DistIT: Delårsrapport juli – september 2020

Tredje kvartalet, jul – sep 2020

 • Total omsättning ökade med 12,2 MSEK, eller 2,3 procent, till 548,1 MSEK (535,9). Bakom detta låg försäljningsökningar i Deltaco, Septon och Sominis samt försäljningsminskning i Aurora.
 • Försäljningsmixen påverkades av pandemisituationen med evenemangsbegränsningar och ett skifte av efterfrågan från traditionell handel till e-handel.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,1 procent (20,0).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 15,5 MSEK (-23,6). Rörelseresultatet under kvartal tre 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 8,8 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 15,4 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 1,0 MSEK, till större delen redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat minskade till 12,9 MSEK (17,7). Noterbart är att i jämförelseperioden, kvartal tre 2019, avyttrades DistIT Fastigheter AB, vilket hade en positiv påverkan om 44,5 MSEK på periodens resultat.
 • Resultatet per aktie minskade till 1,03 kr (1,40).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 141,9 MSEK (126,9), motsvarande 11,8 procent.
 • Likvida medel den sista september uppgick till 43,5 MSEK (13,9) i nettokassa samt 104,3 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – sep 2020

 • Total omsättning minskade med 5,7 MSEK, eller 0,4 procent, till 1 618,4 MSEK (1 624,1).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,3 procent (21,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 36,6 MSEK (-21,9). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 33,6 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,4 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 21,0 MSEK (11,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 1,58 kr (0,78).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 408,1 MSEK (356,0), motsvarande 14,6 procent.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Förändrad försäljningsmix
DistIT-koncernen ökade den totala omsättningen med 2,3 procent under kvartal tre 2020 och levererade ett rörelseresultat i nivå med motsvarande period föregående år, trots den pågående pandemin.

Bakom detta ligger flera, delvis motverkande, faktorer, såsom en negativ påverkan från lägre efterfrågan i traditionell handel och hårda restriktioner mot evenemang relaterat till Covid-19, vilket dock kompenserats av stabil intjäning inom andra affärsområden. Delar av verksamheten påverkas dessutom gynnsamt i turbulenta tider och vi har med en stark position i marknaden kunnat hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med våra kunder. Försäljning mot e-handel och produkterkategorier avsedda för hemmakontor, gaming och smarta hem har bidragit positivt under kvartalet.

Vi står stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 43,5 MSEK och en nettoskuld som har minskat med 39,6 MSEK till 142,1 MSEK mot föregående år. Detta möjliggör ett fortsatt fokus på vårt strategiska arbete och ger utrymme för potentiella förvärv som passar denna plan.

Portfölj av nischade kategorier i Strukturell tillväxt
Gruppens vidareutvecklade strategiska agenda är under implementering och vi ser redan effekter av att effektivare arbetsmetoder kan skapa nya affärer inom nuvarande struktur. För att förverkliga vår vision att vara den ledande partnern för IT-, teknik och AV-produkter i Norden och i utvalda delar av Europa, kommer vi att bygga nischade kategorier bestående av egna och externa varumärken inom utvalda produkttrender. Exempel på kategorier är smarta hem, säkerhet, elbilsinfrastruktur, gaming och ergonomiska och yteffektiva kontor. Där ser vi att våra kategorisortiment med egna och externa varumärken utvecklas positivt vilket ger oss tydliga signaler om att vi är på rätt väg.

STÄRKT ESG-PROFIL
En viktig pusselbit i koncernens nya strategi är vårt ökade fokus på hållbarhet. Vi har länge arbetat med kvalitetssäkring av produkter samt gradvis ökat kraven på våra leverantörer. Med en ökad andel egna varumärken får vi större kontroll över kvalitet och utformningen av produkter enligt våra riktlinjer. Genom en förbättrad process för logistikplanering kan vi kraftigt minska miljöpåverkan från transporter, vilket även minskar kostnader. Vi ser även stora möjligheter att stärka profileringen av våra varumärken med mer klimatsmart paketering och energiförbrukning.

Fortsatt vidareutveckling av egna varumärken
Vår utveckling mot mer EMV-försäljning som ger ökad kontroll över försäljningskanaler och slutkund drivs med egna resurser. Detta är möjligt då vi tillfört nyckelkompetenser och nu har en ledning i linje med vår strategiska ansats och som samtidigt bidrar till en kostnadseffektiv exekvering där kompetensen och lärandet stannar kvar i koncernen.

Exekvering av den strategiska agendan är det som kommer att skapa det verkliga värdet i DistIT. Vi utvecklar en strukturerad projektverksamhet hela vägen från bolagsledningarna ned till varje enskild medarbetare. Prioriterade områden är säljarbete, kategoriuppbyggnad och logistikflöden samtidigt som vi växlar upp fokus mot nya försäljningskanaler samt export mot Europa.

Jag ser med tillförsikt på framtiden och har övertygelsen om vi i takt med utrullningen kommer att skapa stora värden för våra aktieägare, finansiärer, medarbetare, kunder och leverantörer. Det är en spännande och omfattande förändringsresa där effekterna visar sig efter hand.

Robert Rosenzweig


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.