DistIT lanserar ”Nya” Aurdel

Mot bakgrund av en ansträngd marknad de senaste åren har styrelsen och ledningen i DistIT arbetat fram en plan för att fokusera koncernen mot våra verkliga kärnområden, däribland Aurdel. Även inom Aurdel kommer verksamheten att fokuseras.

Lansering av ett nytt ERP system med en ny webbplattform under 2023 har möjliggjort för Aurdel att slutföra sammanslagningen av verksamheterna i våra nordiska länder och skapa ett gemensamt centralt lager vilket i sin tur möjliggjort en förbättrad analys av den dagliga verksamheten.
 
Som en följd av detta lanserar vi nu ”Nya” Aurdel:
·         Fokus på våra Egna Varumärken, kompletterat med de externa varumärken vi fortsätter vårt partnerskap med
·         Bättre lagerhållning av ”rätt” produkter
·         Strömlinjeformning av verksamheterna i de olika länderna
 
Genom att fokusera på det som är riktigt bra kommer vi att:
·         Ha bättre tillgänglighet av de produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder
·         Bli snabbare i allt vad vi gör (leveranser, svar på förfrågningar/anbud, etc.)
 
Detta kommer att få till följd att vi får nöjdare kunder och en ännu bättre långsiktig partner till alla våra intressenter. Vi kommer dessutom kunna arbeta närmare leverantörerna av de externa varumärken vi fortsätter samarbeta med. Vårt totala lager kommer att minska, både i volym och i antal produkter, med bättre lagerhållning av Egna Varumärken som följd.
 
Minskningen av antalet externa varumärken gör att vi också kan strömlinjeforma vår organisation mot våra Egna Varumärken. Som följd därav planerar vi att kraftigt reducera antalet anställda samt våra kostnader under de kommande sex månaderna.
 
Sett i ett bolagsperspektiv når vi en högre bruttomarginal, större andel Egna Varumärken och mindre lager. Detta kommer att frigöra kapital, vilket ger ett robustare företag och lönsammare verksamhet.
 
Vi har redan börjat dra ned på beställningar av utgående varumärken och börjat öka beställningar av våra Egna Varumärken. Att göra så stora förändringar är en omfattande process som kommer att pågå under hela 2024 och delvis in i 2025.

Ny verkställande direktör och styrelseordförande i DistIT AB

Per Kaufmann har utsetts till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel.

Per Kaufmann tillträder med omedelbar verkan. Nuvarande VD i DistIT AB, Robert Rosenzweig, fortsätter som tillförordnad VD för dotterbolaget EFUEL samt med att avsluta påbörjade projekt inom DistIT. Nuvarande VD i dotterbolaget Aurdel, Martin Gutberg, befordras till vice VD inom DistIT AB och fortsätter inom Aurdel som vice VD.

Per Kaufmann lämnar styrelseordförandeposten i DistIT AB men kvarstår som ledamot av styrelsen och ersätts som ordförande av Anders Bladh som idag är ledamot av styrelsen.

Anders Bladh, styrelsens tillträdande ordförande, säger "Det är med tillfredsställelse som styrelsen har utsett Per till verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel. Per har en lång och gedigen internationell erfarenhet av företagsledning inom handelsrelaterade verksamheter. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och övriga styrelsen genomföra nödvändiga förändringar i företaget och inom ramen för en ny strategi, konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Samtidigt vill jag även tacka Robert för hans insatser och för att han arbetar vidare med oss med i första hand EFUEL.”

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt yrkesliv arbetat som VD inom detaljhandel i Europa, för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland och för franska detaljhandlare i köksföretaget Hygena, varuhuskedjan Le Printemps och Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling International AB.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken tidigare erfarenhet av finansbranschen och även under tio år som VD för fastighetsbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

DistIT AB (publ): Aurdel lanserar ett effektiviseringsprogram på 30 MSEK

Arbetet med att bygga en gemensam plattform i Aurdel, ett dotterbolag till DistIT AB, fortgår. Omstruktureringen av Auroras och Deltacos olika bolag i Norden mot ett gemensamt ERP-system, gemensam Logistik och lagerhållning samt ett gemensamt Servicebolag (DistIT Services) har nu kommit så långt att DistIT lanserar fortsättningen på den påbörjade effektiviseringen.

Det första effektiviseringsprogrammet avslutades under andra kvartalet 2023 med en besparing på netto 12,3 MSEK (se pressmeddelande 29 april 2022). Nästa program förväntas möjliggöra effektiviseringar inom logistik, lagerhållning, IT-processer och organisation samt leda till ett förbättrat kommersiellt arbetssätt och därmed ge ökad flexibilitet i erbjudandet till våra kunder.

 Ledningen har därför beslutat att under tredje kvartalet lansera ett effektiviseringsprogram som beräknas ge en resultateffekt om netto 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK förväntas realiseras under 2023.

DistIT AB (publ): Tomas Fällman new CFO for DistIT

DistIT AB (publ) has appointed Tomas Fällman as the new CFO and member of the Group Management Team. Tomas Fällman will take office on 1 August 2022 and succeeds Philip Gunnarsson, who, as previously communicated, has chosen to terminate his employment for a new assignment outside the company and Sweden. During the period 1 August to 31 August, Tomas Fällman will work together with Philip Gunnarsson to ensure a smooth handover. Philip Gunnarsson will then be available to provide advice during his notice period.

Most recently, Tomas Fällman held the position as Head of Group Business Control at NOTE AB (publ), where he also worked on developing the corporate structure and processes, business development and acquisitions. Tomas Fällman has previous experience from roles as CFO/Finance manager from business operations within BP Plc and Tetra Pak as well as from working as an auditor at EY.

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB: “We are pleased to welcome Tomas Fällman as the new CFO of DistIT. He will be a valuable addition to the continued work of developing the companies' management system, and the ongoing implementation of the group's strategic work.”

DistIT AB (publ): Tomas Fällman ny CFO för DistIT

DistIT AB (publ) har utsett Tomas Fällman till ny CFO och medlem av koncernledningen. Tomas Fällman tillträder den 1 augusti 2022 och efterträder Philip Gunnarsson, som tidigare kommunicerat har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Under perioden 1 augusti till 31 augusti kommer Tomas Fällman att arbeta tillsammans med Philip Gunnarsson för att säkerställa en smidig överlämning. Philip Gunnarsson kommer därefter att finnas tillgänglig för rådgivning under sin uppsägningstid.

Tomas Fällman kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control på NOTE AB (publ) där han även arbetade med att utveckla bolagets struktur och processer, affärsutveckling och förvärv. Tomas Fällman har tidigare erfarenhet av roller som CFO/Finance manager från verksamheter inom BP Plc och Tetra Pak och som revisor på EY.

Robert Rosenzweig CEO DistIT AB: ”Vi är glada över att välkomna Tomas Fällman som ny CFO för DistIT. Han kommer att vara en stor tillgång i det fortsätta arbetet med att utveckla bolagens ledningssystem och den pågående implementationen av gruppens strategiska arbete.”

DistIT AB (publ): kostnadssynergier inom Aurora Deltaco i samband med sammanslagningen av bolagen

I enlighet med strategin att bygga en gemensam plattform i Aurora Deltaco går bolagen nu in i nästa fas med att realisera effektiviseringar, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022.

2019 gjordes en relativt omfattande omstrukturering och kostnadsrationalisering i Aurora Deltaco som berörde ledningsfunktioner, och vid det tillfället kommunicerade DistIT att ytterligare effektiviseringar var att vänta längre fram. Åtgärderna som genomförs i denna fas av sammanslagningen är:

  • Omorganisation inom kategori- och säljavdelningarna, vilket beräknas leda till 16 MSEK i årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal två 2022.
  • Sammanslagning av de båda bolagens tredjepartlager, vilket beräknas leda till 6 MSEK i årliga kostnadsbesparingar med start i kvartal tre 2022.
  • Engångskostnaderna för dessa projekt uppskattas till totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022.

Vidare förväntas åtgärderna att leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd.

Ovan åtgärder ingår även i skapandet av DistIT Services som, utöver att agera bottenplatta åt Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring.

DistIT AB (publ): cost synergies within Aurora Deltaco in connection with the merger of the companies

In accordance with the strategy to build a common platform for Aurora Deltaco, the companies are now entering the next phase of realising efficiency improvements, which is expected to lead to annual cost savings of 22 MSEK in total and related one-off costs of 9 MSEK in total split between the second and third quarters of 2022.

In 2019, a relatively extensive restructuring and cost rationalisation was carried out that related to management functions, and at that time DistIT communicated that further streamlining was to be expected in the future. The measures being implemented in this phase of the merger are:

  • Reorganisation within the category and sales departments, which is estimated to lead to 16 MSEK in annual cost savings with start in the second quarter 2022.
  • Merger of the two companies' third-party warehouses, which is estimated to lead to 6 MSEK in annual cost savings with start in the third quarter 2022.
  • One-off costs for these projects are estimated to 9 MSEK in total split between the second and third quarters of 2022.

