DistIT: Delårsrapport januari – september 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 11,5 MSEK, eller 1,9 procent, till 622,0 MSEK (610,5). Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,9 procent (20,6). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,0 procent (21,2).
 • EBITA minskade med 3,9 MSEK till 3,4 MSEK (7,3) inklusive omstruktureringskostnader om 3,3 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 6,7 MSEK (19,2). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 12,9 MSEK (22,6).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (0,5) och resultatet per aktie före och efter utspädning minskade till -0,36 kr (-0,02).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 187,2 MSEK (161,7), motsvarande en ökning om 15,8 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 30,1 procent (26,5).
 • Likvida medel uppgick till 35,5 MSEK (32,8 MSEK per den sista juni 2022) samt 76,6 MSEK (73,2 MSEK per den sista juni 2022) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 387,5 MSEK (396,1).

 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 139,3 MSEK, eller 8,2 procent, till 1 844,7 MSEK (1 705,4). EFUEL bidrog till ökningen med 177,4 MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 7,9 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,7 procent (21,2). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 17,4 MSEK till 8,3 MSEK (25,7) inklusive omstruktureringskostnader om 7,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 15,7 MSEK (37,6). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 28,8 MSEK (46,4).
 • Periodens resultat minskade till -15,0 MSEK (9,0) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,11 kr (0,70) och efter utspädning -1,11 kr (0,65).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 523,0 MSEK (468,3), motsvarande en ökning om 11,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 28,4 procent (27,5).

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2022

 • Det av årsstämman 2022 godkända teckningsoptionsprogrammet om 450 000 teckningsoptioner tecknades med 300 000 teckningsoptioner fördelat på VD och övriga ledande befattningshavare. Programmet tecknades fullt ut förutom de teckningsoptioner som allokerats till DistITs CFO, Philip Gunnarsson, som valde att inte teckna sin andel givet avslutningen av hans anställning i bolaget.
 • Deltaco och Aurora Group slås samman och bildar Aurdel. Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. Se pressmeddelande 29 september 2022

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra tidpunkt för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommunicerade i samband med årsstämman att utdelningen prelimärt skulle genomföras under det tredje kvartalet 2022. På grund av det fortsatt osäkra ekonomiska världs- och marknadsläget har styrelsen beslutat att återkomma angående tidpunkt för utdelningen efter det fjärde kvartalet 2022, som är bolagsgruppens omsättningsmässigt största.

VD HAR ORDET
FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Koncernens rörelseintäkter för det tredje kvartalet ökade med 1,9 procent till 622,0 MSEK. EFUEL ökade rörelseintäkterna med 107 procent mot samma period föregående år med ökade marknadsandelar. Aurdel ökade omsättningen av egna varumärken men minskade total omsättning med 12,5 procent på grund av utmanande marknadsklimat från inflation och räntehöjningar. Under året har Aurdel avslutat distribution av vissa mindre lönsamma externa produkter vilket ännu inte helt kunnat ersättas av försäljning av mer lönsamma produkter av egna varumärken. Septon växte sin affär under kvartalet med 10,5 procent medan Sominis ökade rörelseintäkterna med 32,5 procent.
 
Bruttoresultatet för koncernen minskade under kvartalet med 2,2 MSEK till 123,6 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 19,9 procent jämfört med 20,6 procent motsvarande period föregående år. Marginalen har påverkats negativt av kronans fortsatta försvagning där vi har en eftersläpning i de prisökningar vi genomfört. Dessutom möts bolaget av ett ökat motstånd mot prisökningar och osäkerhet hos kunderna, hänförlig till slutkonsumenternas efterfrågan. I vissa kategorier har efterfrågan minskat och anpassning sker av lager och logistik utefter dessa nya förutsättningar vilket även påverkar bruttomarginalen. Aurdel och Septon lägger ökat fokus på att förbättra produktmixen, prishöjningar och sortimentjusteringar för att hantera pressen på bruttomarginalen. Genom DistITs diversifierade produkterbjudande och breda kundportfölj i olika affärssegment har bolaget möjligheter att hantera svängningar i olika kategorier. Som exempel har EFUELS tillväxt skapat försäljningstillväxt i koncernen när Aurdels upplevt en nedgång i perioden.
 
EBITA för kvartalet blev 3,4 MSEK (7,3). Justerat för omstruktureringskostnader blev EBITA 6,7 MSEK.
 
EFUEL
EFUEL följer sin strategiska plan och har haft en fortsatt stark försäljningstillväxt och börjar lämna betydande bidrag till koncernens EBIT. Vi ser skalbarhet i tillväxten och en mognad i organisationen och avser att bredda erbjudandet både inom tjänster, basutbud och geografisk expansion likväl som att undersöka nya affärsmöjligheter. Med nuvarande energikris och fokus på elektrifiering är EFUEL väl positionerade med en robust efterfrågan.
 
AURDEL
Omstruktureringsprogrammet i Aurdel belastade kvartalet med 3,3 MSEK och fortlöper enligt plan. Sammanslagningen av lagren skedde väsentligen under Q3 och kommer att avslutas under Q4. Programmet är estimerat att ge 22 MSEK i årliga kostnadsbesparingar, där kostnaderna är framtunga och besparingseffekterna baktunga. Utfallet av besparingarna i tredje kvartalet ligger endast på 3,2 MSEK.  Engångskostnader i programmet beräknas till 9 MSEK under kvartal två till fyra (varav huvuddelen, totalt 7,4 MSEK har belastat kvartal två och tre) och omstruktureringen förväntas även leda till förbättrade arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering.
 
IT-integrationen av Aurdel fortsätter och förväntas slutföras under första kvartalet 2023 med ytterligare effektivitetsvinster som följd. Därför har vi etablerat DistIT Services, som dels kommer att vara en operationell plattform för Aurdel, dels utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring. Detta skapar mervärde genom att realisera operativa synergimöjligheter mellan dotterbolagen.
 
De större lager som avsiktligen byggdes upp i Aurdel under Coronaperioden för att säkerställa leveranser till kunder beräknas normaliseras under Q4.

DIST ITS STRATEGI
Grundpelarna i DistITs strategi är (i) tillväxt inom megatrender och nischkategorier, (ii) bruttomarginalexpansion genom egna märkesvaror (EMV), (iii) uppbyggnad av tjänsteaffärer och (iv) skalbarhet genom effektiva operationella plattformar i dotterbolagen. Därutöver genomförs strategiska satsningar inom hållbarhet (v).
 
(i) EFUEL är ett tydligt exempel på vår megatrend-strategi. Ladd-infrastruktur är en megatrend som vi ser kommer att ha en stark tillväxt under lång tid och kommer att ge oss möjligheter att expandera in i angränsande nischer inom energieffektivisering och grön energi med både produkter och tjänster.
 
 (ii) Satsningen på EMV inom megatrender utvecklas väl med en EMV-tillväxt totalt för gruppen om ca 15,8 procent, till 187,2 MSEK i ett i övrigt utmanade kvartal. EMV utgör nu hela 30,1 procent av den totala omsättningen, att jämföra med 25,9 procent för två år sedan. Detta ger en god bas och starkare position för vidare varumärkesbyggen.
 
(iii) EFUELs arbete med att utveckla tjänsteerbjudandet fortgår. Man förbereder lanseringen av en ny partnerportal för installatörer och den nya användar-appen för ladd-infrastruktur, delvis i samarbete med Deltaco. Med utvecklingen av tjänsteaffärer skapas förutsättningar för återkommande intäkter och högre marginaler.
 
(iv) Aurdel’s sammanslagningsprojekt följer plan och de aviserade kostnadssynergierna framskrider enligt vad som kommunicerats tidigare.  I första kvartalet 2023 kommer Aurdel att vara en mer skalbar plattform, både vad avser kostnadseffektivitet och marknadsmöjligheter.
 
(v) Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagens kunder. Ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete togs under kvartalet då DistIT blev medlem i UN Global Compact. Vårt ökade fokus på kvalitetssäkring, minskade fraktomkostnader och fokus på materialval och produktkategorier gör DistIT-bolagen än mer konkurrenskraftiga.
 
Samtidigt som vi hanterar marknadens olika utmaningar och möjligheter har vi fokus på att driva och realisera bolagets strategi.
 
