EFUEL signs nationwide collaboration agreement with MECA and Mekonomen

EFUEL is a DistIT-owned company specialising in EV charging solutions who have recently signed a nationwide collaboration in Sweden with Mekonomen Company. Amongst else, Mekonomen Company operates MECA and Mekonomen, who will now be able to serve customers at approximately 170 stores across the country with the market-leading Easee charging box in a package solution.

– We are proud to offer a complete EV-charging solution through MECA and Mekonomen’s stores in combination with our partner installers. We can now improve our market reach and enable even more people to charge their vehicles in a hassle-free way, says Rasmus Bender, CEO of EFUEL.
 
The number of electric vehicles on Swedish roads has continued to increase in 2022; a trend that is predicted to continue in the coming years. As early as 2023, every other new car will be an electric vehicle, and by 2035 all new cars sold must be electric, according to the EU’s latest directive.
 
– We are happy to meet the growing need for charging products together with a nationwide supplier. Through the collaboration with EFUEL, we can now create increased accessibility for thousands of people and help facilitate the switch to electric vehicles, says Henry Elfgren Alséus, Sourcing and Product Development Manager at Mekonomen Company.
 
About EFUEL
EFUEL was founded in 2019 to facilitate the transition to fossil-free car ownership. With a continuous growth and market share in Sweden of around 30%, EFUEL has established itself as one of the leading specialists in electric car charging. EFUEL is an official supplier of charging boxes from the Norwegian brand Easee and Wallbox. Through the nationwide network of installers, the company can accommodate installations of electric car chargers for private customers throughout Sweden and Finland.
 
About Mekonomen Company
Mekonomen Company is part of the MEKO Group which consists of Northern Europe’s leading car servicing chains with their own wholesale operations, more than 600 stores, and 4,300 workshops, which operate under the group’s brands. They offer a wide and easily accessible range of affordable and innovative solutions and products for workshops and car owners.

EFUEL ingår rikstäckande samarbete med MECA och Mekonomen

DistIT-ägda techbolaget EFUEL ingår rikstäckande samarbete i Sverige med Mekonomen Company, som bland annat driver koncepten MECA och Mekonomen kring försäljning av produkter för laddbara fordon. Däribland den marknadsledande Easee laddboxen i paketlösning, som nu tillgängliggörs för kunderna genom drygt 170 butiker över hela landet.

– Vi är stolta över att kunna erbjuda en komplett lösning för elbilsladdning. Genom MECA och Mekonomens butiker och partner installatörer kan vi nu nå ut till en större del av marknaden och göra det möjligt för ännu fler att ladda enkelt menar Rasmus Bender, Verkställande Direktör på EFUEL.
 
År 2022 har vi sett en fortsatt stark ökning av laddbara fordon på svenska vägar; en trend som spås fortsätta under nästkommande år. Redan 2023 kommer varannan nybilsförsäljning vara ett laddbart fordon och till 2035 måste all nybilsförsäljning innefatta laddbara fordon enligt EU:s senaste direktiv.
 
– Vi är glada över att vi kan möta det växande behovet av laddprodukter ihop med en rikstäckande aktör. Genom samarbetet med EFUEL skapar vi ökad tillgänglighet för tusentals människor att ställa om till eldrivet, säger Henry Elfgren Alséus, Sourcing & Product Development Manager på Mekonomen Company.
 
Om EFUEL
EFUEL grundades 2019 med målet att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Med en kraftig tillväxttakt samt en marknadsandel i Sverige på omkring 30% har EFUEL cementerat sig som en av de ledande specialisterna på elbilsladdning. EFUEL är leverantör av laddboxar från det norska varumärket Easee och Wallbox. Genom EFUELs rikstäckande nätverk av installatörer kan bolaget tillgodose installationer av elbilsladdare för privatkunder i hela Sverige och Finland.
 
Om Mekonomen Company
Mekonomen Company är en del av MEKO-koncernen som består av norra Europas ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, fler än 600 butiker och 4 300 verkstäder, vilka arbetar under koncernens varumärken. De erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för verkstäder och bilägare.

EFUEL knyter avtal med Wallbox

Avtalet innebär att Wallbox produkter nu blir del av DistIT-ägda distributören EFUELs erbjudande inom lösningar för elbilsladdning i Sverige och Finland.

STOCKHOLM, 27 oktober, 2022 – Wallbox, en ledande leverantör av laddningslösningar för elfordon, tecknar ett samarbetsavtal EFUEL, en av Sveriges ledande distributörer av elbilsladdare.
 
