DistIT AB (publ): Easee lanserar ny laddbox

I ett uttalande annonserar laddbox-leverantören Easee lanseringen av sin nya laddbox Charge Lite, som släpptes till försäljning fredag 18 augusti.

Charge Lite är den första produkten i Easees nya produktserie, och lanseringar av fler varianter av laddare planeras senare i år samt första kvartalet 2024.

Produktlanseringen av Charge Lite är mycket viktig för Easee, särskilt i de länder där försäljningen av laddarna Home och Charge har påverkats av försäljningsförbudet som Elsäkerhetsverket införde i Sverige i mars. Vid utvecklingen av den nya produktserien har Easee hanterat och ordnat alla punkter som myndigheterna baserade försäljningsförbudet på – i sam-arbete med ackrediterade testhus som TÜV Rheinland och TÜV SÜD, berättar Easee i sitt uttalande.

DistIT-bolaget EFUEL är en distributör av Easees laddboxar.

”Vi, och marknaden, har väntat på den här produkten ända sedan säljstoppet och ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder ytterligare en modern, säker och populär laddbox, säger Robert Rosenzweig, VD EFUEL.”

EFUEL är en av Sveriges ledande distributörer inom elbilsladdning där bolaget bygger tillväxt genom starka relationer i branschen, en förstklassig lokal kundservice och ett gediget produkt-utbud. EFUEL är en del av DistIT-koncernen.

DistIT AB (publ): Per Kaufmann har utsetts till arbetande styrelseordförande

DistIT förstärker koncernledningen genom att Per Kaufmann, ordförande i DistIT AB, har utsetts till arbetande styrelseordförande på motsvarande 50 % arbetstid.

Pers främsta fokus kommer att vara DistITs dotterbolag Aurdel.

DistIT AB (publ): Aurdel lanserar ett effektiviseringsprogram på 30 MSEK

Arbetet med att bygga en gemensam plattform i Aurdel, ett dotterbolag till DistIT AB, fortgår. Omstruktureringen av Auroras och Deltacos olika bolag i Norden mot ett gemensamt ERP-system, gemensam Logistik och lagerhållning samt ett gemensamt Servicebolag (DistIT Services) har nu kommit så långt att DistIT lanserar fortsättningen på den påbörjade effektiviseringen.

Det första effektiviseringsprogrammet avslutades under andra kvartalet 2023 med en besparing på netto 12,3 MSEK (se pressmeddelande 29 april 2022). Nästa program förväntas möjliggöra effektiviseringar inom logistik, lagerhållning, IT-processer och organisation samt leda till ett förbättrat kommersiellt arbetssätt och därmed ge ökad flexibilitet i erbjudandet till våra kunder.

 Ledningen har därför beslutat att under tredje kvartalet lansera ett effektiviseringsprogram som beräknas ge en resultateffekt om netto 30 MSEK på årsbasis, varav 7 MSEK förväntas realiseras under 2023.

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 15 maj 2023

Årsstämma hölls idag den 15 maj 2023 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, för räkenskapsåret 2022.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens, förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Fastställelse av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor). Arvode ska ej ska utgå för kommittéarbete.

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Årsstämman beslutade att välja Per Kaufmann till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år ska ske.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor och antalet aktier ska vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

Kallelse till årsstämma i DistIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 14.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 13.45.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2023,
 • dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast tisdagen den 9 maj 2023 via telefon 08-555 76 222, via e-post till bolagsstamma@distit.se eller per post till adress: DistIT AB (publ), ”Årsstämma”, Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö.

Vid anmälan ska namn adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller annan förvaltare måste senast fredagen den 5 maj 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före den 5 maj 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 9 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud vid stämman ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se/sv/investerare/bolagsstammor/ samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörs anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 10. Redogörelse för valberedningens arbete
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 12. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om principer för valberedningen
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 19. Beslut om bemyndigande vid registrering av de av årsstämman fattade besluten
 20. Årsstämmans avslutande

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Charette utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9.b. Beslut om dispositioner av resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara en med ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår ett sammanlagt högsta arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:

 • Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Punkt 13. Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret, omval av Stefan Charette, Charlotte Hansson, Mikael Nilsson, Per Kaufmann och Anders Bladh.

Presentation av ledamöterna framgår av Bolagets årsredovisning 2022 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har bedrivits går även att finna på Bolagets webbplats.

Punkt 14. Val av styrelseordförande

Valberedningen förslår att Per Kaufmann väljs som styrelsens ordförande.

Punkt 15. Val av revisor

Valberedningen föreslår, efter rekommendation av Bolagets styrelse, omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande räkenskapsåret. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor Therése Utengen att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman föregående år.

Punkt 17. Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att anpassa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen för att möjliggöra nyemissioner, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 24 563 922 kronor och högst 98 255 688 kronor.
§ 4
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 56 161 864 kronor och högst 224 647 456 kronor.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 281 961 och högst 49 127 844.
§ 5
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 28 080 932 och högst 112 323 728.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av Bolagets verksamhet.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande vid registrering av de av stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av behandlade ärenden och fattade beslut hos Bolagsverket eller annars av formella skäl.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, www.distit.se, senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse är 14 040 466. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).

För ytterligare information kontakta:

Stefan Charette
Styrelseordförande DistIT AB
E-mail: charette@athanase.se

eller

Tomas Fällman
CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 086 96 82
E-mail: tomas.fallman@distit.se

Kontaktuppgifter till DistIT AB Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: +46 8 463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

* * * * *

Stockholm i april 2023
DistIT AB
Styrelsen

EFUEL ingår rikstäckande samarbete med ett av Sveriges största elbolag

– Samarbetet öppnar upp för potentiell försäljning av Wallbox- och DEFA laddboxar till över 150.000 privatkunder.

