Publicerad 2011-06-21

Deltacos incitamentsprogram fulltecknat

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, fördelat på högst 1 228 000 konvertibler till konverteringskursen 18,30 kronor.

Incitamentsprogrammet fulltecknades och tilldelning har skett i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014. Varje konvertibel kan, under perioden 1 juni 2014 till och med 13 juni 2014, konverteras till en aktie i Deltaco. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med 1 228 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco.

För ytterligare information, vänligen kontakta: