Delårsrapport januari – mars 2018

Ökad försäljning men lägre resultat

Första kvartalet

  • Omsättningen ökar till 464,8 MSEK (391,0).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar minskar till 6,4 MSEK (12,2).

  • Periodens resultat minskar till 3,8 MSEK (8,8 MSEK).

  • Resultat per aktie uppgår till 0,25 SEK (0,64 SEK).

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Arne Myhrman har den 16 januari 2018 utsetts till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB. Styrelsen har samtidigt utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande.  

  • Septon Electronic AB har tecknat distributionsavtal avseende Martin Professional. Genom distributionsavtalet med Martin Professional förstärker Septon sitt erbjudande på den svenska marknaden och expanderar företagets närvaro in i våra nordiska grannländer.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Styrelsen har vid styrelsemöte den 18 april 2018 beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning och föreslår årsstämman 2018 att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Skälet till att styrelsen ändrar tidigare beslut och nu väljer att till årsstämman 2018 föreslå att ingen utdelning ska ske avseende verksamhetsåret 2017 är att kunna fortsätta bolagets fokusering på tillväxt av verksamheterna och parallellt fortsätta sin expansion genom förvärv. Pågående diskussioner beträffande förvärv förväntas att kunna slutföras under andra kvartalet. 

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8:00 CET. 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.