DistIT: Bokslutskommuniké 2023

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 553,1 MSEK (720,8), en minskning med 23,3 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 25,1 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 14,8 procent (20,1). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 19,9 procent (19,7).
·         EBITA uppgick till -50,4 MSEK (6,2). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 46,8 MSEK (justerad EBITA) uppgår till -3,6 MSEK. (8,4 MSEK). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,4 MSEK (6,0).
·         Periodens resultat uppgick till -221,8 MSEK (-1,5). Resultat per aktie minskade före utspädning till -7,90 kr (-0,10) och efter utspädning till
·         -7,58 kr (-0,10). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (123,5 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -3,50 kr och efter utspädning till -3,36 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 139,8 MSEK (207,2) och motsvarade en andel av rörelseintäkterna om 25,3 procent (28,7).
·         Likvida medel uppgick till 30,2 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 15,4 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 336,9 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023
·         Rörelseintäkterna uppgick till 2 155,0 MSEK (2 565,5), en minskning med 16,0 procent. Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,8 procent.
·         Bruttomarginalen uppgick till 19,4 procent (20,5). Exklusive valutaeffekter och andra jämförelsestörande kostnader avseende lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,0).  
·         EBITA uppgick till -62,7 MSEK (14,5). EBITA rensat för jämförelsestörande poster avseende kostnader för omstrukturering, lagerrationaliseringar och avsättning till reserv för inkurans om totalt 63,3 MSEK (justerad EBITA) uppgår till 0,6 MSEK (24,1). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till –9,7 MSEK (34,8).
·         Periodens resultat uppgick till -418,4 MSEK (-16,5). Resultat per aktie före utspädning minskade till -17,63 kr (-1,21) och efter utspädning till -16,80 kr (-1,21). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill (285,2 MSEK) uppgick resultat per aktie före utspädning till -10,30 kr och efter utspädning till -9,81 kr.
·         Omsättningen från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 581,1 MSEK (706,8) och motsvarade en andel av rörelseintäkter om 27,0 procent (27,6).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2023
·         Ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis slutfördes under kvartalet.
·         En uppgörelse om ändrade obligationsvillkor nåddes med DistITs obligationsägare, se not 3, sidan 22.
·         På grund av den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har en nedskrivning gjorts avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
–          Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 123,5 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 14.
–          Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 140,0 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16. Ingen av nedskrivningarna har påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
·         Per Kaufmann har utsetts till ny VD för DistIT AB. Per avgår samtidigt som styrelsens ordförande för DistIT AB men kvarstår som ledamot. Anders Bladh, sedan tidigare medlem av styrelsen, har utsetts till ny styrelseordförande.
·         Inför årsstämman 2024 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023.
·         Styrelsen har inlett arbetet med att lägga fast en ny strategi som syftar på att fokusera verksamheten kring färre verksamheter samt att vidareutveckla resterande delar och höja lönsamheten i dem.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Under Q4 har vi sett en fortsatt generell nedgång i våra marknader där omvärldsfaktorer som inflation, räntehöjningar och konjunktur negativt påverkat oss på alla nordiska marknader. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. DistIT omsatte 553,1 MSEK, en nedgång på 23,3 procent, där Aurdel och EFUEL utgjorde nästan hela minskningen. EMV-andelen av försäljningen minskade något då den påverkades negativt av nedgången i B2B som har en hög andel EMV. Under kvartalet slutfördes kostnadsbesparingsprogram i Aurdel och EFUEL.
I Aurdel genomfördes sortimentrationaliseringar, där erbjudandet smalnas av och bolaget fokuserar på kategorier med bättre lönsamhet. Bruttomarginalen blev 14,8 procent (20,1) och rensat för poster av engångskaraktär såsom utförsäljningar, sortimentsrationalisieringar och valutapåverkan, 27,9 MSEK, uppgick den normaliserade marginalen till 19,9 procent. EBITA för koncernen blev -50,4 MSEK och rensat för åtgärder av engångskaraktär, -46,8 MSEK, blev EBITA -3,6 MSEK. Det pågående arbetet med sortimentsrationalisieringar har haft en gynnsam effekt på lagervärdet och genererade ett starkt kassaflöde från förändringen av rörelsekapitalet.
 
En framgångsrik uppgörelse nåddes med obligationsinnehavarna i november om ändring av obligationsvillkoren som innebär att amorteringen av 60 MSEK i slutet av februari 2024 stryks liksom kovenantvillkoren under obligationstidens löptid. I samband med det ges obligationsinnehavarna en 5 procent redemption fee som förfaller i samband med obligationens slutdatum. Därutöver förbinder sig DistIT att lösa in obligationer i händelse av att verksamheter avyttras.
 
Under tredje kvartalet genomfördes en nedskrivning av värdet på EFUEL på grund av Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsstopp av Easee-laddare. På grund av fortsatt osäkerhet kring Easees återkomst till marknaden beslutades om ännu en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i EFUEL i fjärde kvartalet. Nedskrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 123,5 MSEK.
 
AURDEL
Omsättningen för Aurdel blev 394,6 MSEK (508,9 MSEK), en nedgång med 22,5 procent. Nedgången i marknaden för jämförbara elektronikproduktområden bedöms vara -15-30 procent. Marginalen blev 12,7 procent (19,4 procent) och var starkt påverkad av engångseffekter i samband med sortimentsrationalisieringar och utförsäljningar i en pressad marknad. Engångskostnader som påverkar bruttomarginalen uppgår till 30,5 MSEK, varav 15 MSEK avser avsättning lagerreserv för kommande sortimentsbyten under 2024. Den normaliserade marginalen för Aurdel blev 20,5 procent. Den pågående omorganisationen är genomförd och en reservering har gjorts för kostnader om 5,3 MSEK.
Aurdels sammanslagning är nu slutförd med fokus på att leverera mervärden till kunderna inom kärnverksamheten. Marknaden för B2B/företag har haft en svagare utveckling än B2C/konsument. Bolaget fokuserar på nyckelsegment för fortsatt anpassning av sortiment för rådande marknad, tar bort artiklar med lägre avkastning och ersätter med försäljningsmässigt lönsammare artiklar. Därigenom kan vi växa på nya och befintliga kunder och förbättra marginalen. Vi ser att vi har haft tillväxt i lågprissegment men marknaden har minskat särskilt i mellansegment, vilket vi räknar med fortsätter.
 
SEPTON
Omsättningen minskade med 7,3 procent till 91,9 SEK. LiteNordic hade ett fantastiskt kvartal 2022 i samband med lanseringar och kom inte upp till samma nivå 2023 medan Septon Pro/AV presterade i linje med föregående år. Generellt har marknadsvillkoren varit stabila under kvartalet för Septon. Septon Pro/AV har nya lanseringar från den största leverantören Harman och Septon har även fyllt på med säljresurser. Det egna varumärket tight växer som förväntat.

EFUEL
Marknaden för laddboxar är fortsatt svag och med hård priskonkurrens. Under kvartalet har bolaget haft ett stort fokus på att genomföra utbyte av ej installerade Easee laddare.
EFUEL har breddat sortimentet med två nya leverantörer och skrivit direkt distributionsavtal med Charge Amps. Easee väntar på besked från Elsäkerhetsverket på Easees förslag om åtgärd för installerade laddboxar. Under tiden förbereder Easee lanseringen av en EU-certifierad laddare för bostadsrätt/parkering med integrerad elektronisk jordfelsbrytare. Lanseringsdatum är ej bestämt men väntas under våren. Den nya EU certifierade laddaren för hemmabruk som lanserades i augusti har börjat med en försiktig försäljning och ser en gradvis tillväxt. Tillbehörssortimentet byggs ut med installationsartiklar för laddbox installationer. I anpassningen av EFUEL till de rådande villkoren har bolaget belastats med kostnader av engångskaraktär på 10,3 MSEK, vilket innefattar omstruktureringskostnader, avskrivning av mjukvara samt uppgörelse med Easee om kostnader för returprogrammet. 
 
SOMINIS
Omsättningen ökade med 20,8 procent. Försäljning i förra årets fjärde kvartal påverkades negativt av en bokföringsmässig korrigering av materialkostnader och försäljning utan bruttovinst-effekt. Rensat för korrigeringen låg Sominis försäljning på samma nivå som för fjärde kvartalet 2022. Sominis har lyckats anpassa sig till Amazons ändrade strategi genom att fokusera på färre distributörer/traders och produkter och genom att öka sin direktförsäljning på europeiska marknadsplatser.
 
Älvsjö, 22 februari 2024

Per Kaufmann

CEO DistIT AB
 
 

DistIT: Delårsrapport januari – september 2023

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 146,1 MSEK eller 23,5 procent, till 475,9 MSEK (622,0). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 24,2 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 24,9 procent (19,9) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 24,7 procent (21,0).
· EBITA ökade med 5,3 MSEK till 8,7 MSEK (3,4). Exklusive valutaeffekter uppgick EBITA till 8,1 MSEK (12,9).
· Periodens resultat uppgick till -164,1 MSEK (-4,6) varav -161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie minskade till -5,84 kr (-0,36). Exklusive effekten av nedskrivning av goodwill var resultat per aktie -0,08 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 144,2 MSEK (187,2), en minskning om 23,0 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 30,3 procent (30,1).
· Likvida medel uppgick till 36,6 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 74,6 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 370,6 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
· Rörelseintäkterna minskade med 242,8 MSEK, eller 13,2 procent, till 1 601,9 MSEK (1 844,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelse-intäkterna med 13,6 procent.
· Bruttomarginalen uppgick till 21,0 procent (20,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 20,9 procent (21,5).
· EBITA minskade med 20,6 MSEK till -12,4 MSEK (8,3) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till -8,0 MSEK (15,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -12,5 MSEK (28,8).
· Periodens resultat uppgick till -196,6 MSEK (-15,0) varav- 161,7 MSEK avser nedskrivning av goodwill avseende EFUEL. Resultat per aktie före utspädning minskade till -8,83 kr (-1,11). Exklusive effekten av nedskrivning goodwill är resultat per aktie -1,57 kr.
· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen uppgick till 441,4 MSEK (523,0), en minskning med 15,7 procent och motsvarande en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,4).
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023
· EFUELs VD lämnade bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD. Per Kaufmann utsågs till arbetande styrelseordförande på 50 procent med särskilt fokus på Aurdel.
· Under kvartalet lanserade EFUELs leverantör Easee en ny laddbox med EU-godkännande.
· Under kvartalet lanserades ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis och kommer att vara genomfört under fjärde kvartalet 2023.
· Under kvartalet sålde DistIT den del av sitt obligationslån om nominellt 20 MSEK som återköptes under andra kvartalet.
· Pga. den svaga resultatutvecklingen i EFUEL har ett nedskrivningsbehov identifierats avseende värdet på andelar i dotterbolag och goodwill.
– Nedskrivning av andelarnas värde påverkar periodens resultat för moderbolaget negativt med 194,1 MSEK men har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat. Se moderbolagets resultaträkning, sidan 16.
– Nedskrivningen av goodwill påverkar periodens rörelseresultat för koncernen negativt med 161,7 MSEK. Se koncernens resultat-räkning, sidan 13.
Genomförda nedskrivningar har inte påverkat koncernens kassaflöde.
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Den generella marknadsnedgången på hemelektronik och laddboxar var mellan 15-30 procent i kvartalet vilket har haft stor påverkan på DistIT. Bolagets omsättning för tredje kvartalet, 475,9 MSEK, minskade jämfört med förra året med 23 procent. Aurdel genomför nu flera åtgärder för att öka försäljningen genom fler lågpriskanaler och närmare samarbete med nyckelleverantörer för att kunna genomföra sortimentsrationaliseringar och hitta optimalt erbjudande för marknaden. Samtidigt fortsätter EFUEL att bredda sitt sortiment av laddboxar.
 
