Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016, DistIT AB (publ)

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under året med 34 %

I enlighet med IFRS 5 separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco). Följande punkter avser den kvarvarande verksamheten.

*

Omsättningen ökade under året med 19 % till 1 542,3 MSEK (1 293,8).

*

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under året med 34 % till 64,9 MSEK (48,4).

*

Resultat per aktie uppgår för helåret till 2,75 SEK (1,84 SEK). Resultat per aktie för hela koncernen för helåret uppgår till 34,48 SEK (3,43 SEK), inklusive utdelad verksamhet och reavinst i koncernen till följd av utdelningen av Alcadon Group AB (publ).

*

Omsättningen ökade under kvartalet med 22 % till 499,2 MSEK (409,6).

*

Rörelseresultat före avskrivningar ökade under kvartalet med 32 % till 28,4 MSEK (21,5).

*

Resultat per aktie uppgår för kvartalet till 1,34 SEK (1,03).

*

Styrelsen föreslår årsstämman den 3 maj 2017 att besluta om en utdelning om 2,75 SEK (1,60) per aktie, varav 1,75 SEK är ordinarie utdelning och 1,00 SEK är extra utdelning. Förslaget innebär en utdelning om 33,8 MSEK.

–       Rörelsens intäkter för helåret uppgick till 1 722,4 (1 574,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 1 542,3 (1 293,8) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 180,1 (281,0) MSEK *

–       Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 499,2 (476,4) MSEK varav kvarvarande verksamhet (Aurora, SweDeltaco) 499,2 (409,6) MSEK, varav utdelad verksamhet (Alcadon) 0,0 (66,8) MSEK *

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret uppgick till 88.0 (80,3) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 64,9 (48,4) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 23,1 (31,9) MSEK.*

–       Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 28,4 (28,0) MSEK varav kvarvarande verksamhet (EBITDA) 28,4 (21,5) MSEK, varav utdelad verksamhet (EBITDA) 0,0 (6,5) MSEK.*

–       Periodens resultat för helåret exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 51,3 (48,9) MSEK, varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 14,6 (24,4) MSEK.*

–       Periodens resultat för kvartalet exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

–       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 3,66 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,91 (1,59) SEK.*

–       Resultat per aktie exklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

–       Periodens resultat för helåret inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 429,8 (48,9) MSEK varav kvarvarande verksamhet 36,7 (24,5) MSEK, varav utdelad verksamhet 393,1 (24,4) MSEK.*

–       Periodens resultat för kvartalet inklusive reavinst /utdelning av Alcadon uppgick till 17,5 (18,8) MSEK varav kvarvarande verksamhet 17,5 (13,7) MSEK, varav utdelad verksamhet 0,0 (5,1) MSEK.*

–       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för helåret uppgick till 34,48 (3,43) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 2,75 (1,84) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 31,73 (1,59) SEK.*

–       Resultat per aktie inklusive reavinst/utdelning av Alcadon för kvartalet uppgick till 1,34 (1,36) SEK varav resultat per aktie kvarvarande verksamhet 1,34 (1,03) SEK, varav resultat per aktie från utdelad verksamhet 0,00 (0,33) SEK.*

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • DistIT AB (publ) slutförde den 9 januari 2017 förvärvet av Septon Electronic AB och Septronic AB (gemensamt "Septon").

  • Valberedningen i DistIT föreslår Anders Nordlöw som ny styrelseledamot. Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia AB

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.