DistIT AB (publ): Tomas Fällman ny CFO för DistIT

DistIT AB (publ) har utsett Tomas Fällman till ny CFO och medlem av koncernledningen. Tomas Fällman tillträder den 1 augusti 2022 och efterträder Philip Gunnarsson, som tidigare kommunicerat har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Under perioden 1 augusti till 31 augusti kommer Tomas Fällman att arbeta tillsammans med Philip Gunnarsson för att säkerställa en smidig överlämning. Philip Gunnarsson kommer därefter att finnas tillgänglig för rådgivning under sin uppsägningstid.

Tomas Fällman kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control på NOTE AB (publ) där han även arbetade med att utveckla bolagets struktur och processer, affärsutveckling och förvärv. Tomas Fällman har tidigare erfarenhet av roller som CFO/Finance manager från verksamheter inom BP Plc och Tetra Pak och som revisor på EY.

Robert Rosenzweig CEO DistIT AB: ”Vi är glada över att välkomna Tomas Fällman som ny CFO för DistIT. Han kommer att vara en stor tillgång i det fortsätta arbetet med att utveckla bolagens ledningssystem och den pågående implementationen av gruppens strategiska arbete.”

DistIT AB (publ): Tomas Fällman new CFO for DistIT

DistIT AB (publ) has appointed Tomas Fällman as the new CFO and member of the Group Management Team. Tomas Fällman will take office on 1 August 2022 and succeeds Philip Gunnarsson, who, as previously communicated, has chosen to terminate his employment for a new assignment outside the company and Sweden. During the period 1 August to 31 August, Tomas Fällman will work together with Philip Gunnarsson to ensure a smooth handover. Philip Gunnarsson will then be available to provide advice during his notice period.

Most recently, Tomas Fällman held the position as Head of Group Business Control at NOTE AB (publ), where he also worked on developing the corporate structure and processes, business development and acquisitions. Tomas Fällman has previous experience from roles as CFO/Finance manager from business operations within BP Plc and Tetra Pak as well as from working as an auditor at EY.

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB: “We are pleased to welcome Tomas Fällman as the new CFO of DistIT. He will be a valuable addition to the continued work of developing the companies' management system, and the ongoing implementation of the group's strategic work.”

DistIT AB (publ): cost synergies within Aurora Deltaco in connection with the merger of the companies

In accordance with the strategy to build a common platform for Aurora Deltaco, the companies are now entering the next phase of realising efficiency improvements, which is expected to lead to annual cost savings of 22 MSEK in total and related one-off costs of 9 MSEK in total split between the second and third quarters of 2022.

In 2019, a relatively extensive restructuring and cost rationalisation was carried out that related to management functions, and at that time DistIT communicated that further streamlining was to be expected in the future. The measures being implemented in this phase of the merger are:

  • Reorganisation within the category and sales departments, which is estimated to lead to 16 MSEK in annual cost savings with start in the second quarter 2022.
  • Merger of the two companies' third-party warehouses, which is estimated to lead to 6 MSEK in annual cost savings with start in the third quarter 2022.
  • One-off costs for these projects are estimated to 9 MSEK in total split between the second and third quarters of 2022.

Furthermore, the measures are expected to lead to improved commercial proficiency as well as more efficient logistics and inventory management. This will strengthen Aurora Deltaco's business, competitiveness and cost efficiency during continued growth.

The IT integration of Aurora Deltaco will continue and is expected to be completed in the latter part of 2022, with further efficiency gains as a result.

The above measures are also part of the creation of DistIT Services, which, in addition to acting as a base platform for Aurora Deltaco, is also being developed as a synergy platform for other DistIT companies within product development, procurement, logistics and marketing.

DistIT AB (publ): kostnadssynergier inom Aurora Deltaco i samband med sammanslagningen av bolagen

I enlighet med strategin att bygga en gemensam plattform i Aurora Deltaco går bolagen nu in i nästa fas med att realisera effektiviseringar, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022.

2019 gjordes en relativt omfattande omstrukturering och kostnadsrationalisering i Aurora Deltaco som berörde ledningsfunktioner, och vid det tillfället kommunicerade DistIT att ytterligare effektiviseringar var att vänta längre fram. Åtgärderna som genomförs i denna fas av sammanslagningen är:

  • Omorganisation inom kategori- och säljavdelningarna, vilket beräknas leda till 16 MSEK i årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal två 2022.
  • Sammanslagning av de båda bolagens tredjepartlager, vilket beräknas leda till 6 MSEK i årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal tre 2022.
  • Engångskostnaderna för dessa projekt uppskattas till totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022.

