DistIT: Bokslutskommuniké 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna minskade med 98,0 MSEK, eller 12,0 procent, till 720,8 MSEK (818,8). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 11,8 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,7 procent (23,3).
 • EBITA minskade med 47,5 MSEK till 6,2 MSEK (53,7) inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 8,4 MSEK (53,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 6,0 MSEK (58,3).
 • Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (35,2) och resultatet per aktie minskade före utspädning till -0,10 kr (2,50) och efter utspädning till -0,10 kr (2,44).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 207,2 MSEK (241,3), motsvarande en minskning om 14,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 28,7 procent (29,5).
 • Likvida medel uppgick till 46,2 MSEK (35,5 MSEK per den sista september 2022) samt 101,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (76,6 MSEK per den sista september 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 362,6 MSEK (380,7).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 41,3 MSEK, eller 1,6 procent, till 2 565,5 MSEK (2 524,2). EFUEL bidrog till ökningen med 215,9 MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,5 procent (21,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,0 procent (22,2).
 • EBITA minskade med 65,0 MSEK till 14,5 MSEK (79,5) inklusive omstruktureringskostnader om 9,6 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 24,1 MSEK (91,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 34,8 MSEK (104,7).
 • Periodens resultat minskade till -16,5 MSEK (44,2) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,21 kr (3,39) och efter utspädning -1,21 kr (3,33).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 706,8 MSEK (709,6), motsvarande en minskning om 0,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2022

 • EFUEL har tecknat samarbetsavtal med Wallbox och ingått rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen.
 • Ny valberedning utsågs den 26 oktober.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Beslut har tagits att under andra kvartalet 2023 slutföra sammanslagningen av Aurora/Deltaco. Samtidigt kommer ett besparingsprogram att lanseras som beräknas ge en resultateffekt om 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
 • Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL i allt väsentligt skjuts fram till 2025.
 • Åtgärder planeras för att säkerställa bolagets åtaganden relaterade till obligationsfinansieringen och den förväntade utbetalningen av tilläggslikvid avseende EFUEL.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra datum för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen avser att återkomma avseende fastställandet av sådant datum.
 • Inför årsstämman 2023 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det fjärde kvartalet kännetecknades av en osäkerhet hos våra kunder, särskilt mot slutet av kvartalet. Oron drevs främst av energipriser, inflationsutveckling och räntor vilket påverkade efterfrågan negativt samtidigt som kunder haft fokus på att minska sina lager. Detta har drabbat alla delar av verksamheten i olika utsträckning, men mindre för EFUEL som har haft en stark tillväxt på 91,7 procent till 80,5 MSEK. Koncernens rörelseintäkter minskade under fjärde kvartalet med 12,0 procent i jämförelse med förra året till 720,8 MSEK. 
 
Aurdel minskade omsättningen med 16,7 procent till 509,0 MSEK, där B2B klarat sig bättre men där B2C drabbats i högre utsträckning. Gaming-kategorin såg en markant nedgång i efterfrågan för kvartalet med 23,3 MSEK jämfört med föregående års rekordförsäljning under pandemin.

Skillnaden jämfört med tidigare nedgångar har varit att kunderna, på grund av Covid-logistik, haft högre lagernivåer än normalt. Under 2021 avslutade bolaget distribution av vissa externa varumärken, vilket hade en negativ jämförelsepåverkan med 66 MSEK jämfört med i år. I rådande marknad med svagare efterfrågan har bolaget inte kunnat kompensera för bortfallet. Bolaget ser tecken på en stabilisering av efterfrågan och att många nyckelkunder har anpassat sina lager. Ur ett strategiskt perspektiv har bolaget lyckats behålla samtliga nyckelkunder.

EFUEL ökade rörelseintäkterna med 91,7 procent till 80,5 MSEK. Även EFUEL drabbades av en viss avmattning i tillväxttakten i slutet av kvartalet. Septon minskade om-sättningen med 8,3 procent till 98,9 MSEK. Sominis minskade omsättningen med 32,0 procent till 40,4 MSEK i kvartalet.
 
Den relativa andelen EMV i kvartalet var 28,7 procent (29,5). Den lägre andelen påverkades av EFUEL:s ökade försäljningsandel (med låg andel EMV-artiklar) och nedgången inom Gaming (med hög andel EMV- artiklar). Den totala EMV-försäljningen för kvartalet uppgick till 207,2 MSEK (241,3).
 
Bruttoresultatet för koncernen minskade med 41,4 MSEK till 144,8 MSEK hänförligt till minskade volymer i främst Aurdel. Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). I samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco har vissa sortimentsrationaliseringar genomförts under kvartalet vilket inneburit en negativ marginalpåverkan med 13,7 MSEK jämfört med 2021. Ogynnsamma mixeffekter inom främst EMV bidrog till nedgången. EFUEL:s bruttoresultat försvagades på grund av förändrad kundmix samt av lägre försäljningsandel av tillbehör. Septon har dock sett en starkt förbättrad bruttomarginal till 27,0 procent (23,3) genom en ökad aktivitet i projektverksamheten. 
 
EBITA för kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (53,7 MSEK), inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK. 

AURDEL
Under 2022, i samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco, genomförde Aurdel kostnadsrationaliseringar på 22 MSEK i årstakt. Dessa beräknas nå full effekt under första halvåret 2023. Aurdel kommer då att vara en plattform som förbättrar möjligheterna att skala ned kostnader snabbare i marknadsnedgång och öka kostnadseffektiviteten vid tillväxt. Genom sammanslagningen förbättrar vi möjligheterna till att växa andelen EMV och förmågan att generera mer EMV-försäljning, särskilt i B2C- kanalerna då hela sortimentet kommer att vara möjligt att erbjuda till alla kunder. Trots nuvarande marknadsförutsättningar har flera nyckelkunder valt att utöka sina sortiment med Aurdel:s EMV-artiklar, exempelvis Deltaco Gaming och Deltaco Smart Home. Trots ett utmanande fjärde kvartal är Deltaco Gaming och L33T Gaming rankat som 3:e respektive 6:e mest säljande Gaming-tillbehör i Sverige. Aurdel ser att slutkunder hos återförsäljare väljer billigare varor och att marknadspositionen för instegs-produkter till attraktiva priser är högst relevant, vilket är positioneringen för bolagets EMV. Med kundernas anpassning av lagernivåer finns förutsättningar för Aurdel att stärka positionen för EMV i nuvarande marknad.

EFUEL
EFUEL har haft en god tillväxt under 2022 och ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. På den svenska marknaden har nya marknadskanaler öppnats och erbjudandet breddats. Den geografiska expansionen fortsätter med tillväxt i Finland och begynnande försäljning i Danmark. Under mars 2023 planerar EFUEL att lansera sin partnerportal och app för användare. Partnerportalen förväntas både öka effektiviteten i organisationen och ge bättre förutsättningar till ökad försäljning i olika kanaler med ökad tillbehörsandel. Den nya användarappen för ladd-infrastruktur förväntas växa tjänsteaffären med laddbetalningslösningar till bostadsrättsföreningar. Privata användare genererar intäkter från frekvensbalansering av laddstationerna till kraftnätet. Kostnadsnivån har under kvartalet varit dimensionerad för en högre tillväxt och haft en negativ påverkan på EBIT.
  
SEPTON 
Septon har haft en gynnsam utveckling med en större andel av affärer med hög marginal. Bolaget har även breddat sitt erbjudande med distribution i Norge av ljusmixerbord från MA Lighting som är marknadsledande för styrbord för ljus.
 
SOMINIS 
Sominis har fortsatt att utveckla sin trading-verksamhet och logistikmodell, för att serva marknadsplatser med tradingprodukter. Marknadsplatser har präglats av nischspelare och av stora aktörer men är nu i förändring med starkt framväxande regionala spelare i Europa, vilket erbjuder möjligheter för Sominis som utvecklas med denna riktning. 

HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.

DistIT AB hade under fjärde kvartalet stora utmaningar och för att hantera effekterna av dessa utvärderar bolaget åtgärder och olika finansierings-alternativ. Samtidigt fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi, då de fundamentala hörnstenar som ligger till grund för strategin bedöms vara intakta. Proaktiva åtgärder relaterade till organisation, strukturella trender och kapitalstruktur har historiskt gjort DistIT motståndskraftigt i svåra tider. Detta ska ännu en gång föra tillbaka bolaget till långsiktig lönsam tillväxt.

Älvsjö, 22 februari 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.