Delårsrapport januari – september 2015

Ökad omsättning och stabil resultatutveckling i samtliga dotterbolag.

  • Nettoomsättningen ökade med 14,6%, 1 098,4 MSEK jämfört med 958,5 MSEK.

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 52,2 MSEK i nivå med föregående år, 54,7 MSEK.

  • Resultat per aktie 2,07 SEK (2,56).

Rörelsens intäkter uppgick till 1 098,4 (958,5 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52,2 (54,7) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 46,7 (49,1) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,4 (26,7) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 (5,7) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,3 (5,1) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 2,07 (2,56) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (-23,6) MSEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco har driftsatt sitt nya affärssystem Microsoft AX Retail med tillhörande utvecklad webb för respektive land. Driftsättningen har fungerat väl och hela installationen förväntas vara i full drift under sista kvartalet 2015.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.