Bruttomarginalen stärks till 24,9 procent (19,9), främst på grund av valutaeffekter. EBITA för perioden, 8,7 MSEK (3,4 MSEK), stärktes av en hög bruttomarginal och fokus på kostnadsneddragningar.
 
EFUEL har varit fortsatt drabbad av en svag marknad och Elsäkerhets-verkets beslut om försäljningsstopp på Easee-laddare. På grund av EFUELs svaga resultatutvecklingen genomfördes en nedskrivning av värdet på goodwill och andelar i dotterbolag under kvartalet. Ned-skrivningen påverkar koncernens rörelseresultat för perioden med 161,7 MSEK. Kostnadsbesparingar har också genomförts. Bedömningen är att Easee skall lansera nya, godkända laddboxar så att försäljningen kan återgå till tidigare mönster.
 
Efter utgången av tredje kvartalet har DistIT initierat ett skriftligt förfarande i förhållande till bolagets utestående obligationslån 2021/2025 för att efterfråga vissa ändringar avseende obligationsvillkoren. 
 
AURDEL
Aurdel omsatte 329,0 MSEK, en nedgång med 17,3 procent mot förra året att jämföras med en bedömd marknadsnedgång på 15-30 procent inom jämförbara elektronikproduktområden.
 
Beslutade och genomförda omstruktureringar, tillsammans med att effektiviteten ökar genom bättre funktionalitet i ERP-systemet, kommer att ge utrymme för att ta hem effektiviseringsvinster och förbättrar förutsättningarna för en skalbar tillväxt. Kostnads-besparingsprogram med en årlig effekt på 30 MSEK har lanserats under kvartalet och kommer att ge effekt redan under det kommande fjärde kvartalet.
 
Per Kaufmann utsågs under kvartalet till arbetande styrelseordförande för att fokusera på Aurdels kommersiella utveckling och därigenom stötta och frigöra tid för Aurdels VD Martin Gutberg och VD DistIT AB Robert Rosenzweig, som även har tagit över rollen som VD för EFUEL.
 
SEPTON
Omsättningen för Septon minskade med 12,4 procent till 92,3 MSEK. Förra årets tredje kvartal var starkt och påverkades positivt av en uppdämd effekt från covid. En viss uppgång inom Pro-delen av verksamheten bidrog till att stärka bruttomarginalen.
 
EFUEL
Easee lanserade i mitten av augusti en första ny laddare med EU- godkännande som kan säljas utan restriktioner. Det medgav en lansering och inledning av ett utbytesprogram av säljstoppade laddare som ej monterats av våra kunder. Elsäkerhetsverket i Sverige har ställt krav på åtgärder på installerade boxar, men ännu inte preciserat sina krav. Genom utbytesprogrammet öppnar EFUEL upp kundrelationer från säljstoppet och dialog och aktiviteter pågår med installatörer samtidigt som kostnaderna anpassas till den lägre omsättningen för en lönsam verksamhet.
 
Under kvartalet lämnade bolagets tidigare VD Rasmus Bender bolaget och Robert Rosenzweig tillsattes som tillförordnad VD.

SOMINIS
Kvartalets försäljning minskade med 29,7 procent till 35,7 MSEK. Sominis försäljning påverkades negativt av att Amazon, en betydande kund, fokuserar sin affär mot färre produkter och färre distributörer. Samtidigt fortsätter dock Sominis framgångsrikt sitt arbete med ökad direktförsäljning till fler europeiska marknadsplatser. Satsningen på en mer lönsam produktmix slår igenom på bruttomarginalen, som ökar med 2 procentenheter till 12,5 procent.
 
FOKUSOMRÅDEN
Omvärldens situation med fortsatt relativt hög inflation och minskad konsumtion gör att vi inom alla delar av verksamheten anpassar våra kostnader parallellt med att vi fokuserar på produkter och områden med bättre marginaler.
 
Aurdel
· E-com satsning genom B2B-web
· Fortsatt fokus på tillväxt inom egna märkesvaror och sortimentsrationaliseringar för att stärka lönsamheten
· Effektivitets- och kostnadsfokus
EFUEL
· Utvidgning av laddbox- och tillbehörssortimentet
· Fokus på att bygga tillbaka marknadsandelar genom kompletterande laddbox-leverantörer och återlansering av Easee så snart deras nya, godkända laddboxar lanseras
 
Som ett led i den finansiella planeringen för 2024 räknar DistIT med att uppnå en försäljning i intervallet 2 300 – 2 500 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 40 – 80 MSEK.
 
 
Älvsjö, 24 november 2023
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB
 

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2023

1 APRIL – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK eller 15,9 procent, till 513,0 MSEK (609,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 16,7 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (20,3) Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,6 procent (21,2).
 • EBITA ökade med 7,9 MSEK till 1,9 MSEK (-6,0). Justerad för omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK uppgick EBITA till 6,0 MSEK (-1,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 3,1 MSEK (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (-10,8) och resultatet per aktie minskade till -0,19 kr (-0,76).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 137,4 MSEK (165,0), motsvarande en minskning om 16,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,8 procent (27,1).
 • Likvida medel uppgick till 25,3 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 53,9 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 350,5 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).

 
1 JANUARI – 30 JUNI 2023

 • Rörelseintäkterna minskade med 96,7 MSEK, eller 7,9 procent, till 1 126,0 MSEK (1 222,7). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 8,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,3 procent (21,1). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,1 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 26,0 MSEK till -21,1 MSEK (4,9) inklusive omstruktureringskostnader om 4,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -16,7 MSEK (9,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -20,6 MSEK (15,9).
 • Periodens resultat minskade till -32,6 MSEK (-10,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,69 kr (-0,75).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 297,2 MSEK (335,8), motsvarande en minskning med 11,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,4 procent (27,5).

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2023

 • Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.
 • På årsstämman den 15 maj avgick Stefan Charette som styrelseordförande och ersattes av Per Kaufmann. Stefan kvarstår som ordinarie ledamot.
 • Aurdel gick live med nytt ERP-system.
 • Den legala omstruktureringen av Aurdel är i huvudsak genomförd och består bland annat av sammanslagning av legala enheter och sammanslagning av flera lager till ett gemensamt lager.
 • Det pågående kostnadsbesparingsprogrammet i Aurdel, med en estimerad effekt på 12 MSEK, har slutförts. Utfallet i kvartalet blev 0,6 MSEK, och programmet gav en total besparing om 12,3 MSEK.
 • Under kvartalet återköpte DistIT en del av sitt obligationslån till ett nominellt värde uppgående till 20 MSEK.

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • EFUEL:s VD har lämnat bolaget och Robert Rosenzweig är tillsatt som tillförordnad VD. Per Kaufmann har utsetts till arbetande styrelseordförande på 50 % med särskilt fokus på Aurdel.
 • Beslut har tagits att under tredje kvartalet genomföra ett kostnadsbesparingsprogram i Aurdel som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Bolagets omsättning minskade med 15,9 procent främst inom Aurdel som har sett en minskad efterfrågan inom både B2B och B2C samt inom EFUEL som markant påverkats av försäljningsstoppet av Easee. Bruttomarginalen har stärkts jämfört med förra året, främst drivet av valutapåverkan. EBITA för perioden blev 1,9 MSEK (-6,0 MSEK) och har påverkats av både positiva och negativa engångsposter som beskrivs under Aurdel nedan.
 
AURDEL
Aurdel minskade omsättningen med 16 procent jämfört med förra året, främst på grund av svagare marknadsklimat. Även försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. Under kvartalet har Aurdel gått live med ett nytt ERP-system vilket även till viss del kortsiktigt påverkat försäljningen negativt. Huvuddelen av omstruktureringen är genomförd, och genom dessa åtgärder kommer belastningen från engångskostnader att minska och Aurdel att kunna öka fokuset på den operativa effektiviteten och kunderbjudandet. Sammanslagningen och systembytet förväntas även förbättra Aurdels möjligheter att erbjuda än mer anpassade sortiment till sina kunder. EBITA för kvartalet har belastats med extra frakt- och lagerkostnader för sammanslagning av lagerenheter samt engångskostnader för ERP-implementationen på 4,1 MSEK. Under det tredje kvartalet kommer ett nytt kostnadsbesparingsprogram att genomföras som beräknas ge en resultateffekt om 30 MSEK på årsbasis. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom LiteNordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen ligger i linje med förra året, medan EBIT stärktes drivet av den högre försäljningen. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV, Tight, utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
EFUEL minskade försäljningen med 48 MSEK eller 65,7 procent under kvartalet beroende på Elsäkerhetsverkets säljstopp av laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Genom att utöka EFUEL:s sortiment med laddboxar från andra varumärken, som Wallbox, DEFA och ChargeAmps, har EFUEL delvis lyckats försvara sin marknadsandel. Marknaden beräknas ha minskat med 30–40 procent, och då Easee hade en dominerande marknadsposition, uppskattningsvis halva marknaden, har en brist på laddboxar uppstått. EFUEL fortsätter att anpassa sitt laddbox-erbjudande, organisation och sina kostnader parallellt med att Easee arbetar på lösningar för eventuella åtgärder för redan installerade boxar och med att lansera boxar i enlighet med ESV’s regelverk.

 SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa. Bolaget har samtidigt satsat på en mer lönsam produktmix, vilket har ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis, och den fina resultatutvecklingen i kvartalet visar att vi är på rätt väg.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Aurdel kommer att lansera ännu ett kostnadsbesparingsprogram under tredje kvartalet. Programmet innebär kostnadsbesparingar om 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK realiseras under 2023.
 
Septon har en god marknad inom LiteNordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
EFUEL:s leverantör Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken.
 
Trots en svagare konjunktur, lägre efterfrågan hos konsumenterna och EFUEL:s utmaningar efter säljstoppet av Easeeboxarna fortgår arbetet med att förstärka bruttomarginal, resultat och kassaflöde. Genom vårt fokuserade arbete med kostnads- och sortimentsanpassningar förväntar vi oss att se en gradvis återgång till långsiktig lönsamhet.
 
Älvsjö, 18 augusti 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023

·        Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande period föregående år.
·        Bruttomarginalen uppgick till 17,2 procent (21,9) efter nedskrivningar av lagerartiklar med låg omsättningshastighet om 20 MSEK. Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 17,1 procent (22,3).
·        EBITA minskade med 33,9 MSEK till -23,0 MSEK (10,9). Justerad EBITA uppgick till -22,7 MSEK (10,9). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till -23,7 MSEK (13,1).
·        Periodens resultat uppgick till -28,0 MSEK (0,4) och resultatet per aktie minskade till -1,99 kr (0,01).
·        Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 159,8 MSEK (170,8), motsvarande en minskning om 6,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 26,1 procent (27,9).
·        Likvida medel uppgick till 38,5 MSEK (46,2 MSEK per den sista december 2022) samt 68,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (101,1 MSEK per den sista december 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 363,3 MSEK (362,6 MSEK per den sista december 2022).
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2023

·        En fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande 98,3 MSEK beslutades vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023.
·        Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL skjuts fram till 2025 samt att ett förskott lämnas med 12,2 MSEK i samband med företrädesemissionen i april 2023, vilket investerades fullt ut i emissionen.
·        En överenskommelse rörande vissa justerade villkor träffades med obligationsinnehavarna som ett led i genomförandet av nyemissionen.
·        Beslut har tagits att under 2023 genomföra ett besparingsprogram som beräknas ge en resultateffekt om minst 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
·        Elsäkerhetsverket har i mars 2023 fattat beslut om att belägga laddboxarna Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud, vilket har överklagats av Easee.
·        EFUEL har inlett samarbete med ett antal nya laddboxleverantörer, bland annat med DEFA som nyligen lanserat en tekniskt ledande laddbox för elbilar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 
·        Den av extra bolagsstämman beslutade företrädesemissionen genomfördes den 24 april 2023 där 14 040 466 nya aktier tecknades och moderbolaget tillfördes en likvid om 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
·        Den av årsstämman 2022 beslutade utdelningen om 2,00 SEK per aktie, totalt 28 080 932 SEK, för verksamhetsåret 2021, utbetalades den 24 april 2023.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
I första kvartalet ligger koncernens omsättning på samma nivå som 2022, trots utmaningar med minskad köpkraft och försvagad konjunktur. Våra kunder fokuserade under fjärde kvartalet 2022 på att sänka sina lagernivåer, en trend som avtagit men i viss utsträckning fortsatt påverkat första kvartalet 2023 negativt. Marginalen har påverkats negativt av lagerutförsäljningar i samband med pågående sortimentsrationaliseringar i Aurdel samt av marginalpress i marknaden. 
Under kvartalet genomförde DistIT en företrädesemission som stärker bolagets likviditet samt möjliggör utbetalning av den tidigare beslutade utdelningen.

AURDEL
Aurdel (Deltaco och Aurora) minskade omsättningen marginellt med 2 procent och bruttomarginalen har belastats av lagerutförsäljningar i ett svagare marknadsklimat. I samband med den pågående lagersamman-slagningen i Deltaco och Aurora genomförs sortimentsrationaliseringar som belastat marginalen med 27 MSEK, varav 20 MSEK reserverats som lagernedskrivningar. De aviserade kostnadsrationaliseringarna fortgår enligt plan. Samtidigt har kvartalet belastats med extra kostnader för frakter, lager och även vissa engångskostnader för ERP-implementationen i Deltaco, som gick live i början av april. Aurora planeras gå live under slutet av andra kvartalet och därefter förväntas frakt och lagerkostnader att varaktigt minska. Genom ERP- implementeringen kommer Aurdel att kunna öka fokuset på den operationella effektiviteten och vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. Kundefterfrågan har i viss utsträckning stabiliserats men kunder anpassar sig fortsatt till nuvarande marknad genom att minska sortiment och ytterligare sänka sina lagernivåer. Försäljningen av tillbehör inom EMV (egna märkesvaror) har påverkats negativt av den lägre efterfrågan på nya telefoner och datorer. I nuvarande marknadsklimat läggs ett stort fokus på försäljning av instegsmodeller/lågprisalternativ i EMV- sortimentet.

SEPTON
Septon uppvisade en omsättningstillväxt i kvartalet om cirka 10 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst från tillväxt inom Lite Nordic. Huvudleverantören Martin Lighting har lanserat ett konkurrenskraftigt produktprogram som går starkt i marknaden. Övriga delar av verksamheten möter en svagare marknad. Harman är en huvudleverantör och kommer nu med flera nya lanseringar inom Pro AV och Pro Video. Bruttomarginalen påverkades negativt av mixen då Lighting affären har lägre bruttomarginal och EBIT blev i linje med föregående år. Det egna tillbehörsvarumärket inom Pro AV; Tight har lanserats och utvecklas enligt plan.
 
EFUEL
Den överskuggande händelsen för EFUEL i kvartalet var Elsäkerhetsverkets förbud den 14 mars 2023 mot att sälja laddboxarna Easee Home och Easee Charge. EFUEL följer utvecklingen med Easee, Elsäkerhetsverket och Förvaltningsrätten mycket noga och har nu en period av återbyggnad framför sig. EFUEL sålde sedan tidigare, förutom Easee, även Wallbox. Mycket fokus har lagts under våren på att minska beroendet av Easee genom att expandera erbjudandet, och EFUEL har framgångsrikt lagt till ytterligare varumärken; DEFA och ChargeAmps. Med det bredare erbjudandet bygger EFUEL tillbaka marknad, utbildar installatörer och konverterar kunder till de nya varumärkena. Easee arbetar på lösningar för att komplettera sina existerande boxar i enlighet med ESV:s regelverk och förväntas även lansera nya, godkända laddboxar som förväntas bidra till EFUEL:s försäljning. Samtidigt integreras EFUEL:s mjukvara till de nya varumärkena, vilken är byggd som en plattform att passa alla tillverkare. Den uppgraderade mjukvaran har redan över 10 000 användare och förväntas nu gå in i en starkare tillväxtfas då installatörerna efterfrågar en användarvänlig laddningsmjukvara att erbjuda sina slutkunder. EFUEL:s omsättning för kvartalet låg på samma nivå som föregående år, då säljstoppet av Easee drabbade marknaden först i senare delen av kvartalet.

SOMINIS
Sominis har utvecklat sin affärsmodell med att vända sig mer direkt till olika marknadsplatser i Europa, vilket medfört att man minskat omsättningen men ökat marginalen. Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av Sominis.
 
FOKUSOMRÅDEN
Aurdels IT-integration utgör en viktig byggsten för att kunna realisera en förbättrad kostnadseffektivitet och flexibilitet. Tillbehörsförsäljning av EMV påverkas av minskad efterfrågan på datorer och telefoner, därav ökar betydelsen av lågprisalternativ och av att bredda marknadskanalerna för EMV. Under kvartalet har Aurdel klassificerats på guld-nivå i Ecovadis hållbarhetsgradering, något som vi är stolta över och som värderas högt av våra kunder. Aurdel kommer även att lansera ännu ett kostnadsbesparings-program under andra kvartalet.
 
Septon har en bra marknad inom Lite Nordic och fokuserar på att utveckla de övriga delarna av verksamheten genom att expandera sin säljorganisation.
 
Easee driver sin överklagan i förvaltningsrätten och arbetar för att lösa frågorna med Elsäkerhetsverket. Under tiden fokuserar EFUEL på att bygga tillbaka affären med den breddade portföljen med andra varumärken. För att anpassa sig till den nya situationen har EFUEL även genomfört kostnadsrationaliseringar.
 
Trots turbulensen på marknaden och EFUELS utmaningar efter säljstoppet av Easee-boxarna fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi. Jag är övertygad om att den förbättrade operativa effektiviteten genom ERP-bytet, vårt ökade fokus på EMV och anpassningar av våra kostnader kommer att leda oss tillbaka till långsiktigt lönsam tillväxt.
 
 
Älvsjö, 15 maj 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Bokslutskommuniké 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna minskade med 98,0 MSEK, eller 12,0 procent, till 720,8 MSEK (818,8). Exklusive valutaeffekter minskade rörelseintäkterna med 11,8 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 19,7 procent (23,3).
 • EBITA minskade med 47,5 MSEK till 6,2 MSEK (53,7) inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 8,4 MSEK (53,7). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 6,0 MSEK (58,3).
 • Periodens resultat uppgick till -1,5 MSEK (35,2) och resultatet per aktie minskade före utspädning till -0,10 kr (2,50) och efter utspädning till -0,10 kr (2,44).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 207,2 MSEK (241,3), motsvarande en minskning om 14,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 28,7 procent (29,5).
 • Likvida medel uppgick till 46,2 MSEK (35,5 MSEK per den sista september 2022) samt 101,1 MSEK i outnyttjade checkräkningskrediter (76,6 MSEK per den sista september 2022). Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 362,6 MSEK (380,7).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 41,3 MSEK, eller 1,6 procent, till 2 565,5 MSEK (2 524,2). EFUEL bidrog till ökningen med 215,9 MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,5 procent (21,7). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,0 procent (22,2).
 • EBITA minskade med 65,0 MSEK till 14,5 MSEK (79,5) inklusive omstruktureringskostnader om 9,6 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 24,1 MSEK (91,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 34,8 MSEK (104,7).
 • Periodens resultat minskade till -16,5 MSEK (44,2) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,21 kr (3,39) och efter utspädning -1,21 kr (3,33).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen minskade till 706,8 MSEK (709,6), motsvarande en minskning om 0,4 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,6 procent (28,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2022

 • EFUEL har tecknat samarbetsavtal med Wallbox och ingått rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen.
 • Ny valberedning utsågs den 26 oktober.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Beslut har tagits att under andra kvartalet 2023 slutföra sammanslagningen av Aurora/Deltaco. Samtidigt kommer ett besparingsprogram att lanseras som beräknas ge en resultateffekt om 12,0 MSEK på årsbasis, varav 6,0 MSEK realiseras under 2023.
 • Avtal har slutits med EFUEL:s tidigare ägare som innebär att tidpunkten för erläggandet av tilläggslikviden avseende förvärvet av EFUEL i allt väsentligt skjuts fram till 2025.
 • Åtgärder planeras för att säkerställa bolagets åtaganden relaterade till obligationsfinansieringen och den förväntade utbetalningen av tilläggslikvid avseende EFUEL.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra datum för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen avser att återkomma avseende fastställandet av sådant datum.
 • Inför årsstämman 2023 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det fjärde kvartalet kännetecknades av en osäkerhet hos våra kunder, särskilt mot slutet av kvartalet. Oron drevs främst av energipriser, inflationsutveckling och räntor vilket påverkade efterfrågan negativt samtidigt som kunder haft fokus på att minska sina lager. Detta har drabbat alla delar av verksamheten i olika utsträckning, men mindre för EFUEL som har haft en stark tillväxt på 91,7 procent till 80,5 MSEK. Koncernens rörelseintäkter minskade under fjärde kvartalet med 12,0 procent i jämförelse med förra året till 720,8 MSEK. 
 
