DistIT publishes prospectus and applies for admission to trading of bonds on Nasdaq Stockholm

On 19 May 2021, DistIT AB (publ) ("DistIT") successfully issued senior unsecured bonds in an initial amount of SEK 300 million, under a total framework of SEK 800 million (the “Bonds”). The Bonds have a tenor of four years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 450 bps.

Pursuant to the terms and conditions for the Bonds, DistIT has undertaken to apply for admission to trading of the Bonds on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm. For this purpose, the company has prepared a listing prospectus which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The prospectus is available at the company’s website www.distit.se and at the Swedish Financial Supervisory Authority’s website www.fi.se. The application for admission to trading has been submitted and the first day of trading of the Bonds is estimated to be around 17 June 2021.

DistIT offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) (”DistIT”) emitterade den 19 maj 2021 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 300 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 800 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en flytande ränta om 3m Stibor plus 450 bps.

Enligt obligationsvillkoren har DistIT åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 17 juni 2021.

DistIT offentliggör obligationsprospekt

Den 3 maj 2018 meddelade DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") att Bolaget placerat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor med förfall i maj 2022 och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,0 procent.

Med anledning av obligationsemissionen har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 5 juli 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses att registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på DistITs webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på DistITs huvudkontor, Alfred Nobels allé 109, 146 48 Tullinge.

Arctic Securities AS, filial Sverige har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har varit legal rådgivare.

Stockholm den 5 juli 2018

DistIT AB (publ) 
Styrelsen
 
För mer information vänligen kontakta:
För ytterligare information: 
DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se
 
Informationen är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli 2018 kl. 13.30
  
DistIT AB (publ)
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

DistIT offentliggör Alcadon Holding ABs prospekt för och notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 26 maj 2016 att dotterbolaget Alcadon Holding AB (publ) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 140 MSEK. Obligationslånet har en löptid om tre år med en kupongränta om 3m Stibor +550bps och kommer den 3 augusti 2016 att noteras på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har Alcadon Holding AB upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se), DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser/) och Alcadon Holdings (www.alcadonholding.se) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs huvudkontor i Tullinge, Stockholm samt på Alcadon Holdings kontor på Stora Essingen i Stockholm.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

http://alcadonholding.se/wp-content/uploads/2016/08/Alcadon-Holding-AB-Prospekt-Obligation-2016_19-Slutlig-version.pdf

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2016.

DistIT offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) offentliggjorde den 16 maj 2014 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr med en löptid om fem år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i maj 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 200 mkr.

DistIT har ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 8 maj 2015.

Med anledning av detta har DistIT upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och DistITs (www.distit.se) (https://distit.se)webbplatser) webbplatser samt på begäran i pappersformat på DistITs kontor i Tullinge.

Prospektet kan laddas ner genom länken nedan:

https://distit.se/investerare/obligationslan/

Informationen är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta: