DistIT: Bokslutskommuniké 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 553,1 MSEK (720,8), en minskning med 23,3 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,1 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (20,1). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 19,9 procent (19,7).
·         EBITA uppgick till -50,4 MSEK (6,2). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 46,8 MSEK (justerad EBITA) uppgår till -3,6 MSEK. (8,4 MSEK). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,4 MSEK (6,0).
·         Periodens resultat uppgick till -221,8 MSEK (-1,5). Resultat per aktie minskade före utspädning till -7,90 kr (-0,10) och efter utspädning till
·         -7,58 kr (-0,10). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (123,5 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -3,50 kr och efter utspädning till -3,36 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 139,8 MSEK (207,2) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 25,3 procent (28,7).
·         Likvida medel uppgick till 30,2 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 15,4 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 336,9 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 2 155,0 MSEK (2 565,5), en minskning med 16,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,8 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 19,4 procent (20,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,0).  
·         EBITA uppgick till -62,7 MSEK (14,5). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 63,3 MSEK (justerad EBITA) uppgår till 0,6 MSEK (24,1). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,7 MSEK (34,8).
·         Periodens resultat uppgick till -418,4 MSEK (-16,5). Resultat per aktie före utspädning minskade till -17,63 kr (-1,21) och efter utspädning till -16,80 kr (-1,21). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (285,2 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -10,30 kr och efter utspädning till -9,81 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 581,1 MSEK (706,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkter om 27,0 procent (27,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023
·         Ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis slutfördes under kvartalet.
·         En uppgörelse om ändrade obligationsvillkor nåddes med DistITs obligationsägare, se not 3, sidan 22.
·         På grund av den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har en nedskrivning gjorts avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
–          Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 123,5 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 14.
–          Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 140,0 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16. Ingen av nedskrivningarna har påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·         Per Kaufmann har utsetts till ny VD för DistIT AB. Per avgår samtidigt som styrelsens ordförande för DistIT AB men kvarstår som ledamot. Anders Bladh, sedan tidigare medlem av styrelsen, har utsetts till ny styrelseordförande.
·         Inför årsstämman 2024 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.
·         Styrelsen har inlett arbetet med att lägga fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q4 har vi sett en fortsatt generell nedgång i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. DistIT omsatte 553,1 MSEK, en nedgång på 23,3 procent, där Aurdel och EFUEL utgjorde nästan hela minskningen. EMV-andelen av försäljningen minskade något då den påverkades negativt av nedgången i B2B som har en hög andel EMV. Under kvartalet slutfördes kostnadsbesparingsprogram i Aurdel och EFUEL.
I Aurdel genomfördes sortimentrationaliseringar, där erbjudandet smalnas av och bolaget fokuserar på kategorier med bättre lönsamhet. Bruttomarginalen blev 14,8 procent (20,1) och rensat för poster av engångskaraktär såsom utförsäljningar, sortimentsrationalisieringar och valutapåverkan, 27,9 MSEK, uppgick den normaliserade marginalen till 19,9 procent. EBITA för koncernen blev -50,4 MSEK och rensat för åtgärder av engångskaraktär, -46,8 MSEK, blev EBITA -3,6 MSEK. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet.
 
En framgångsrik uppgörelse nåddes med obligationsinnehavarna i november om ändring av obligationsvillkoren som innebär att amorteringen av 60 MSEK i slutet av februari 2024 stryks liksom kovenantvillkoren under obligationstidens löptid. I samband med det ges obligationsinnehavarna en 5 procent redemption fee som förfaller i samband med obligationens slutdatum. Därutöver förbinder sig DistIT att lösa in obligationer i händelse av att verksamheter avyttras.
 
Under tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning av värdet på EFUEL på grund av Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsstopp av Easee-laddare. På grund av fortsatt osäkerhet kring Easees återkomst till marknaden beslutades om ännu en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i EFUEL i fjärde kvartalet. Nedskrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 123,5 MSEK.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 394,6 MSEK (508,9 MSEK), en nedgång med 22,5 procent. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. Marginalen blev 12,7 procent (19,4 procent) och var starkt påverkad av engångseffekter i samband med sortimentsrationalisieringar och utförsäljningar i en pressad marknad. Engångskostnader som påverkar bruttomarginalen uppgår till 30,5 MSEK, varav 15 MSEK avser avsättning lagerreserv för kommande sortimentsbyten under 2024. Den normaliserade marginalen för Aurdel blev 20,5 procent. Den pågående omorganisationen är genomförd och en reservering har gjorts för kostnader om 5,3 MSEK.
Aurdels sammanslagning är nu slutförd med fokus på att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Marknaden för B2B/företag har haft en svagare utveckling än B2C/konsument. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar. Därigenom kan vi växa på nya och befintliga kunder och förbättra marginalen. Vi ser att vi har haft tillväxt i lågprissegment men marknaden har minskat särskilt i mellansegment, vilket vi räknar med fortsätter.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 7,3 procent till 91,9 SEK. LiteNordic hade ett fantastiskt kvartal 2022 i samband med lanseringar och kom inte upp till samma nivå 2023 medan Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år. Generellt har marknadsvillkoren varit stabila under kvartalet för Septon. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket tight växer som förväntat.