EFUEL har ett omfattande nätverk av installatörer vilka säljer elbilsladdare och installation i Sverige och Finland. EFUEL anses även vara en av de ledande specialisterna på elbilsladdning i Sverige med ett stort fokus på att underlätta övergången till fossilfritt bilägande. Det nya samarbetet säkerställer att Wallbox produkter finns tillgängliga för både svenska och finska konsumenter samt företag som behöver ladda sina elbilar på ett smart och bekvämt sätt.
 
Introduktionen av Wallbox är ett betydelsefullt steg i EFUEL:s framgångsrika strategi att ständigt utveckla och bredda sortimentet med rätt produkter. Genom att lyssna på marknaden och sitt extensiva nätverk av installatörer har EFUEL funnit att Wallbox är rätt partner att samarbeta med för att täcka det ökade behovet av laddstationer och på så sätt skapa ett unikt erbjudande till våra kunder.

Ett särskilt välkommet nytillskott i sortimentet är den dubbelriktade DC-laddaren Wallbox Quasar, som konstruerades för att omvandla elfordon till kraftfulla energikällor. Dess innovativa dubbelriktade laddningsteknik låter dig både ladda och ladda ur din elbil, för att du med ditt bilbatteri vid behov ska kunna strömförsörja ditt hem eller elnät.
 
Dessa funktioner möjliggör att man kan använda bilens batteri både för att köpa energi när den är som billigast samt att kunna ladda med solel. På så sätt får våra kunder en unik möjlighet att säkerställa det framtida behovet av energi i hemmet.
 
Genom att bredda sortimentet med Wallbox populära produkter kommer EFUEL att ytterligare stärka sin konkurrenskraft inom elbilsladdning. Samarbetet innebär också att EFUEL framöver kommer erbjuda konkurrenskraftiga laddare för publik laddning i form av Wallbox DC laddare Supernova på 130 KW/H samt Hypernova på 350 KW/H.
 

"Det känns oerhört att kul att få addera Wallbox till vårt produktsortiment. Vi har länge sneglat på Wallbox och sett vilket perfekt komplement Wallbox produkter är till vårt existerande erbjudande inom elbilsladdning. Att möjliggöra laddning på solel och V2G innebär att fler kan transportera sig på förnyelsebar energi och använda bilen som batteri till huset. Jag är kort sagt mycket imponerad av Wallbox både som företag och produkt, då de driver på den energiomställning som både vi och marknaden sett fram emot länge", säger Rasmus Bender, grundare och VD på EFUEL

 
Wallbox satsar globalt på flera områden inom elbilsladdning såsom mjukvara för smart energihantering och innovationer inom dubbelriktad laddning för hemmet. Företagets produkter syftar till att förenkla elbilförares vardag bl.a. genom att kunna ladda elbilen med de egna solcellerna eller när elen är som billigast. Wallbox utvecklar produkter både till privatpersoner och halvoffentliga miljöer, som bostadsrättsföreningar och samfälligheter, företag och allmänna parkeringsplatser.
 
För mer information om DistIT, vänligen kontakta:
Robert Rosenzweig, VD DistIT
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se
 
För mer information om EFUEL, vänligen kontakta:
Rasmus Bender, VD & Grundare EFUEL
Mobil: +46 72 323 48 68
Email: rasmus.bender@efuel.se

Om EFUEL
EFUEL verkar i Sverige och Finland och är ett av de ledande bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om ca 30%. Via ett brett nätverk av elektriker kan EFUEL tillgodose privatpersoner såväl företag med marknadens bästa lösningar för elbilsladdning. Under det egna varumärket "EFUEL" säljer de sedan 2021 tillbehörsprodukter inom elbilsladdning såsom laddkablar. EFUEL erbjuder dessutom en operatörstjänst för kunder som vill ladda hemma, på jobbet och längs vägen.
 
EFUEL grundades 2019 med huvudkontor i Stockholm. Företaget har 30 anställda.
 
För mer information, besök www.efuel.se 

EFUEL signs an agreement with Wallbox

EFUEL is a DistIT-owned company specializing in EV charging solutions. EFUEL’s partnership with Wallbox ultimately means that the Wallbox product range will be added to EFUEL’s assortment in both Sweden and Finland.

STOCKHOLM, October 27, 2022Wallbox, a leading supplier of charging solutions for electric vehicles, signs a cooperation agreement with EFUEL, one of Sweden's leading distributors of electric car chargers.

EFUEL has an extensive network of installers who sell electric car chargers and installations all over Sweden and Finland. EFUEL is also considered to be one of the leading specialists in electric car charging in Sweden with a strong focus on facilitating the transition to fossil-free car ownership. The new collaboration with EFUEL ensures that Wallbox products are available to both Swedish and Finnish consumers and companies that need to charge their electric cars in a smart and convenient way.