Aurdel minskade omsättningen med 16,7 procent till 509,0 MSEK, där B2B klarat sig bättre men där B2C drabbats i högre utsträckning. Gaming-kategorin såg en markant nedgång i efterfrågan för kvartalet med 23,3 MSEK jämfört med föregående års rekordförsäljning under pandemin.

Skillnaden jämfört med tidigare nedgångar har varit att kunderna, på grund av Covid-logistik, haft högre lagernivåer än normalt. Under 2021 avslutade bolaget distribution av vissa externa varumärken, vilket hade en negativ jämförelsepåverkan med 66 MSEK jämfört med i år. I rådande marknad med svagare efterfrågan har bolaget inte kunnat kompensera för bortfallet. Bolaget ser tecken på en stabilisering av efterfrågan och att många nyckelkunder har anpassat sina lager. Ur ett strategiskt perspektiv har bolaget lyckats behålla samtliga nyckelkunder.

EFUEL ökade rörelseintäkterna med 91,7 procent till 80,5 MSEK. Även EFUEL drabbades av en viss avmattning i tillväxttakten i slutet av kvartalet. Septon minskade om-sättningen med 8,3 procent till 98,9 MSEK. Sominis minskade omsättningen med 32,0 procent till 40,4 MSEK i kvartalet.
 
Den relativa andelen EMV i kvartalet var 28,7 procent (29,5). Den lägre andelen påverkades av EFUEL:s ökade försäljningsandel (med låg andel EMV-artiklar) och nedgången inom Gaming (med hög andel EMV- artiklar). Den totala EMV-försäljningen för kvartalet uppgick till 207,2 MSEK (241,3).
 
Bruttoresultatet för koncernen minskade med 41,4 MSEK till 144,8 MSEK hänförligt till minskade volymer i främst Aurdel. Bruttomarginalen uppgick till 20,1 procent (22,7). I samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco har vissa sortimentsrationaliseringar genomförts under kvartalet vilket inneburit en negativ marginalpåverkan med 13,7 MSEK jämfört med 2021. Ogynnsamma mixeffekter inom främst EMV bidrog till nedgången. EFUEL:s bruttoresultat försvagades på grund av förändrad kundmix samt av lägre försäljningsandel av tillbehör. Septon har dock sett en starkt förbättrad bruttomarginal till 27,0 procent (23,3) genom en ökad aktivitet i projektverksamheten. 
 
EBITA för kvartalet uppgick till 6,2 MSEK (53,7 MSEK), inklusive omstruktureringskostnader om 2,2 MSEK. 

AURDEL
Under 2022, i samband med sammanslagningen av Aurora och Deltaco, genomförde Aurdel kostnadsrationaliseringar på 22 MSEK i årstakt. Dessa beräknas nå full effekt under första halvåret 2023. Aurdel kommer då att vara en plattform som förbättrar möjligheterna att skala ned kostnader snabbare i marknadsnedgång och öka kostnadseffektiviteten vid tillväxt. Genom sammanslagningen förbättrar vi möjligheterna till att växa andelen EMV och förmågan att generera mer EMV-försäljning, särskilt i B2C- kanalerna då hela sortimentet kommer att vara möjligt att erbjuda till alla kunder. Trots nuvarande marknadsförutsättningar har flera nyckelkunder valt att utöka sina sortiment med Aurdel:s EMV-artiklar, exempelvis Deltaco Gaming och Deltaco Smart Home. Trots ett utmanande fjärde kvartal är Deltaco Gaming och L33T Gaming rankat som 3:e respektive 6:e mest säljande Gaming-tillbehör i Sverige. Aurdel ser att slutkunder hos återförsäljare väljer billigare varor och att marknadspositionen för instegs-produkter till attraktiva priser är högst relevant, vilket är positioneringen för bolagets EMV. Med kundernas anpassning av lagernivåer finns förutsättningar för Aurdel att stärka positionen för EMV i nuvarande marknad.

EFUEL
EFUEL har haft en god tillväxt under 2022 och ser fortsatt goda förutsättningar för tillväxt. På den svenska marknaden har nya marknadskanaler öppnats och erbjudandet breddats. Den geografiska expansionen fortsätter med tillväxt i Finland och begynnande försäljning i Danmark. Under mars 2023 planerar EFUEL att lansera sin partnerportal och app för användare. Partnerportalen förväntas både öka effektiviteten i organisationen och ge bättre förutsättningar till ökad försäljning i olika kanaler med ökad tillbehörsandel. Den nya användarappen för ladd-infrastruktur förväntas växa tjänsteaffären med laddbetalningslösningar till bostadsrättsföreningar. Privata användare genererar intäkter från frekvensbalansering av laddstationerna till kraftnätet. Kostnadsnivån har under kvartalet varit dimensionerad för en högre tillväxt och haft en negativ påverkan på EBIT.
  
SEPTON 
Septon har haft en gynnsam utveckling med en större andel av affärer med hög marginal. Bolaget har även breddat sitt erbjudande med distribution i Norge av ljusmixerbord från MA Lighting som är marknadsledande för styrbord för ljus.
 
SOMINIS 
Sominis har fortsatt att utveckla sin trading-verksamhet och logistikmodell, för att serva marknadsplatser med tradingprodukter. Marknadsplatser har präglats av nischspelare och av stora aktörer men är nu i förändring med starkt framväxande regionala spelare i Europa, vilket erbjuder möjligheter för Sominis som utvecklas med denna riktning. 

HÅLLBARHET
Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagets kunder. Bolaget ser ökade krav från kunder som en möjlighet att stärka marknadsandelen och anpassa erbjudanden på ett mer hållbart sätt.

DistIT AB hade under fjärde kvartalet stora utmaningar och för att hantera effekterna av dessa utvärderar bolaget åtgärder och olika finansierings-alternativ. Samtidigt fortgår arbetet med att realisera DistIT:s strategi, då de fundamentala hörnstenar som ligger till grund för strategin bedöms vara intakta. Proaktiva åtgärder relaterade till organisation, strukturella trender och kapitalstruktur har historiskt gjort DistIT motståndskraftigt i svåra tider. Detta ska ännu en gång föra tillbaka bolaget till långsiktig lönsam tillväxt.

Älvsjö, 22 februari 2023

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Delårsrapport januari – september 2022

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 11,5 MSEK, eller 1,9 procent, till 622,0 MSEK (610,5). Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 1,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,9 procent (20,6). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,0 procent (21,2).
 • EBITA minskade med 3,9 MSEK till 3,4 MSEK (7,3) inklusive omstruktureringskostnader om 3,3 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 6,7 MSEK (19,2). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 12,9 MSEK (22,6).
 • Periodens resultat uppgick till -4,6 MSEK (0,5) och resultatet per aktie före och efter utspädning minskade till -0,36 kr (-0,02).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 187,2 MSEK (161,7), motsvarande en ökning om 15,8 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 30,1 procent (26,5).
 • Likvida medel uppgick till 35,5 MSEK (32,8 MSEK per den sista juni 2022) samt 76,6 MSEK (73,2 MSEK per den sista juni 2022) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick till 387,5 MSEK (396,1).

 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 139,3 MSEK, eller 8,2 procent, till 1 844,7 MSEK (1 705,4). EFUEL bidrog till ökningen med 177,4 MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 7,9 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,7 procent (21,2). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,5 procent (21,7).
 • EBITA minskade med 17,4 MSEK till 8,3 MSEK (25,7) inklusive omstruktureringskostnader om 7,4 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurdel. Justerad EBITA uppgick till 15,7 MSEK (37,6). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 28,8 MSEK (46,4).
 • Periodens resultat minskade till -15,0 MSEK (9,0) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -1,11 kr (0,70) och efter utspädning -1,11 kr (0,65).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 523,0 MSEK (468,3), motsvarande en ökning om 11,7 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 28,4 procent (27,5).

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2022

 • Det av årsstämman 2022 godkända teckningsoptionsprogrammet om 450 000 teckningsoptioner tecknades med 300 000 teckningsoptioner fördelat på VD och övriga ledande befattningshavare. Programmet tecknades fullt ut förutom de teckningsoptioner som allokerats till DistITs CFO, Philip Gunnarsson, som valde att inte teckna sin andel givet avslutningen av hans anställning i bolaget.
 • Deltaco och Aurora Group slås samman och bildar Aurdel. Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. Se pressmeddelande 29 september 2022

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra tidpunkt för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommunicerade i samband med årsstämman att utdelningen prelimärt skulle genomföras under det tredje kvartalet 2022. På grund av det fortsatt osäkra ekonomiska världs- och marknadsläget har styrelsen beslutat att återkomma angående tidpunkt för utdelningen efter det fjärde kvartalet 2022, som är bolagsgruppens omsättningsmässigt största.

VD HAR ORDET
FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Koncernens rörelseintäkter för det tredje kvartalet ökade med 1,9 procent till 622,0 MSEK. EFUEL ökade rörelseintäkterna med 107 procent mot samma period föregående år med ökade marknadsandelar. Aurdel ökade omsättningen av egna varumärken men minskade total omsättning med 12,5 procent på grund av utmanande marknadsklimat från inflation och räntehöjningar. Under året har Aurdel avslutat distribution av vissa mindre lönsamma externa produkter vilket ännu inte helt kunnat ersättas av försäljning av mer lönsamma produkter av egna varumärken. Septon växte sin affär under kvartalet med 10,5 procent medan Sominis ökade rörelseintäkterna med 32,5 procent.
 