EFUEL
Marknaden för laddboxar är fortsatt svag och med hård priskonkurrens. Under kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att genomföra utbyte av ej installerade Easee laddare.
EFUEL har breddat sortimentet med två nya leverantörer och skrivit direkt distributionsavtal med Charge Amps. Easee väntar på besked från Elsäkerhetsverket på Easees förslag om åtgärd för installerade laddboxar. Under tiden förbereder Easee lanseringen av en EU-certifierad laddare för bostadsrätt/parkering med integrerad elektronisk jordfelsbrytare. Lanseringsdatum är ej bestämt men väntas under våren. Den nya EU certifierade laddaren för hemmabruk som lanserades i augusti har börjat med en försiktig försäljning och ser en gradvis tillväxt. Tillbehörssortimentet byggs ut med installationsartiklar för laddbox installationer. I anpassningen av EFUEL till de rådande villkoren har bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär på 10,3 MSEK, vilket innefattar omstruktureringskostnader, avskrivning av mjukvara samt uppgörelse med Easee om kostnader för returprogrammet. 
 
SOMINIS
Omsättningen ökade med 20,8 procent. Försäljning i förra årets fjärde kvartal påverkades negativt av en bokföringsmässig korrigering av materialkostnader och försäljning utan bruttovinst-effekt. Rensat för korrigeringen låg Sominis försäljning på samma nivå som för fjärde kvartalet 2022. Sominis har lyckats anpassa sig till Amazons ändrade strategi genom att fokusera på färre distributörer/traders och produkter och genom att öka sin direktförsäljning på europeiska marknadsplatser.
 
Älvsjö, 22 februari 2024

Per Kaufmann

CEO DistIT AB
 
 

DistIT: Bokslutskommuniké 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna minskade med 98,0 MSEK, eller 12,0 procent, till 720,8 MSEK (818,8). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 11,8 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,7 procent (23,3).
 • EBITA minskade med 47,5 MSEK till 6,2 MSEK (53,7) inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 8,4 MSEK (53,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 6,0 MSEK (58,3).
 • Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (35,2) och resultatet per aktie minskade före utspädning till -0,10 kr (2,50) och efter utspädning till -0,10 kr (2,44).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 207,2 MSEK (241,3), motsvarande en minskning om 14,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 28,7 procent (29,5).
 • Likvida medel uppgick till 46,2 MSEK (35,5 MSEK per den sista september 2022) samt 101,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (76,6 MSEK per den sista september 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 362,6 MSEK (380,7).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 41,3 MSEK, eller 1,6 procent, till 2 565,5 MSEK (2 524,2). EFUEL bidrog till ökningen med 215,9 MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,5 procent (21,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,0 procent (22,2).
 • EBITA minskade med 65,0 MSEK till 14,5 MSEK (79,5) inklusive omstruktureringskostnader om 9,6 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 24,1 MSEK (91,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 34,8 MSEK (104,7).
 • Periodens resultat minskade till -16,5 MSEK (44,2) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,21 kr (3,39) och efter utspädning -1,21 kr (3,33).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 706,8 MSEK (709,6), motsvarande en minskning om 0,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2022

 • EFUEL har tecknat samarbetsavtal med Wallbox och ingått rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen.
 • Ny valberedning utsågs den 26 oktober.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Beslut har tagits att under andra kvartalet 2023 slutföra sammanslagningen av Aurora/Deltaco. Samtidigt kommer ett besparingsprogram att lanseras som beräknas ge en resultateffekt om 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
 • Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL i allt väsentligt skjuts fram till 2025.
 • Åtgärder planeras för att säkerställa bolagets åtaganden relaterade till obligationsfinansieringen och den förväntade utbetalningen av tilläggslikvid avseende EFUEL.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra datum för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen avser att återkomma avseende fastställandet av sådant datum.
 • Inför årsstämman 2023 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det fjärde kvartalet kännetecknades av en osäkerhet hos våra kunder, särskilt mot slutet av kvartalet. Oron drevs främst av energipriser, inflationsutveckling och räntor vilket påverkade efterfrågan negativt samtidigt som kunder haft fokus på att minska sina lager. Detta har drabbat alla delar av verksamheten i olika utsträckning, men mindre för EFUEL som har haft en stark tillväxt på 91,7 procent till 80,5 MSEK. Koncernens rörelseintäkter minskade under fjärde kvartalet med 12,0 procent i jämförelse med förra året till 720,8 MSEK. 
 
Aurdel minskade omsättningen med 16,7 procent till 509,0 MSEK, där B2B klarat sig bättre men där B2C drabbats i högre utsträckning. Gaming-kategorin såg en markant nedgång i efterfrågan för kvartalet med 23,3 MSEK jämfört med föregående års rekordförsäljning under pandemin.

Skillnaden jämfört med tidigare nedgångar har varit att kunderna, på grund av Covid-logistik, haft högre lagernivåer än normalt. Under 2021 avslutade bolaget distribution av vissa externa varumärken, vilket hade en negativ jämförelsepåverkan med 66 MSEK jämfört med i år. I rådande marknad med svagare efterfrågan har bolaget inte kunnat kompensera för bortfallet. Bolaget ser tecken på en stabilisering av efterfrågan och att många nyckelkunder har anpassat sina lager. Ur ett strategiskt perspektiv har bolaget lyckats behålla samtliga nyckelkunder.

