DistIT: Delårsrapport januari – mars 2021

Januari – mars 2021

Första kvartalet, jan – mar 2021

 • Total omsättning minskade med 15,3 MSEK, eller 2,7 procent, till 549,6 MSEK (564,9). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsökning i Sominis.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades fortsatt av skiftet från traditionell handel till e-handel. De statliga restriktionerna på grund av covid-19 hade en fortsatt negativ effekt för Septon inom evenemang, men även för Aurora Deltaco på grund av den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,9 procent (20,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 13,4 MSEK (9,4), eller 42,6 procent.
 • Periodens resultat ökade till 11,4 MSEK (4,3), eller 65,1 procent.
 • Resultatet per aktie ökade till 0,98 SEK (0,29).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 143,2 MSEK (134,7), motsvarande en ökning om 6,3 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (23,8).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 33,3 MSEK (57,0) i kassa och bank samt 80,0 MSEK (91,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista mars 2021 till 152,4 MSEK (146,1).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 2,00 kr (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.
 • Minoritetsandelarna om 20 procent i Winther Wireless AB och UAB Sominis Technology förvärvades enligt avtal.
 • UAB Sominis Technology har under första kvartalet sålt samtliga aktier i dotterbolaget UAB Tarpo klavisas.
 • Den 18 mars kommunicerade DistIT nya finansiella mål för organisk tillväxt år 2025 vilka innefattade: total omsättning på 3 500 MSEK, bruttomarginal om 25 procent, rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) om minst 8 procent och 1 500 – 2 000 MSEK i ackumulerad förvärvskapacitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Utvecklingen under kvartalet
Under det första kvartalet 2021 såg vi den andra och till och med den tredje Covid-vågens effekter på samhället med tilltagande restriktioner för handeln i främst Danmark och Norge. Septons verksamhet inom nöje och offentliga mötesplatser var även den under stor begränsning. Vi lyckades dock förbättra DistITs rörelseresultat mot föregående år med 43 procent trots ett nästan Covid-fritt jämförelsekvartal som också var rent från omstruktureringar.

Förenklad bolagsstruktur genom Köp av minoriteter
Under kvartalet köptes, enligt förvärvsavtal, minoriteten ut i Winther Wireless och dess distributionsverksamhet integrerades i Deltaco. Även minoritetsandelen i Sominis köptes ut under kvartalet i enlighet med förvärvsavtal. Dessa båda bolag är nu helägda av DistIT AB och vi är övertygade om att dessa verksamheter kommer att fortsätta att utvecklas väl och integreras vidare i det strategiska arbetet. Dessa båda transaktioner är exempel på DistITs förmåga att skapa värdegenererande förvärv och en viktig del av DistITs uttalade förvärvsstrategi framåt.

Strategiskt fokus
DistIT har hanterat pandemins effekter väl och samtidigt haft hög framdrift i utvecklingsplanen. Vi har stort fokus på alla tre värdedrivande fokusområden för oss; operationell effektivitet, bruttomarginalförstärkning och tillväxt.

I takt med att samhällen öppnar upp och vaccineringen får genomslag förväntar vi oss en accelererad försäljningsutveckling samtidigt som bolaget kontinuerligt förbättrar sin effektivitet.

Före och under det att vi gick in i pandemin genomförde vi kraftfulla åtgärder, som relativt genomgående visade sig vara riktiga. På samma sätt, när vi går ur pandemin, kommer vi att göra det på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Vi analyserar vilka mega-trender som påverkas och vilka produktgrupper som vi bör satsa på och vilka som bör prioriteras ned. Det har varit en period av logistiska utmaningar under pandemin avseende varutillgång och merkostnader för frakt. De problemen kommer att accelerera i samband med att de stora länderna i världen öppnas upp. Bolag med svag finansiell ställning och sämre förmåga till strukturerad verksamhetsplanering kan mötas av stora utmaningar. Vi är finansiellt och verksamhetsmässigt rustade för att hantera kommande utmaningar på ett rimligt sätt.

För att möjliggöra framtida förvärv ser bolaget över alternativen för kapitalstrukturen och som en del i detta kommer möjligheterna för förtida refinansiering av företagsobligationerna med slutligt förfall i maj 2022 att undersökas.

Robert Rosenzweig


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.