DistIT offentliggör obligationsprospekt

Den 3 maj 2018 meddelade DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") att Bolaget placerat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor med förfall i maj 2022 och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,0 procent.

Med anledning av obligationsemissionen har DistITs styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 5 juli 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses att registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 6 juli 2018.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på DistITs webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på DistITs huvudkontor, Alfred Nobels allé 109, 146 48 Tullinge.

Arctic Securities AS, filial Sverige har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har varit legal rådgivare.

Stockholm den 5 juli 2018

DistIT AB (publ) 
Styrelsen
 
För mer information vänligen kontakta:
För ytterligare information: 
DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se
 
Informationen är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli 2018 kl. 13.30
  
DistIT AB (publ)
DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.