BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Januari – december 2020

Fjärde kvartalet, okt – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 33,0 MSEK, eller 4,7 procent, till 739,8 MSEK (706,8). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora, Deltaco och Sominis samt försäljningsminskning i Septon.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades positivt av en stark efterfrågan på konsumentelektronik, Auroras och Deltacos strategi inom koncept av egna varumärken samt att pandemisituationen fortsatt drivit på skiftet från traditionell handel till e-handel. Däremot påverkade de statliga restriktionerna fortsatt negativt de delar av verksamheten som är inriktade mot den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln inom Aurora och mot evenemang inom Septon.
 • Bruttomarginalen ökade till 23,5 procent (22,3).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 50,8 MSEK (38,0), eller 33,7 procent.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en påverkan på EBIT om 0,5 MSEK under kvartalet.
 • Periodens resultat ökade till 37,0 MSEK (29,5).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,99 SEK (2,34).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 221,1 MSEK (151,2), motsvarande en ökning om 46,2 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 29,9 procent (21,4).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 53,7 MSEK (10,7) i kassa och bank samt 84,2 MSEK (82,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista december 2020 till 127,0 MSEK (193,0).

Helåret, jan – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 27,3 MSEK, eller 1,2 procent, till 2 358,2 MSEK (2 330,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 22,0 procent (21,9).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 87,4 MSEK (16,1). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande), vilket medförde ett justerat EBIT om 71,6 MSEK. För helåret 2020 ökade EBIT med 22,1 procent mot justerat EBIT 2019.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,9 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 3,4 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 58,0 MSEK (41,4).
 • Resultatet per aktie ökade till 4,57 SEK (3,12).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 629,2 MSEK (507,2), en ökning om 24,0 procent mot föregående period och en andel av total omsättning om 26,7 procent (21,8).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • DistIT köpte den 8 december 2020 sin egen obligation för nominellt 18,0 MSEK till en snittkostnad om 99,75 procent av nominellt värde. Därefter äger DistIT 74,4 MSEK av sin utestående obligation om totalt 240,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING
DistIT avslutade året med ett rekordkvartal och uppnådde ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 50,8 MSEK, vilket var 33,7 procent högre än motsvarande period 2019. EBIT för helåret 2020 uppgick till 87,4 MSEK (71,6 justerat). Detta tangerade de övre intervallen i de preliminära siffror som publicerades den 18 januari. Resultatet var det högsta i företagets historia på både kvartals- och årsbasis. Detta är ett kvitto på att vår strategi fungerar, omställningen ger effekt och vi är på rätt väg.

De affärspåverkande effekterna av Covid-19, såsom begränsningar av traditionell handel och logistikstörningar, hade som helhet en begränsad påverkan på det fjärde kvartalet. Dock ser vi ökade restriktioner i början av 2021 med butiknedstängningar som följd i flera nordiska länder. Detta kommer att påverka både efterfrågan och varuförsörjningen. Vi står dock finansiellt starka, och bolagen har lagt ner stor energi på logistik och planering av leveranser. Försäljningen kommer även fortsatt att inriktas mot relevanta kanaler som visat sig fungera under nedstängningar, såsom e-handel och livsmedelsbutiker.

Lönsamheten för gruppen är stärkt av den ökade kostnadseffektiviteten, vilket är ett resultat av omstruktureringar och förbättringsarbeten. Effektiviteten kommer att bli ännu tydligare vid ökad volym. Under december köpte vi 18,0 MSEK av vår egen obligation.

AURORA OCH DELTACO
Gruppens inriktning på egna varumärken (EMV) utvecklas över plan och utgjorde 29,9 procent (21,4) av den totala omsättningen för DistIT i det fjärde kvartalet 2020. Uppgraderingen från s.k. ’private label’ till egna varumärken har varit framgångsrik och vi ser att våra EMV-koncept står sig väl, även i helt nya kanaler.

