DistIT: Delårsrapport juli – september 2021

Tredje kvartalet, jul – sep 2021
· Total omsättning ökade med 62,4 MSEK, eller 11,4 procent, till 610,5 MSEK (548,1). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsminskning i Sominis. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 20,6 procent (21,1), vilket främst är hänförligt till att genomförda prisökningar inte har hunnit täcka upp för ökade fraktkostnader samt högre tillväxttakt av försäljning med lägre bruttomarginal såsom Aurora Deltacos exportaffär och Septons konsumentaffär. Exportaffären i Aurora Deltaco har en initialt lägre marginal i linje med strategiskt beslut för den geografiska expansionen.

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (15,5) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Det justerade rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 19,2 MSEK (14,5), en ökning om 32,4 procent. Inga statliga ersättningar för covid-19 har erhållits under perioden. Jämförelseperioden påverkades positivt med 1,0 MSEK i covid-19-stöd.

· Periodens resultat minskade till 0,5 MSEK (12,9) och resultatet per aktie minskade till -0,02 kr (1,03).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 153,6 MSEK (141,9), motsvarande en ökning om 8,2 procent och till en andel av total omsättning om 25,2 procent (25,9).

· Likvida medel den sista september uppgick till 31,4 MSEK (101,3) i kassa och bank samt 44,6 MSEK (120,0) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista september 2021 till 396,2 MSEK (226,0). Ökningen i räntebärande nettoskuld är främst hänförlig till planerad ökning av varutillgång i Aurora Deltaco inför högsäsong samt kontantlikvid för EFUEL-förvärvet.
 
Perioden, jan – sep 2021
· Total omsättning ökade med 87,0 MSEK, eller 5,4 procent, till 1 705,4 MSEK (1 618,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 5,7 procent mot jämförelseperioden. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 21,2 procent (21,3, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 25,7 MSEK (36,6). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 37,6 MSEK (28,2), en ökning om 33,2 procent.

· Periodens resultat minskade till 9,0 MSEK (21,0) och resultatet per aktie minskade till 0,70 kr (1,58).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 439,3 MSEK (408,1), motsvarande en ökning om 7,6 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 25,8 procent (25,2).
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
· DistIT AB förvärvade under kvartalet 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (EFUEL). Tillträde skedde den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 5 för mer information.

· Vid extra bolagsstämma den 3 september 2021 beslutades om nyemission av aktier samt ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Se separat pressmeddelande samt sidorna 6, 7 och 11 för mer information.

· Minoritetsandelarna om 15 procent i Septon Holding AB förvärvades enligt avtal.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

JUL-SEP JAN-SEP Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 610,5 548,1 1 705,4 1 618,4 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 11,8 22,1 39,9 56,3 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 7,3 15,5 25,7 36,6 87,4
Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)[1] 19,2 14,5 37,6 28,2 78,5
Periodens resultat 0,5 12,9 9,0 21,0 58,0
Bruttomarginal, % 20,6 21,1 21,2 21,3 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 1,2 2,8 1,5 2,3 3,7
Justerad rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 3,1 2,6 2,2 1,7 3,3
Antal anställda vid periodens utgång 261 255 261 255 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -8,70 -0,05 -10,52 5,43 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,02 1,03 0,70 1,58 4,57

