DistIT offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) (”DistIT”) emitterade den 19 maj 2021 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 300 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 800 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en flytande ränta om 3m Stibor plus 450 bps.

Enligt obligationsvillkoren har DistIT åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 17 juni 2021.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.