DistIT: Delårsrapport januari – september 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 146,1 MSEK eller 23,5 procent, till 475,9 MSEK (622,0). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 24,2 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 24,9 procent (19,9) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 24,7 procent (21,0).
· EBITA ökade med 5,3 MSEK till 8,7 MSEK (3,4). Exklusive valutaeffekter uppgick EBITA till 8,1 MSEK (12,9).
· Periodens resultat uppgick till -164,1 MSEK (-4,6) varav -161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie minskade till -5,84 kr (-0,36). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill var resultat per aktie -0,08 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 144,2 MSEK (187,2), en minskning om 23,0 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 30,3 procent (30,1).
· Likvida medel uppgick till 36,6 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 74,6 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 370,6 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 242,8 MSEK, eller 13,2 procent, till 1 601,9 MSEK (1 844,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelse-intäkterna med 13,6 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent (20,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 20,9 procent (21,5).
· EBITA minskade med 20,6 MSEK till -12,4 MSEK (8,3) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till -8,0 MSEK (15,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -12,5 MSEK (28,8).
· Periodens resultat uppgick till -196,6 MSEK (-15,0) varav- 161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie före utspädning minskade till -8,83 kr (-1,11). Exklusive effekten av nedskrivning goodwill är resultat per aktie -1,57 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 441,4 MSEK (523,0), en minskning med 15,7 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,4).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023
· EFUELs VD lämnade bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD. Per Kaufmann utsågs till arbetande styrelseordförande på 50 procent med särskilt fokus på Aurdel.
· Under kvartalet lanserade EFUELs leverantör Easee en ny laddbox med EU-godkännande.
· Under kvartalet lanserades ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis och kommer att vara genomfört under fjärde kvartalet 2023.
· Under kvartalet sålde DistIT den del av sitt obligationslån om nominellt 20 MSEK som återköptes under andra kvartalet.
· Pga. den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har ett nedskrivningsbehov identifierats avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
– Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 194,1 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16.
– Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 161,7 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 13.
Genomförda nedskrivningar har inte påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Den generella marknadsnedgången på hemelektronik och laddboxar var mellan 15-30 procent i kvartalet vilket har haft stor påverkan på DistIT. Bolagets omsättning för tredje kvartalet, 475,9 MSEK, minskade jämfört med förra året med 23 procent. Aurdel genomför nu flera åtgärder för att öka försäljningen genom fler lågpriskanaler och närmare samarbete med nyckelleverantörer för att kunna genomföra sortimentsrationaliseringar och hitta optimalt erbjudande för marknaden. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment av laddboxar.
 
Bruttomarginalen stärks till 24,9 procent (19,9), främst på grund av valutaeffekter. EBITA för perioden, 8,7 MSEK (3,4 MSEK), stärktes av en hög bruttomarginal och fokus på kostnadsneddragningar.
 
EFUEL har varit fortsatt drabbad av en svag marknad och Elsäkerhets-verkets beslut om försäljningsstopp på Easee-laddare. På grund av EFUELs svaga resultatutvecklingen genomfördes en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i dotterbolag under kvartalet. Ned-skrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 161,7 MSEK. Kostnadsbesparingar har också genomförts. Bedömningen är att Easee skall lansera nya, godkända laddboxar så att försäljningen kan återgå till tidigare mönster.
 
Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 
 
AURDEL
Aurdel omsatte 329,0 MSEK, en nedgång med 17,3 procent mot förra året att jämföras med en bedömd marknadsnedgång på 15-30 procent inom jämförbara elektronikproduktområden.
 
Beslutade och genomförda omstruktureringar, tillsammans med att effektiviteten ökar genom bättre funktionalitet i ERP-systemet, kommer att ge utrymme för att ta hem effektiviseringsvinster och förbättrar förutsättningarna för en skalbar tillväxt. Kostnads-besparingsprogram med en årlig effekt på 30 MSEK har lanserats under kvartalet och kommer att ge effekt redan under det kommande fjärde kvartalet.
 
Per Kaufmann utsågs under kvartalet till arbetande styrelseordförande för att fokusera på Aurdels kommersiella utveckling och därigenom stötta och frigöra tid för Aurdels VD Martin Gutberg och VD DistIT AB Robert Rosenzweig, som även har tagit över rollen som VD för EFUEL.
 
SEPTON
Omsättningen för Septon minskade med 12,4 procent till 92,3 MSEK. Förra årets tredje kvartal var starkt och påverkades positivt av en uppdämd effekt från covid. En viss uppgång inom Pro-delen av verksamheten bidrog till att stärka bruttomarginalen.
 
EFUEL
Easee lanserade i mitten av augusti en första ny laddare med EU- godkännande som kan säljas utan restriktioner. Det medgav en lansering och inledning av ett utbytesprogram av säljstoppade laddare som ej monterats av våra kunder. Elsäkerhetsverket i Sverige har ställt krav på åtgärder på installerade boxar, men ännu inte preciserat sina krav. Genom utbytesprogrammet öppnar EFUEL upp kundrelationer från säljstoppet och dialog och aktiviteter pågår med installatörer samtidigt som kostnaderna anpassas till den lägre omsättningen för en lönsam verksamhet.
 
Under kvartalet lämnade bolagets tidigare VD Rasmus Bender bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD.

SOMINIS
Kvartalets försäljning minskade med 29,7 procent till 35,7 MSEK. Sominis försäljning påverkades negativt av att Amazon, en betydande kund, fokuserar sin affär mot färre produkter och färre distributörer. Samtidigt fortsätter dock Sominis framgångsrikt sitt arbete med ökad direktförsäljning till fler europeiska marknadsplatser. Satsningen på en mer lönsam produktmix slår igenom på bruttomarginalen, som ökar med 2 procentenheter till 12,5 procent.
 
FOKUSOMRÅDEN
Omvärldens situation med fortsatt relativt hög inflation och minskad konsumtion gör att vi inom alla delar av verksamheten anpassar våra kostnader parallellt med att vi fokuserar på produkter och områden med bättre marginaler.
 
Aurdel
· E-com satsning genom B2B-web
· Fortsatt fokus på tillväxt inom egna märkesvaror och sortimentsrationaliseringar för att stärka lönsamheten
· Effektivitets- och kostnadsfokus
EFUEL
· Utvidgning av laddbox- och tillbehörssortimentet
· Fokus på att bygga tillbaka marknadsandelar genom kompletterande laddbox-leverantörer och återlansering av Easee så snart deras nya, godkända laddboxar lanseras
 
Som ett led i den finansiella planeringen för 2024 räknar DistIT med att uppnå en försäljning i intervallet 2 300 – 2 500 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 40 – 80 MSEK.
 
 
Älvsjö, 24 november 2023
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB
 


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.