EFUEL ökade rörelseintäkterna med 91,7 procent till 80,5 MSEK. Även EFUEL drabbades av en viss avmattning i tillväxttakten i slutet av kvartalet. Septon minskade om-sättningen med 8,3 procent till 98,9 MSEK. Sominis minskade omsättningen med 32,0 procent till 40,4 MSEK i kvartalet.
 
Den relativa andelen EMV i kvartalet var 28,7 procent (29,5). Den lägre andelen påverkades av EFUEL:s ökade försäljningsandel (med låg andel EMV-artiklar) och nedgången inom Gaming (med hög andel EMV- artiklar). Den totala EMV-försäljningen för kvartalet uppgick till 207,2 MSEK (241,3).
 
Bruttoresultatet för koncernen minskade med 41,4 MSEK till 144,8 MSEK hänförligt till minskade volymer i främst Aurdel. Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). I samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco har vissa sortimentsrationaliseringar genomförts under kvartalet vilket inneburit en negativ marginalpåverkan med 13,7 MSEK jämfört med 2021. Ogynnsamma mixeffekter inom främst EMV bidrog till nedgången. EFUEL:s bruttoresultat försvagades på grund av förändrad kundmix samt av lägre försäljningsandel av tillbehör. Septon har dock sett en starkt förbättrad bruttomarginal till 27,0 procent (23,3) genom en ökad aktivitet i projektverksamheten. 
 
EBITA för kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (53,7 MSEK), inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK. 

AURDEL
Under 2022, i samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco, genomförde Aurdel kostnadsrationaliseringar på 22 MSEK i årstakt. Dessa beräknas nå full effekt under första halvåret 2023. Aurdel kommer då att vara en plattform som förbättrar möjligheterna att skala ned kostnader snabbare i marknadsnedgång och öka kostnadseffektiviteten vid tillväxt. Genom sammanslagningen förbättrar vi möjligheterna till att växa andelen EMV och förmågan att generera mer EMV-försäljning, särskilt i B2C- kanalerna då hela sortimentet kommer att vara möjligt att erbjuda till alla kunder. Trots nuvarande marknadsförutsättningar har flera nyckelkunder valt att utöka sina sortiment med Aurdel:s EMV-artiklar, exempelvis Deltaco Gaming och Deltaco Smart Home. Trots ett utmanande fjärde kvartal är Deltaco Gaming och L33T Gaming rankat som 3:e respektive 6:e mest säljande Gaming-tillbehör i Sverige. Aurdel ser att slutkunder hos återförsäljare väljer billigare varor och att marknadspositionen för instegs-produkter till attraktiva priser är högst relevant, vilket är positioneringen för bolagets EMV. Med kundernas anpassning av lagernivåer finns förutsättningar för Aurdel att stärka positionen för EMV i nuvarande marknad.

EFUEL
EFUEL har haft en god tillväxt under 2022 och ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. På den svenska marknaden har nya marknadskanaler öppnats och erbjudandet breddats. Den geografiska expansionen fortsätter med tillväxt i Finland och begynnande försäljning i Danmark. Under mars 2023 planerar EFUEL att lansera sin partnerportal och app för användare. Partnerportalen förväntas både öka effektiviteten i organisationen och ge bättre förutsättningar till ökad försäljning i olika kanaler med ökad tillbehörsandel. Den nya användarappen för ladd-infrastruktur förväntas växa tjänsteaffären med laddbetalningslösningar till bostadsrättsföreningar. Privata användare genererar intäkter från frekvensbalansering av laddstationerna till kraftnätet. Kostnadsnivån har under kvartalet varit dimensionerad för en högre tillväxt och haft en negativ påverkan på EBIT.
  
SEPTON 
Septon har haft en gynnsam utveckling med en större andel av affärer med hög marginal. Bolaget har även breddat sitt erbjudande med distribution i Norge av ljusmixerbord från MA Lighting som är marknadsledande för styrbord för ljus.
 
SOMINIS 
Sominis har fortsatt att utveckla sin trading-verksamhet och logistikmodell, för att serva marknadsplatser med tradingprodukter. Marknadsplatser har präglats av nischspelare och av stora aktörer men är nu i förändring med starkt framväxande regionala spelare i Europa, vilket erbjuder möjligheter för Sominis som utvecklas med denna riktning. 

HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.

DistIT AB hade under fjärde kvartalet stora utmaningar och för att hantera effekterna av dessa utvärderar bolaget åtgärder och olika finansierings-alternativ. Samtidigt fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi, då de fundamentala hörnstenar som ligger till grund för strategin bedöms vara intakta. Proaktiva åtgärder relaterade till organisation, strukturella trender och kapitalstruktur har historiskt gjort DistIT motståndskraftigt i svåra tider. Detta ska ännu en gång föra tillbaka bolaget till långsiktig lönsam tillväxt.