The introduction of Wallbox is a significant step in EFUEL successful strategy to continually develop the range with the right products. By listening to the market and its extensive network of installers, EFUEL has found that Wallbox is the right partner to cover the increasing need for charging stations.
 
An electrifying new addition to the range is the bidirectional charger Wallbox Quasar, which was engineered to transform electric vehicles into powerful energy sources. The bidirectional charging technology lets you charge and discharge your EV, allowing you to power your home or the grid with your car battery.

These functions make it possible to use the car's battery both to buy electricity when it is cheapest and to charge with solar energy. In this way, our customers get a unique opportunity to ensure the future need for energy in the home.
 
By broadening the range with Wallbox's popular products, EFUEL will further strengthen its market competitiveness within the EV charging market. This collaboration also means that EFUEL will offer competitive chargers for public charging; the Wallbox DC charger Supernova of 130 KW/H and Hypernova of 350 KW/H.

“It is with great pleasure that we (EFUEL) are finally able to add Wallbox to our product assortment! We’ve had Wallbox in our scope for quite some time and have increasingly recognized what a perfect complement the Wallbox product range would be to our existing assortment. Via Wallbox we are now enabling both solar- and V2G charging; an essentiality in the transition to renewable energy dependency at home. What is more, I am also deeply impressed with Wallbox as a company and the ambition that we both share in making it easy for the consumer to be sustainable. With Wallbox in our product assortment we will continue to pursue our vision of being at the forefront of creating a future in which the usage, and storage, of renewable energy remain the catalyst for change”, says Rasmus Bender, founder and CEO of EFUEL

 
Wallbox invests globally in several areas within electric car charging such as software for smart energy management and innovations in bidirectional charging for the home. The company's products aim to simplify the daily life of electric car drivers, i.a. by being able to charge the electric car with its own solar cells or when electricity is cheapest. Wallbox develops products both for private individuals and semi-public environments, such as housing associations and communities, companies, and public parking lots.

For more information about DistIT, please contact:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT
Phone: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se
 
For more information about EFUEL, please contact:
Rasmus Bender, CEO & Founder EFUEL
Mobil: +46 72 323 48 68
Email: rasmus.bender@efuel.se
 
About EFUEL
EFUEL is a scale-up company specializing in EV charging solutions. With a market share of approximately 30%, EFUEL has become one of the leading companies in Sweden within the field. In 2022 EFUEL entered the Finish market; in which they have quickly gained a significant market share. Through a widespread network of electricians, EFUEL can accommodate the entirety of the current active markets with the best EV charging solutions. In line with EFUELs expansive strategy, an own brand of accessory products was launched in 2021. EFUEL also offers extensive software services for customers who want to charge at home, at work and along the road.

EFUEL was founded in 2019 by a team of like-minded individuals who all shared a passion for sustainability and green energy. Today, the company has around 30 employees and the headquarters remain firmly in Stockholm, Sweden.

For more information, visit www.efuel.se

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2023

DistITs arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 20 april 2020 informeras om att DistITs valberedning inför årsstämman 2023 är sammansatt till att omfatta Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Sven Thorén (utsedd av och representerande Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (utsedd av och representerande Redstone Investment Group SA) och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 45 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Sven Thorén, Anders Bladh och Rasmus Bender är representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna och Stefan Charette är bolagets styrelseordförande. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Sven Thorén har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2023 års årsstämma avseende:

 • val av ordförande för stämman.
 • val av styrelse och styrelseordförande.
 • val av revisor.
 • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta till:

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2023 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 2 februari 2023. Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2023 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Sven Thorén, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

 • Sven Thorén, valberedningens ordförande, telefon 070 – 617 00 67 eller via e-post sven.thoren@athanase.se
 • Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 – 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

Nomination Committee for DistIT AB prior to the Annual General Meeting 2023

DistIT's work with corporate governance follows the Swedish Code of Corporate Governance. In accordance with the principles for the Nomination Committee's work, resolved and adopted at the Annual General Meeting of 20 April 2020, we hereby notify that DistIT's Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting is composed to include Anders Bladh (appointed by and representing Ribbskottet AB), Sven Thorén (appointed by and representing Athanase Industrial Partner), Rasmus Bender (appointed by and representing Redstone Investment Group SA) and Stefan Charette (Chair of the Board of Directors of DistIT AB).

The Nomination Committee represents more than 45% of the number of shares and votes in DistIT AB. Sven Thorén, Anders Bladh, and Rasmus Bender are representatives of the three largest shareholders in terms of votes, each with more than ten percent of the shares and votes, and Stefan Charette is the Company's Chair of the Board. The Nomination Committee represents broad experience of working on boards and in nomination procedures. Sven Thorén has been appointed Chair of the Nomination Committee.

