DistIT: Delårsrapport januari – mars 2019

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror

Första kvartalet

 • Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus och avgångsvederlag.
 • Periodens resultat uppgår till 1,1 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,7 MSEK (17,7).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,25).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktade till VD.
 • DistIT AB köpte under februari 2019 nominellt 46 MSEK av sin egen obligation.
 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen tillträder den 2:a april 2019.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
 • Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att registreras på avstämningskonto hos Euroclear.
 • DistIT AB har ingått ett bindande överlåtelseavtal beträffande samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB som äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun. Preliminär köpeskilling för aktierna i DistIT Fastigheter AB är cirka 61 MSEK och Köparen ska på tillträdesdagen lösa bankskulden, cirka 41 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Dotterbolaget Septon Electronic AB förvärvade den 29 mars 2019 genom sitt dotterbolag LiteNordic AB 60%av aktierna i TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Förvärvet expanderar möjligheterna med ett erbjudande av egna märkesvaror. Resterande 40 % ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen
och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets företagsledning. LiteNordic har rätt att i januari 2023 förvärva minoritetsposten till ett pris som följer en förbestämd formel.

Delårsrapporten i sin helhet finns som bifogad bilaga samt på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10:00 CET.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.