Bruttoresultatet för koncernen minskade under kvartalet med 2,2 MSEK till 123,6 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 19,9 procent jämfört med 20,6 procent motsvarande period föregående år. Marginalen har påverkats negativt av kronans fortsatta försvagning där vi har en eftersläpning i de prisökningar vi genomfört. Dessutom möts bolaget av ett ökat motstånd mot prisökningar och osäkerhet hos kunderna, hänförlig till slutkonsumenternas efterfrågan. I vissa kategorier har efterfrågan minskat och anpassning sker av lager och logistik utefter dessa nya förutsättningar vilket även påverkar bruttomarginalen. Aurdel och Septon lägger ökat fokus på att förbättra produktmixen, prishöjningar och sortimentjusteringar för att hantera pressen på bruttomarginalen. Genom DistITs diversifierade produkterbjudande och breda kundportfölj i olika affärssegment har bolaget möjligheter att hantera svängningar i olika kategorier. Som exempel har EFUELS tillväxt skapat försäljningstillväxt i koncernen när Aurdels upplevt en nedgång i perioden.
 
EBITA för kvartalet blev 3,4 MSEK (7,3). Justerat för omstruktureringskostnader blev EBITA 6,7 MSEK.
 
EFUEL
EFUEL följer sin strategiska plan och har haft en fortsatt stark försäljningstillväxt och börjar lämna betydande bidrag till koncernens EBIT. Vi ser skalbarhet i tillväxten och en mognad i organisationen och avser att bredda erbjudandet både inom tjänster, basutbud och geografisk expansion likväl som att undersöka nya affärsmöjligheter. Med nuvarande energikris och fokus på elektrifiering är EFUEL väl positionerade med en robust efterfrågan.
 
AURDEL
Omstruktureringsprogrammet i Aurdel belastade kvartalet med 3,3 MSEK och fortlöper enligt plan. Sammanslagningen av lagren skedde väsentligen under Q3 och kommer att avslutas under Q4. Programmet är estimerat att ge 22 MSEK i årliga kostnadsbesparingar, där kostnaderna är framtunga och besparingseffekterna baktunga. Utfallet av besparingarna i tredje kvartalet ligger endast på 3,2 MSEK.  Engångskostnader i programmet beräknas till 9 MSEK under kvartal två till fyra (varav huvuddelen, totalt 7,4 MSEK har belastat kvartal två och tre) och omstruktureringen förväntas även leda till förbättrade arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering.
 
IT-integrationen av Aurdel fortsätter och förväntas slutföras under första kvartalet 2023 med ytterligare effektivitetsvinster som följd. Därför har vi etablerat DistIT Services, som dels kommer att vara en operationell plattform för Aurdel, dels utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring. Detta skapar mervärde genom att realisera operativa synergimöjligheter mellan dotterbolagen.
 
De större lager som avsiktligen byggdes upp i Aurdel under Coronaperioden för att säkerställa leveranser till kunder beräknas normaliseras under Q4.

DIST ITS STRATEGI
Grundpelarna i DistITs strategi är (i) tillväxt inom megatrender och nischkategorier, (ii) bruttomarginalexpansion genom egna märkesvaror (EMV), (iii) uppbyggnad av tjänsteaffärer och (iv) skalbarhet genom effektiva operationella plattformar i dotterbolagen. Därutöver genomförs strategiska satsningar inom hållbarhet (v).
 
(i) EFUEL är ett tydligt exempel på vår megatrend-strategi. Ladd-infrastruktur är en megatrend som vi ser kommer att ha en stark tillväxt under lång tid och kommer att ge oss möjligheter att expandera in i angränsande nischer inom energieffektivisering och grön energi med både produkter och tjänster.
 
 (ii) Satsningen på EMV inom megatrender utvecklas väl med en EMV-tillväxt totalt för gruppen om ca 15,8 procent, till 187,2 MSEK i ett i övrigt utmanade kvartal. EMV utgör nu hela 30,1 procent av den totala omsättningen, att jämföra med 25,9 procent för två år sedan. Detta ger en god bas och starkare position för vidare varumärkesbyggen.
 
(iii) EFUELs arbete med att utveckla tjänsteerbjudandet fortgår. Man förbereder lanseringen av en ny partnerportal för installatörer och den nya användar-appen för ladd-infrastruktur, delvis i samarbete med Deltaco. Med utvecklingen av tjänsteaffärer skapas förutsättningar för återkommande intäkter och högre marginaler.
 
(iv) Aurdel’s sammanslagningsprojekt följer plan och de aviserade kostnadssynergierna framskrider enligt vad som kommunicerats tidigare.  I första kvartalet 2023 kommer Aurdel att vara en mer skalbar plattform, både vad avser kostnadseffektivitet och marknadsmöjligheter.
 
(v) Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en integrerad del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagens kunder. Ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete togs under kvartalet då DistIT blev medlem i UN Global Compact. Vårt ökade fokus på kvalitetssäkring, minskade fraktomkostnader och fokus på materialval och produktkategorier gör DistIT-bolagen än mer konkurrenskraftiga.
 
Samtidigt som vi hanterar marknadens olika utmaningar och möjligheter har vi fokus på att driva och realisera bolagets strategi.
 
Älvsjö, 28 oktober 2022
 
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt:
https://distit.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

DistIT: Delårsrapport januari – juni 2022

1 APRIL – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 64,4 MSEK, eller 11,8 procent, till 609,8 MSEK (545,3). EFUEL bidrog med 73,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,3 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent (21,0). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,2 procent (21,1).
 • EBITA minskade med 11,0 MSEK till -6,0 MSEK (5,0) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till -1,9 MSEK (5,0). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 2,8 MSEK (5,9).
 • Periodens resultat minskade till -10,8 MSEK (-2,9) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,76 kr (-0,25).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 165,0 MSEK (154,0), motsvarande en ökning om 7,1 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,1 procent (28,2).
 • Likvida medel den sista juni 2022 uppgick till 32,8 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 89,0 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista juni 2022 till 386,6 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

1 JANUARI – 30 JUNI 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 127,8 MSEK, eller 11,7 procent, till 1 222,7 MSEK (1 094,9). EFUEL bidrog med 127,8 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,5 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,1 procent (21,5). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 21,7 procent (22,0).
 • EBITA minskade med 13,5 MSEK till 4,9 MSEK (18,4) inklusive omstruktureringskostnader om 4,1 MSEK relaterade till sammanslagningen av Aurora Deltaco. Justerad EBITA uppgick till 9,0 MSEK (18,4). Exklusive valutaeffekter uppgick justerad EBITA till 15,9 MSEK (23,8).
 • Periodens resultat minskade till -10,4 MSEK (8,5) och resultatet per aktie före utspädning minskade till -0,75 kr (0,73).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 335,8 MSEK (306,6), motsvarande en ökning om 9,5 procent och uppgick till en andel av rörelseintäkter om 27,5 procent (28,0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2022

 • Tomas Fällman utsågs till ny CFO och medlem av koncernledningen för DistIT AB (publ) med tillträde den 1 augusti 2022. Tidigare CFO Philip Gunnarsson valde att säga upp sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget men kvarstår under kvartal tre.
 • Kostnadssynergier inom Aurora Deltaco i samband med sammanslagningen av bolagen annonserades, vilket förväntas leda till årliga kostnadsbesparingar om totalt 22 MSEK och relaterade engångskostnader om totalt 9 MSEK fördelat på kvartal två och tre 2022. Se pressmeddelande från 29 april 2022 på DistIT AB (publs) hemsida. Engångskostnader relaterade till programmet under kvartal två uppgick till 4,1 MSEK och kvartalet hade en mindre positiv effekt av kostnadsbesparingarna, då en del av programmet föll ut under juni månad.
 • Septon Holding AB förvärvade minoritetsandelarna om 15 procent i LiteNordic AB.
 • Årsstämman 2022 beslutade om en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, med mandat till styrelsen att avgöra tidpunkt för utdelningen fram till nästa årsstämma. Styrelsen kommunicerade i samband med årsstämman att utdelningen prelimärt skulle genomföras under det tredje kvartalet 2022. På grund av det fortsatt osäkra ekonomiska världsläget, vilket bland annat medfört fortsatt osäkerhet i utvecklingen av efterfrågan hos slutkonsumenter, har styrelsen valt att vidare utreda tidpunkt för utdelningen och återkommer med besked under det fjärde kvartalet 2022, som är bolagsgruppens omsättningsmässigt största kvartal och därmed mest indikativt för marknadens utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Det av årsstämman 2022 godkända teckningsoptionsprogrammet om 450 000 teckningsoptioner tecknades med 300 000 teckningsoptioner fördelat på VD och övriga ledande befattningshavare. Programmet tecknades fullt ut förutom de teckningsoptioner som allokerats till DistITs CFO, Philip Gunnarsson, som valde att inte teckna sin andel givet avslutningen av hans anställning i bolaget.

VD HAR ORDET

FINANSIELL UTVECKLING I KVARTALET
Det andra kvartalet var turbulent för stora delar av dotterbolagens marknader. Koncernens rörelseintäkter för det andra kvartalet ökade med 11,8 procent till 609,8 MSEK. EFUEL ökade rörelseintäkterna med 158,3 procent mot samma period föregående år med ökade marknadsandelar. Aurora Deltaco ökade omsättningen av egna varumärken men minskade total omsättning, på grund av utmanande marknadsklimat inom handel från inflation, räntehöjningar och geopolitik. Därutöver har bolaget avslutat extern distribution inom batterier som inte hunnit återbyggas av de satsningar som genomförs med egna och externa varumärken med högre marginalstruktur. Septon växte sin affär under kvartatalet med 27,1 procent medan Sominis minskade rörelseintäkterna med 3,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 20,3 procent i det andra kvartalet jämfört med 21,0 procent motsvarande period föregående år, eller 21,2 procent (21,1) exklusive valutaeffekt. EFUEL hade en negativ inverkan på bruttomarginalen genom sin nuvarande affärsmix. Aurora Deltaco stärkte bruttomarginalen främst genom en ökad andel egna varumärken. Septons och Sominis bruttomarginaler påverkades negativt av valutaeffekter respektive förändrad affärsmix.

Bruttoresultatet för koncernen ökade under kvartalet med 9,3 MSEK, eller 13,1 MSEK exklusive valuta, men ökade rörelsekostnader i relation till sammanslagningen av Aurora Deltaco, ökade lagernivåer och fraktkostnader samt investeringar i tillväxt och mjukvarurelaterade tjänsteaffärer resulterade i en justerad EBITA om -1,6 MSEK jämfört med 5,0 MSEK i motsvarande period föregående år, eller 3,1 MSEK mot 5,9 MSEK exklusive valutaeffekt.

Omstruktureringsprogrammet i Aurora Deltaco belastade kvartalet med 4,4 MSEK i engångskostnader. Det totala annonserade programmet i denna fas är estimerat att ge 22 MSEK i årliga kostnadsbesparingar till engångskostnader om 9 MSEK under kvartal två och tre 2022. De positiva effekterna av programmet uppkommer gradvis från och med juni i det gånga kvartalet. Programmet förväntas även leda till förbättrade kommersiella arbetssätt samt effektivare logistik och lagerhantering vilket kommer att stärka Aurora Deltacos affär, konkurrensförmåga och kostnadseffektivitet vid fortsatt tillväxt.

IT-integrationen av Aurora Deltaco fortsätter och förväntas slutföras under den senare delen av 2022, med ytterligare effektivitetsvinster som följd. Åtgärderna ligger även till grund för skapandet av DistIT Services som, utöver att agera operationell plattform för Aurora Deltaco, även utvecklas som synergiplattform för andra DistIT-bolag inom produktutveckling, inköp, logistik och marknadsföring. Detta skapar mervärde genom att realisera operativa synergimöjligheter mellan dotterbolagen vilket leder till ökad operativ effektivitet.

UTMANINGAR I OMVÄRLDEN OCH ÅTGÄRDER
Omvärldsfaktorer såsom inflation, logistikutmaningar och komponentsbrister har gett direkta och sekundära effekter på DistITs affär av IT-tillbehör, samt skapat ökade kostnader för lager. Därutöver har turbulensen i omvärlden medfört volatilitet för den svenska kronan vilket gett utmanande förutsättningar för DistITs marginalstruktur, där priser mot kund inte kan höjas i svenska kronor i samma takt som ökade inköpspriser då det finns en varierande fördröjningseffekt på implementering om typiskt två till tre månader. Konsekvensen av detta har lett till en rad aktiviteter på kort sikt som bland annat innefattar att anpassa erbjudanden till lågpriskanaler i de nordiska länderna där DistITs egna varumärken har en stark position. Frakt- och logistikavtal har omförhandlats för att utnyttja vår koncerngemensamma storlek och lagernivåer anpassas gradvis för att minska kostnader för lager och frigöra kapital, men med balanserat fokus på bibehållen hög leveranssäkerhet till kunderna. Prisförhandlingar med leverantörer är i fokus med en tät uppföljning av växelkurskonsekvenser och implementering av prishöjningar till kunder. Därutöver fortsätter aktiviteterna med att öka exportaffären av egna varumärken med försäljning i Euro och USD, vilket medför en mer balanserad valutamix. Vi ser även vidare kostnadssynergier i arbetet med sammanslagningen av Aurora Deltaco.

DIST ITS STRATEGI
Gruppen står fast vid grundpelarna i DistITs strategi som är (i) tillväxt inom megatrender och nischkategorier, (ii) bruttomarginalexpansion genom egna märkesvaror (EMV), (iii) uppbyggnad av tjänsteaffärer och (iv) skalbarhet genom effektiva operationella plattformar i dotterbolagen. Därutöver genomförs strategiska och taktiska satsningar inom hållbarhet (v).

(i), (ii): Vi konstaterar att satsningen på EMV inom megatrender utvecklas väl med en EMV-tillväxt totalt för gruppen om ca 7%, till 738,8 MSEK av rullande 12 månader rörelseintäkter, i ett i övrigt utmanade kvartal. Detta ger en högre bas och starkare position för vidare varumärkesbyggen. I Aurora och Deltaco utgör EMV nära 40 procent av försäljningen och sortimentet av EMV i EFUEL expanderar i ett nära samarbete med EMV-organisationen i Aurora Deltaco. Septon lanserar ett nyutvecklat sortiment inom det egna varumärket Tight och bygger nu upp ett distributionsnätverk i Europa. Utvecklingen av Tight har skett genom samarbete mellan Septons marknads- och teknikavdelningar och Aurora Deltacos sourcing- och logistikorganisation.

(iii) Uppbyggnaden av tjänsteaffärer utvecklas enligt plan med EFUELs nybildade ’tech-team’, men det finns även andra områden där vi ser möjligheter för mjukvarubaserade tjänsteintäkter. Exempelvis med Deltaco-varumärkets smarta hem-applikation för styrningen av hårdvaruprodukter som har över 200 000 nedladdningar i Sverige. Konceptet är under lansering på bred front på övriga nordiska marknader. Med detta rör sig varumärket närmare slutkund vilket på sikt skapar förutsättningar för återkommande intäkter och högre marginaler.

(iv) Aurora Deltacos sammanslagningsprojekt följer plan och de aviserade kostnadssynergierna framskrider enligt vad som kommunicerats tidigare. 2023 kommer vara året där skalbarheten i Aurora Deltaco kommer att bli synlig och ytterligare kostnadseffektivitet kommer att kunna realiseras och skapa bättre förutsättningar för ökade affärer med ett gemensamt erbjudande till bolagets kunder. Arbetet med Septon-gruppens interna sammanslagning är i slutfasen och intensiv vidareutveckling av EFUELs operationella plattform fortgår.

(v) Utvecklingen av koncernens hållbarhetsstrategi fortgår som en del av affären där kommersiella faktorer är i linje med hållbarhetsmålen hos bolagens kunder. Vi ser att ökat fokus på exempelvis kvalitetssäkring, minskade fraktomkostnader och fokus på materialval och produktkategorier gör DistIT-bolagen än mer konkurrenskraftiga.

Vi ser att strategin stärker förutsättningarna för DistiIT att kunna genomföra framgångsrika synergianpassade förvärv.

Älvsjö, 18 augusti 2022

Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt:
https://distit.se/sv/investerare/finansiella-rapporter/

DistIT: Delårsrapport januari – mars 2022

1 JANUARI – 31 MARS 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 63,4 MSEK, eller 11,5 procent, till 613,0 MSEK (549,6). EFUEL bidrog med 54,4 MSEK till ökningen. Exklusive valutaeffekter ökade rörelseintäkterna med 11,6 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (21,9). Exklusive valutaeffekter uppgick bruttomarginalen till 22,3 procent (22,8).
 • EBITA minskade med 2,5 MSEK, eller 18,7 procent, till 10,9 MSEK (13,4). Exklusive valutaeffekter minskade EBITA med 26,8 procent.
 • Periodens resultat minskade till 0,4 MSEK (11,4) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 0,01 kr (0,98).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 170,8 MSEK (152,6), motsvarande en ökning om 11,9 procent och till en andel av rörelseintäkter om 27,9 procent (27,8).
 • Likvida medel den sista mars 2022 uppgick till 35,4 MSEK (35,6 MSEK per den sista december 2021) i kassa och bank samt 100,5 MSEK (94,4 MSEK per den sista december 2021) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista mars 2022 till 348,2 MSEK (380,7 per den sista december 2021).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar med nyckelrekryteringar inom mjukvara och för geografisk expansion.
 • DistIT och dess dotterbolag beslutade att stoppa all försäljning till Ryssland och Vitryssland på grund av den pågående invasionen i Ukraina. Invasionen har inte haft någon direkt materiell effekt på koncernen, men indirekta effekter såsom ökat inflationstryck har bedömt påverkat koncernens bolag negativt.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021, preliminärt att utbetalas under det tredje kvartalet 2022.
 • DistIT avslutade incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknade aktier för 5 288 760 kronor. I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra VDs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från VD för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har VD använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning och hade ingen kassaflödespåverkan på bolaget.
 • Det helägda dotterbolaget Septon Norge Holding AS har likviderats för att förenkla bolagsstrukturen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • DistIT ABs CFO Philip Gunnarsson har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Processen med att hitta en ersättare har påbörjats och Philip kommer att kvarstå som bolagets CFO under en tid för att säkerställa övergången och för att arbeta vidare med pågående förändringsarbeten.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING PÅ ETT KVARTAL MED MAKROEKONOMISKA UTMANINGAR
Rysslands brutala invasion av Ukraina har resulterat i fortsatta störningar i den internationella handeln, bland annat i form av komponent- och varubrist, långa ledtider för inleverans av varor samt höga inköps- och fraktpriser. Den har även spätt på det generella inflationstrycket i västvärlden efter coronapandemin, främst i form av stigande energi-, råvaru- och livsmedelspriser. Inflationstrycket var redan innan invasionen kännbart högt för många hushåll och företag och vi ser en generell oro på marknaden för risken att konflikten blir långvarig och att inflationen stiger ytterligare, vilket påverkar både konsumtion och investeringar.
 
Vi ställer oss till fullo bakom EU:s sanktioner mot Ryssland och har under kvartalet försökt bidra på det sätt vi kan i vår verksamhet för att hjälpa den ukrainska befolkningen och staten Ukraina, bland annat genom ekonomiskt och produktrelaterat stöd och genom att stoppa all försäljning av produkter till Ryssland och Vitryssland.
 
Rörelseintäkterna för det första kvartalet 2022 ökade med 11,5 procent till 613,0 MSEK (549,5). Septon ökade rörelseintäkterna med 37,0 procent efter en stark försäljning kopplad till B2B-orienterade affärsområden. Det är uppmuntrande att se hur efterfrågan inom evenemangsnäringen gradvis ökar efter ännu ett år av pandemin. EFUEL utvecklas väl i nivå med förväntningarna och bidrog med 54,4 MSEK till intäktstillväxten. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år (när DistIT inte ägde bolaget) växte EFUELs intäkter med cirka 174 procent. Sominis ökade rörelseintäkterna med 17,1 procent.

Aurora Deltaco minskade sina rörelseintäkter med 4,1 procent i kvartalet, främst relaterat till långa ledtider för inleverans av betydande externa produkter kombinerat med en negativ påverkan av efterfrågan inom B2C-kanaler då vi ser att konsumenter är mer restriktiva i sin konsumtion på grund av det rådande, och eventuellt fortsatt stigande, inflationstrycket. Aurora Deltacos B2B-verksamhet har däremot återhämtat sig väl efter att merparten av pandemins restriktioner och rekommendationer har upphört då återgången till arbetsplatser har drivit efterfrågan på våra produkter från företag.