Älvsjö, 28 oktober 2022
 
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt:
https://distit.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 64,4 MSEK, eller 11,8 procent, till 609,8 MSEK (545,3). EFUEL bidrog med 73,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,3 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (21,0). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,2 procent (21,1).
 • EBITA minskade med 11,0 MSEK till -6,0 MSEK (5,0) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -1,9 MSEK (5,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 2,8 MSEK (5,9).
 • Periodens resultat minskade till -10,8 MSEK (-2,9) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,76 kr (-0,25).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 165,0 MSEK (154,0), motsvarande en ökning om 7,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,1 procent (28,2).
 • Likvida medel den sista juni 2022 uppgick till 32,8 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 89,0 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista juni 2022 till 386,6 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

1 JANUARI – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 127,8 MSEK, eller 11,7 procent, till 1 222,7 MSEK (1 094,9). EFUEL bidrog med 127,8 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,1 procent (21,5). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,7 procent (22,0).
 • EBITA minskade med 13,5 MSEK till 4,9 MSEK (18,4) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till 9,0 MSEK (18,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 15,9 MSEK (23,8).
 • Periodens resultat minskade till -10,4 MSEK (8,5) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,75 kr (0,73).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 335,8 MSEK (306,6), motsvarande en ökning om 9,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,5 procent (28,0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

 • Tomas Fällman utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen för DistIT AB (publ) med tillträde den 1 augusti 2022. Tidigare CFO Philip Gunnarsson valde att säga upp sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget men kvarstår under kvartal tre.
 • Kostnadssynergier inom Aurora Deltaco i samband med sammanslagningen av bolagen annonserades, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022. Se pressmeddelande från 29 april 2022 på DistIT AB (publs) hemsida. Engångskostnader relaterade till programmet under kvartal två uppgick till 4,1 MSEK och kvartalet hade en mindre positiv effekt av kostnadsbesparingarna, då en del av programmet föll ut under juni månad.
 • Septon Holding AB förvärvade minoritetsandelarna om 15 procent i LiteNordic AB.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra tidpunkt för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommunicerade i samband med årsstämman att utdelningen prelimärt skulle genomföras under det tredje kvartalet 2022. På grund av det fortsatt osäkra ekonomiska världsläget, vilket bland annat medfört fortsatt osäkerhet i utvecklingen av efterfrågan hos slutkonsumenter, har styrelsen valt att vidare utreda tidpunkt för utdelningen och återkommer med besked under det fjärde kvartalet 2022, som är bolagsgruppens omsättningsmässigt största kvartal och därmed mest indikativt för marknadens utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det av årsstämman 2022 godkända teckningsoptionsprogrammet om 450 000 teckningsoptioner tecknades med 300 000 teckningsoptioner fördelat på VD och övriga ledande befattningshavare. Programmet tecknades fullt ut förutom de teckningsoptioner som allokerats till DistITs CFO, Philip Gunnarsson, som valde att inte teckna sin andel givet avslutningen av hans anställning i bolaget.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det andra kvartalet var turbulent för stora delar av dotterbolagens marknader. Koncernens rörelseintäkter för det andra kvartalet ökade med 11,8 procent till 609,8 MSEK. EFUEL ökade rörelseintäkterna med 158,3 procent mot samma period föregående år med ökade marknadsandelar. Aurora Deltaco ökade omsättningen av egna varumärken men minskade total omsättning, på grund av utmanande marknadsklimat inom handel från inflation, räntehöjningar och geopolitik. Därutöver har bolaget avslutat extern distribution inom batterier som inte hunnit återbyggas av de satsningar som genomförs med egna och externa varumärken med högre marginalstruktur. Septon växte sin affär under kvartatalet med 27,1 procent medan Sominis minskade rörelseintäkterna med 3,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent i det andra kvartalet jämfört med 21,0 procent motsvarande period föregående år, eller 21,2 procent (21,1) exklusive valutaeffekt. EFUEL hade en negativ inverkan på bruttomarginalen genom sin nuvarande affärsmix. Aurora Deltaco stärkte bruttomarginalen främst genom en ökad andel egna varumärken. Septons och Sominis bruttomarginaler påverkades negativt av valutaeffekter respektive förändrad affärsmix.

Bruttoresultatet för koncernen ökade under kvartalet med 9,3 MSEK, eller 13,1 MSEK exklusive valuta, men ökade rörelsekostnader i relation till sammanslagningen av Aurora Deltaco, ökade lagernivåer och fraktkostnader samt investeringar i tillväxt och mjukvarurelaterade tjänsteaffärer resulterade i en justerad EBITA om -1,6 MSEK jämfört med 5,0 MSEK i motsvarande period föregående år, eller 3,1 MSEK mot 5,9 MSEK exklusive valutaeffekt.

Omstruktureringsprogrammet i Aurora Deltaco belastade kvartalet med 4,4 MSEK i engångskostnader. Det totala annonserade programmet i denna fas är estimerat att ge 22 MSEK i årliga kostnadsbesparingar till engångskostnader om 9 MSEK under kvartal två och tre 2022. De positiva effekterna av programmet uppkommer gradvis från och med juni i det gånga kvartalet. Programmet förväntas även leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd. Åtgärderna ligger även till grund för skapandet av DistIT Services som, utöver att agera operationell plattform för Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring. Detta skapar mervärde genom att realisera operativa synergimöjligheter mellan dotterbolagen vilket leder till ökad operativ effektivitet.

UTMANINGAR I OMVÄRLDEN OCH ÅTGÄRDER
Omvärldsfaktorer såsom inflation, logistikutmaningar och komponentsbrister har gett direkta och sekundära effekter på DistITs affär av IT-tillbehör, samt skapat ökade kostnader för lager. Därutöver har turbulensen i omvärlden medfört volatilitet för den svenska kronan vilket gett utmanande förutsättningar för DistITs marginalstruktur, där priser mot kund inte kan höjas i svenska kronor i samma takt som ökade inköpspriser då det finns en varierande fördröjningseffekt på implementering om typiskt två till tre månader. Konsekvensen av detta har lett till en rad aktiviteter på kort sikt som bland annat innefattar att anpassa erbjudanden till lågpriskanaler i de nordiska länderna där DistITs egna varumärken har en stark position. Frakt- och logistikavtal har omförhandlats för att utnyttja vår koncerngemensamma storlek och lagernivåer anpassas gradvis för att minska kostnader för lager och frigöra kapital, men med balanserat fokus på bibehållen hög leveranssäkerhet till kunderna. Prisförhandlingar med leverantörer är i fokus med en tät uppföljning av växelkurskonsekvenser och implementering av prishöjningar till kunder. Därutöver fortsätter aktiviteterna med att öka exportaffären av egna varumärken med försäljning i Euro och USD, vilket medför en mer balanserad valutamix. Vi ser även vidare kostnadssynergier i arbetet med sammanslagningen av Aurora Deltaco.

DIST ITS STRATEGI
Gruppen står fast vid grundpelarna i DistITs strategi som är (i) tillväxt inom megatrender och nischkategorier, (ii) bruttomarginalexpansion genom egna märkesvaror (EMV), (iii) uppbyggnad av tjänsteaffärer och (iv) skalbarhet genom effektiva operationella plattformar i dotterbolagen. Därutöver genomförs strategiska och taktiska satsningar inom hållbarhet (v).

(i), (ii): Vi konstaterar att satsningen på EMV inom megatrender utvecklas väl med en EMV-tillväxt totalt för gruppen om ca 7%, till 738,8 MSEK av rullande 12 månader rörelseintäkter, i ett i övrigt utmanade kvartal. Detta ger en högre bas och starkare position för vidare varumärkesbyggen. I Aurora och Deltaco utgör EMV nära 40 procent av försäljningen och sortimentet av EMV i EFUEL expanderar i ett nära samarbete med EMV-organisationen i Aurora Deltaco. Septon lanserar ett nyutvecklat sortiment inom det egna varumärket Tight och bygger nu upp ett distributionsnätverk i Europa. Utvecklingen av Tight har skett genom samarbete mellan Septons marknads- och teknikavdelningar och Aurora Deltacos sourcing- och logistikorganisation.

(iii) Uppbyggnaden av tjänsteaffärer utvecklas enligt plan med EFUELs nybildade ’tech-team’, men det finns även andra områden där vi ser möjligheter för mjukvarubaserade tjänsteintäkter. Exempelvis med Deltaco-varumärkets smarta hem-applikation för styrningen av hårdvaruprodukter som har över 200 000 nedladdningar i Sverige. Konceptet är under lansering på bred front på övriga nordiska marknader. Med detta rör sig varumärket närmare slutkund vilket på sikt skapar förutsättningar för återkommande intäkter och högre marginaler.

(iv) Aurora Deltacos sammanslagningsprojekt följer plan och de aviserade kostnadssynergierna framskrider enligt vad som kommunicerats tidigare. 2023 kommer vara året där skalbarheten i Aurora Deltaco kommer att bli synlig och ytterligare kostnadseffektivitet kommer att kunna realiseras och skapa bättre förutsättningar för ökade affärer med ett gemensamt erbjudande till bolagets kunder. Arbetet med Septon-gruppens interna sammanslagning är i slutfasen och intensiv vidareutveckling av EFUELs operationella plattform fortgår.

(v) Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagens kunder. Vi ser att ökat fokus på exempelvis kvalitetssäkring, minskade fraktomkostnader och fokus på materialval och produktkategorier gör DistIT-bolagen än mer konkurrenskraftiga.

Vi ser att strategin stärker förutsättningarna för DistiIT att kunna genomföra framgångsrika synergianpassade förvärv.