EFUEL meddelar idag att de har ingått ett samarbetsavtal med ett av Sveriges största elbolag för att stärka laddningsinfrastrukturen för elbilar i Sverige. Samarbetet gör det möjligt för båda företagen att dra nytta av varandras expertis och erfarenhet för att erbjuda fler svenska elbilsförare en enkel och bekväm lösning för att ladda sina fordon.

Bolaget är en av Sveriges största elleverantörer, med över 150 000 kunder som förlitar sig på leverantören för pålitlig och hållbar energiförsörjning. Samarbetet med EFUEL möjliggör för bolaget i fråga att ytterligare stärka sin position på marknaden för laddningsinfrastruktur för elbilar och erbjuda sina kunder en komplett lösning för elbilsladdning. 

Elbolaget är även officiell elleverantör till en rad stora bolag vars kunder nu kontinuerligt kommer att få exklusiva erbjudanden vad gäller energilösning och elavtal såväl som för laddbox genom EFUEL. Bolaget har genom sina samarbeten en estimerad räckvidd på minst 2.3 miljoner hushåll i Sverige.

"EFUEL är en ledande leverantör av laddningsinfrastruktur för elbilar, med en stark närvaro på den svenska marknaden", säger Rasmus Bender, Verkställande Direktör på EFUEL. "Genom det här samarbetet kommer vi kunna dra nytta av deras omfattande erfarenhet av elleverans och stärka vår position på marknaden genom att erbjuda ännu bättre lösningar för att ladda elbilar till våra egna såväl som till bolagets kunder."

DistITs styrelse har fastställt avstämningsdag för utdelning

Vid årsstämman i DistIT den 28 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2 SEK per aktie. Årsstämman bemyndigade i samband därmed styrelsen för DistIT att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

Styrelsen för DistIT har med anledning härav beslutat om att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning till den 19 april 2023. Således kommer i enlighet med vad som tidigare kommunicerats av bolaget de aktier som tecknas i den pågående företrädesemissionen inte att vara berättigade till utdelningen. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB förväntas ske på eller omkring den 24 april 2023.

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB

DistIT AB, org.nr 556116-4384, höll den 21 mars 2023 extra bolagsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 februari 2023 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för DistIT:s aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 28 080 932 SEK genom emission av högst 14 040 466 aktier. För varje tecknad aktie ska erläggas 7 SEK, vilket innebär att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför DistIT cirka 98,3 MSEK.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 mars 2023. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2023 till och med den 11 april 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigades att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

DistIT:s dotterbolag EFUEL ingår distributionsavtal med DEFA för laddboxar

DistIT meddelar idag att dess dotterbolag EFUEL har undertecknat ett distributionsavtal med DEFA, en av de ledande tillverkarna av laddboxar för elbilar och produkter för fordonsindustrin. EFUEL kommer att distribuera DEFA:s produkter i Norden.

DEFA är ett norskt bolag grundat 1946 och kända för sin höga kvalitet och innovativa teknik. EFUEL kommer att erbjuda laddboxar och tillbehör från DEFA, där vi inriktar oss på deras lanserade laddbox Power för att möta behoven hos våra kunder.

"Vi är glada över att ha ingått detta distributionsavtal med DEFA", säger Rasmus Bender EFUEL:s VD. "DEFA:s produkter har en stark position på marknaden och vi är övertygade om att våra kunder kommer att uppskatta utbudet av innovativa laddboxar. Vi ser fram emot att samarbeta med DEFA och arbeta tillsammans för att öka antalet elbilar på vägarna."

EFUEL är en distributör av hårdvara för elbilsladdning och har etablerat sig som en av de ledande aktörerna på marknaden.

Distributionsavtalet med DEFA är en del av EFUEL:s strategi att erbjuda de bästa produkterna för elbilsladdning på marknaden. 

DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

DistIT AB ("Bolaget") meddelade den 22 februari 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) har sökt godkännande från innehavare av dess seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det skriftliga förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det skriftliga förfarandet var för förslaget (61 procent av obligationsinnehavarna var närvarande, varav samtliga röstade ja till förslaget).

I korthet innebär ändringen av obligationsvillkoren:

 • att likviden från den i Bolaget beslutade företrädesemissionen ska beaktas i beräkningen av EBITDA för att avgöra om utbetalningen av den utdelning som beslutades vid årsstämman 2022 är tillåten enligt obligationsvillkoren; och
 • att innehavare av Obligationer som motsvarar åtminstone 10 % av det justerade nominella beloppet när som helst kan påkalla att 20 % av det totala nominella beloppet ska lösas in den 19 februari 2024. En sådan begäran kan dock senast framställas 10 arbetsdagar innan den 19 februari 2024.

Villkoren för Obligationerna i ändrad lydelse gäller från och med dagens datum, den 15 mars 2023.

Vidare har Bolaget erhållit den så kallade "waiver" (avstående från utövande av rättigheter under obligtationsvillkoren) som är nödvändig för att resterande del av tilläggsköpeskillingen som kan utgå till säljaren av EFUEL, Redstone Investment Group SA, skall kunna skjutas upp tillsammans med utfärdandet av skuldebrevet om cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen.

Bolaget kommer den 28 april 2023 betala en samtyckesavgift (s.k. Consent fee) till obligationsinnehavarna motsvarande en procent av det totala sammanlagda nominella beloppet som ska fördelas pro rata. Avstämningsdagen, då en obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att erhålla samtyckesavgiften, är den 21 april 2023.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.DistIT.se.