Ett axplock av hur våra nya koncept utvecklas:

 • Deltaco Smart Home lanserades under 2020 och har redan 85 000 nedladdningar av appen vid dags dato, vilket ger oss en stabil bas på marknaden. Försäljningen av Deltaco Smart Home uppgick till 30,2 MSEK i 2020.
 • Profileringen av våra gaming-varumärken L33t Gaming och Deltaco Gaming är stärkt av bland annat sponsring av nordiska gaming-evenemang, tävlingar och en egen webshop för L33t Gaming. Försäljningen av de två varumärkena uppgick till 96,9 MSEK under 2020 vilket representerar en tillväxt på 49,5 procent mot föregående år.
 • Vi fortsätter att bygga våra positioner inom andra trender såsom hemmakontor, elbilsladdning och digitalisering inom B2B.

SEPTON
Vi gör en liknande omställning i Septon som gjorts i Aurora och Deltaco och ser med tillförsikt fram emot hur verksamheten kommer att utvecklas efter Covid-19. De stora dragen i Septon-strategin är ett effektivitetsarbete med förändrad organisation och ett gemensamt affärssystem (ERP) som implementerades under fjärde kvartalet 2020. Därutöver lägger vi stor kraft på att utveckla egna varumärken (EMV) även inom Septon, vilket kommer att ge gradvis effekt framöver.

FORTSATT FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Arbetet med hållbarhet fortskrider och vi ser ännu större möjligheter att kunna påverka med ökat produktägande. Vi är stolta över att ha blivit utsedda av vår betydande kund ATEA som topp-leverantör vad gäller miljö och hållbarhet. Positiva kundomdömen betyder mycket och bekräftar att vår inriktning inom hållbarhet är uppskattad.

VÄGEN FRAMÅT
Covid-19 kommer att fortsatt skapa osäkerhet avseende efterfrågan och varuförsörjning på kortare sikt för alla DistITs dotterbolag. Vi fortsätter dock på vår inslagna väg med implementering av vår långsiktiga strategi. Det senaste årets bevis på att vår strategi fungerar ger oss kraft och vi ser med stor optimism på framtiden.

DistIT-gruppens absoluta styrka med ca. 6000 aktiva kunder i Norden och Baltikum, inklusive i stort sett alla stora aktörer skapar en fantastisk plattform för vår fortsatta utveckling. Vi fortsätter därför på den inslagna vägen med att bygga varumärken inom strukturella trender att erbjuda existerande och nya kunder.

Med förfinad strategi och stark finansiell ställning kan vi dessutom mer effektivt utveckla vår förvärvsagenda.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder, leverantörer och investerare för ett fantastiskt 2020!

VD DistIT AB, Robert Rosenzweig

FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM SEPTON-GRUPPEN, I LINJE MED AURORA OCH DELTACO

Efter det framgångsrika förbättringsarbetet i Aurora och Deltaco genomförs nu ett liknande projekt i Septon.

Ett gemensamt ERP-projekt för Septon-gruppen slutfördes under fjärde kvartalet 2020. Fokus är att identifiera de mest framgångsrika och effektiva processerna för att uppnå kostnadssynergier och omfattar även en ny centraliserad organisation. Därutöver förbättras erbjudandet med nya kompletterande varumärken, externa såväl som egna. Septon tar ytterligare steg att utöka sortiment med det egna varumärket Tight AV inom tillbehör för professionella installationer. Det görs genom samarbete med övrig produktutveckling och marknadsföring i Aurora och Deltacos redan etablerade organisation.

Septons lägre EBIT om 8,5 MSEK för helåret 2020 beror till stor del på statliga restriktioner på grund av Covid-19 som har begränsat eventverksamheten. Under 2019 uppgick Septons EBIT till 19,3 MSEK. En ny mer kostnadseffektiv organisation med en gemensam plattform har införts under året. I takt med lansering av ett allt större utbud av egna varumärken har Septon god potential att leverera bra resultat när restriktionerna lättar.

Rörelsekostnader och lagernedskrivning inom ramen för omstruktureringsarbetet inom Septon-gruppen uppgick till 2,4 MSEK i det fjärde kvartalet 2020.

Konsumentprodukter har haft en högre andel av försäljningsmixen under pandemin vilket resulterat i en något lägre total bruttomarginal.

DistIT bedömer att Septon-gruppen ska kunna uppnå ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 8 – 10 procent i förhållande till omsättning i ett normalt marknadsläge.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.