Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 30 april 2024

Årsstämma hölls idag den 30 april 2024 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställelse av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Jonas Rydell valdes till ordinarie styrelseledamot. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022 ska ske.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär ett möjliggörande för styrelsen att bestämma att bolagsstämma helt eller delvis skall hållas digitalt.
Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

Elsäkerhetsverket släpper krav på åtgärder rörande installerade Easee laddboxar

I ett pressmeddelande från 22 april 2024 tillkännager Elsäkerhetsverket sitt beslut att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. I stället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

”Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.”
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/2024/nytt-beslut-i-easee-arendet/

"Detta är en mycket glädjande bekräftelse från ESV som vi förvisso under en tid förväntat oss skulle komma, men som vi nu med tacksamhet noterar. Vi är mycket glada både för Easees och vår egen del, men gläds framför allt med alla våra hårt arbetande installatörer som levt med en osäkerhet kring vad som gällt angående eventuella åtgärder, men som nu kan andas ut och blicka framåt. Vi kan nu, tillsammans med Easee, våra kunder & marknaden i stort se fram emot kommande produktlanseringar och istället fokusera på att göra det vi kan för att skynda på den gröna omställningen" säger Per Kaufmann, VD och Niclas Tunek; General Manager på EFUEL.

DistIT lanserar ”Nya” Aurdel

Mot bakgrund av en ansträngd marknad de senaste åren har styrelsen och ledningen i DistIT arbetat fram en plan för att fokusera koncernen mot våra verkliga kärnområden, däribland Aurdel. Även inom Aurdel kommer verksamheten att fokuseras.

Lansering av ett nytt ERP system med en ny webbplattform under 2023 har möjliggjort för Aurdel att slutföra sammanslagningen av verksamheterna i våra nordiska länder och skapa ett gemensamt centralt lager vilket i sin tur möjliggjort en förbättrad analys av den dagliga verksamheten.
 
Som en följd av detta lanserar vi nu ”Nya” Aurdel:
·         Fokus på våra Egna Varumärken, kompletterat med de externa varumärken vi fortsätter vårt partnerskap med
·         Bättre lagerhållning av ”rätt” produkter
·         Strömlinjeformning av verksamheterna i de olika länderna
 
Genom att fokusera på det som är riktigt bra kommer vi att:
·         Ha bättre tillgänglighet av de produkter vi vill kunna erbjuda våra kunder
·         Bli snabbare i allt vad vi gör (leveranser, svar på förfrågningar/anbud, etc.)
 
Detta kommer att få till följd att vi får nöjdare kunder och en ännu bättre långsiktig partner till alla våra intressenter. Vi kommer dessutom kunna arbeta närmare leverantörerna av de externa varumärken vi fortsätter samarbeta med. Vårt totala lager kommer att minska, både i volym och i antal produkter, med bättre lagerhållning av Egna Varumärken som följd.
 
Minskningen av antalet externa varumärken gör att vi också kan strömlinjeforma vår organisation mot våra Egna Varumärken. Som följd därav planerar vi att kraftigt reducera antalet anställda samt våra kostnader under de kommande sex månaderna.
 
Sett i ett bolagsperspektiv når vi en högre bruttomarginal, större andel Egna Varumärken och mindre lager. Detta kommer att frigöra kapital, vilket ger ett robustare företag och lönsammare verksamhet.
 
Vi har redan börjat dra ned på beställningar av utgående varumärken och börjat öka beställningar av våra Egna Varumärken. Att göra så stora förändringar är en omfattande process som kommer att pågå under hela 2024 och delvis in i 2025.

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, höll den 22 mars 2024 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.

Överlåtelsen förväntas kunna slutföras inom kort.

KALLELSE till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org. nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 april 2024. Årsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

·                     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 april 2024, och
·                     anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast onsdagen den 24 april 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast onsdagen den 24 april 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske via:
·                     telefon 08-555 76 222,
·                     brev till DistIT AB (publ), "Årsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö,
·                     e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1.             Öppnande av stämman.
2.             Val av ordförande vid stämman.
3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.             Godkännande av dagordning.
5.             Val av en eller två justeringspersoner.
6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.             Anförande av verkställande direktören.
8.             Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.             Beslut om

(a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b)   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
(c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.          Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11.          Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12.          Val av styrelse och styrelseordförande.
13.          Val av revisor.
14.          Beslut om valberedning.
15.          Ändring av bolagsordning.
16.          Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har inför stämman bestått av Jörgen Bender, Johan Gyllenswärd, Tedde Jeansson, Per Kaufmann och Sven Thorén.

Valberedningen föreslår att Anna Berntorp utses till ordförande på stämman.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 9 a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att årets resultat om -430,1 miljoner kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Valberedningen föreslår ett sammanlagt högsta arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:

·         Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
·         Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dess koncernbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson, nyval av ledamoten Jonas Rydell samt omval av Anders Bladh till styrelseordförande.

Stefan Charette har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår val av Grant Thornton Sweden AB för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Therése Utengen att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

I syfte att möjliggöra att bolagsstämmor kan hållas digitalt, förslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra § 9 i bolagsordningen på följande sätt.
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.
Styrelsen kan bestämma att bolagsstämman helt eller delvis skall hållas digitalt.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, fullmaktsformulär samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman finns hos Bolaget på adress Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö och på Bolagets webbplats www.distit.se. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt förhållanden beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).
_____________________________
 
Stockholm i mars 2024
Styrelsen i DistIT AB (publ)

Rättelse: KALLELSE till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

Rättelsen avser sista dag för att anmäla deltagande vid stämman, som felaktigt angavs till fredagen den 15 mars 2024. Korrekt datum är senast måndagen den 18 mars 2024. Korrigerad kallelse återges i sin helhet nedan.

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget" eller "DistIT"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 mars 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska
·                     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2024, och
·                     anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast måndagen den 18 mars 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 14 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast måndagen den 18 mars 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske via:
·                     telefon på 08-555 76 222,
·                     brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
·                     e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1.             Öppnande av stämman.
2.             Val av ordförande vid stämman.
3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.             Godkännande av dagordning.
5.             Val av en eller två justeringspersoner.
6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.             Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag.
8.             Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att advokaten Anna Berntorp utses till ordförande vid stämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag (punkt 7)

Som tidigare offentliggjorts via pressmeddelande har Bolaget den 29 februari 2024 ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT. Överlåtelsen avses slutföras inom kort efter bolagsstämmans godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i Sominis i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).
_____________________________
 
Stockholm i mars 2024
Styrelsen i DistIT AB (publ)

KALLELSE till extra bolagsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384, ("Bolaget" eller "DistIT"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 mars 2024. Den extra bolagsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2024, och
• anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast fredagen den 15 mars 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 14 mars 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 18 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast fredagen den 15 mars 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske via:

• telefon på 08-555 76 222,
• brev till DistIT AB (publ), "Extra bolagsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, eller
• e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag.
8. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att advokaten Anna Berntorp utses till ordförande vid stämman.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag (punkt 7)

Som tidigare offentliggjorts via pressmeddelande har Bolaget den 29 februari 2024 ingått aktieöverlåtelseavtal avseende försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera Bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT. Överlåtelsen avses slutföras inom kort efter bolagsstämmans godkännande.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. Bolaget kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner överlåtelsen av aktierna i Sominis i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).
_____________________________
Stockholm i mars 2024
Styrelsen i DistIT AB (publ)

DistIT AB (publ) ingår avtal om att sälja sitt litauiska dotterbolag Sominis Technology UAB. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT.

DistIT AB (publ) ("DistIT") har idag ingått ett villkorat avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i det litauiska dotterbolaget Sominis Technology UAB ("Sominis") till köparen UAB 1ean, ett litauiskt bolag kontrollerat av Mindaugas Apanavičius, styrelseledamot och VD i Sominis. Försäljningen är villkorad av godkännande från bolagsstämman i DistIT.

Sominis är en distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tablets med huvudkontor i Vilnius i Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B-marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal butikskedjor i Baltikum. Sominis rörelseintäkter uppgick under 2023 till 189,2 MSEK vilket motsvarade cirka nio procent av DistIT-koncernens totala rörelseintäkter. Försäljningen av Sominis är ett led i DistITs nya strategi att konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Styrelsen har gjort bedömningen att samordningsfördelarna med Sominis är små och att DistIT ska fokusera sina resurser på övriga delar av koncernen. Sominis bedöms samtidigt kunna utvecklas väl på egen hand.

Köpeskillingen uppgår till 1,5 MEUR (cirka 16,8 MSEK) och ska betalas kontant av köparen över cirka två års tid. 500 KEUR ska betalas inom två veckor från att transaktionen blivit ovillkorad, 500 KEUR ska betalas senast den 1 april 2025 och 500 KEUR ska betalas senast den senast den 1 april 2026. DistIT kommer vidare att erhålla en utdelning från Sominis om cirka 184 KEUR (cirka 2 MSEK) avseende räkenskapsåret 2023 i samband med avyttringen.
”Vi tackar Sominis och dess VD Mindaugas Apanavičius för gott samarbete under flera år och önskar honom lycka till med den fortsatta driften av Sominis."

Eftersom överlåtelsen av aktierna i Sominis sker till Mindaugas Apanavičius som är styrelseledamot och VD i Sominis, krävs enligt 16 kap. i aktiebolagslagen (2005:551) godkännande från bolagsstämman i DistIT för att genomföra transaktionen. Godkännandet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämma. En kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Bolagsstämman avses hållas i slutet av mars och försäljningen förväntas kunna slutföras kort därefter.


Ny verkställande direktör och styrelseordförande i DistIT AB

Per Kaufmann har utsetts till ny verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel.

Per Kaufmann tillträder med omedelbar verkan. Nuvarande VD i DistIT AB, Robert Rosenzweig, fortsätter som tillförordnad VD för dotterbolaget EFUEL samt med att avsluta påbörjade projekt inom DistIT. Nuvarande VD i dotterbolaget Aurdel, Martin Gutberg, befordras till vice VD inom DistIT AB och fortsätter inom Aurdel som vice VD.

Per Kaufmann lämnar styrelseordförandeposten i DistIT AB men kvarstår som ledamot av styrelsen och ersätts som ordförande av Anders Bladh som idag är ledamot av styrelsen.

Anders Bladh, styrelsens tillträdande ordförande, säger "Det är med tillfredsställelse som styrelsen har utsett Per till verkställande direktör i DistIT AB och i dotterbolaget Aurdel. Per har en lång och gedigen internationell erfarenhet av företagsledning inom handelsrelaterade verksamheter. Jag ser fram emot att tillsammans med honom och övriga styrelsen genomföra nödvändiga förändringar i företaget och inom ramen för en ny strategi, konsolidera bolaget mot färre verksamheter och högre lönsamhet. Samtidigt vill jag även tacka Robert för hans insatser och för att han arbetar vidare med oss med i första hand EFUEL.”

Per Kaufmann, född 1956, arbetar sedan 2019 i eget konsultbolag och har varit verksam inom DistIT som styrelseordförande sedan 2022. Per har under större delen av sitt yrkesliv arbetat som VD inom detaljhandel i Europa, för IKEA i Italien, Frankrike och Ryssland och för franska detaljhandlare i köksföretaget Hygena, varuhuskedjan Le Printemps och Möbelkedjan Conforama. Senast var han VD för MediaMarkt i Sverige och i Spanien.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Stena Recycling International AB.

Anders Bladh, född 1958, ledamot sedan 2018, är sedan 1992 VD i Intervalor AB och har tidigare styrelseerfarenhet från finansbranschen, bland annat Erik Penser Fonder, sedermera Evli Fonder. Anders är genom Ribbskottet AB den tredje största aktieägaren i DistIT AB. Anders har från Handelsbanken tidigare erfarenhet av finansbranschen och även under tio år som VD för fastighetsbolag.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Intervalor AB, Ribbskottet AB, Rimturs AB och Xspray Pharma AB.

DistIT AB obtains consent from bondholders to amend the terms and conditions of its bonds

On November 24, 2023, DistIT AB (the "Company") announced that the Company has instigated a written procedure in order to obtain consent from holders of its senior unsecured callable floating rate bonds with ISIN SE0015949359 (the "Bonds") to certain amendments to the terms and conditions of the Bonds.

The Company hereby announces that the required quorum was obtained in the written procedure and that the required majority of the votes cast in the written procedure were in favour of the proposal (approximately 77 per cent of the Bond holders voted, of which approximately 90 per cent voted in favour of the proposal).

Robert Rosenzweig, CEO DistIT: “We are pleased that the holders of the Bonds have accepted the amendments to the terms and conditions of the Bonds that allow us to focus on realizing our business plan for 2024, which includes seizing market opportunities, implementing cost savings and focusing on cash flow."

In short, the amendments to the terms and conditions of the Bonds entail:

  • that the Company, during the remaining maturity of the Bonds, does not have to comply with the continuous requirements to maintain certain financial key ratios (so called "Maintenance Tests") as set out in the terms and conditions of the Bonds and that the Company will no longer have the opportunity to raise financial indebtedness and make value transfers to its owners in the event of fulfilment of certain financial key ratios (so called "Incurrence Tests"), i.e. the provisions on Maintenance Tests and Incurrence Tests have been removed in their entirety from the terms and conditions of the Bonds,
  • that the right the holders of the Bond have to request a mandatory partial redemption of up to twenty per cent of the Nominal Amount on the interest payment date occurring on 19 February 2024 is eliminated,
  • that a partial, and for the Company voluntary, redemption on all interest payment dates falling prior to the final redemption date (subject to a minimum redemption amount in each case of 10 per cent of the nominal amount of the Bonds) will be possible,
  • that certain net cash amounts accrued to the Company in the event of a sale of subsidiaries or businesses are to be used to repayment and/or repurchase of the Bonds,
  • that the Company no longer may issue additional Bonds within the framework applicable to the same, and
  • that certain other amendments shall be made to the terms and conditions of the Bonds, such as that the Company may not pay dividends or make any other value transfers to the shareholders before the final redemption date and that the amount per Bond to be redeemed at the final redemption date shall be 105 per cent of the nominal amount per Bond.

The amended terms and conditions of the Bonds are in force from today's date, December 13, 2023.

The amended terms and conditions of the Bonds will be available on the Company's website www.DistIT.se.