DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

·        Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år.
·        Bruttomarginalen uppgick till 17,2 procent (21,9) efter nedskrivningar av lagerartiklar med låg omsättningshastighet om 20 MSEK. Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 17,1 procent (22,3).
·        EBITA minskade med 33,9 MSEK till -23,0 MSEK (10,9). Justerad EBITA uppgick till -22,7 MSEK (10,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -23,7 MSEK (13,1).
·        Periodens resultat uppgick till -28,0 MSEK (0,4) och resultatet per aktie minskade till -1,99 kr (0,01).
·        Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 159,8 MSEK (170,8), motsvarande en minskning om 6,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,1 procent (27,9).
·        Likvida medel uppgick till 38,5 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 68,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 363,3 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023

·        En fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande 98,3 MSEK beslutades vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023.
·        Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL skjuts fram till 2025 samt att ett förskott lämnas med 12,2 MSEK i samband med företrädesemissionen i april 2023, vilket investerades fullt ut i emissionen.
·        En överenskommelse rörande vissa justerade villkor träffades med obligationsinnehavarna som ett led i genomförandet av nyemissionen.
·        Beslut har tagits att under 2023 genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en resultateffekt om minst 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
·        Elsäkerhetsverket har i mars 2023 fattat beslut om att belägga laddboxarna Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud, vilket har överklagats av Easee.
·        EFUEL har inlett samarbete med ett antal nya laddboxleverantörer, bland annat med DEFA som nyligen lanserat en tekniskt ledande laddbox för elbilar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
·        Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
·        Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
I första kvartalet ligger koncernens omsättning på samma nivå som 2022, trots utmaningar med minskad köpkraft och försvagad konjunktur. Våra kunder fokuserade under fjärde kvartalet 2022 på att sänka sina lagernivåer, en trend som avtagit men i viss utsträckning fortsatt påverkat första kvartalet 2023 negativt. Marginalen har påverkats negativt av lagerutförsäljningar i samband med pågående sortimentsrationaliseringar i Aurdel samt av marginalpress i marknaden. 
Under kvartalet genomförde DistIT en företrädesemission som stärker bolagets likviditet samt möjliggör utbetalning av den tidigare beslutade utdelningen.

AURDEL
Aurdel (Deltaco och Aurora) minskade omsättningen marginellt med 2 procent och bruttomarginalen har belastats av lagerutförsäljningar i ett svagare marknadsklimat. I samband med den pågående lagersamman-slagningen i Deltaco och Aurora genomförs sortimentsrationaliseringar som belastat marginalen med 27 MSEK, varav 20 MSEK reserverats som lagernedskrivningar. De aviserade kostnadsrationaliseringarna fortgår enligt plan. Samtidigt har kvartalet belastats med extra kostnader för frakter, lager och även vissa engångskostnader för ERP-implementationen i Deltaco, som gick live i början av april. Aurora planeras gå live under slutet av andra kvartalet och därefter förväntas frakt och lagerkostnader att varaktigt minska. Genom ERP- implementeringen kommer Aurdel att kunna öka fokuset på den operationella effektiviteten och vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer. Försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. I nuvarande marknadsklimat läggs ett stort fokus på försäljning av instegsmodeller/lågprisalternativ i EMV- sortimentet.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom Lite Nordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen påverkades negativt av mixen då Lighting affären har lägre bruttomarginal och EBIT blev i linje med föregående år. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV; Tight har lanserats och utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
Den överskuggande händelsen för EFUEL i kvartalet var Elsäkerhetsverkets förbud den 14 mars 2023 mot att sälja laddboxarna Easee Home och Easee Charge. EFUEL följer utvecklingen med Easee, Elsäkerhetsverket och Förvaltningsrätten mycket noga och har nu en period av återbyggnad framför sig. EFUEL sålde sedan tidigare, förutom Easee, även Wallbox. Mycket fokus har lagts under våren på att minska beroendet av Easee genom att expandera erbjudandet, och EFUEL har framgångsrikt lagt till ytterligare varumärken; DEFA och ChargeAmps. Med det bredare erbjudandet bygger EFUEL tillbaka marknad, utbildar installatörer och konverterar kunder till de nya varumärkena. Easee arbetar på lösningar för att komplettera sina existerande boxar i enlighet med ESV:s regelverk och förväntas även lansera nya, godkända laddboxar som förväntas bidra till EFUEL:s försäljning. Samtidigt integreras EFUEL:s mjukvara till de nya varumärkena, vilken är byggd som en plattform att passa alla tillverkare. Den uppgraderade mjukvaran har redan över 10 000 användare och förväntas nu gå in i en starkare tillväxtfas då installatörerna efterfrågar en användarvänlig laddningsmjukvara att erbjuda sina slutkunder. EFUEL:s omsättning för kvartalet låg på samma nivå som föregående år, då säljstoppet av Easee drabbade marknaden först i senare delen av kvartalet.

SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa, vilket medfört att man minskat omsättningen men ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Tillbehörsförsäljning av EMV påverkas av minskad efterfrågan på datorer och telefoner, därav ökar betydelsen av lågprisalternativ och av att bredda marknadskanalerna för EMV. Under kvartalet har Aurdel klassificerats på guld-nivå i Ecovadis hållbarhetsgradering, något som vi är stolta över och som värderas högt av våra kunder. Aurdel kommer även att lansera ännu ett kostnadsbesparings-program under andra kvartalet.
 
Septon har en bra marknad inom Lite Nordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken. För att anpassa sig till den nya situationen har EFUEL även genomfört kostnadsrationaliseringar.
 
Trots turbulensen på marknaden och EFUELS utmaningar efter säljstoppet av Easee-boxarna fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi. Jag är övertygad om att den förbättrade operativa effektiviteten genom ERP-bytet, vårt ökade fokus på EMV och anpassningar av våra kostnader kommer att leda oss tillbaka till långsiktigt lönsam tillväxt.
 
 
Älvsjö, 15 maj 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.