av sålda försäljningstoppade Easee-boxar samt avsaknad av distributionsavtal för en konkurrenskraftig alternativ laddbox för bostadsrättföreningar & fastigheter, resulterade i en nedgång av EFUELs försäljning på 71,9 procent.

Kostnaderna i EFUEL har anpassats och antalet anställda har minskat från 29 till 10 personer jämfört med för ett år sedan. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment med bland annat nya distributionsavtal med Charge Amps, Amina, Future Home, GO-e och Onepole. Vidare breddas tillbehörssortimentet för boxar och installation kraftigt vilket bidrar till ökad kundattraktivitet samt förbättring av den totala bruttomarginalen.
 
Laddboxen Easee Lite, för hemmabruk, godkändes för försäljning i augusti 2023 men Easee Charge, för bostadsrättföreningar & fastigheter, är fortfarande säljstoppad. Efter omfattande tester av certifierade testinstitut förväntas Easee Charge Core bli EU godkänd inom de närmaste veckorna och kan då börja säljas på den svenska marknaden utan restriktioner.
 
I april tillkännagav Elsäkerhetsverket att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.
 
SOMINIS
I februari ingicks ett avtal om försäljning av Sominis till ett bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Köpeskillingen uppgick till 16,8 MSEK.
Försäljningen genomfördes formellt i början av april efter en extra bolagsstämma. Sominis är inkluderat i DistITs bokslut för första kvartalet, men exkluderas från och med andra kvartalet.
 
HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.
 
Älvsjö, 30 maj 2024
Per Kaufmann
CEO DistIT AB

 

 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.