Publicerad 2011-06-10

Extra bolagsstämma i Deltaco AB

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,3 kronor. Förutsatt att konvertiblerna fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 1 228 000 vid full konvertering, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga anställda i koncernen.