Vidare förväntas åtgärderna att leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd.

Ovan åtgärder ingår även i skapandet av DistIT Services som, utöver att agera bottenplatta åt Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring.

The CFO of DistIT AB (publ), Philip Gunnarsson, has chosen to terminate his employment in order to take on a new assignment outside the company.

Robert Rosenzweig, CEO of DistIT: "I want to thank Philip for delivering a significant contribution to the company, in an impressively wise and self-sacrificing manner. I would also like to take this opportunity to wish Philip good luck with his next exciting challenge."
 
Philip Gunnarsson, CFO of DistIT: “I wish to thank all the fantastic colleagues and the Board of Directors for their cooperation and trust these last years. Today, DistIT and its subsidiaries are well equipped for the future, and I am proud to have been a part of this journey. I am very positive about the group's future opportunities in this turbulent time, and for that reason intend to keep my shares in the company”.
 
The process of finding a replacement has begun, and Philip will remain as the company's CFO for a period of time to ensure the transition and to continue working on ongoing transformation work.

DistIT AB (publ)s CFO Philip Gunnarsson har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

Robert Rosenzweig, VD DistIT: "Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt. Jag vill också passa på att önska Philip lycka till med nästa spännande utmaning”.

Philip Gunnarsson, CFO DistIT: ”Jag vill tacka alla fantastiska kollegor och styrelse för samarbetet och förtroendet de senaste åren. DistIT och dess dotterbolag står idag väl rustade för framtiden och jag är stolt över att ha fått vara en del av resan. Jag är väldigt positiv till bolagsgruppens framtida möjligheter i denna omvälvande tid, och avser därför att behålla mina aktier i bolaget”.

Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående förändringsarbeten.

DistIT AB’s (publ) subsidiary, EFUEL, is expanding in Europe and growing via key recruitments

As one of Sweden's leading companies in electric car charging, EFUEL, is continuing to grow rapidly. EFUEL has now strengthened the organisation through recruitments in order to lead the expansion in Finland and Germany, and with a Chief Technology Officer (CTO) to further develop the company's software-based products.

The number of electric cars in Europe is increasing significantly, but the infrastructure for electric car charging has not developed at the same pace. EFUEL's comprehensive solution for electric car charging is well adapted to other markets in Europe, where Finland and Germany are indicated as especially favourable opportunities for EFUEL based on, among other things, the markets' size and structure, and the maturity phase of the electric car charging infrastructure.

Fredrik Nyström will take over as Deputy CEO of EFUEL, starting in March 2022, and will primarily focus on EFUEL's geographical expansion in Germany. Fredrik has several years’ experience of expansion into new markets, and comes from his most recent role as CEO of the kitchen manufacturer Marbodal. Fredrik will also be a part of EFUEL's management team.

Fredrik Nyström: "I am really looking forward to being part of taking EFUEL out into Europe. With a strong team and a product that countries in Europe are demanding, I am extremely positive about EFUEL's future".

Ella Sintonen has been recruited as Country Manager for Finland, starting in January 2022. Ella has a background in 'fintech' at Klarna, among others, and comes most recently from her role as Growth Analyst at Anyfin.

Robert Lerner will take over as CTO in April 2022, in order to further develop the company's software-based products. Robert comes from his most recent role as Engineering Manager at Avanza, where he, during his ten years there, was involved in building up the company's technology strategy.

In addition to the above-mentioned recruitments, EFUEL has recently made a number of recruitments within finance, customer success, and sales.

Rasmus Bender, CEO, EFUEL: "For me personally and for EFUEL, these are key recruitments, and I am very happy and humbled that all these talented colleagues have chosen to be part of our journey. This is an important factor for EFUEL and key for our ability to continue to do what we are best at, namely to offer the best charging solution for electric car owners in Europe. We have a strong foundation beneath us, and a competitive offer in the markets we are entering. It is a fantastic feeling to see our plans falling into place and taking shape.”

DistIT ABs (publ) dotterbolag EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar.

Som ett av Sveriges ledande bolag inom elbilsladdning fortsätter EFUEL att växa i snabb takt. EFUEL har nu stärkt organisationen med rekryteringar för att leda expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef (CTO) för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter.

Antalet elbilar i Europa ökar markant men infrastrukturen för elbilsladdning har inte utvecklats i samma takt. EFUELs helhetslösning för elbilsladdning är väl anpassad för andra marknader i Europa, där Finland och Tyskland utmärks som extra gynnsamma möjligheter för EFUEL baserat på bland annat marknadernas storlek, struktur och mognadsfas för elbilsladdningsinfrastruktur.

Fredrik Nyström tillträder som vice VD för EFUEL med start i mars 2022 med primärt fokus på EFUELs geografiska expansion i Tyskland. Fredrik har flera års erfarenhet av expansion mot nya marknader och kommer senast från rollen som VD på kökstillverkaren Marbodal. Fredrik tar även plats i EFUELs ledningsgrupp.

Fredrik Nyström: "Jag ser verkligen fram emot att få vara med och ta EFUEL ut i Europa. Med ett starkt team och med en produkt som länder i Europa efterfrågar ser jag oerhört positivt på EFUELs framtid”.

Ella Sintonen är rekryterad som landschef (’country manager’) för Finland med start i januari 2022. Ella har en bakgrund inom 'fintech’ på bland annat Klarna och kommer senast från rollen som ’Growth Analyst’ på Anyfin.

Robert Lerner tillträder som CTO i april 2022 för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. Robert kommer senast från rollen som ’Engineering Manager’ på Avanza där han under sina tio år varit med och byggt upp bolagets teknikstrategi.

Utöver ovan nämnda rekryteringar har EFUEL nyligen gjort ett antal rekryteringar inom ekonomi, customer success och försäljning.

Rasmus Bender, VD EFUEL: "För mig och EFUEL är detta nyckelrekryteringar och jag är väldigt glad och ödmjuk över att alla dessa duktiga medarbetare valt att vara med på vår resa. Detta utgör en viktig faktor för att EFUEL ska kunna fortsätta göra det vi är bäst på, nämligen att erbjuda den bästa laddlösningen för elbilsägare i Europa. Vi har en stark grund att stå på och ett konkurrenskraftigt erbjudande på de marknader vi går in i. Det är en fantastisk känsla att se våra planer falla på plats och ta form."

Management change at Aurora Deltaco and increased focus on DistIT’s strategic development

Strategy and integration work at Aurora Deltaco, Distit’s largest corporate group at present, has been formalised and is entering an operational phase. In conjunction with this, Robert Rosenzweig and Philip Gunnarsson will leave their roles as CEO and CFO of Aurora Deltaco.

Martin Gutberg, the current COO of Aurora Deltaco, takes over as CEO, and Christian G. Jørgensen, current Financial Manager of Aurora, takes over as CFO of Aurora Deltaco, starting 1 September.

Robert Rosenzweig and Philip Gunnarsson will remain as CEO and CFO for the DistIT Group.

Robert Rosenzweig states "We at Aurora Deltaco have carried out a restructuring process, built up a joint management team, and created a management system around our strategy. It is the right time for Philip and I to hand over the future operation of Aurora Deltaco to competent employees and good leaders, in order to be able to focus on DistIT's strategic development. We have great opportunities throughout the DistIT group which require further focus, such as Septon, the recent acquisition EFUEL and new future acquisitions."

Martin Gutberg has previously been the CEO of NOTE, Norrtälje, and Christian G. Jørgensen has extensive experience at Aurora and in the electronics industry. The management team at Aurora Deltaco remains otherwise intact.

Ledningsbyte i Aurora Deltaco och utökat fokus på DistITs strategiska utveckling

Strategi- och integrationsarbetet i Aurora Deltaco, DistITs i dagsläget största bolagsgrupp, har formaliserats och går in i en operativ fas. I samband med detta kommer Robert Rosenzweig och Philip Gunnarsson att lämna rollerna som VD respektive CFO för Aurora Deltaco.

Martin Gutberg, nuvarande COO för Aurora Deltaco, tillträder som VD och Christian G. Jørgensen, nuvarande ekonomichef för Aurora, tillträder som CFO för Aurora Deltaco med start från och med den 1 september.

Robert Rosenzweig och Philip Gunnarsson kommer att behålla rollerna som VD och CFO för hela DistIT-gruppen.

Robert Rosenzweig; ”Vi har i Aurora Deltaco genomfört omstruktureringar, byggt upp ett gemensamt management och skapat ett ledningssystem kring vår strategi. Det är rätt tidpunkt för mig och Philip att lämna över framdriften av Aurora Deltaco till kompetenta medarbetare och goda ledare, för att kunna fokusera på DistITs strategiska utveckling. Vi har stora möjligheter i hela DistIT-gruppen som kräver ytterligare fokus såsom Septon, nyförvärvet EFUEL och nya framtida förvärv.”

Martin Gutberg har tidigare bland annat varit VD för NOTE Norrtälje och Christian G. Jørgensen har en lång erfarenhet inom Aurora och elektronikbranschen. Ledningsgruppen i Aurora Deltaco förblir i övrigt intakt.