Älvsjö, 18 augusti 2022

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt:
https://distit.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 63,4 MSEK, eller 11,5 procent, till 613,0 MSEK (549,6). EFUEL bidrog med 54,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (21,9). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,3 procent (22,8).
 • EBITA minskade med 2,5 MSEK, eller 18,7 procent, till 10,9 MSEK (13,4). Exklusive valutaeffekter minskade EBITA med 26,8 procent.
 • Periodens resultat minskade till 0,4 MSEK (11,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 0,01 kr (0,98).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 170,8 MSEK (152,6), motsvarande en ökning om 11,9 procent och till en andel av rörelseintäkter om 27,9 procent (27,8).
 • Likvida medel den sista mars 2022 uppgick till 35,4 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 100,5 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista mars 2022 till 348,2 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar med nyckelrekryteringar inom mjukvara och för geografisk expansion.
 • DistIT och dess dotterbolag beslutade att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina. Invasionen har inte haft någon direkt materiell effekt på koncernen, men indirekta effekter såsom ökat inflationstryck har bedömt påverkat koncernens bolag negativt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, preliminärt att utbetalas under det tredje kvartalet 2022.
 • DistIT avslutade incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknade aktier för 5 288 760 kronor. I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra VDs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från VD för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har VD använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning och hade ingen kassaflödespåverkan på bolaget.
 • Det helägda dotterbolaget Septon Norge Holding AS har likviderats för att förenkla bolagsstrukturen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • DistIT ABs CFO Philip Gunnarsson har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående förändringsarbeten.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING PÅ ETT KVARTAL MED MAKROEKONOMISKA UTMANINGAR
Rysslands brutala invasion av Ukraina har resulterat i fortsatta störningar i den internationella handeln, bland annat i form av komponent- och varubrist, långa ledtider för inleverans av varor samt höga inköps- och fraktpriser. Den har även spätt på det generella inflationstrycket i västvärlden efter coronapandemin, främst i form av stigande energi-, råvaru- och livsmedelspriser. Inflationstrycket var redan innan invasionen kännbart högt för många hushåll och företag och vi ser en generell oro på marknaden för risken att konflikten blir långvarig och att inflationen stiger ytterligare, vilket påverkar både konsumtion och investeringar.
 
Vi ställer oss till fullo bakom EU:s sanktioner mot Ryssland och har under kvartalet försökt bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, bland annat genom ekonomiskt och produktrelaterat stöd och genom att stoppa all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland.
 
Rörelseintäkterna för det första kvartalet 2022 ökade med 11,5 procent till 613,0 MSEK (549,5). Septon ökade rörelseintäkterna med 37,0 procent efter en stark försäljning kopplad till B2B-orienterade affärsområden. Det är uppmuntrande att se hur efterfrågan inom evenemangsnäringen gradvis ökar efter ännu ett år av pandemin. EFUEL utvecklas väl i nivå med förväntningarna och bidrog med 54,4 MSEK till intäktstillväxten. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år (när DistIT inte ägde bolaget) växte EFUELs intäkter med cirka 174 procent. Sominis ökade rörelseintäkterna med 17,1 procent.

Aurora Deltaco minskade sina rörelseintäkter med 4,1 procent i kvartalet, främst relaterat till långa ledtider för inleverans av betydande externa produkter kombinerat med en negativ påverkan av efterfrågan inom B2C-kanaler då vi ser att konsumenter är mer restriktiva i sin konsumtion på grund av det rådande, och eventuellt fortsatt stigande, inflationstrycket. Aurora Deltacos B2B-verksamhet har däremot återhämtat sig väl efter att merparten av pandemins restriktioner och rekommendationer har upphört då återgången till arbetsplatser har drivit efterfrågan på våra produkter från företag.

Försäljningen av egna märkesvaror (EMV) ökade med 11,9 procent i kvartalet till en andel av rörelseintäkterna om 27,9 procent (27,8). Export av EMV till marknader utanför Norden och Baltikum visade fortsatt starkt momentum och utvecklas till en allt viktigare komponent för fortsatt lönsam tillväxt, vilket är i enlighet med tidigare kommunicerad strategi.

Bruttomarginalen för det första kvartalet 2022 är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Att bruttomarginalen inte fullt ut har följt utvecklingen av EMV-tillväxt är främst relaterat till att prishöjningar till kunder på grund av ökade inköpspriser och fraktkostnader inte nått full effekt samt påverkan från ändrad försäljningsmix i Aurora Deltaco för externa produkter där konsumentkanaler typiskt sett har en relativt sett högre marginal. Därutöver bidrog EFUEL med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet samt att Sominis bevittnat minskad försäljning av varor med högre marginal på grund av osäkerhet i marknaden givet den nuvarande geopolitiska situationen.

EBITA minskade med 18,7 procent till 10,9 MSEK (13,4), vilket främst förklaras av rörelsekostnader från ökade lagerkostnader från det relativt större lagret i Aurora Deltaco samt vissa ökade kostnader relaterat till Aurora Deltacos expanderade EMV-verksamhet.

Sammantaget för gruppen hade bolagen en trögare efterfrågan i inledning av kvartalet och sedan en klar förbättring i mars.

ÅTERKOPPLING TILL DIST ITS STRATEGI
I koncernens strategi för fortsatt lönsam tillväxt är EMV och dess ökande andel av rörelseintäkterna en central del. I perioden har Septon lanserat sitt eget sortiment av konferensrumstillbehör under varumärket Tight och processen för att utveckla EMV inom EFUEL är satt för att ytterligare driva strategin. Sammanslagningen av Aurora och Deltaco är nu i en intensiv fas där bägge bolagen går in i en gemensam go-to-market, arbetsprocess, logistik och IT-infrastruktur. Det kommer att förstärka förmågan och effektiviteten.
 
Vi etablerar även DistIT Services AB, som inledningsvis kommer att vara kopplat till Aurora Deltaco. DistIT Services är en plattform för att tillvarata operativa synergier och utveckla/driva EMV. DistIT Services ansvarar för Aurora Deltacos avrop, inköp, logistik, marknadsföring, finans, utveckling av EMV och externa varumärken samt inköps-kontoret i Asien. För bolag utanför Aurora Deltaco, men inom DistIT-gruppen, är samarbete med DistIT Services funktioner frivilligt och erbjuder redan idag full process samt spetskompetensstöd till Septon och EFUEL inom områden och projekt såsom inköp, produktutveckling, marknadsföring, logistik och HR.
 
Efter kvartalets slut meddelade DistITs CFO Philip Gunnarsson att han valde att avsluta sin anställning för en ny utmaning utanför DistIT och Sverige. Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt i en tid av stora utmaningar och förändringar i koncernen. Rekryteringen av en ersättare är i full fart och vi är övertygade om att vi kommer att hitta en kvalificerad kandidat givet DistITs starka profil och stora framtidsmöjligheter.
 
Jag vill även framföra ett stort tack till kollegor i alla koncernens bolag för deras hårda arbete och engagemang i dessa turbulenta tider.

Älvsjö, 28 april 2022
 
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Total omsättning ökade med 79,0 MSEK, eller 10,7 procent, till 818,8 MSEK (739,8) drivet av försäljningsökningar i samtliga dotterbolag. EFUEL bidrog med 42,0 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 10,1 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,7 procent (23,5). Bakom detta låg minskad bruttomarginal i Septon och Sominis samt att EFUEL bidrog med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet, vilket delvis kompenserades av en ökad bruttomarginal i Aurora Deltaco. Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 23,3 procent (22,6).
 • EBITA ökade med 2,9 MSEK, eller 5,7 procent, till 53,7 MSEK (50,8). Jämförelseperioden påverkades positivt med 0,5 MSEK i covid-19-stöd. Justerad EBITA uppgick till 53,7 MSEK (50,3), en ökning om 6,8 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA i kvartalet med 32,0 procent.
 • Periodens resultat minskade till 35,2 MSEK (37,0) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 2,50 kr (2,99).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 241,3 MSEK (221,1), motsvarande en ökning om 9,1 procent och till en andel av total omsättning om 29,5 procent (29,9).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 35,6 MSEK (31,4) i kassa och bank samt 94,4 MSEK (44,6) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista december 2021 till 380,9 MSEK (396,2).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021

 • Total omsättning ökade med 166,0 MSEK, eller 7,0 procent, till 2 524,2 MSEK (2 358,2) och justerat för stöd relaterade till covid-19 i jämförelseperioden ökade omsättningen med 7,3 procent. EFUEL bidrog med 65,2 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 6,8 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 21,7 procent (22,0 eller 21,8 exklusive stöd relaterade till covid-19). Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 22,2 procent (22,0).
 • EBITA minskade till 79,5 MSEK (87,4) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Justerad EBITA uppgick till 91,4 MSEK (78,5), en ökning om 16,4 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA under perioden med 32,7 procent.
 • Periodens resultat minskade till 44,2 MSEK (58,0) och resultatet per aktie minskade till 3,39 kr (4,57).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 709,6 MSEK (629,2), motsvarande en ökning om 12,8 procent och till en andel av total omsättning om 28,1 procent (26,7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar i Tyskland och Finland.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021.