[1] Det tredje kvartalet 2020 påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 0,2 MSEK var i form av övriga intäkter och 0,8 MSEK av reducerade rörelsekostnader. Motsvarande belopp för perioden januari till september 2020 var 5,7 MSEK respektive 2,7 MSEK. Det tredje kvartalet 2021 påverkades negativt om 10,0 MSEK för ’sign-on’-bonusar för nyckelanställda i EFUEL (detta enligt tidigare kommunikation avseende transaktionsstrukturen) samt kostnader av engångskaraktär relaterade till rörelseförvärvet om 1,9 MSEK.
2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING UNDER TREDJE KVARTALET EFTER EN UTMANANDE INLEDNING
Kvartalet inleddes relativt svagt i juli men förbättrades i augusti för att sedan stärkas ytterligare i september. Återhämtningen efter pandemin har gått trögare än förväntat, men vi ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet då pandemins efterverkningar förefaller att fortsätta att avta samtidigt som vi har tagit en stark position i lagertillgång. Vi har haft en omsättningstillväxt i kvartalet med 11,4 procent (med ett betydande momentum i slutet av kvartalet) och andelen egna varumärken är i linje med föregående år. Fraktpriserna har ökat gradvis under kvartalet, vilket har föranlett prishöjningar till våra kunder. Vi ser ännu inte full effekt från dessa, men vi ser positivt på utvecklingen av gruppens bruttomarginal framgent trots den utmanande fraktsituationen. Den justerade rörelsevinsten förbättrades och vi räknar med att verksamheterna har mer att ge. Vi har välkomnat nya kollegor från EFUEL in i DistIT-familjen, vilket har laddat oss med ny energi och nya idéer. DistIT-gruppen har även stärkt sin miljöprofil med en nyckelrekrytering av en hållbarhetsansvarig, Mikael Salo, tidigare chefredaktör för Aktuell Hållbarhet inom Bonnier-gruppen.
 
AURORA DELTACO
Strategi- och integrationsarbetet i Aurora Deltaco har under kvartalet gått in i en operativ fas då jag personligen och Philip Gunnarsson lämnat över rollerna som VD respektive CFO för Aurora Deltaco till Martin Gutberg respektive Christian Jørgensen. Philip Gunnarsson och jag kommer istället helt att fokusera på DistITs strategiska utveckling. Framsteg i kommersiella och operationella projekt bygger på vår strategi för tillväxt, högre andel egna varumärken och högre effektivitet. Exempelvis ser vi hur exportverksamheten har dubblerats mot föregående år, vilket är en av huvudpunkterna i vår strategiplan. Vi har stärkt vår kompetens inom e-handel, investerat i digital tillväxt, ökat gruppens korsförsäljning samt både byggt upp nya och stärkt redan existerande egna varumärken. Vi ser att vi även fortsatt kommer att kunna växa skalbart med ökade rörelsemarginaler samt genomföra ytterligare effektivitetsförbättringar. Teamet i Aurora Deltaco är väl sammansatt kompetensmässigt för att driva sin del av gruppens strategiska agenda.

SEPTON
Septon har under pandemin haft en period av prövningar, men tillsammans har vi fokuserat på att utveckla Septon som en operationell enhet genom bland annat IT-integration, uppgraderad funktionell organisation, personal- och kostnadsrationaliseringar, konsolidering av lager och logistik samt uppdaterade DistIT-fraktavtal. Septon har vidare utvecklat tillbehör under eget varumärke ”Tight” i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation. Tack vare Aurora Deltacos organisation i Asien har vi trots pandemin kunnat ha framdrift även i dessa projekt. Septon har under kvartalet sett en växande efterfrågan och har gynnats av den nya marknadsvertikalen för sportevenemang. Septon är nu väl positionerad för skalbar tillväxt.

EFUEL
EFUEL hade både ett starkt kvartal och september isolerat, och verksamheten utvecklas väl i nivå med förväntningarna. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år växte omsättningen med cirka 287 procent. Bolaget uppnådde det för helåret kommunicerade rörelsemarginalmålet om minst 10 procent under kvartalet. Detta trots att intäkter från operatörstjänster såsom betalningshantering, tjänstebilshantering och laddoperatörstjänster för laddroaming endast är i ett uppbyggnadsskede. Vi ser att affärsmodellen är skalbar,  att marginalerna kan stärkas ytterligare genom uppbyggnad av egna varumärken för tillbehör och är övertygade om att affärsmodellen fungerar i andra geografiska marknader (vilket förbereds). Under tiden pågår förstärkning av nyckelkompetenser inom app- och systemutveckling, lansering och utveckling av ny hemsida och handelsverktyg, uppgraderad branding samt uppgradering av bolagets mobilapp. Integrationen i DistIT har gått mycket bra och vi ser att vi kan säkra EFUELs utveckling, stärka byggandet av strukturer och kapitalisera på marknadssynergier när det gäller både produkterbjudanden från DistIT till EFUELs kundbas och EFUELs erbjudande in i Aurora Deltacos kanaler.

SOMINIS
Sominis har haft en svagare utveckling jämfört med motsvarande period föregående år, främst på grund av störningar i sin affär skapat av den varubrist som råder till följd av den allmänna logistiksituationen i marknaden. Vi bedömer dock detta som övergående.

ACCELERERAT STRATEGISKT FOKUS FÖR DIST IT
Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang under dessa exceptionella omständigheter. Trots pandemin har de oförtrutet drivit utvecklingen av företaget framåt vilket har resulterat i att vi står starkare och bättre positionerade än vad vi hade kunnat förvänta oss. Jag är mer stolt än någonsin över att representara DistIT. Vi ser nu framåt mot ett lovande fjärde kvartal som vi hoppas skall ge oss kvitto på att vi tänkte rätt i vår satsning på ökad varutillgång. Vi har under året arbetat för att skapa rätt förutsättningar för ett ökat fokus på utvecklingen av den strategiska agendan. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram mot att accelerera detta arbete ytterligare. Det har aldrig varit roligare att ”gå till jobbet”.

Älvsjö, 22 oktober 2021
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef

DistIT: Delårsrapport juli – september 2020

Tredje kvartalet, jul – sep 2020

 • Total omsättning ökade med 12,2 MSEK, eller 2,3 procent, till 548,1 MSEK (535,9). Bakom detta låg försäljningsökningar i Deltaco, Septon och Sominis samt försäljningsminskning i Aurora.
 • Försäljningsmixen påverkades av pandemisituationen med evenemangsbegränsningar och ett skifte av efterfrågan från traditionell handel till e-handel.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,1 procent (20,0).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 15,5 MSEK (-23,6). Rörelseresultatet under kvartal tre 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 8,8 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 15,4 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 1,0 MSEK, till större delen redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat minskade till 12,9 MSEK (17,7). Noterbart är att i jämförelseperioden, kvartal tre 2019, avyttrades DistIT Fastigheter AB, vilket hade en positiv påverkan om 44,5 MSEK på periodens resultat.
 • Resultatet per aktie minskade till 1,03 kr (1,40).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 141,9 MSEK (126,9), motsvarande 11,8 procent.
 • Likvida medel den sista september uppgick till 43,5 MSEK (13,9) i nettokassa samt 104,3 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – sep 2020

 • Total omsättning minskade med 5,7 MSEK, eller 0,4 procent, till 1 618,4 MSEK (1 624,1).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,3 procent (21,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 36,6 MSEK (-21,9). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 33,6 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,4 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 21,0 MSEK (11,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 1,58 kr (0,78).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 408,1 MSEK (356,0), motsvarande 14,6 procent.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Förändrad försäljningsmix
DistIT-koncernen ökade den totala omsättningen med 2,3 procent under kvartal tre 2020 och levererade ett rörelseresultat i nivå med motsvarande period föregående år, trots den pågående pandemin.

Bakom detta ligger flera, delvis motverkande, faktorer, såsom en negativ påverkan från lägre efterfrågan i traditionell handel och hårda restriktioner mot evenemang relaterat till Covid-19, vilket dock kompenserats av stabil intjäning inom andra affärsområden. Delar av verksamheten påverkas dessutom gynnsamt i turbulenta tider och vi har med en stark position i marknaden kunnat hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med våra kunder. Försäljning mot e-handel och produkterkategorier avsedda för hemmakontor, gaming och smarta hem har bidragit positivt under kvartalet.

Vi står stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 43,5 MSEK och en nettoskuld som har minskat med 39,6 MSEK till 142,1 MSEK mot föregående år. Detta möjliggör ett fortsatt fokus på vårt strategiska arbete och ger utrymme för potentiella förvärv som passar denna plan.

Portfölj av nischade kategorier i Strukturell tillväxt
Gruppens vidareutvecklade strategiska agenda är under implementering och vi ser redan effekter av att effektivare arbetsmetoder kan skapa nya affärer inom nuvarande struktur. För att förverkliga vår vision att vara den ledande partnern för IT-, teknik och AV-produkter i Norden och i utvalda delar av Europa, kommer vi att bygga nischade kategorier bestående av egna och externa varumärken inom utvalda produkttrender. Exempel på kategorier är smarta hem, säkerhet, elbilsinfrastruktur, gaming och ergonomiska och yteffektiva kontor. Där ser vi att våra kategorisortiment med egna och externa varumärken utvecklas positivt vilket ger oss tydliga signaler om att vi är på rätt väg.

STÄRKT ESG-PROFIL
En viktig pusselbit i koncernens nya strategi är vårt ökade fokus på hållbarhet. Vi har länge arbetat med kvalitetssäkring av produkter samt gradvis ökat kraven på våra leverantörer. Med en ökad andel egna varumärken får vi större kontroll över kvalitet och utformningen av produkter enligt våra riktlinjer. Genom en förbättrad process för logistikplanering kan vi kraftigt minska miljöpåverkan från transporter, vilket även minskar kostnader. Vi ser även stora möjligheter att stärka profileringen av våra varumärken med mer klimatsmart paketering och energiförbrukning.

Fortsatt vidareutveckling av egna varumärken
Vår utveckling mot mer EMV-försäljning som ger ökad kontroll över försäljningskanaler och slutkund drivs med egna resurser. Detta är möjligt då vi tillfört nyckelkompetenser och nu har en ledning i linje med vår strategiska ansats och som samtidigt bidrar till en kostnadseffektiv exekvering där kompetensen och lärandet stannar kvar i koncernen.

Exekvering av den strategiska agendan är det som kommer att skapa det verkliga värdet i DistIT. Vi utvecklar en strukturerad projektverksamhet hela vägen från bolagsledningarna ned till varje enskild medarbetare. Prioriterade områden är säljarbete, kategoriuppbyggnad och logistikflöden samtidigt som vi växlar upp fokus mot nya försäljningskanaler samt export mot Europa.

Jag ser med tillförsikt på framtiden och har övertygelsen om vi i takt med utrullningen kommer att skapa stora värden för våra aktieägare, finansiärer, medarbetare, kunder och leverantörer. Det är en spännande och omfattande förändringsresa där effekterna visar sig efter hand.

Robert Rosenzweig

DistIT: Delårsrapport juli – september 2019

Tredje kvartalet, jul – sep 2019

 • Omsättningen minskade med 34,4 MSEK till 535,8 MSEK (570,2) jämfört med motsvarande period 2018, bakom detta ligger en ökning av försäljning till B2B och en minskning av försäljning till B2C.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -23,0 MSEK (25,7). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader inom Aurora om 8,8 MSEK under kvartalet samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerad EBIT uppgår därmed till 16,0 MSEK (25,7)
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat positivt med 44,5 MSEK, periodens resultat ökade därmed till 17,5 MSEK (15,2).
 • Resultatet per aktie ökat till 1,38 kr (1,16).

Perioden, jan – sep 2019

 • Omsättningen ökade till 1 624,1 MSEK (1 548,5), drivet av en försäljningsökning för samtliga bolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -21,9 MSEK (40,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat med 44,5 MSEK. Periodens resultat minskade till 11,9 MSEK (22,0).
 • Resultatet per aktie minskat till 0,78 kr (1,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1,6 MSEK (14,7).