The Nomination Committee will prepare proposals for the 2023 Annual General Meeting with relation to:

 • election of the Chair of the General Meeting.
 • election of the Board of Directors and Chair of the Board.
 • election of auditor.
 • remuneration and fees to the Board of Directors and auditors.

Shareholders who wish to get in touch with, and submit proposals to, the Nomination Committee shall do so to:

In order for proposals for members to be considered prior to the 2023 Annual General Meeting, proposals shall have been received no later than Thursday, 2 February 2023. Shareholders who wish to have a matter considered at the 2023 Annual General Meeting shall submit such a proposal to the Chair of the Board, Stefan Charette, well in advance of the announcement of the Annual General Meeting, which is expected to be published in mid-March 2023.

For further information please contact:

 • Sven Thorén, Chair of the Nomination Committee, telephone +46 706 17 00 67, or via email sven.thoren@athanase.se.
 • Stefan Charette, Chair of the Board of Directors of DistIT AB, telephone +46 739 94 70 79, or via email charette@athanase.se.

Merger between Aurora Group and Deltaco – forming Aurdel

Two of the Nordics' largest distributors, Deltaco and Aurora Group, both owned by DistIT AB, have until now operated in parallel with a focus on various main Nordic markets. These two companies are now merging to form the new company Aurdel.

The purpose of the merger of the two DistIT-owned companies is to create a new, stronger company with an expanded range as well as smarter service offerings and logistics solutions. In total, Aurdel offers over 30,000 products, including own brands such as DELTACO and L33T Gaming. Among Aurdel's B2C and B2B customers are several major retailers such as Elgiganten, Dustin, Komplett and Media Markt. Sales take place both in physical stores and in digital channels, such as e-tailers and other digital marketplaces.

”We foresee that we have everything to gain by merging these two large Nordic players. In addition to scalability, it means a common supply and warehouse, smart logistics solutions and an enormous competence that is now being gathered. In this way, we can reach more customers and create even better, faster and smoother customer experiences as well as technical solutions around the Nordics and also in the Baltics”, says Martin Gutberg, CEO at Aurdel.

With Aurdel, DistIT increases its market share in the Nordic market significantly. In 2021, Deltaco and Aurora had a combined turnover of approximately SEK 1.9 billion.

Martin Gutberg continues:
”Aurdel will be a good platform for growing organically and we are at the same time well equipped to meet the market fluctuations. We have the capacity and conditions to help various customers with several different types of problems in a simple way. With Aurdel, we will be an incredibly strong player.”

Right from the start, Aurdel will offer existing and new customers greater value in the form of improved customer experience, faster service, and smarter logistics solutions. Through a combined product range, a better business system and a common warehouse, the ambition is to eventually grow to become the market-leading business partner in Europe, with a particular focus on the Nordics and the Baltics.

About Aurora Group 
With more than 100 years of experience, and activities in 10 countries, Aurora Group was a leading technology partner in the Nordics known for its concepts, services, qualified employees, and excellent execution – a perfect partner in building your electronics business and brand.

About Deltaco
Founded in Sweden in 1991 and represented in all Nordic countries with more than 150 employees, Deltaco specialized in the import and distribution of all things tech – bringing the best products from B2B and B2C.

About Aurdel 
Aurdel is a part of DistIT Group, a fast-moving, market-leading group of distributors – all specialists and front-runners within technology. DistIT acquires and develops niche distributors within IT, mobility e-charge, audio, home electronics, networks, data communication, and AV products in Europe.

Deltaco och Aurora Group slås samman – bildar Aurdel

Två av Nordens största distributörer Deltaco och Aurora Group, som båda ägs av DistIT AB, har fram tills nu verkat parallellt med fokus på olika nordiska huvudmarknader. Nu går bolagen samman för att bilda det nya företaget Aurdel.

Syftet med sammanslagningen av de två DistIT-ägda bolagen är att skapa ett nytt starkare bolag i form av Aurdel, med ett utökat sortiment samt smartare serviceutbud och logistiklösningar. Totalt samlar Aurdel över 30.000 produkter, inklusive egna varumärken såsom exempelvis Deltaco och L33t Gaming. Bland B2C- och B2B-kunderna till Aurdel finns flertalet större återförsäljare såsom Elgiganten, Dustin, Komplett och Media Markt.
Försäljningen sker både i fysiska butiker och i digitala kanaler, som till exempel hos e-handlare och andra digitala marknadsplatser.