Älvsjö, 22 februari 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Total omsättning ökade med 79,0 MSEK, eller 10,7 procent, till 818,8 MSEK (739,8) drivet av försäljningsökningar i samtliga dotterbolag. EFUEL bidrog med 42,0 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 10,1 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,7 procent (23,5). Bakom detta låg minskad bruttomarginal i Septon och Sominis samt att EFUEL bidrog med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet, vilket delvis kompenserades av en ökad bruttomarginal i Aurora Deltaco. Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 23,3 procent (22,6).
 • EBITA ökade med 2,9 MSEK, eller 5,7 procent, till 53,7 MSEK (50,8). Jämförelseperioden påverkades positivt med 0,5 MSEK i covid-19-stöd. Justerad EBITA uppgick till 53,7 MSEK (50,3), en ökning om 6,8 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA i kvartalet med 32,0 procent.
 • Periodens resultat minskade till 35,2 MSEK (37,0) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 2,50 kr (2,99).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 241,3 MSEK (221,1), motsvarande en ökning om 9,1 procent och till en andel av total omsättning om 29,5 procent (29,9).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 35,6 MSEK (31,4) i kassa och bank samt 94,4 MSEK (44,6) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista december 2021 till 380,9 MSEK (396,2).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021

 • Total omsättning ökade med 166,0 MSEK, eller 7,0 procent, till 2 524,2 MSEK (2 358,2) och justerat för stöd relaterade till covid-19 i jämförelseperioden ökade omsättningen med 7,3 procent. EFUEL bidrog med 65,2 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 6,8 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 21,7 procent (22,0 eller 21,8 exklusive stöd relaterade till covid-19). Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 22,2 procent (22,0).
 • EBITA minskade till 79,5 MSEK (87,4) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Justerad EBITA uppgick till 91,4 MSEK (78,5), en ökning om 16,4 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA under perioden med 32,7 procent.
 • Periodens resultat minskade till 44,2 MSEK (58,0) och resultatet per aktie minskade till 3,39 kr (4,57).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 709,6 MSEK (629,2), motsvarande en ökning om 12,8 procent och till en andel av total omsättning om 28,1 procent (26,7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar i Tyskland och Finland.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021.

VD HAR ORDET

ETT REKORDKVARTAL MEN MED VISSA UTMANINGAR
Det fjärde kvartalet 2021 kom i hög utsträckning att präglas av pandemin och dess negativa konsekvenser, men också av fortsatt arbete med stora framåtriktade satsningar så som EFUELs internationella expansion, sammanslagningen av Aurora Deltaco och utvecklingen av egna varumärken i Septon. Att vi under ett kvartal av stora utmaningar ändå lyckas presentera DistITs bästa kvartal någonsin sett till justerat rörelseresultat, även inklusive ett litet negativt bidrag från EFUEL, visar på styrkan i våra erbjudanden och är ett resultat av mina kollegors hårda arbete och engagemang. Omsättningen ökade med 10,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick därmed till 818,8 MSEK, vilket är den högsta i bolagets historia för ett enskilt kvartal. Justerad EBITA ökade under samma period med 6,8 procent till 53,7 MSEK. Justerat för valutakurseffekter, i en för oss ovanligt volatil valutaperiod, ökade justerad EBITA med 32,0 procent.

AURORA DELTACO
Aurora Deltaco levererade sitt bästa kvartal någonsin, trots att affärsvolymen fortsatt har påverkats av pandemin och dess negativa konsekvenser i form av bland annat restriktioner i den fysiska detaljhandeln och långa ledtider för inleverans av varor. Vi såg under kvartalet att genomförda prisökningar delvis började täcka upp för det gångna årets drastiskt ökade fraktkostnader. Under kvartalet fortsatte integrationsarbetet mellan de båda bolagen med oförminskad kraft. Sammanslagningen av IT, lager, logistik och operationella strukturer förväntas vara klart under 2022 och leda till både ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Under kvartalet har vi även fortsatt arbetet med andra strategiska prioriteringar så som att vidareutveckla våra egna varumärken och intensifiera exporten mot Europa.

SEPTON
Septon uppvisade en stark omsättningstillväxt i kvartalet om 21,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst relaterat till nya initiativ inom B2B-orienterade affärsområden. Vi såg under kvartalet en början till återhämtning av efterfrågan inom evenemangsnäringen vilken av naturliga skäl har varit kraftigt begränsad under det gångna året. Lönsamheten har under kvartalet varit fortsatt präglad av varubrist, ökade fraktpriser och restriktioner i evenemangsnäringen. Trots detta ökade EBIT under kvartalet med 161,9 procent, vilket utöver omsättningstillväxten är ett resultat av strategiska satsningar på digitalisering, omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Arbetet med att utveckla egna varumärken i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation har intensifierats och ett första sortiment kommer lanseras under 2022.

EFUEL
Tillväxtresan fortsätter för EFUEL som under det fjärde kvartalet uppvisade en omsättningsökning om 154,5 procent. Lönsamheten var negativt påverkad av periodvis brist på tillgång av varor med relativt högre marginal samt valuta och redovisningseffekter av en egen produktutvecklingssatsning (se sid 8). Därutöver har en planerad gradvis ökning av kostnadsbasen skett för att stödja fortsatt tillväxt. EFUEL har stärkt organisationen med rekryteringar för att leda den planerade expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. De återkommande tjänsteintäkterna från dessa produkter är fortfarande i ett uppbyggnadsskede men vi ser att antalet användare ökar konstant.

SOMINIS
Sominis omsättningen ökade med 17,9 procent men lönsamheten har varit fortsatt påverkad av långa ledtider för inleverans av varor, hög prispress samt ökade fraktpriser. Bolaget fortsätter att utveckla sin strategi mot europeiska marknadsplatser.

SKALBARA PLATTFORMAR I DIST IT-GRUPPEN
De senaste årens fokuserade arbete med att utveckla och implementera strategin för de olika DistIT-bolagen har resulterat i plattformar som är väl positionerade för att accelerera skalbar tillväxt med en ökad närvaro i Europa. Vi räknar med att denna acceleration leder till fortsatt lönsam tillväxt under 2022 samtidigt som vi fortsätter bygga en långsiktigt framgångsrik och hållbar företagsgrupp.

Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang samt konstatera att framgång är bra men nyckeln är att aldrig vara nöjd – ”relentlessly and with a vengeance”.

Älvsjö, 23 februari 2022
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Januari – december 2020

Fjärde kvartalet, okt – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 33,0 MSEK, eller 4,7 procent, till 739,8 MSEK (706,8). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora, Deltaco och Sominis samt försäljningsminskning i Septon.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades positivt av en stark efterfrågan på konsumentelektronik, Auroras och Deltacos strategi inom koncept av egna varumärken samt att pandemisituationen fortsatt drivit på skiftet från traditionell handel till e-handel. Däremot påverkade de statliga restriktionerna fortsatt negativt de delar av verksamheten som är inriktade mot den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln inom Aurora och mot evenemang inom Septon.
 • Bruttomarginalen ökade till 23,5 procent (22,3).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 50,8 MSEK (38,0), eller 33,7 procent.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en påverkan på EBIT om 0,5 MSEK under kvartalet.
 • Periodens resultat ökade till 37,0 MSEK (29,5).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,99 SEK (2,34).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 221,1 MSEK (151,2), motsvarande en ökning om 46,2 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 29,9 procent (21,4).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 53,7 MSEK (10,7) i kassa och bank samt 84,2 MSEK (82,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista december 2020 till 127,0 MSEK (193,0).

Helåret, jan – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 27,3 MSEK, eller 1,2 procent, till 2 358,2 MSEK (2 330,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 22,0 procent (21,9).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 87,4 MSEK (16,1). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande), vilket medförde ett justerat EBIT om 71,6 MSEK. För helåret 2020 ökade EBIT med 22,1 procent mot justerat EBIT 2019.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,9 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 3,4 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 58,0 MSEK (41,4).
 • Resultatet per aktie ökade till 4,57 SEK (3,12).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 629,2 MSEK (507,2), en ökning om 24,0 procent mot föregående period och en andel av total omsättning om 26,7 procent (21,8).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • DistIT köpte den 8 december 2020 sin egen obligation för nominellt 18,0 MSEK till en snittkostnad om 99,75 procent av nominellt värde. Därefter äger DistIT 74,4 MSEK av sin utestående obligation om totalt 240,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING
DistIT avslutade året med ett rekordkvartal och uppnådde ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 50,8 MSEK, vilket var 33,7 procent högre än motsvarande period 2019. EBIT för helåret 2020 uppgick till 87,4 MSEK (71,6 justerat). Detta tangerade de övre intervallen i de preliminära siffror som publicerades den 18 januari. Resultatet var det högsta i företagets historia på både kvartals- och årsbasis. Detta är ett kvitto på att vår strategi fungerar, omställningen ger effekt och vi är på rätt väg.

De affärspåverkande effekterna av Covid-19, såsom begränsningar av traditionell handel och logistikstörningar, hade som helhet en begränsad påverkan på det fjärde kvartalet. Dock ser vi ökade restriktioner i början av 2021 med butiknedstängningar som följd i flera nordiska länder. Detta kommer att påverka både efterfrågan och varuförsörjningen. Vi står dock finansiellt starka, och bolagen har lagt ner stor energi på logistik och planering av leveranser. Försäljningen kommer även fortsatt att inriktas mot relevanta kanaler som visat sig fungera under nedstängningar, såsom e-handel och livsmedelsbutiker.

Lönsamheten för gruppen är stärkt av den ökade kostnadseffektiviteten, vilket är ett resultat av omstruktureringar och förbättringsarbeten. Effektiviteten kommer att bli ännu tydligare vid ökad volym. Under december köpte vi 18,0 MSEK av vår egen obligation.

AURORA OCH DELTACO
Gruppens inriktning på egna varumärken (EMV) utvecklas över plan och utgjorde 29,9 procent (21,4) av den totala omsättningen för DistIT i det fjärde kvartalet 2020. Uppgraderingen från s.k. ’private label’ till egna varumärken har varit framgångsrik och vi ser att våra EMV-koncept står sig väl, även i helt nya kanaler.

Ett axplock av hur våra nya koncept utvecklas:

 • Deltaco Smart Home lanserades under 2020 och har redan 85 000 nedladdningar av appen vid dags dato, vilket ger oss en stabil bas på marknaden. Försäljningen av Deltaco Smart Home uppgick till 30,2 MSEK i 2020.
 • Profileringen av våra gaming-varumärken L33t Gaming och Deltaco Gaming är stärkt av bland annat sponsring av nordiska gaming-evenemang, tävlingar och en egen webshop för L33t Gaming. Försäljningen av de två varumärkena uppgick till 96,9 MSEK under 2020 vilket representerar en tillväxt på 49,5 procent mot föregående år.
 • Vi fortsätter att bygga våra positioner inom andra trender såsom hemmakontor, elbilsladdning och digitalisering inom B2B.

SEPTON
Vi gör en liknande omställning i Septon som gjorts i Aurora och Deltaco och ser med tillförsikt fram emot hur verksamheten kommer att utvecklas efter Covid-19. De stora dragen i Septon-strategin är ett effektivitetsarbete med förändrad organisation och ett gemensamt affärssystem (ERP) som implementerades under fjärde kvartalet 2020. Därutöver lägger vi stor kraft på att utveckla egna varumärken (EMV) även inom Septon, vilket kommer att ge gradvis effekt framöver.

FORTSATT FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Arbetet med hållbarhet fortskrider och vi ser ännu större möjligheter att kunna påverka med ökat produktägande. Vi är stolta över att ha blivit utsedda av vår betydande kund ATEA som topp-leverantör vad gäller miljö och hållbarhet. Positiva kundomdömen betyder mycket och bekräftar att vår inriktning inom hållbarhet är uppskattad.

VÄGEN FRAMÅT
Covid-19 kommer att fortsatt skapa osäkerhet avseende efterfrågan och varuförsörjning på kortare sikt för alla DistITs dotterbolag. Vi fortsätter dock på vår inslagna väg med implementering av vår långsiktiga strategi. Det senaste årets bevis på att vår strategi fungerar ger oss kraft och vi ser med stor optimism på framtiden.

DistIT-gruppens absoluta styrka med ca. 6000 aktiva kunder i Norden och Baltikum, inklusive i stort sett alla stora aktörer skapar en fantastisk plattform för vår fortsatta utveckling. Vi fortsätter därför på den inslagna vägen med att bygga varumärken inom strukturella trender att erbjuda existerande och nya kunder.

Med förfinad strategi och stark finansiell ställning kan vi dessutom mer effektivt utveckla vår förvärvsagenda.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder, leverantörer och investerare för ett fantastiskt 2020!

VD DistIT AB, Robert Rosenzweig

FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM SEPTON-GRUPPEN, I LINJE MED AURORA OCH DELTACO

Efter det framgångsrika förbättringsarbetet i Aurora och Deltaco genomförs nu ett liknande projekt i Septon.

Ett gemensamt ERP-projekt för Septon-gruppen slutfördes under fjärde kvartalet 2020. Fokus är att identifiera de mest framgångsrika och effektiva processerna för att uppnå kostnadssynergier och omfattar även en ny centraliserad organisation. Därutöver förbättras erbjudandet med nya kompletterande varumärken, externa såväl som egna. Septon tar ytterligare steg att utöka sortiment med det egna varumärket Tight AV inom tillbehör för professionella installationer. Det görs genom samarbete med övrig produktutveckling och marknadsföring i Aurora och Deltacos redan etablerade organisation.

Septons lägre EBIT om 8,5 MSEK för helåret 2020 beror till stor del på statliga restriktioner på grund av Covid-19 som har begränsat eventverksamheten. Under 2019 uppgick Septons EBIT till 19,3 MSEK. En ny mer kostnadseffektiv organisation med en gemensam plattform har införts under året. I takt med lansering av ett allt större utbud av egna varumärken har Septon god potential att leverera bra resultat när restriktionerna lättar.

Rörelsekostnader och lagernedskrivning inom ramen för omstruktureringsarbetet inom Septon-gruppen uppgick till 2,4 MSEK i det fjärde kvartalet 2020.

Konsumentprodukter har haft en högre andel av försäljningsmixen under pandemin vilket resulterat i en något lägre total bruttomarginal.

DistIT bedömer att Septon-gruppen ska kunna uppnå ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 8 – 10 procent i förhållande till omsättning i ett normalt marknadsläge.

DistIT: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Fjärde kvartalet, okt – dec 2019

 • Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Omsättningsminskningen i ett kombinerat Aurora och Deltaco om 45,7 MSEK kompenserades av effektivitetshöjningar om 11,0 MSEK, vilket bidrog till 2,8 MSEK högre EBIT för dotterbolagen gemensamt.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 38,0 MSEK (31,9). De annonserade omstruktureringskostnaderna för integrationen av Aurora och Deltaco upphörde i kvartal tre 2019.
 • Periodens resultat ökade till 29,5 MSEK (21,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,34 kr (1,69).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 ökade till 193,0 MSEK.
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (21).

Perioden, jan – dec 2019

 • Omsättningen ökade till 2 330,9 MSEK (2 272,1), drivet av en försäljningsökning för samtliga dotterbolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 16,1 MSEK (72,2). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerat EBIT[1] uppgick till 71,6 MSEK (72,2).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat efter skatt med 44,5 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 41,4 MSEK (43,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,12 kr (3,26).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 minskade till 193,0 MSEK (232,1).
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (22).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Kostnadssynergierna av det färdigställda omstruktureringsarbetet av Aurora och Deltaco har fullt realiserats i kvartal fyra och den nya gemensamma organisationen fokuserar på förbättringsarbetet i verksamheten och att genomföra DistITs strategi kring EMV och korsförsäljning. Process- och systemintegrering fortlöper enligt plan.
 • Investeringstakten i egna märkesvaror ökade väsentligt, med förstärkt organisation och färdigställandet av nya koncept med ett högre teknikinnehåll. Vi har även fokuserat på att utveckla planerings- och logistikprocesser för att kunna realisera försäljningsvolymer av nya koncept och att förbättra leveranssäkerhet och servicegrad till kunder.
 • Arbetet med extern korsförsäljning mellan dotterbolagen fortskrider med gradvis effekt på omsättningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 januari tillträdde Philip Gunnarsson som CFO.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

DistIT: Bokslutskommuniké januari – december 2018

Fortsatt omsättningstillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde från den
löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen ökade med 19 % till 723,6 MSEK (609,2).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 31,9 MSEK (30,0). Rörelseresultatet har belastats med

  5 MSEK för icke tidigare reserverade bonusar och omställningskostnader för personal.

 • Periodens resultat minskade med 1 % till 21,9 MSEK (22,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 55,5 MSEK (-3,3).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,69 SEK (1,66).

Helår januari till december

 • Omsättningen ökade med 28 % till 2 272,1 MSEK (1 780,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 % till 72,2 MSEK (59,1).
 • Periodens resultat ökade med 6 % till 43,9 MSEK (41,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 70,2 MSEK (11,5).
 • Resultat per aktie uppgår till 3,27 SEK (2,97).
 • Styrelsen föreslår årsstämman den 25 april 2019 att besluta om en utdelning om 1,00 SEK (0,00) per aktie.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • DistIT Fastigheter AB som äger fastighet med fastighetsbeteckning Genetikern 2 i Tullinge tecknade den 1

  november 2018 ett 10-årigt hyreskontrakt med PostNord Sverige AB avseende uthyrning av del av lokal i fastigheten.

 • DistITs styrelse beslutade den 21 november 2018 att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och

  därför utöka sin EMV-enhet. För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför
  styrelsen beslutade att påbörja en integrering av bolagen.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om

  emission av teckningsoptioner.

 • DistIT AB köpte den 1 februari 2019 nominellt 42 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till

  en snittkostnad om 100,835. DistIT AB köpte den 8 februari 2019 ytterligare nominellt 4 MSEK av sin egen
  obligation till en snittkostnad om 100,990.

 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen

  tillträder den 2:a april 2019.

 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens

  förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.

 • DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB. Försäljningen

  beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017, DistIT AB (publ)

Stark avslutning på året drivet av förvärv.

FJÄRDE KVARTALET

 • Omsättningen ökar till 609,2 MSEK (499,2).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 30,0 MSEK (25,2).

 • Periodens resultat ökar till 22,1 MSEK (17,5 MSEK).

 • Resultat per aktie* uppgår till 1,66 SEK (1,33 SEK).

HELÅR JANUARI TILL DECEMBER

 • Omsättningen ökar till 1 780,7 MSEK (1 542,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 59,1 MSEK (52,6).

 • Periodens resultat ökar till 41,3 MSEK (36,5).

 • Resultat per aktie* uppgår till 2,97 SEK (2,74 SEK).

 • Styrelsen föreslår årsstämman den 24 april 2018 att besluta om en oförändrad ordinarie utdelning om 1,75 SEK per aktie.

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.  

*avser moderbolagets aktieägare  

Väsentliga händelser under helåret 2017

 • DistIT AB (publ) slutför förvärvet av Septon Electronic AB i januari.  

 • DistIT AB (publ) förvärvar UAB Sominis Technology i maj.  

 • SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB i oktober.

 • Septon Electronic AB tecknar distributionsavtal avseende Martin Professional (januari 2018).  

Organisatoriska förändringar

 • Ali Motazedi utsågs den 22 september 2017 till verkställande direktör och koncernchef i SweDeltaco AB. Styrelsen har den 16 januari 2018 utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande. Samma dag har styrelsen utsett Arne Myhrman till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB efter att Siamak Alian bett att få lämna denna roll för att övergå till andra uppgifter i koncernen. Med anledning av ovanstående har Arne Myhrman meddelat valberedningen att han utgår ur valberedningen inför årsstämman 2018. 

För ytterligare information:

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-mail: ove.ewaldsson@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016, DistIT AB (publ)

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under året med 34 %

I enlighet med IFRS 5 separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco). Följande punkter avser den kvarvarande verksamheten.

*

Omsättningen ökade under året med 19 % till 1 542,3 MSEK (1 293,8).

*

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under året med 34 % till 64,9 MSEK (48,4).

*

Resultat per aktie uppgår för helåret till 2,75 SEK (1,84 SEK). Resultat per aktie för hela koncernen för helåret uppgår till 34,48 SEK (3,43 SEK), inklusive utdelad verksamhet och reavinst i koncernen till följd av utdelningen av Alcadon Group AB (publ).

*

Omsättningen ökade under kvartalet med 22 % till 499,2 MSEK (409,6).

*

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under kvartalet med 32 % till 28,4 MSEK (21,5).

*

Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 1,34 SEK (1,03).

*

Styrelsen föreslår årsstämman den 3 maj 2017 att besluta om en utdelning om 2,75 SEK (1,60) per aktie, varav 1,75 SEK är ordinarie utdelning och 1,00 SEK är extra utdelning. Förslaget innebär en utdelning om 33,8 MSEK.

–       Rörelsens intäkter för helåret uppgick till 1 722,4 (1 574,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 1 542,3 (1 293,8) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 180,1 (281,0) MSEK *

–       Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 499,2 (476,4) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 499,2 (409,6) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 0,0 (66,8) MSEK *

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret uppgick till 88.0 (80,3) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 64,9 (48,4) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 23,1 (31,9) MSEK.*

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 28,4 (28,0) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 28,4 (21,5) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 0,0 (6,5) MSEK.*

–       Periodens resultat för helåret exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 51,3 (48,9) MSEK, varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 14,6 (24,4) MSEK.*

–       Periodens resultat för kvartalet exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

–       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 3,66 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,91 (1,59) SEK.*

–       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

–       Periodens resultat för helåret inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 429,8 (48,9) MSEK varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 393,1 (24,4) MSEK.*

–       Periodens resultat för kvartalet inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

–       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 34,48 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 31,73 (1,59) SEK.*

–       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt "Septon").

 • Valberedningen i DistIT föreslår Anders Nordlöw som ny styrelseledamot. Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia AB

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Bokslutskommuniké januari – december 2015, DistIT AB (publ)

Ökad omsättning med bibehållen lönsamhet.

*

Nettoomsättningen ökar med 13 % till 1 574,8 MSEK (1 390,9). Försäljningsökning hos samtliga tre verksamheter.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), förbättras till 80,4 MSEK (72,1).

*

Resultat per aktie för helåret uppgår till 3,43 SEK (3,32).

*

På grund av SweDeltacos lagerprojekt har rörelseresultatet före avskrivningar påverkats med ca 6,5 MSEK. Detta är omkostnader av engångskaraktär och motsvarar en resultateffekt på ca 0,40 SEK per aktie.

*

Styrelsen föreslår årsstämman den 26 april 2016 att besluta om en utdelning om 1,60 SEK (1,50) per aktie. Förslaget innebär en utdelning om 19,6 MSEK.

Januari-December

Rörelsens intäkter 1 574,8 MSEK (1 390,9 )

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 80,4 MSEK (72,1)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 72,0 MSEK (64,7)

Bruttomarginal 24,2% (25,5%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,1% (5,2%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,6 % (4,7%)

Resultat per aktie 3,43 SEK (3,32)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,0 MSEK (15,9)

Oktober-December

Rörelsens intäkter 476,4 MSEK (432,4)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,2 MSEK (17,4)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 25,3 MSEK (15,6)

Bruttomarginal 23,8% (22,8%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA)  5,9% (4,0%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 5,3% (3,6%)

Resultat per aktie 1,36 SEK (0,76)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 MSEK (39,5)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se   

Bokslutskommuniké januari – december 2014, DistIT AB (publ)

Ökad omsättning och lönsamhet för fjärde året i rad.

*

Nettoomsättningen ökar med 36% till 1 390,9 MSEK (1 021,3)*.

*

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättras med 106% till 72,4 MSEK (35,3)*.

*

Resultat per aktie för helåret uppgår till 2,92 SEK (1,07) vilket är en förbättring med 173% jämfört med föregående år (efter utspädning)*.

*

Samtliga tre verksamheter visar omsättningsökning, Alcadon med 20%, Aurora med 9%, och SweDeltaco med 36%.

*

Samtliga tre verksamheter visar ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Alcadon med 29,8 MSEK (18,9), Aurora med 23,3 MSEK (0,7) och SweDeltaco med 28,8 MSEK (23,5).

*

Styrelsen har för avsikt att föreslå en utdelning om 1,50 SEK (1,20) per aktie inför årsstämman den 22 april 2015. Totalt innebär förslaget en utdelning om 18,4 MSEK.

Januari-December *

Nettoomsättning 1 390,9 MSEK (1 021,3)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 72,4 MSEK (35,3)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 59,2 MSEK (22,7)

Bruttomarginal 25,5% (27,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,2% (3,5%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,3% (2,2%)

Resultat per aktie 2,92 SEK (1,07)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,9 MSEK (-41,5)

* Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april 2013.

Oktober-December

Nettoomsättning 432,4 MSEK (330,7)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 17,4 MSEK (7,9)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 14,4 MSEK (4,8)

Bruttomarginal 22,8% (28,2%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,0% (2,4%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 3,3% (1,5%)

Resultat per aktie 0,67 SEK (0,35)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,5 MSEK (-0,3)