VD HAR ORDET

ETT REKORDKVARTAL MEN MED VISSA UTMANINGAR
Det fjärde kvartalet 2021 kom i hög utsträckning att präglas av pandemin och dess negativa konsekvenser, men också av fortsatt arbete med stora framåtriktade satsningar så som EFUELs internationella expansion, sammanslagningen av Aurora Deltaco och utvecklingen av egna varumärken i Septon. Att vi under ett kvartal av stora utmaningar ändå lyckas presentera DistITs bästa kvartal någonsin sett till justerat rörelseresultat, även inklusive ett litet negativt bidrag från EFUEL, visar på styrkan i våra erbjudanden och är ett resultat av mina kollegors hårda arbete och engagemang. Omsättningen ökade med 10,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick därmed till 818,8 MSEK, vilket är den högsta i bolagets historia för ett enskilt kvartal. Justerad EBITA ökade under samma period med 6,8 procent till 53,7 MSEK. Justerat för valutakurseffekter, i en för oss ovanligt volatil valutaperiod, ökade justerad EBITA med 32,0 procent.

AURORA DELTACO
Aurora Deltaco levererade sitt bästa kvartal någonsin, trots att affärsvolymen fortsatt har påverkats av pandemin och dess negativa konsekvenser i form av bland annat restriktioner i den fysiska detaljhandeln och långa ledtider för inleverans av varor. Vi såg under kvartalet att genomförda prisökningar delvis började täcka upp för det gångna årets drastiskt ökade fraktkostnader. Under kvartalet fortsatte integrationsarbetet mellan de båda bolagen med oförminskad kraft. Sammanslagningen av IT, lager, logistik och operationella strukturer förväntas vara klart under 2022 och leda till både ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Under kvartalet har vi även fortsatt arbetet med andra strategiska prioriteringar så som att vidareutveckla våra egna varumärken och intensifiera exporten mot Europa.

SEPTON
Septon uppvisade en stark omsättningstillväxt i kvartalet om 21,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst relaterat till nya initiativ inom B2B-orienterade affärsområden. Vi såg under kvartalet en början till återhämtning av efterfrågan inom evenemangsnäringen vilken av naturliga skäl har varit kraftigt begränsad under det gångna året. Lönsamheten har under kvartalet varit fortsatt präglad av varubrist, ökade fraktpriser och restriktioner i evenemangsnäringen. Trots detta ökade EBIT under kvartalet med 161,9 procent, vilket utöver omsättningstillväxten är ett resultat av strategiska satsningar på digitalisering, omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Arbetet med att utveckla egna varumärken i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation har intensifierats och ett första sortiment kommer lanseras under 2022.

EFUEL
Tillväxtresan fortsätter för EFUEL som under det fjärde kvartalet uppvisade en omsättningsökning om 154,5 procent. Lönsamheten var negativt påverkad av periodvis brist på tillgång av varor med relativt högre marginal samt valuta och redovisningseffekter av en egen produktutvecklingssatsning (se sid 8). Därutöver har en planerad gradvis ökning av kostnadsbasen skett för att stödja fortsatt tillväxt. EFUEL har stärkt organisationen med rekryteringar för att leda den planerade expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. De återkommande tjänsteintäkterna från dessa produkter är fortfarande i ett uppbyggnadsskede men vi ser att antalet användare ökar konstant.

SOMINIS
Sominis omsättningen ökade med 17,9 procent men lönsamheten har varit fortsatt påverkad av långa ledtider för inleverans av varor, hög prispress samt ökade fraktpriser. Bolaget fortsätter att utveckla sin strategi mot europeiska marknadsplatser.

SKALBARA PLATTFORMAR I DIST IT-GRUPPEN
De senaste årens fokuserade arbete med att utveckla och implementera strategin för de olika DistIT-bolagen har resulterat i plattformar som är väl positionerade för att accelerera skalbar tillväxt med en ökad närvaro i Europa. Vi räknar med att denna acceleration leder till fortsatt lönsam tillväxt under 2022 samtidigt som vi fortsätter bygga en långsiktigt framgångsrik och hållbar företagsgrupp.

Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang samt konstatera att framgång är bra men nyckeln är att aldrig vara nöjd – ”relentlessly and with a vengeance”.

Älvsjö, 23 februari 2022
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef

DistIT: Delårsrapport juli – september 2021

Tredje kvartalet, jul – sep 2021
· Total omsättning ökade med 62,4 MSEK, eller 11,4 procent, till 610,5 MSEK (548,1). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsminskning i Sominis. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 20,6 procent (21,1), vilket främst är hänförligt till att genomförda prisökningar inte har hunnit täcka upp för ökade fraktkostnader samt högre tillväxttakt av försäljning med lägre bruttomarginal såsom Aurora Deltacos exportaffär och Septons konsumentaffär. Exportaffären i Aurora Deltaco har en initialt lägre marginal i linje med strategiskt beslut för den geografiska expansionen.

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (15,5) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Det justerade rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 19,2 MSEK (14,5), en ökning om 32,4 procent. Inga statliga ersättningar för covid-19 har erhållits under perioden. Jämförelseperioden påverkades positivt med 1,0 MSEK i covid-19-stöd.

· Periodens resultat minskade till 0,5 MSEK (12,9) och resultatet per aktie minskade till -0,02 kr (1,03).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 153,6 MSEK (141,9), motsvarande en ökning om 8,2 procent och till en andel av total omsättning om 25,2 procent (25,9).

· Likvida medel den sista september uppgick till 31,4 MSEK (101,3) i kassa och bank samt 44,6 MSEK (120,0) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista september 2021 till 396,2 MSEK (226,0). Ökningen i räntebärande nettoskuld är främst hänförlig till planerad ökning av varutillgång i Aurora Deltaco inför högsäsong samt kontantlikvid för EFUEL-förvärvet.
 
Perioden, jan – sep 2021
· Total omsättning ökade med 87,0 MSEK, eller 5,4 procent, till 1 705,4 MSEK (1 618,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 5,7 procent mot jämförelseperioden. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 21,2 procent (21,3, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 25,7 MSEK (36,6). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 37,6 MSEK (28,2), en ökning om 33,2 procent.

· Periodens resultat minskade till 9,0 MSEK (21,0) och resultatet per aktie minskade till 0,70 kr (1,58).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 439,3 MSEK (408,1), motsvarande en ökning om 7,6 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 25,8 procent (25,2).
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
· DistIT AB förvärvade under kvartalet 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (EFUEL). Tillträde skedde den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 5 för mer information.

· Vid extra bolagsstämma den 3 september 2021 beslutades om nyemission av aktier samt ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Se separat pressmeddelande samt sidorna 6, 7 och 11 för mer information.

· Minoritetsandelarna om 15 procent i Septon Holding AB förvärvades enligt avtal.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

JUL-SEP JAN-SEP Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 610,5 548,1 1 705,4 1 618,4 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 11,8 22,1 39,9 56,3 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 7,3 15,5 25,7 36,6 87,4
Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)[1] 19,2 14,5 37,6 28,2 78,5
Periodens resultat 0,5 12,9 9,0 21,0 58,0
Bruttomarginal, % 20,6 21,1 21,2 21,3 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 1,2 2,8 1,5 2,3 3,7
Justerad rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 3,1 2,6 2,2 1,7 3,3
Antal anställda vid periodens utgång 261 255 261 255 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -8,70 -0,05 -10,52 5,43 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,02 1,03 0,70 1,58 4,57

[1] Det tredje kvartalet 2020 påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 0,2 MSEK var i form av övriga intäkter och 0,8 MSEK av reducerade rörelsekostnader. Motsvarande belopp för perioden januari till september 2020 var 5,7 MSEK respektive 2,7 MSEK. Det tredje kvartalet 2021 påverkades negativt om 10,0 MSEK för ’sign-on’-bonusar för nyckelanställda i EFUEL (detta enligt tidigare kommunikation avseende transaktionsstrukturen) samt kostnader av engångskaraktär relaterade till rörelseförvärvet om 1,9 MSEK.
2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING UNDER TREDJE KVARTALET EFTER EN UTMANANDE INLEDNING
Kvartalet inleddes relativt svagt i juli men förbättrades i augusti för att sedan stärkas ytterligare i september. Återhämtningen efter pandemin har gått trögare än förväntat, men vi ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet då pandemins efterverkningar förefaller att fortsätta att avta samtidigt som vi har tagit en stark position i lagertillgång. Vi har haft en omsättningstillväxt i kvartalet med 11,4 procent (med ett betydande momentum i slutet av kvartalet) och andelen egna varumärken är i linje med föregående år. Fraktpriserna har ökat gradvis under kvartalet, vilket har föranlett prishöjningar till våra kunder. Vi ser ännu inte full effekt från dessa, men vi ser positivt på utvecklingen av gruppens bruttomarginal framgent trots den utmanande fraktsituationen. Den justerade rörelsevinsten förbättrades och vi räknar med att verksamheterna har mer att ge. Vi har välkomnat nya kollegor från EFUEL in i DistIT-familjen, vilket har laddat oss med ny energi och nya idéer. DistIT-gruppen har även stärkt sin miljöprofil med en nyckelrekrytering av en hållbarhetsansvarig, Mikael Salo, tidigare chefredaktör för Aktuell Hållbarhet inom Bonnier-gruppen.
 
AURORA DELTACO
Strategi- och integrationsarbetet i Aurora Deltaco har under kvartalet gått in i en operativ fas då jag personligen och Philip Gunnarsson lämnat över rollerna som VD respektive CFO för Aurora Deltaco till Martin Gutberg respektive Christian Jørgensen. Philip Gunnarsson och jag kommer istället helt att fokusera på DistITs strategiska utveckling. Framsteg i kommersiella och operationella projekt bygger på vår strategi för tillväxt, högre andel egna varumärken och högre effektivitet. Exempelvis ser vi hur exportverksamheten har dubblerats mot föregående år, vilket är en av huvudpunkterna i vår strategiplan. Vi har stärkt vår kompetens inom e-handel, investerat i digital tillväxt, ökat gruppens korsförsäljning samt både byggt upp nya och stärkt redan existerande egna varumärken. Vi ser att vi även fortsatt kommer att kunna växa skalbart med ökade rörelsemarginaler samt genomföra ytterligare effektivitetsförbättringar. Teamet i Aurora Deltaco är väl sammansatt kompetensmässigt för att driva sin del av gruppens strategiska agenda.

SEPTON
Septon har under pandemin haft en period av prövningar, men tillsammans har vi fokuserat på att utveckla Septon som en operationell enhet genom bland annat IT-integration, uppgraderad funktionell organisation, personal- och kostnadsrationaliseringar, konsolidering av lager och logistik samt uppdaterade DistIT-fraktavtal. Septon har vidare utvecklat tillbehör under eget varumärke ”Tight” i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation. Tack vare Aurora Deltacos organisation i Asien har vi trots pandemin kunnat ha framdrift även i dessa projekt. Septon har under kvartalet sett en växande efterfrågan och har gynnats av den nya marknadsvertikalen för sportevenemang. Septon är nu väl positionerad för skalbar tillväxt.

EFUEL
EFUEL hade både ett starkt kvartal och september isolerat, och verksamheten utvecklas väl i nivå med förväntningarna. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år växte omsättningen med cirka 287 procent. Bolaget uppnådde det för helåret kommunicerade rörelsemarginalmålet om minst 10 procent under kvartalet. Detta trots att intäkter från operatörstjänster såsom betalningshantering, tjänstebilshantering och laddoperatörstjänster för laddroaming endast är i ett uppbyggnadsskede. Vi ser att affärsmodellen är skalbar,  att marginalerna kan stärkas ytterligare genom uppbyggnad av egna varumärken för tillbehör och är övertygade om att affärsmodellen fungerar i andra geografiska marknader (vilket förbereds). Under tiden pågår förstärkning av nyckelkompetenser inom app- och systemutveckling, lansering och utveckling av ny hemsida och handelsverktyg, uppgraderad branding samt uppgradering av bolagets mobilapp. Integrationen i DistIT har gått mycket bra och vi ser att vi kan säkra EFUELs utveckling, stärka byggandet av strukturer och kapitalisera på marknadssynergier när det gäller både produkterbjudanden från DistIT till EFUELs kundbas och EFUELs erbjudande in i Aurora Deltacos kanaler.

SOMINIS
Sominis har haft en svagare utveckling jämfört med motsvarande period föregående år, främst på grund av störningar i sin affär skapat av den varubrist som råder till följd av den allmänna logistiksituationen i marknaden. Vi bedömer dock detta som övergående.

ACCELERERAT STRATEGISKT FOKUS FÖR DIST IT
Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang under dessa exceptionella omständigheter. Trots pandemin har de oförtrutet drivit utvecklingen av företaget framåt vilket har resulterat i att vi står starkare och bättre positionerade än vad vi hade kunnat förvänta oss. Jag är mer stolt än någonsin över att representara DistIT. Vi ser nu framåt mot ett lovande fjärde kvartal som vi hoppas skall ge oss kvitto på att vi tänkte rätt i vår satsning på ökad varutillgång. Vi har under året arbetat för att skapa rätt förutsättningar för ett ökat fokus på utvecklingen av den strategiska agendan. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram mot att accelerera detta arbete ytterligare. Det har aldrig varit roligare att ”gå till jobbet”.

Älvsjö, 22 oktober 2021
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef

DistIT: Delårsrapport april – juni 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021

Andra kvartalet, apr – jun 2021
· Total omsättning ökade med 39,9 MSEK, eller 7,9 procent, till 545,3 MSEK (505,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 9,1 procent mot jämförelseperioden. Omsättningen ökade i samtliga dotterbolag.
· Bruttomarginalen minskade till 21,0 procent (22,1, eller 21,3 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 5,0 MSEK (11,7). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 uppgick till 4,3 MSEK under andra kvartalet 2020, vilket innebär en ökning om 0,7 MSEK, eller 16,1 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat minskade till -2,9 MSEK (3,8).
· Resultatet per aktie minskade till -0,25 kr (0,26).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 142,5 MSEK (131,4), motsvarande en ökning om 8,4 procent mot jämförelseperioden och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (26,0).
· Likvida medel den sista juni uppgick till 101,3 MSEK (33,3) i kassa och bank samt 120,0 MSEK (80,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 
Perioden, jan – jun 2021
· Total omsättning ökade med 24,6 MSEK, eller 2,3 procent, till 1 094,9 MSEK (1 070,3) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 2,8 procent mot jämförelseperioden.
· Bruttomarginalen ökade till 21,5 procent (21,4, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).
· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 18,4 MSEK (21,1). EBIT exklusive stöd relaterade till covid-19 var 13,7 MSEK under perioden 2020, vilket innebär en ökning om 4,7 MSEK, eller 34,3 procent mot jämförelseperioden.
· Periodens resultat ökade till 8,5 MSEK (8,1).
· Resultatet per aktie ökade till 0,73 kr (0,55).
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 285,7 MSEK (266,1), motsvarande en ökning om 7,4 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (24,9).
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021
· Årsstämman beslutade om utdelning om 2,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020.
· DistIT genomförde en refinansiering via nya obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 MSEK, inom ett ramverk om 800 MSEK, med en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. I samband med refinansieringen har bolaget återköpt och makulerat tidigare utestående obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· DistIT AB har, efter periodens utgång, ingått avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”, EFUEL. SE). Tillträde förväntas ske den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 3 och 4 för mer information, samt separat presentation.

APR-JUN JAN-Jun Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 545,3 505,4 1 094,9 1 070,3 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 10,1 18,3 28,1 34,2 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 5,0 11,7 18,4 21,1 87,4
EBIT exklusive stöd för covid-19[1] 5,0 4,3 18,4 13,7 78,5
Periodens resultat -2,9 3,8 8,5 8,1 58,0
Bruttomarginal, % 21,0 22,1 21,5 21,4 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 0,9 2,3 1,7 2,0 3,7
Antal anställda vid periodens utgång 246 254 246 254 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -1,34 0,85 -1,59 5,48 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,25 0,26 0,73 0,55 4,57

VD HAR ORDET

STRATEGISK FÖRVÄRV INOM ELBILSLADDNING
Vi inleder med att kommentera en händelse utanför kvartalet. DistIT förvärvar EFUEL (EFUEL. SE), ett av Sveriges största leverantör/operatör av laddstolpar. EFUEL är en strategisk partner till den norska leverantören Easee, som är ett av de världsledande tillverkarna inom elbilsladdning. EFUEL har en marknadsandel på cirka 30 procent på laddstolpar i Sverige och har en enastående tillväxt. Vi är glada att välkomna dem till DistIT, där EFUEL kommer ingå som ett separat, fjärde bolag, och vi ser fram emot att tillsammans kunna realisera tillväxtstrategin och de synergier vi ser. Det är ett tydligt och viktigt steg in i en av de största megatrender vi ser och som vi har som uttalad målsättning att investera i. Vi förväntar oss att EFUEL under 2021 kommer att omsätta cirka 120 MSEK till en EBIT-marginal om minst 10 procent, och att bolaget kommer att växa med 70-100 procent under kommande år i takt med marknaden för elbilsinfrastruktur.

UTVECKLINGEN UNDER KVARTALETUnder det andra kvartalet växte bolagsgruppen organiskt men har sett något lägre efterfrågan inom vissa delar av verksamheten med negativ produktmix som följd, och i andra delar ökad priskänslighet. Vi styr verksamheten rullande och kan konstatera att verksamheterna har utvecklat sig i stort som vi förväntat förutom att B2C-affären (främst i Aurora) fortsatt har påverkats negativt av covid-19.

Rörelsekostnaderna relaterat till lager och utfrakt ökade under kvartalet med drygt 4 MSEK i jämförelse mot samma period 2020, drivet av högre lagernivåer och omsättningsökning. Resterande ökning av rörelsekostnader under kvartalet mot föregående år är främst drivet av satsningar inom organisationen för egna varumärken och öppnandet av lokalt inköpskontor i Asien. Lönekostnaderna i jämförelseperioden var cirka 2 MSEK lägre på grund av statliga stöd för covid-19.

Vi har lärt oss begrepp som andra vågen och tredje vågen och vi har sett hur det påverkar i princip allt omkring oss och har förberett verksamheten för samhällets åternormalisering. Efterfrågan kommer starkt tillbaka i Septon och vi räknar med att den även kommer att öka i flera av våra verksamheter. Exakt när och hur är svårt att förutse, men vi står väl förberedda. Under perioden har vi också säkrat vår finansiering genom ett förbättrat obligationslån och ökad checkräkningskredit.

FRAMÖVER
Vi ser utmaningar i leveranskedjan med både prishöjningar och väsentligt längre leveranstider. Basbehoven i varuförsörjningen för Q1 och delar av Q2 är därför redan säkrad, så långa planeringshorisonter behövs i nuvarande läge. Normaliseringen av samhällena, efter genomförda vaccinationer, sammanfaller med högsäsongen i Q3 och Q4 och vi har därför byggt lager med 200 MSEK mer än förra året för att kunna säkra leveranser. Under juli har vi implementerat prishöjningar i storleksordningen 10 procent på egna varumärken och bevakar pris- och kostnadsdynamiken noga. Vårt nya inköpskontor i Asien har hjälpt oss att hantera och mildra producentprisökningar och säkra leveranser, i en tid när långresor har varit näst intill omöjliga. Om uppgången i efterfrågan dröjer kommer vi att ligga med högre lager under en period tills vi balanserat nivåerna.

Vi har gjort genomgripande studier inom marknaden för laddinfrastruktur med bland annat ett strategiskt förvärv som följd. DistIT-gruppens bolag satsar samtidigt vidare på utveckling av tillbehör och laddstationer inriktat mot konsumentkanalen som komplement till den förvärvade affären. Utvecklingen inom Gaming, Smart Home och nya koncept fortsätter.

Vi står väl rustade inför kommande perioder med säkrad varutillgång, implementerade prishöjningar och starka finanser.

Robert Rosenzweig

[1] Det andra 2020 kvartalet påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 5,5 MSEK var i form av övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av reducerade rörelsekostnader.
[2] 2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2021

Januari – mars 2021

Första kvartalet, jan – mar 2021

 • Total omsättning minskade med 15,3 MSEK, eller 2,7 procent, till 549,6 MSEK (564,9). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsökning i Sominis.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades fortsatt av skiftet från traditionell handel till e-handel. De statliga restriktionerna på grund av covid-19 hade en fortsatt negativ effekt för Septon inom evenemang, men även för Aurora Deltaco på grund av den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,9 procent (20,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 13,4 MSEK (9,4), eller 42,6 procent.
 • Periodens resultat ökade till 11,4 MSEK (4,3), eller 65,1 procent.
 • Resultatet per aktie ökade till 0,98 SEK (0,29).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 143,2 MSEK (134,7), motsvarande en ökning om 6,3 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 26,1 procent (23,8).
 • Likvida medel den sista mars uppgick till 33,3 MSEK (57,0) i kassa och bank samt 80,0 MSEK (91,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista mars 2021 till 152,4 MSEK (146,1).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Styrelsen föreslog en utdelning om 2,00 kr (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.
 • Minoritetsandelarna om 20 procent i Winther Wireless AB och UAB Sominis Technology förvärvades enligt avtal.
 • UAB Sominis Technology har under första kvartalet sålt samtliga aktier i dotterbolaget UAB Tarpo klavisas.
 • Den 18 mars kommunicerade DistIT nya finansiella mål för organisk tillväxt år 2025 vilka innefattade: total omsättning på 3 500 MSEK, bruttomarginal om 25 procent, rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) om minst 8 procent och 1 500 – 2 000 MSEK i ackumulerad förvärvskapacitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Utvecklingen under kvartalet
Under det första kvartalet 2021 såg vi den andra och till och med den tredje Covid-vågens effekter på samhället med tilltagande restriktioner för handeln i främst Danmark och Norge. Septons verksamhet inom nöje och offentliga mötesplatser var även den under stor begränsning. Vi lyckades dock förbättra DistITs rörelseresultat mot föregående år med 43 procent trots ett nästan Covid-fritt jämförelsekvartal som också var rent från omstruktureringar.

Förenklad bolagsstruktur genom Köp av minoriteter
Under kvartalet köptes, enligt förvärvsavtal, minoriteten ut i Winther Wireless och dess distributionsverksamhet integrerades i Deltaco. Även minoritetsandelen i Sominis köptes ut under kvartalet i enlighet med förvärvsavtal. Dessa båda bolag är nu helägda av DistIT AB och vi är övertygade om att dessa verksamheter kommer att fortsätta att utvecklas väl och integreras vidare i det strategiska arbetet. Dessa båda transaktioner är exempel på DistITs förmåga att skapa värdegenererande förvärv och en viktig del av DistITs uttalade förvärvsstrategi framåt.

Strategiskt fokus
DistIT har hanterat pandemins effekter väl och samtidigt haft hög framdrift i utvecklingsplanen. Vi har stort fokus på alla tre värdedrivande fokusområden för oss; operationell effektivitet, bruttomarginalförstärkning och tillväxt.

I takt med att samhällen öppnar upp och vaccineringen får genomslag förväntar vi oss en accelererad försäljningsutveckling samtidigt som bolaget kontinuerligt förbättrar sin effektivitet.

Före och under det att vi gick in i pandemin genomförde vi kraftfulla åtgärder, som relativt genomgående visade sig vara riktiga. På samma sätt, när vi går ur pandemin, kommer vi att göra det på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Vi analyserar vilka mega-trender som påverkas och vilka produktgrupper som vi bör satsa på och vilka som bör prioriteras ned. Det har varit en period av logistiska utmaningar under pandemin avseende varutillgång och merkostnader för frakt. De problemen kommer att accelerera i samband med att de stora länderna i världen öppnas upp. Bolag med svag finansiell ställning och sämre förmåga till strukturerad verksamhetsplanering kan mötas av stora utmaningar. Vi är finansiellt och verksamhetsmässigt rustade för att hantera kommande utmaningar på ett rimligt sätt.

För att möjliggöra framtida förvärv ser bolaget över alternativen för kapitalstrukturen och som en del i detta kommer möjligheterna för förtida refinansiering av företagsobligationerna med slutligt förfall i maj 2022 att undersökas.

Robert Rosenzweig

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Januari – december 2020

Fjärde kvartalet, okt – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 33,0 MSEK, eller 4,7 procent, till 739,8 MSEK (706,8). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora, Deltaco och Sominis samt försäljningsminskning i Septon.
 • Försäljningsmixen i koncernen påverkades positivt av en stark efterfrågan på konsumentelektronik, Auroras och Deltacos strategi inom koncept av egna varumärken samt att pandemisituationen fortsatt drivit på skiftet från traditionell handel till e-handel. Däremot påverkade de statliga restriktionerna fortsatt negativt de delar av verksamheten som är inriktade mot den delvis nedstängda fysiska konsumenthandeln inom Aurora och mot evenemang inom Septon.
 • Bruttomarginalen ökade till 23,5 procent (22,3).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 50,8 MSEK (38,0), eller 33,7 procent.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en påverkan på EBIT om 0,5 MSEK under kvartalet.
 • Periodens resultat ökade till 37,0 MSEK (29,5).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,99 SEK (2,34).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 221,1 MSEK (151,2), motsvarande en ökning om 46,2 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 29,9 procent (21,4).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 53,7 MSEK (10,7) i kassa och bank samt 84,2 MSEK (82,0) i outnyttjade checkräkningskrediter.
 • Räntebärande nettoskuld, exklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick den sista december 2020 till 127,0 MSEK (193,0).

Helåret, jan – dec 2020

 • Total omsättning ökade med 27,3 MSEK, eller 1,2 procent, till 2 358,2 MSEK (2 330,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 22,0 procent (21,9).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 87,4 MSEK (16,1). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande), vilket medförde ett justerat EBIT om 71,6 MSEK. För helåret 2020 ökade EBIT med 22,1 procent mot justerat EBIT 2019.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,9 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 3,4 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 58,0 MSEK (41,4).
 • Resultatet per aktie ökade till 4,57 SEK (3,12).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 629,2 MSEK (507,2), en ökning om 24,0 procent mot föregående period och en andel av total omsättning om 26,7 procent (21,8).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • DistIT köpte den 8 december 2020 sin egen obligation för nominellt 18,0 MSEK till en snittkostnad om 99,75 procent av nominellt värde. Därefter äger DistIT 74,4 MSEK av sin utestående obligation om totalt 240,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (0,00) per aktie för verksamhetsåret 2020.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING
DistIT avslutade året med ett rekordkvartal och uppnådde ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 50,8 MSEK, vilket var 33,7 procent högre än motsvarande period 2019. EBIT för helåret 2020 uppgick till 87,4 MSEK (71,6 justerat). Detta tangerade de övre intervallen i de preliminära siffror som publicerades den 18 januari. Resultatet var det högsta i företagets historia på både kvartals- och årsbasis. Detta är ett kvitto på att vår strategi fungerar, omställningen ger effekt och vi är på rätt väg.

De affärspåverkande effekterna av Covid-19, såsom begränsningar av traditionell handel och logistikstörningar, hade som helhet en begränsad påverkan på det fjärde kvartalet. Dock ser vi ökade restriktioner i början av 2021 med butiknedstängningar som följd i flera nordiska länder. Detta kommer att påverka både efterfrågan och varuförsörjningen. Vi står dock finansiellt starka, och bolagen har lagt ner stor energi på logistik och planering av leveranser. Försäljningen kommer även fortsatt att inriktas mot relevanta kanaler som visat sig fungera under nedstängningar, såsom e-handel och livsmedelsbutiker.

Lönsamheten för gruppen är stärkt av den ökade kostnadseffektiviteten, vilket är ett resultat av omstruktureringar och förbättringsarbeten. Effektiviteten kommer att bli ännu tydligare vid ökad volym. Under december köpte vi 18,0 MSEK av vår egen obligation.

AURORA OCH DELTACO
Gruppens inriktning på egna varumärken (EMV) utvecklas över plan och utgjorde 29,9 procent (21,4) av den totala omsättningen för DistIT i det fjärde kvartalet 2020. Uppgraderingen från s.k. ’private label’ till egna varumärken har varit framgångsrik och vi ser att våra EMV-koncept står sig väl, även i helt nya kanaler.

Ett axplock av hur våra nya koncept utvecklas:

 • Deltaco Smart Home lanserades under 2020 och har redan 85 000 nedladdningar av appen vid dags dato, vilket ger oss en stabil bas på marknaden. Försäljningen av Deltaco Smart Home uppgick till 30,2 MSEK i 2020.
 • Profileringen av våra gaming-varumärken L33t Gaming och Deltaco Gaming är stärkt av bland annat sponsring av nordiska gaming-evenemang, tävlingar och en egen webshop för L33t Gaming. Försäljningen av de två varumärkena uppgick till 96,9 MSEK under 2020 vilket representerar en tillväxt på 49,5 procent mot föregående år.
 • Vi fortsätter att bygga våra positioner inom andra trender såsom hemmakontor, elbilsladdning och digitalisering inom B2B.

SEPTON
Vi gör en liknande omställning i Septon som gjorts i Aurora och Deltaco och ser med tillförsikt fram emot hur verksamheten kommer att utvecklas efter Covid-19. De stora dragen i Septon-strategin är ett effektivitetsarbete med förändrad organisation och ett gemensamt affärssystem (ERP) som implementerades under fjärde kvartalet 2020. Därutöver lägger vi stor kraft på att utveckla egna varumärken (EMV) även inom Septon, vilket kommer att ge gradvis effekt framöver.

FORTSATT FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Arbetet med hållbarhet fortskrider och vi ser ännu större möjligheter att kunna påverka med ökat produktägande. Vi är stolta över att ha blivit utsedda av vår betydande kund ATEA som topp-leverantör vad gäller miljö och hållbarhet. Positiva kundomdömen betyder mycket och bekräftar att vår inriktning inom hållbarhet är uppskattad.

VÄGEN FRAMÅT
Covid-19 kommer att fortsatt skapa osäkerhet avseende efterfrågan och varuförsörjning på kortare sikt för alla DistITs dotterbolag. Vi fortsätter dock på vår inslagna väg med implementering av vår långsiktiga strategi. Det senaste årets bevis på att vår strategi fungerar ger oss kraft och vi ser med stor optimism på framtiden.

DistIT-gruppens absoluta styrka med ca. 6000 aktiva kunder i Norden och Baltikum, inklusive i stort sett alla stora aktörer skapar en fantastisk plattform för vår fortsatta utveckling. Vi fortsätter därför på den inslagna vägen med att bygga varumärken inom strukturella trender att erbjuda existerande och nya kunder.

Med förfinad strategi och stark finansiell ställning kan vi dessutom mer effektivt utveckla vår förvärvsagenda.

Jag vill passa på att tacka alla medarbetare, kunder, leverantörer och investerare för ett fantastiskt 2020!

VD DistIT AB, Robert Rosenzweig

FÖRBÄTTRINGSARBETE INOM SEPTON-GRUPPEN, I LINJE MED AURORA OCH DELTACO

Efter det framgångsrika förbättringsarbetet i Aurora och Deltaco genomförs nu ett liknande projekt i Septon.

Ett gemensamt ERP-projekt för Septon-gruppen slutfördes under fjärde kvartalet 2020. Fokus är att identifiera de mest framgångsrika och effektiva processerna för att uppnå kostnadssynergier och omfattar även en ny centraliserad organisation. Därutöver förbättras erbjudandet med nya kompletterande varumärken, externa såväl som egna. Septon tar ytterligare steg att utöka sortiment med det egna varumärket Tight AV inom tillbehör för professionella installationer. Det görs genom samarbete med övrig produktutveckling och marknadsföring i Aurora och Deltacos redan etablerade organisation.

Septons lägre EBIT om 8,5 MSEK för helåret 2020 beror till stor del på statliga restriktioner på grund av Covid-19 som har begränsat eventverksamheten. Under 2019 uppgick Septons EBIT till 19,3 MSEK. En ny mer kostnadseffektiv organisation med en gemensam plattform har införts under året. I takt med lansering av ett allt större utbud av egna varumärken har Septon god potential att leverera bra resultat när restriktionerna lättar.

Rörelsekostnader och lagernedskrivning inom ramen för omstruktureringsarbetet inom Septon-gruppen uppgick till 2,4 MSEK i det fjärde kvartalet 2020.

Konsumentprodukter har haft en högre andel av försäljningsmixen under pandemin vilket resulterat i en något lägre total bruttomarginal.

DistIT bedömer att Septon-gruppen ska kunna uppnå ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 8 – 10 procent i förhållande till omsättning i ett normalt marknadsläge.

DistIT: Delårsrapport juli – september 2020

Tredje kvartalet, jul – sep 2020

 • Total omsättning ökade med 12,2 MSEK, eller 2,3 procent, till 548,1 MSEK (535,9). Bakom detta låg försäljningsökningar i Deltaco, Septon och Sominis samt försäljningsminskning i Aurora.
 • Försäljningsmixen påverkades av pandemisituationen med evenemangsbegränsningar och ett skifte av efterfrågan från traditionell handel till e-handel.
 • Bruttomarginalen ökade till 21,1 procent (20,0).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 15,5 MSEK (-23,6). Rörelseresultatet under kvartal tre 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 8,8 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 15,4 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 1,0 MSEK, till större delen redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat minskade till 12,9 MSEK (17,7). Noterbart är att i jämförelseperioden, kvartal tre 2019, avyttrades DistIT Fastigheter AB, vilket hade en positiv påverkan om 44,5 MSEK på periodens resultat.
 • Resultatet per aktie minskade till 1,03 kr (1,40).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 141,9 MSEK (126,9), motsvarande 11,8 procent.
 • Likvida medel den sista september uppgick till 43,5 MSEK (13,9) i nettokassa samt 104,3 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – sep 2020

 • Total omsättning minskade med 5,7 MSEK, eller 0,4 procent, till 1 618,4 MSEK (1 624,1).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,3 procent (21,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 36,6 MSEK (-21,9). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK och en nedskrivning av ERP-systemet med 30,2 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 33,6 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under perioden om 8,4 MSEK, varav 5,5 MSEK i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter och 1,9 MSEK i form av övriga statliga stöd som reducerat rörelsekostnaderna.
 • Periodens resultat ökade till 21,0 MSEK (11,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 1,58 kr (0,78).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 408,1 MSEK (356,0), motsvarande 14,6 procent.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD HAR ORDET

Förändrad försäljningsmix
DistIT-koncernen ökade den totala omsättningen med 2,3 procent under kvartal tre 2020 och levererade ett rörelseresultat i nivå med motsvarande period föregående år, trots den pågående pandemin.

Bakom detta ligger flera, delvis motverkande, faktorer, såsom en negativ påverkan från lägre efterfrågan i traditionell handel och hårda restriktioner mot evenemang relaterat till Covid-19, vilket dock kompenserats av stabil intjäning inom andra affärsområden. Delar av verksamheten påverkas dessutom gynnsamt i turbulenta tider och vi har med en stark position i marknaden kunnat hitta nya affärsmöjligheter tillsammans med våra kunder. Försäljning mot e-handel och produkterkategorier avsedda för hemmakontor, gaming och smarta hem har bidragit positivt under kvartalet.

Vi står stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 43,5 MSEK och en nettoskuld som har minskat med 39,6 MSEK till 142,1 MSEK mot föregående år. Detta möjliggör ett fortsatt fokus på vårt strategiska arbete och ger utrymme för potentiella förvärv som passar denna plan.

Portfölj av nischade kategorier i Strukturell tillväxt
Gruppens vidareutvecklade strategiska agenda är under implementering och vi ser redan effekter av att effektivare arbetsmetoder kan skapa nya affärer inom nuvarande struktur. För att förverkliga vår vision att vara den ledande partnern för IT-, teknik och AV-produkter i Norden och i utvalda delar av Europa, kommer vi att bygga nischade kategorier bestående av egna och externa varumärken inom utvalda produkttrender. Exempel på kategorier är smarta hem, säkerhet, elbilsinfrastruktur, gaming och ergonomiska och yteffektiva kontor. Där ser vi att våra kategorisortiment med egna och externa varumärken utvecklas positivt vilket ger oss tydliga signaler om att vi är på rätt väg.

STÄRKT ESG-PROFIL
En viktig pusselbit i koncernens nya strategi är vårt ökade fokus på hållbarhet. Vi har länge arbetat med kvalitetssäkring av produkter samt gradvis ökat kraven på våra leverantörer. Med en ökad andel egna varumärken får vi större kontroll över kvalitet och utformningen av produkter enligt våra riktlinjer. Genom en förbättrad process för logistikplanering kan vi kraftigt minska miljöpåverkan från transporter, vilket även minskar kostnader. Vi ser även stora möjligheter att stärka profileringen av våra varumärken med mer klimatsmart paketering och energiförbrukning.

Fortsatt vidareutveckling av egna varumärken
Vår utveckling mot mer EMV-försäljning som ger ökad kontroll över försäljningskanaler och slutkund drivs med egna resurser. Detta är möjligt då vi tillfört nyckelkompetenser och nu har en ledning i linje med vår strategiska ansats och som samtidigt bidrar till en kostnadseffektiv exekvering där kompetensen och lärandet stannar kvar i koncernen.

Exekvering av den strategiska agendan är det som kommer att skapa det verkliga värdet i DistIT. Vi utvecklar en strukturerad projektverksamhet hela vägen från bolagsledningarna ned till varje enskild medarbetare. Prioriterade områden är säljarbete, kategoriuppbyggnad och logistikflöden samtidigt som vi växlar upp fokus mot nya försäljningskanaler samt export mot Europa.

Jag ser med tillförsikt på framtiden och har övertygelsen om vi i takt med utrullningen kommer att skapa stora värden för våra aktieägare, finansiärer, medarbetare, kunder och leverantörer. Det är en spännande och omfattande förändringsresa där effekterna visar sig efter hand.

Robert Rosenzweig

DistIT: Rättelse p.g.a. tekniskt fel med utebliven bilaga: Delårsrapport april – juni 2020

Andra kvartalet, apr – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco och Sominis.
 • De försäljningsminskningar som uppstått förklaras till stor del av butiksnedstängningar och evenemangsbegränsningar relaterade till statliga restriktioner på grund av Covid-19.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,1 procent (23,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 11,7 MSEK (-3,1). Rörelseresultatet under kvartal två 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 12,5 MSEK.
 • Statliga stöd relaterade till Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 7,4 MSEK, till större delen i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter. Övriga statliga stöd är redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat ökade till 3,8 MSEK (-6,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,26 kr (-0,66).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 136,4 MSEK (108,5).
 • Likvida medel den sista juni uppgick till 52,5 MSEK i kassa samt 102,3 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, jan – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 17,9 MSEK, eller 1,6 procent, till 1 070,3 MSEK (1 088,2).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,4 procent (22,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 21,1 MSEK (1,7). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 16,5 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 18,2 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 8,1 MSEK (-5,8).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,55 kr (-0,62).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 271,2 MSEK (234,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Årsstämman beslutade, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av Covid-19, att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden beslutade DistIT om att genomföra korttidspermitteringar i de flesta dotterbolagen i koncernen. Permitteringarna drogs, med några få undantag, alla tillbaka i olika steg under kvartalet på grund av ökad aktivitet då en lägre bemanning bedömdes påverka affärsutvecklingen negativt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

  

VD HAR ORDET

Kvartalet i korthet 

DistIT uppnådde som helhet ett relativt starkt kvartal trots utmaningarna med Covid-19. EBIT ökade till 11,7 MSEK mot -3,1 MSEK i samma period föregående år trots att totalomsättningen för gruppen i kvartalet minskade med 5,1 procent. Andra kvartalet 2019 innehöll omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK som nu bidragit till en lägre kostnadsstruktur.

Ett relevant varulager är nyckeln i vår roll som lönsam distributör och vi arbetar ständigt med att lagerhålla en balanserad uppsättning av produkter. Den pågående pandemin har dock gett oss anledning att ytterligare anpassa lagersammansättningen för att tillföra likviditet men även för att säkerställa att våra produkter passar nya marknadsförutsättningar. Som ett led i detta har vi tagit rörelseresultatpåverkande kostnader, om cirka 2,5 MSEK, i kvartalet för att sälja ut trögrörligt lager, vilket dock gett oss förbättrad likviditet och på sikt lägre lagerhanteringskostnader. Detta har haft en något negativ effekt på bruttomarginalerna i framförallt Deltaco men även i Aurora.

Covid-19 – Åtgärder och effekter

Koncernens fokus på kassaflöde, omstruktureringar och förbättrade processer under 2019 gjorde att vi effektivt kunde hantera Covid-19. Med en stabil ledningsstruktur i dotterbolagen kunde vi implementera en rad åtgärder för att mildra negativa effekter av pandemin såsom:

 •      Erhållande av utökade leverantörskrediter.

 •      Säkring av adekvat permitteringsstöd samt andra åtgärder från myndigheter för de olika delarna i verksamheten.

 •      Utökad kostnadskontroll.

 •      Prioritering av utvecklingsprojekt, trots lägre personalnärvaro på grund av permitteringar.

Under pandemin har vi sett en ökad försäljning i digitala kanaler, även hos kunder med omnikanalsstrategier. Ren fysisk butiksförsäljning har drabbats negativt. En konsekvens av detta är att vi under krisen har accelererat vårt arbete mot digitalisering och uppbyggnad av egna varumärken. Som ett led i detta har vi även gjort en rad rekryteringar av nyckelkompetenser.

Strategi

Koncernens strategi bygger vidare på:

 •      Koncept med egna profilerade varumärken.

 •      Nya försäljningskanaler med fokus på digitalt.

 •      Utökad marknadsföringskompetens i digitala kanaler.

 •      Stärkta interna kommersiella processer.

 •      Fortsatt integration av Aurora och Deltaco med gemensamma processer för att uppnå stordriftsfördelar och en skalbar IT- och kostnadsstruktur.

Strategin handlar om att öka vår relevans hos slutkonsument, våra kunder och leverantörer. En skalbar plattform med en gemensam bottenplatta möjliggör att tillväxt kan konverteras till vinst.

Vägen framåt

Framöver ser vi fortsatta utmaningar inom A-brands med, för branschen, naturliga tapp av leverantörer. Detta vägs bland annat upp av livscykel-förvaltning av produkter och leverantörer och fokus på att bygga varumärken, såväl i butik som digitalt.

Vi ser en god tillväxt inom koncepten gaming och smarta hem, där vi fortsätter att lansera nya produkter inom sortimenten. Vi utökar vår marknadsföring för att etablera koncepten som egna varumärken. Exempelvis kommer gaming-konceptet L33T att profileras starkare under hösten och även inriktas mot nya kanaler. Deltacos sortiment inom elbilsladdning har börjat säljas i handeln och bearbetas i nya kanaler. Lanseringen av det nya konceptet Deltaco Office går enligt plan och hade initial lansering i maj.

I de kommande kvartalen kommer vi fortsätta att förstärka organisationen med nyckelkompetenser och avsätta resurser för digitalt varumärkesbyggande. Förmågan att hjälpa e-handlare och omnikanalskunder med att bygga digital trafik kommer i ökande grad bli en framgångsfaktor.

Avslutningsvis står vi stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 52,5 MSEK och en nettoskuld som minskat till 137,3 MSEK. Detta möjliggör en acceleration av vår strategiplan samt ger utrymme för potentiella förvärv.

Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank ABTel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.seInformationen idetta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 10:30 CET.