Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017, DistIT AB (publ)

Stark avslutning på året drivet av förvärv.

FJÄRDE KVARTALET

 • Omsättningen ökar till 609,2 MSEK (499,2).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 30,0 MSEK (25,2).

 • Periodens resultat ökar till 22,1 MSEK (17,5 MSEK).

 • Resultat per aktie* uppgår till 1,66 SEK (1,33 SEK).

HELÅR JANUARI TILL DECEMBER

 • Omsättningen ökar till 1 780,7 MSEK (1 542,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 59,1 MSEK (52,6).

 • Periodens resultat ökar till 41,3 MSEK (36,5).

 • Resultat per aktie* uppgår till 2,97 SEK (2,74 SEK).

 • Styrelsen föreslår årsstämman den 24 april 2018 att besluta om en oförändrad ordinarie utdelning om 1,75 SEK per aktie.

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.  

*avser moderbolagets aktieägare  

Väsentliga händelser under helåret 2017

 • DistIT AB (publ) slutför förvärvet av Septon Electronic AB i januari.  

 • DistIT AB (publ) förvärvar UAB Sominis Technology i maj.  

 • SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB i oktober.

 • Septon Electronic AB tecknar distributionsavtal avseende Martin Professional (januari 2018).  

Organisatoriska förändringar

 • Ali Motazedi utsågs den 22 september 2017 till verkställande direktör och koncernchef i SweDeltaco AB. Styrelsen har den 16 januari 2018 utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande. Samma dag har styrelsen utsett Arne Myhrman till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB efter att Siamak Alian bett att få lämna denna roll för att övergå till andra uppgifter i koncernen. Med anledning av ovanstående har Arne Myhrman meddelat valberedningen att han utgår ur valberedningen inför årsstämman 2018. 

För ytterligare information:

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-mail: ove.ewaldsson@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.