Försäljningen av egna märkesvaror (EMV) ökade med 11,9 procent i kvartalet till en andel av rörelseintäkterna om 27,9 procent (27,8). Export av EMV till marknader utanför Norden och Baltikum visade fortsatt starkt momentum och utvecklas till en allt viktigare komponent för fortsatt lönsam tillväxt, vilket är i enlighet med tidigare kommunicerad strategi.

Bruttomarginalen för det första kvartalet 2022 är oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Att bruttomarginalen inte fullt ut har följt utvecklingen av EMV-tillväxt är främst relaterat till att prishöjningar till kunder på grund av ökade inköpspriser och fraktkostnader inte nått full effekt samt påverkan från ändrad försäljningsmix i Aurora Deltaco för externa produkter där konsumentkanaler typiskt sett har en relativt sett högre marginal. Därutöver bidrog EFUEL med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet samt att Sominis bevittnat minskad försäljning av varor med högre marginal på grund av osäkerhet i marknaden givet den nuvarande geopolitiska situationen.

EBITA minskade med 18,7 procent till 10,9 MSEK (13,4), vilket främst förklaras av rörelsekostnader från ökade lagerkostnader från det relativt större lagret i Aurora Deltaco samt vissa ökade kostnader relaterat till Aurora Deltacos expanderade EMV-verksamhet.

Sammantaget för gruppen hade bolagen en trögare efterfrågan i inledning av kvartalet och sedan en klar förbättring i mars.

ÅTERKOPPLING TILL DIST ITS STRATEGI
I koncernens strategi för fortsatt lönsam tillväxt är EMV och dess ökande andel av rörelseintäkterna en central del. I perioden har Septon lanserat sitt eget sortiment av konferensrumstillbehör under varumärket Tight och processen för att utveckla EMV inom EFUEL är satt för att ytterligare driva strategin. Sammanslagningen av Aurora och Deltaco är nu i en intensiv fas där bägge bolagen går in i en gemensam go-to-market, arbetsprocess, logistik och IT-infrastruktur. Det kommer att förstärka förmågan och effektiviteten.
 
Vi etablerar även DistIT Services AB, som inledningsvis kommer att vara kopplat till Aurora Deltaco. DistIT Services är en plattform för att tillvarata operativa synergier och utveckla/driva EMV. DistIT Services ansvarar för Aurora Deltacos avrop, inköp, logistik, marknadsföring, finans, utveckling av EMV och externa varumärken samt inköps-kontoret i Asien. För bolag utanför Aurora Deltaco, men inom DistIT-gruppen, är samarbete med DistIT Services funktioner frivilligt och erbjuder redan idag full process samt spetskompetensstöd till Septon och EFUEL inom områden och projekt såsom inköp, produktutveckling, marknadsföring, logistik och HR.
 
Efter kvartalets slut meddelade DistITs CFO Philip Gunnarsson att han valde att avsluta sin anställning för en ny utmaning utanför DistIT och Sverige. Jag vill tacka Philip för att ha levererat ett betydande bidrag till bolaget, på ett imponerande klokt och självuppoffrande sätt i en tid av stora utmaningar och förändringar i koncernen. Rekryteringen av en ersättare är i full fart och vi är övertygade om att vi kommer att hitta en kvalificerad kandidat givet DistITs starka profil och stora framtidsmöjligheter.
 
Jag vill även framföra ett stort tack till kollegor i alla koncernens bolag för deras hårda arbete och engagemang i dessa turbulenta tider.

Älvsjö, 28 april 2022
 
Robert Rosenzweig
CEO DistIT AB

DistIT: Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Total omsättning ökade med 79,0 MSEK, eller 10,7 procent, till 818,8 MSEK (739,8) drivet av försäljningsökningar i samtliga dotterbolag. EFUEL bidrog med 42,0 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 10,1 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,7 procent (23,5). Bakom detta låg minskad bruttomarginal i Septon och Sominis samt att EFUEL bidrog med en relativt lägre bruttomarginal jämfört med gruppen som helhet, vilket delvis kompenserades av en ökad bruttomarginal i Aurora Deltaco. Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 23,3 procent (22,6).
 • EBITA ökade med 2,9 MSEK, eller 5,7 procent, till 53,7 MSEK (50,8). Jämförelseperioden påverkades positivt med 0,5 MSEK i covid-19-stöd. Justerad EBITA uppgick till 53,7 MSEK (50,3), en ökning om 6,8 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA i kvartalet med 32,0 procent.
 • Periodens resultat minskade till 35,2 MSEK (37,0) och resultatet per aktie före utspädning minskade till 2,50 kr (2,99).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 241,3 MSEK (221,1), motsvarande en ökning om 9,1 procent och till en andel av total omsättning om 29,5 procent (29,9).
 • Likvida medel den sista december uppgick till 35,6 MSEK (31,4) i kassa och bank samt 94,4 MSEK (44,6) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista december 2021 till 380,9 MSEK (396,2).

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2021

 • Total omsättning ökade med 166,0 MSEK, eller 7,0 procent, till 2 524,2 MSEK (2 358,2) och justerat för stöd relaterade till covid-19 i jämförelseperioden ökade omsättningen med 7,3 procent. EFUEL bidrog med 65,2 MSEK till omsättningstillväxten. Exklusive valutaeffekter ökade total omsättning med 6,8 procent.
 • Bruttomarginalen minskade till 21,7 procent (22,0 eller 21,8 exklusive stöd relaterade till covid-19). Exklusive valutaeffekter ökade bruttomarginalen till 22,2 procent (22,0).
 • EBITA minskade till 79,5 MSEK (87,4) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Justerad EBITA uppgick till 91,4 MSEK (78,5), en ökning om 16,4 procent.
 • Exklusive valutaeffekter ökade justerad EBITA under perioden med 32,7 procent.
 • Periodens resultat minskade till 44,2 MSEK (58,0) och resultatet per aktie minskade till 3,39 kr (4,57).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 709,6 MSEK (629,2), motsvarande en ökning om 12,8 procent och till en andel av total omsättning om 28,1 procent (26,7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Dotterbolaget EFUEL expanderar i Europa och växer med nyckelrekryteringar i Tyskland och Finland.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 SEK (2,00) per aktie för verksamhetsåret 2021.

VD HAR ORDET

ETT REKORDKVARTAL MEN MED VISSA UTMANINGAR
Det fjärde kvartalet 2021 kom i hög utsträckning att präglas av pandemin och dess negativa konsekvenser, men också av fortsatt arbete med stora framåtriktade satsningar så som EFUELs internationella expansion, sammanslagningen av Aurora Deltaco och utvecklingen av egna varumärken i Septon. Att vi under ett kvartal av stora utmaningar ändå lyckas presentera DistITs bästa kvartal någonsin sett till justerat rörelseresultat, även inklusive ett litet negativt bidrag från EFUEL, visar på styrkan i våra erbjudanden och är ett resultat av mina kollegors hårda arbete och engagemang. Omsättningen ökade med 10,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick därmed till 818,8 MSEK, vilket är den högsta i bolagets historia för ett enskilt kvartal. Justerad EBITA ökade under samma period med 6,8 procent till 53,7 MSEK. Justerat för valutakurseffekter, i en för oss ovanligt volatil valutaperiod, ökade justerad EBITA med 32,0 procent.

AURORA DELTACO
Aurora Deltaco levererade sitt bästa kvartal någonsin, trots att affärsvolymen fortsatt har påverkats av pandemin och dess negativa konsekvenser i form av bland annat restriktioner i den fysiska detaljhandeln och långa ledtider för inleverans av varor. Vi såg under kvartalet att genomförda prisökningar delvis började täcka upp för det gångna årets drastiskt ökade fraktkostnader. Under kvartalet fortsatte integrationsarbetet mellan de båda bolagen med oförminskad kraft. Sammanslagningen av IT, lager, logistik och operationella strukturer förväntas vara klart under 2022 och leda till både ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Under kvartalet har vi även fortsatt arbetet med andra strategiska prioriteringar så som att vidareutveckla våra egna varumärken och intensifiera exporten mot Europa.

SEPTON
Septon uppvisade en stark omsättningstillväxt i kvartalet om 21,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år, främst relaterat till nya initiativ inom B2B-orienterade affärsområden. Vi såg under kvartalet en början till återhämtning av efterfrågan inom evenemangsnäringen vilken av naturliga skäl har varit kraftigt begränsad under det gångna året. Lönsamheten har under kvartalet varit fortsatt präglad av varubrist, ökade fraktpriser och restriktioner i evenemangsnäringen. Trots detta ökade EBIT under kvartalet med 161,9 procent, vilket utöver omsättningstillväxten är ett resultat av strategiska satsningar på digitalisering, omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Arbetet med att utveckla egna varumärken i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation har intensifierats och ett första sortiment kommer lanseras under 2022.

EFUEL
Tillväxtresan fortsätter för EFUEL som under det fjärde kvartalet uppvisade en omsättningsökning om 154,5 procent. Lönsamheten var negativt påverkad av periodvis brist på tillgång av varor med relativt högre marginal samt valuta och redovisningseffekter av en egen produktutvecklingssatsning (se sid 8). Därutöver har en planerad gradvis ökning av kostnadsbasen skett för att stödja fortsatt tillväxt. EFUEL har stärkt organisationen med rekryteringar för att leda den planerade expansionen i Finland och Tyskland samt med en teknikchef för att vidareutveckla bolagets mjukvarubaserade produkter. De återkommande tjänsteintäkterna från dessa produkter är fortfarande i ett uppbyggnadsskede men vi ser att antalet användare ökar konstant.

SOMINIS
Sominis omsättningen ökade med 17,9 procent men lönsamheten har varit fortsatt påverkad av långa ledtider för inleverans av varor, hög prispress samt ökade fraktpriser. Bolaget fortsätter att utveckla sin strategi mot europeiska marknadsplatser.

SKALBARA PLATTFORMAR I DIST IT-GRUPPEN
De senaste årens fokuserade arbete med att utveckla och implementera strategin för de olika DistIT-bolagen har resulterat i plattformar som är väl positionerade för att accelerera skalbar tillväxt med en ökad närvaro i Europa. Vi räknar med att denna acceleration leder till fortsatt lönsam tillväxt under 2022 samtidigt som vi fortsätter bygga en långsiktigt framgångsrik och hållbar företagsgrupp.

Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang samt konstatera att framgång är bra men nyckeln är att aldrig vara nöjd – ”relentlessly and with a vengeance”.

Älvsjö, 23 februari 2022
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef

DistIT: Delårsrapport juli – september 2021

Tredje kvartalet, jul – sep 2021
· Total omsättning ökade med 62,4 MSEK, eller 11,4 procent, till 610,5 MSEK (548,1). Bakom detta låg försäljningsökningar i Aurora Deltaco och Septon samt försäljningsminskning i Sominis. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 20,6 procent (21,1), vilket främst är hänförligt till att genomförda prisökningar inte har hunnit täcka upp för ökade fraktkostnader samt högre tillväxttakt av försäljning med lägre bruttomarginal såsom Aurora Deltacos exportaffär och Septons konsumentaffär. Exportaffären i Aurora Deltaco har en initialt lägre marginal i linje med strategiskt beslut för den geografiska expansionen.

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (15,5) efter engångskostnader om cirka 11,9 MSEK relaterade till förvärvet av EFUEL. Det justerade rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 19,2 MSEK (14,5), en ökning om 32,4 procent. Inga statliga ersättningar för covid-19 har erhållits under perioden. Jämförelseperioden påverkades positivt med 1,0 MSEK i covid-19-stöd.

· Periodens resultat minskade till 0,5 MSEK (12,9) och resultatet per aktie minskade till -0,02 kr (1,03).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 153,6 MSEK (141,9), motsvarande en ökning om 8,2 procent och till en andel av total omsättning om 25,2 procent (25,9).

· Likvida medel den sista september uppgick till 31,4 MSEK (101,3) i kassa och bank samt 44,6 MSEK (120,0) i outnyttjade checkräkningskrediter. Räntebärande nettoskuld, inklusive leasingskuld, uppgick den sista september 2021 till 396,2 MSEK (226,0). Ökningen i räntebärande nettoskuld är främst hänförlig till planerad ökning av varutillgång i Aurora Deltaco inför högsäsong samt kontantlikvid för EFUEL-förvärvet.
 
Perioden, jan – sep 2021
· Total omsättning ökade med 87,0 MSEK, eller 5,4 procent, till 1 705,4 MSEK (1 618,4) och justerat för stöd relaterade till covid-19 ökade omsättningen med 5,7 procent mot jämförelseperioden. EFUEL bidrog med 23,2 MSEK till omsättningstillväxten.

· Bruttomarginalen minskade till 21,2 procent (21,3, eller 21,0 exklusive stöd relaterade till covid-19).

· Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 25,7 MSEK (36,6). Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)1 uppgick till 37,6 MSEK (28,2), en ökning om 33,2 procent.

· Periodens resultat minskade till 9,0 MSEK (21,0) och resultatet per aktie minskade till 0,70 kr (1,58).

· Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 439,3 MSEK (408,1), motsvarande en ökning om 7,6 procent mot föregående period och till en andel av total omsättning om 25,8 procent (25,2).
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
· DistIT AB förvärvade under kvartalet 100 procent av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (EFUEL). Tillträde skedde den 18 augusti 2021. Se separat pressmeddelande samt sidan 5 för mer information.

· Vid extra bolagsstämma den 3 september 2021 beslutades om nyemission av aktier samt ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Se separat pressmeddelande samt sidorna 6, 7 och 11 för mer information.

· Minoritetsandelarna om 15 procent i Septon Holding AB förvärvades enligt avtal.
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

JUL-SEP JAN-SEP Helår
 Nyckeltal, MSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Total omsättning 610,5 548,1 1 705,4 1 618,4 2 358,2
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 11,8 22,1 39,9 56,3 113,9
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 7,3 15,5 25,7 36,6 87,4
Justerat rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)[1] 19,2 14,5 37,6 28,2 78,5
Periodens resultat 0,5 12,9 9,0 21,0 58,0
Bruttomarginal, % 20,6 21,1 21,2 21,3 22,0
Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 1,2 2,8 1,5 2,3 3,7
Justerad rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT), % 3,1 2,6 2,2 1,7 3,3
Antal anställda vid periodens utgång 261 255 261 255 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK -8,70 -0,05 -10,52 5,43 7,38
Resultat per aktie, SEK[2] -0,02 1,03 0,70 1,58 4,57

[1] Det tredje kvartalet 2020 påverkades positivt av statliga stöd relaterat till covid-19, där 0,2 MSEK var i form av övriga intäkter och 0,8 MSEK av reducerade rörelsekostnader. Motsvarande belopp för perioden januari till september 2020 var 5,7 MSEK respektive 2,7 MSEK. Det tredje kvartalet 2021 påverkades negativt om 10,0 MSEK för ’sign-on’-bonusar för nyckelanställda i EFUEL (detta enligt tidigare kommunikation avseende transaktionsstrukturen) samt kostnader av engångskaraktär relaterade till rörelseförvärvet om 1,9 MSEK.
2 Periodens resultat per aktie är beräknad på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare.

VD HAR ORDET

STARK AVSLUTNING UNDER TREDJE KVARTALET EFTER EN UTMANANDE INLEDNING
Kvartalet inleddes relativt svagt i juli men förbättrades i augusti för att sedan stärkas ytterligare i september. Återhämtningen efter pandemin har gått trögare än förväntat, men vi ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet då pandemins efterverkningar förefaller att fortsätta att avta samtidigt som vi har tagit en stark position i lagertillgång. Vi har haft en omsättningstillväxt i kvartalet med 11,4 procent (med ett betydande momentum i slutet av kvartalet) och andelen egna varumärken är i linje med föregående år. Fraktpriserna har ökat gradvis under kvartalet, vilket har föranlett prishöjningar till våra kunder. Vi ser ännu inte full effekt från dessa, men vi ser positivt på utvecklingen av gruppens bruttomarginal framgent trots den utmanande fraktsituationen. Den justerade rörelsevinsten förbättrades och vi räknar med att verksamheterna har mer att ge. Vi har välkomnat nya kollegor från EFUEL in i DistIT-familjen, vilket har laddat oss med ny energi och nya idéer. DistIT-gruppen har även stärkt sin miljöprofil med en nyckelrekrytering av en hållbarhetsansvarig, Mikael Salo, tidigare chefredaktör för Aktuell Hållbarhet inom Bonnier-gruppen.
 
AURORA DELTACO
Strategi- och integrationsarbetet i Aurora Deltaco har under kvartalet gått in i en operativ fas då jag personligen och Philip Gunnarsson lämnat över rollerna som VD respektive CFO för Aurora Deltaco till Martin Gutberg respektive Christian Jørgensen. Philip Gunnarsson och jag kommer istället helt att fokusera på DistITs strategiska utveckling. Framsteg i kommersiella och operationella projekt bygger på vår strategi för tillväxt, högre andel egna varumärken och högre effektivitet. Exempelvis ser vi hur exportverksamheten har dubblerats mot föregående år, vilket är en av huvudpunkterna i vår strategiplan. Vi har stärkt vår kompetens inom e-handel, investerat i digital tillväxt, ökat gruppens korsförsäljning samt både byggt upp nya och stärkt redan existerande egna varumärken. Vi ser att vi även fortsatt kommer att kunna växa skalbart med ökade rörelsemarginaler samt genomföra ytterligare effektivitetsförbättringar. Teamet i Aurora Deltaco är väl sammansatt kompetensmässigt för att driva sin del av gruppens strategiska agenda.

SEPTON
Septon har under pandemin haft en period av prövningar, men tillsammans har vi fokuserat på att utveckla Septon som en operationell enhet genom bland annat IT-integration, uppgraderad funktionell organisation, personal- och kostnadsrationaliseringar, konsolidering av lager och logistik samt uppdaterade DistIT-fraktavtal. Septon har vidare utvecklat tillbehör under eget varumärke ”Tight” i samarbete med Aurora Deltacos produkt- och inköpsorganisation. Tack vare Aurora Deltacos organisation i Asien har vi trots pandemin kunnat ha framdrift även i dessa projekt. Septon har under kvartalet sett en växande efterfrågan och har gynnats av den nya marknadsvertikalen för sportevenemang. Septon är nu väl positionerad för skalbar tillväxt.

EFUEL
EFUEL hade både ett starkt kvartal och september isolerat, och verksamheten utvecklas väl i nivå med förväntningarna. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år växte omsättningen med cirka 287 procent. Bolaget uppnådde det för helåret kommunicerade rörelsemarginalmålet om minst 10 procent under kvartalet. Detta trots att intäkter från operatörstjänster såsom betalningshantering, tjänstebilshantering och laddoperatörstjänster för laddroaming endast är i ett uppbyggnadsskede. Vi ser att affärsmodellen är skalbar,  att marginalerna kan stärkas ytterligare genom uppbyggnad av egna varumärken för tillbehör och är övertygade om att affärsmodellen fungerar i andra geografiska marknader (vilket förbereds). Under tiden pågår förstärkning av nyckelkompetenser inom app- och systemutveckling, lansering och utveckling av ny hemsida och handelsverktyg, uppgraderad branding samt uppgradering av bolagets mobilapp. Integrationen i DistIT har gått mycket bra och vi ser att vi kan säkra EFUELs utveckling, stärka byggandet av strukturer och kapitalisera på marknadssynergier när det gäller både produkterbjudanden från DistIT till EFUELs kundbas och EFUELs erbjudande in i Aurora Deltacos kanaler.

SOMINIS
Sominis har haft en svagare utveckling jämfört med motsvarande period föregående år, främst på grund av störningar i sin affär skapat av den varubrist som råder till följd av den allmänna logistiksituationen i marknaden. Vi bedömer dock detta som övergående.

ACCELERERAT STRATEGISKT FOKUS FÖR DIST IT
Jag vill framföra ett stort tack till alla mina kollegor för deras hårda arbete och engagemang under dessa exceptionella omständigheter. Trots pandemin har de oförtrutet drivit utvecklingen av företaget framåt vilket har resulterat i att vi står starkare och bättre positionerade än vad vi hade kunnat förvänta oss. Jag är mer stolt än någonsin över att representara DistIT. Vi ser nu framåt mot ett lovande fjärde kvartal som vi hoppas skall ge oss kvitto på att vi tänkte rätt i vår satsning på ökad varutillgång. Vi har under året arbetat för att skapa rätt förutsättningar för ett ökat fokus på utvecklingen av den strategiska agendan. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram mot att accelerera detta arbete ytterligare. Det har aldrig varit roligare att ”gå till jobbet”.

Älvsjö, 22 oktober 2021
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef