DistIT: Bokslutskommuniké 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 553,1 MSEK (720,8), en minskning med 23,3 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,1 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (20,1). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 19,9 procent (19,7).
·         EBITA uppgick till -50,4 MSEK (6,2). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 46,8 MSEK (justerad EBITA) uppgår till -3,6 MSEK. (8,4 MSEK). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,4 MSEK (6,0).
·         Periodens resultat uppgick till -221,8 MSEK (-1,5). Resultat per aktie minskade före utspädning till -7,90 kr (-0,10) och efter utspädning till
·         -7,58 kr (-0,10). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (123,5 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -3,50 kr och efter utspädning till -3,36 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 139,8 MSEK (207,2) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 25,3 procent (28,7).
·         Likvida medel uppgick till 30,2 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 15,4 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 336,9 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 2 155,0 MSEK (2 565,5), en minskning med 16,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,8 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 19,4 procent (20,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,0).  
·         EBITA uppgick till -62,7 MSEK (14,5). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 63,3 MSEK (justerad EBITA) uppgår till 0,6 MSEK (24,1). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,7 MSEK (34,8).
·         Periodens resultat uppgick till -418,4 MSEK (-16,5). Resultat per aktie före utspädning minskade till -17,63 kr (-1,21) och efter utspädning till -16,80 kr (-1,21). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (285,2 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -10,30 kr och efter utspädning till -9,81 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 581,1 MSEK (706,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkter om 27,0 procent (27,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023
·         Ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis slutfördes under kvartalet.
·         En uppgörelse om ändrade obligationsvillkor nåddes med DistITs obligationsägare, se not 3, sidan 22.
·         På grund av den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har en nedskrivning gjorts avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
–          Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 123,5 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 14.
–          Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 140,0 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16. Ingen av nedskrivningarna har påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·         Per Kaufmann har utsetts till ny VD för DistIT AB. Per avgår samtidigt som styrelsens ordförande för DistIT AB men kvarstår som ledamot. Anders Bladh, sedan tidigare medlem av styrelsen, har utsetts till ny styrelseordförande.
·         Inför årsstämman 2024 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.
·         Styrelsen har inlett arbetet med att lägga fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q4 har vi sett en fortsatt generell nedgång i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. DistIT omsatte 553,1 MSEK, en nedgång på 23,3 procent, där Aurdel och EFUEL utgjorde nästan hela minskningen. EMV-andelen av försäljningen minskade något då den påverkades negativt av nedgången i B2B som har en hög andel EMV. Under kvartalet slutfördes kostnadsbesparingsprogram i Aurdel och EFUEL.
I Aurdel genomfördes sortimentrationaliseringar, där erbjudandet smalnas av och bolaget fokuserar på kategorier med bättre lönsamhet. Bruttomarginalen blev 14,8 procent (20,1) och rensat för poster av engångskaraktär såsom utförsäljningar, sortimentsrationalisieringar och valutapåverkan, 27,9 MSEK, uppgick den normaliserade marginalen till 19,9 procent. EBITA för koncernen blev -50,4 MSEK och rensat för åtgärder av engångskaraktär, -46,8 MSEK, blev EBITA -3,6 MSEK. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet.
 
En framgångsrik uppgörelse nåddes med obligationsinnehavarna i november om ändring av obligationsvillkoren som innebär att amorteringen av 60 MSEK i slutet av februari 2024 stryks liksom kovenantvillkoren under obligationstidens löptid. I samband med det ges obligationsinnehavarna en 5 procent redemption fee som förfaller i samband med obligationens slutdatum. Därutöver förbinder sig DistIT att lösa in obligationer i händelse av att verksamheter avyttras.
 
Under tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning av värdet på EFUEL på grund av Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsstopp av Easee-laddare. På grund av fortsatt osäkerhet kring Easees återkomst till marknaden beslutades om ännu en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i EFUEL i fjärde kvartalet. Nedskrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 123,5 MSEK.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 394,6 MSEK (508,9 MSEK), en nedgång med 22,5 procent. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. Marginalen blev 12,7 procent (19,4 procent) och var starkt påverkad av engångseffekter i samband med sortimentsrationalisieringar och utförsäljningar i en pressad marknad. Engångskostnader som påverkar bruttomarginalen uppgår till 30,5 MSEK, varav 15 MSEK avser avsättning lagerreserv för kommande sortimentsbyten under 2024. Den normaliserade marginalen för Aurdel blev 20,5 procent. Den pågående omorganisationen är genomförd och en reservering har gjorts för kostnader om 5,3 MSEK.
Aurdels sammanslagning är nu slutförd med fokus på att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Marknaden för B2B/företag har haft en svagare utveckling än B2C/konsument. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar. Därigenom kan vi växa på nya och befintliga kunder och förbättra marginalen. Vi ser att vi har haft tillväxt i lågprissegment men marknaden har minskat särskilt i mellansegment, vilket vi räknar med fortsätter.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 7,3 procent till 91,9 SEK. LiteNordic hade ett fantastiskt kvartal 2022 i samband med lanseringar och kom inte upp till samma nivå 2023 medan Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år. Generellt har marknadsvillkoren varit stabila under kvartalet för Septon. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket tight växer som förväntat.

EFUEL
Marknaden för laddboxar är fortsatt svag och med hård priskonkurrens. Under kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att genomföra utbyte av ej installerade Easee laddare.
EFUEL har breddat sortimentet med två nya leverantörer och skrivit direkt distributionsavtal med Charge Amps. Easee väntar på besked från Elsäkerhetsverket på Easees förslag om åtgärd för installerade laddboxar. Under tiden förbereder Easee lanseringen av en EU-certifierad laddare för bostadsrätt/parkering med integrerad elektronisk jordfelsbrytare. Lanseringsdatum är ej bestämt men väntas under våren. Den nya EU certifierade laddaren för hemmabruk som lanserades i augusti har börjat med en försiktig försäljning och ser en gradvis tillväxt. Tillbehörssortimentet byggs ut med installationsartiklar för laddbox installationer. I anpassningen av EFUEL till de rådande villkoren har bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär på 10,3 MSEK, vilket innefattar omstruktureringskostnader, avskrivning av mjukvara samt uppgörelse med Easee om kostnader för returprogrammet. 
 
SOMINIS
Omsättningen ökade med 20,8 procent. Försäljning i förra årets fjärde kvartal påverkades negativt av en bokföringsmässig korrigering av materialkostnader och försäljning utan bruttovinst-effekt. Rensat för korrigeringen låg Sominis försäljning på samma nivå som för fjärde kvartalet 2022. Sominis har lyckats anpassa sig till Amazons ändrade strategi genom att fokusera på färre distributörer/traders och produkter och genom att öka sin direktförsäljning på europeiska marknadsplatser.
 
Älvsjö, 22 februari 2024

Per Kaufmann

CEO DistIT AB
 
 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.