“Vi ser att vi har allt att vinna på att slå ihop dessa två stora nordiska aktörer; förutom skalbarheten innebär det ett gemensamt utbud och lager, smarta logistiklösningar och en enorm kompetens som nu samlas. På det här sättet kan vi nå fler kunder och skapa ännu bättre, snabbare och smidigare kundupplevelser såväl som tekniska lösningar runt om i Norden och även i Baltikum”, säger Martin Gutberg, VD på Aurdel.

Med det nya bolaget Aurdel ökar man sin marknadsandel på den nordiska marknaden betydligt. Under 2021 omsatte Deltaco och Aurora tillsammans ca 1,9 miljarder kronor.

“Vi ser att Aurdel blir en bra plattform för att växa organiskt och att vi står väl rustade för att möta marknadens rörelser. Vi har kapacitet och förutsättningar att hjälpa många kunder med många olika typer av problem på ett enkelt sätt. Med Aurdel kommer vi vara en otroligt stark aktör”, säger Martin Gutberg.

Aurdel kommer redan från start att erbjuda befintliga och nya kunder ett större värde i form av förbättrad kundupplevelse, snabbare service och smartare logistiklösningar. Genom ett kombinerat sortiment, ett bättre affärssystem och ett gemensamt lager är ambitionen att på sikt växa till att bli den marknadsledande affärspartnern i Europa, med särskilt fokus på Norden och Baltikum.

Om Aurora Group
Med mer än 100 års erfarenhet och verksamhet i tio länder var Aurora Group en ledande teknikpartner i Norden känd för sina koncept, tjänster, kvalificerade medarbetare och utmärkta utförande. En perfekt partner för att bygga din elektronikverksamhet och ditt varumärke.

Om Deltaco
Deltaco grundades i Sverige 1991 och var verksamt i alla nordiska länder med mer än 150 anställda. Deltaco specialiserade sig på import och distribution av allt inom teknik – med de allra bästa produkterna för både B2B och B2C.

Om Aurdel
Aurdel är en del av DistIT Group, en snabbrörlig, marknadsledande grupp av distributörer – alla specialister och marknadsledande inom teknik. DistIT förvärvar och utvecklar nischdistributörer inom IT, mobilitet, e-charge, audio, hemelektronik, nätverk, datakommunikation och AV-produkter i Europa.

DistIT AB (publ): Tomas Fällman ny CFO för DistIT

DistIT AB (publ) har utsett Tomas Fällman till ny CFO och medlem av koncernledningen. Tomas Fällman tillträder den 1 augusti 2022 och efterträder Philip Gunnarsson, som tidigare kommunicerat har valt att avsluta sin anställning för ett nytt uppdrag utanför bolaget och Sverige. Under perioden 1 augusti till 31 augusti kommer Tomas Fällman att arbeta tillsammans med Philip Gunnarsson för att säkerställa en smidig överlämning. Philip Gunnarsson kommer därefter att finnas tillgänglig för rådgivning under sin uppsägningstid.

Tomas Fällman kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control på NOTE AB (publ) där han även arbetade med att utveckla bolagets struktur och processer, affärsutveckling och förvärv. Tomas Fällman har tidigare erfarenhet av roller som CFO/Finance manager från verksamheter inom BP Plc och Tetra Pak och som revisor på EY.

Robert Rosenzweig CEO DistIT AB: ”Vi är glada över att välkomna Tomas Fällman som ny CFO för DistIT. Han kommer att vara en stor tillgång i det fortsätta arbetet med att utveckla bolagens ledningssystem och den pågående implementationen av gruppens strategiska arbete.”

DistIT AB (publ): Tomas Fällman new CFO for DistIT

DistIT AB (publ) has appointed Tomas Fällman as the new CFO and member of the Group Management Team. Tomas Fällman will take office on 1 August 2022 and succeeds Philip Gunnarsson, who, as previously communicated, has chosen to terminate his employment for a new assignment outside the company and Sweden. During the period 1 August to 31 August, Tomas Fällman will work together with Philip Gunnarsson to ensure a smooth handover. Philip Gunnarsson will then be available to provide advice during his notice period.

Most recently, Tomas Fällman held the position as Head of Group Business Control at NOTE AB (publ), where he also worked on developing the corporate structure and processes, business development and acquisitions. Tomas Fällman has previous experience from roles as CFO/Finance manager from business operations within BP Plc and Tetra Pak as well as from working as an auditor at EY.

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB: “We are pleased to welcome Tomas Fällman as the new CFO of DistIT. He will be a valuable addition to the continued work of developing the companies' management system, and the ongoing implementation of the group's strategic work.”