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 

 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB slutfördes under perioden varvid koncernens nettoskuld minskade med cirka 102 MSEK.
 • Integrationen av Aurora och Deltaco fortlöpte enligt plan.
 • Som en följd av integrationen av Aurora och Deltaco har beslut fattats om ett gemensamt ERP-system varvid det bokförda värdet på Deltacos existerande ERP-system har skrivits ned.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erik Bech-Jansen lämnade sin tjänst som finanschef den 21 oktober. Från den 1 januari tillträder Philip Gunnarson som ordinarie CFO. Under perioden 21 oktober till 31 december kommer Jörgen Bender att vara interim CFO.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 16:30 CET. 

Delårsrapport januari – september 2018

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat  

Tredje kvartalet  

 • Omsättningen ökade med 38% till 570,2 MSEK (414,0).  

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 65% till 25,7 MSEK (15,6).  

 • Periodens resultat ökade med 38% till 15,2 MSEK (11,0).  

 • Resultat per aktie uppgår till 1,16 SEK (0,76).  

Delår januari till september

 • Omsättningen ökade med 32% till 1 548,5 MSEK (1 171,4).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 38% till 40,3 MSEK (29,1).  

 • Periodens resultat ökade med 15% till 22,0 MSEK (19,2).  

 • Resultat per aktie uppgår till 1,59 SEK (1,31).  

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018

 • Erik Penser Bank AB tillträder som Certified Adviser från och med den 1 juli 2018.

 • Med anledning av genomförd obligationsemission i maj 2018 har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har den 5 juli 2018 godkänt prospektet avseende emission av obligationslån och obligationerna har upptagits för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

 • Robert Rosenzweig tillträdde som verkställande direktör den 1 september 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens slut.

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD DistIT AB
Telefon: +46 8 555 762 00

Mobil: +46 70 768 50 42

E-post: robert.rosenzweig@distit.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08:00 CET. 

DELÅRSRAPPORT januari – september 2017

Förvärven levererar och besparingsprogram initierat för SweDeltaco

TREDJE KVARTALET

 • Omsättningen ökade med 6 % till 414,0 MSEK (391,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 24 % till 15,6 MSEK (12,6).

 • Periodens resultat ökade med 24 % till 11,0 MSEK (8,9).

 • Resultat per aktie* uppgår till 0,76 SEK (0,63).

DELÅR JANUARI TILL SEPTEMBER

 • Omsättningen ökade med 12 % till 1 171,4 MSEK (1 043,1).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 29,1 MSEK (27,4).

 • Periodens resultat uppgår till 19,2 MSEK (19,2).

 • Resultat per aktie* uppgår till 1,31 SEK (1,41).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten. 

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00 CET. 

Delårsrapport januari – september 2016

Omsättningstillväxt med 22 % under kvartalet

I enlighet med IFRS 5 separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco).

 • Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 22 % till 391,3 MSEK (322,1).

 • Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 8 % till 15,7 MSEK (14,5). Detta resultat inkluderar retroaktiva lagerhanteringskostnader om 2,6 MSEK.

 • Vinsten vid internförsäljningen av Alcadon om 92,9 MSEK som är realiserad i och med utdelningen av Alcadon Group AB (publ) motsvarar 7,56 kr per aktie.

– Rörelsens intäkter (hela verksamheten) uppgick till 429,5 (383,4 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 391,3 (322,1) MSEK – varav utdelad verksamhet 38,2 (61,3) MSEK*.

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,3 (22,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet (EBITDA)15,7 (14,5) MSEK- varav utdelad verksamhet (EBITDA) 4,6 (8,4) MSEK*.

– Periodens resultat exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 10,4 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8) MSEK- varav utdelad verksamhet 1,5 (6,4) MSEK*.

– Resultat per aktie exkl. reavinst/ utdelning av Alcadon uppgick till 0,69 (1,08) SEK- resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 0,07 (0,41) SEK*.

– Periodens resultat inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 388,9 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8)- varav utdelad verksamhet 380,0 (6,4) MSEK*.

– Resultat per aktive inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 31,51 (1,08) SEK- Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 30,88 (0,41) SEK*.

