Delårsrapport januari – mars 2015

Ännu ett bra kvartal för DistIT-koncernen

*

Ökning av nettoomsättning med 14,7 %, 353,5 MSEK jämfört med 308,2 MSEK.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 MSEK (21,1).

*

Resultat per aktie 0,44 SEK (1,00).

Rörelsens intäkter uppgick till 353,5 (308,2) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,9 (21,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 14,0 (19,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 25,6 (27,9) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,5 (6,8) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,0 (6,2) procent.

Resultat per aktie uppgick till 0,44 (1,00) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,4 (-20,1) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

  • Lånet från Solar A/S om 40,9 MSEK har till fullo återbetalats i enlighet med gällande lånevillkor samtidigt som den löpande bankkrediten har utökats med 50 MSEK.

  • SweDeltaco genomförde under månadsskiftet februari-mars total flytt av sitt lager och logistik till nya samarbetspartnern PostNord Logistik AB.

  • Styrelsen har beslutat om att notera företagsobligationen om 100 MSEK (RB 1 190522) i början av maj månad och att samtidigt ansöka om förflyttning av aktien från First North till First North Premier. Som ett led i detta har koncernen ändrat redovisningsprincip till IFRS från 1 januari 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.