Furthermore, the measures are expected to lead to improved commercial proficiency as well as more efficient logistics and inventory management. This will strengthen Aurora Deltaco's business, competitiveness and cost efficiency during continued growth.

The IT integration of Aurora Deltaco will continue and is expected to be completed in the latter part of 2022, with further efficiency gains as a result.

The above measures are also part of the creation of DistIT Services, which, in addition to acting as a base platform for Aurora Deltaco, is also being developed as a synergy platform for other DistIT companies within product development, procurement, logistics and marketing.

DistIT AB (publ)s CFO Philip Gunnarsson har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget.

Robert Rosenzweig, VD DistIT: "Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt. Jag vill också passa på att önska Philip lycka till med nästa spännande utmaning”.

Philip Gunnarsson, CFO DistIT: ”Jag vill tacka alla fantastiska kollegor och styrelse för samarbetet och förtroendet de senaste åren. DistIT och dess dotterbolag står idag väl rustade för framtiden och jag är stolt över att ha fått vara en del av resan. Jag är väldigt positiv till bolagsgruppens framtida möjligheter i denna omvälvande tid, och avser därför att behålla mina aktier i bolaget”.

Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående förändringsarbeten.

The CFO of DistIT AB (publ), Philip Gunnarsson, has chosen to terminate his employment in order to take on a new assignment outside the company.

Robert Rosenzweig, CEO of DistIT: "I want to thank Philip for delivering a significant contribution to the company, in an impressively wise and self-sacrificing manner. I would also like to take this opportunity to wish Philip good luck with his next exciting challenge."
 
Philip Gunnarsson, CFO of DistIT: “I wish to thank all the fantastic colleagues and the Board of Directors for their cooperation and trust these last years. Today, DistIT and its subsidiaries are well equipped for the future, and I am proud to have been a part of this journey. I am very positive about the group's future opportunities in this turbulent time, and for that reason intend to keep my shares in the company”.
 
The process of finding a replacement has begun, and Philip will remain as the company's CFO for a period of time to ensure the transition and to continue working on ongoing transformation work.

DistIT ABs (publ) dotterbolag EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar.

Som ett av Sveriges ledande bolag inom elbilsladdning fortsätter EFUEL att växa i snabb takt. EFUEL har nu stärkt organisationen med rekryteringar för att leda expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef (CTO) för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter.

Antalet elbilar i Europa ökar markant men infrastrukturen för elbilsladdning har inte utvecklats i samma takt. EFUELs helhetslösning för elbilsladdning är väl anpassad för andra marknader i Europa, där Finland och Tyskland utmärks som extra gynnsamma möjligheter för EFUEL baserat på bland annat marknadernas storlek, struktur och mognadsfas för elbilsladdningsinfrastruktur.

Fredrik Nyström tillträder som vice VD för EFUEL med start i mars 2022 med primärt fokus på EFUELs geografiska expansion i Tyskland. Fredrik har flera års erfarenhet av expansion mot nya marknader och kommer senast från rollen som VD på kökstillverkaren Marbodal. Fredrik tar även plats i EFUELs ledningsgrupp.

Fredrik Nyström: "Jag ser verkligen fram emot att få vara med och ta EFUEL ut i Europa. Med ett starkt team och med en produkt som länder i Europa efterfrågar ser jag oerhört positivt på EFUELs framtid”.

Ella Sintonen är rekryterad som landschef (’country manager’) för Finland med start i januari 2022. Ella har en bakgrund inom 'fintech’ på bland annat Klarna och kommer senast från rollen som ’Growth Analyst’ på Anyfin.

Robert Lerner tillträder som CTO i april 2022 för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. Robert kommer senast från rollen som ’Engineering Manager’ på Avanza där han under sina tio år varit med och byggt upp bolagets teknikstrategi.

Utöver ovan nämnda rekryteringar har EFUEL nyligen gjort ett antal rekryteringar inom ekonomi, customer success och försäljning.

Rasmus Bender, VD EFUEL: "För mig och EFUEL är detta nyckelrekryteringar och jag är väldigt glad och ödmjuk över att alla dessa duktiga medarbetare valt att vara med på vår resa. Detta utgör en viktig faktor för att EFUEL ska kunna fortsätta göra det vi är bäst på, nämligen att erbjuda den bästa laddlösningen för elbilsägare i Europa. Vi har en stark grund att stå på och ett konkurrenskraftigt erbjudande på de marknader vi går in i. Det är en fantastisk känsla att se våra planer falla på plats och ta form."