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Den extra bolagsstämman den 5 september 2016 beslutade om utdelning av Alcadon Group AB (publ) enligt ett Lex Asea-förfarande, där aktieägarna tilldelades en aktie i dotterbolaget Alcadon Group AB per aktie i DistIT AB. Den 14 september 2016 var första dag för handel med Alcadons aktie på First North. Alcadon Group AB (publ) inkluderas i DistITs siffror t o m 31 augusti 2016.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Delårsrapport januari – september 2015

Ökad omsättning och stabil resultatutveckling i samtliga dotterbolag.

 • Nettoomsättningen ökade med 14,6%, 1 098,4 MSEK jämfört med 958,5 MSEK.

 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 52,2 MSEK i nivå med föregående år, 54,7 MSEK.

 • Resultat per aktie 2,07 SEK (2,56).

Rörelsens intäkter uppgick till 1 098,4 (958,5 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52,2 (54,7) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 46,7 (49,1) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,4 (26,7) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 (5,7) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,3 (5,1) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 2,07 (2,56) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (-23,6) MSEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco har driftsatt sitt nya affärssystem Microsoft AX Retail med tillhörande utvecklad webb för respektive land. Driftsättningen har fungerat väl och hela installationen förväntas vara i full drift under sista kvartalet 2015.

Delårsrapport januari – september 2014

Perioden januari-september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring

De nio första månaderna för koncernen redovisar;

 – Ökning av nettoomsättning med 39% till 958,5 MSEK (690,6).*

– Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökar med 101 % till 55,0 MSEK (27,4).*

– Resultat per aktie förbättras med 200% till 2,25 SEK/aktie (0,75).*

Nettoomsättning uppgick till 958,5 (690,6 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55,0(27,4) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 44,8 (17,9) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 26,7 (26,8) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 (4,0) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,7 (2,6) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 2,25 (0,75) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 (-41,2) MSEK. 

* Aurora ingår i DistIT-koncernen från och med april 2013. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen har utsett Ove Ewaldsson till ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Ove har mångårig erfarenhet som ekonomi- och finanschef i nordiska verksamheter och kommer närmast från tjänsten som nordisk CFO inom Micros Retail-koncernen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om DistIT 
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum.  Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se (http://media.ne.cision.com/l/lfwrifyk/www.deltacoab.se/).

Delårsrapport, januari- september 2013

Fortsatt resultatförbättring för koncernen

* Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 134% under perioden januari – september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Resultatet per aktie efter betald skatt ökar med 55% under perioden januari – september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Alcadon visar fortsatt styrka med ett rörelseresultat före avskrivningar på 14,5 MSEK och en rörelsemarginal före avskrivningar på 10,4% för perioden januari-september 2013.

* Aurora har haft en sämre utveckling än förväntat under de första sex månaderna efter förvärvet och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 1,9 MSEK för perioden april-september 2013.

* SweDeltaco förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar med 19% för perioden januari-september 2013 jämfört med samma period 2012 och når en rörelsemarginal före avskrivningar på 5,0%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

VD för Aurora Group, Pauli Joensen har lämnat sitt uppdrag och ersatts av Henrik Finnedal.

Henrik Finnedal har tidigare haft tjänsten som säljchef inom Aurora koncernen och har mångårig erfarenhet av hemelektronikbranschen. Fokus för Henrik Finnedal kommer intitialt vara att bredda Auroras kundbas, anpassa försäljningen till den växande e-handeln samt att minska kostnaderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Delårsrapport januari – september 2012

Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag.

– Nettoomsättning uppgick till 318,5 (293,5) MSEK, en ökning med 8,5 procent.

– Rörelseresultat uppgick till 9,4 (14,8) MSEK.

– Rörelsemarginal uppgick till 3,0 (5,0) procent.

– Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (1,16) SEK.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (13,1) MSEK. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Deltaco fullföljde förvärvet av Alcadon MRV AB.

 • I enlighet med årsstämmans beslut den 4 maj 2012 består Deltacos valberedning inför årsstämman 2013 av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.