Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 28 april 2022

Årsstämma hölls idag den 28 april 2022 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde den framlagda, resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning till aktieägarna med ett kontant belopp om 2,00 kronor per aktie och att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Styrelsen avser fastställa en avstämningsdag som infaller under det tredje kvartalet 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Anders Bladh och Mikael Nilsson. Per Kaufmann valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:

 • Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej ska utgå för kommittéarbete.

Eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har även tillämpats tidigare år och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer att gälla för valberedningen inför årsstämman 2023 som i allt väsentligt överensstämmer med föregående års principer.

Valberedningens principer innebär sammanfattningsvis att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Justeringen av riktlinjerna innebär i huvudsak att det tydliggörs att ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter i enlighet med vad som anges i riktlinjerna, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs för att främja de ledande befattningshavarnas deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram eller på annat sätt främja delägarskap i Bolaget. I övrigt överensstämmer riktlinjerna i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020.

Beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner 2022/2025:1-6

Årsstämman beslutade om införande av ett incitamentsprogram genom emission av sammanlagt 450 000 teckningsoptioner, uppdelat på sex olika optionsserier, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt 450 000 nya aktier under år 2025. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets VD Robert Rosenzweig och vissa övriga nyckelpersoner i bolaget och dotterbolag. Syftet med incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos dessa personer kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Teckningskursen per aktie i respektive teckningsoptionsserie baseras på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 28 april 2025 till och med den 3 juni 2025 Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram kommer att motsvara cirka 3,1 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets webbplats, www.distit.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigade utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförandet av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

Bulletin from the extraordinary general meeting in DistIT

Today, 3 September 2021, an extraordinary general meeting was held in DistIT AB (publ). At the meeting, the following main resolutions were passed.

Resolution on a new issue of shares
As part of the company's acquisition of Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (“EFUEL”), it was resolved to increase the company's share capital by not more than SEK 3,252,572 through the issue of not more than 1,626,286 new shares at a price per share corresponding to approximately SEK 86.09. The right to subscribe for new shares shall, with deviation from the shareholders' pre-emptive rights, only rest with Redstone Investment Group SA.

For more information on the acquisition of EFUEL, please refer to the company's press release on 18 August 2021.

Resolution on the issue of warrants under an incentive program
Also as part of the acquisition, and in order to offer key personnel in EFUEL a future shareholding in the company, it was further resolved on an incentive program based on warrants. The number of warrants shall amount to not more than 700,000, entailing the right to subscribe for not more than 700,000 new shares in the company. The company's share capital may increase by not more than SEK 1,400,000. However, warrants will only be allocated at a value equivalent to SEK 10 million (including taxes and fees). The remaining warrants will not be allocated.

The right to subscribe for the warrants shall rest with certain key individuals in EFUEL. The price per warrant (premium) shall correspond to the market value at the time of subscription, using the Black & Scholes option valuation model. Each warrant entitles the holder to subscribe for one new share in the company during the period from 1 September 2025 to 30 September 2025. The subscription price per share shall correspond to 175 percent of the volume-weighted average price for the company's share on Nasdaq First North Premier Growth Market during the period from 18 August 2021 to 25 August 2021.

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT

Extra bolagsstämma hölls idag den 3 september 2021 i DistIT AB (publ). Vid bolagsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Beslut om nyemission av aktier
Som en del i bolagets förvärv av Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”) beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 3 252 572 kronor genom emission av högst 1 626 286 nya aktier till ett pris motsvarande cirka 86,09 kr per aktie. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Redstone Investment Group SA.

För mer information om förvärvet av EFUEL hänvisas till bolagets pressmeddelande den 18 augusti 2021.

Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram
Som en ytterligare del i förvärvet, och i syfte att erbjuda nyckelpersoner i EFUEL ett framtida aktieägande i bolaget, beslutades även om ett incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner ska uppgå till högst 700 000 med åtföljande rätt till teckning av högst 700 000 nya aktier i bolaget, varvid bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 400 000 kronor. Tilldelning av teckningsoptioner kommer emellertid endast att ske till ett värde motsvarande 10 MSEK (inklusive skatter och avgifter). Resterande teckningsoptioner kommer inte att tilldelas.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa nyckelpersoner i EFUEL. Priset per teckningsoption (premien) ska motsvara marknadsvärdet vid tidpunkten för teckningen med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. Teckningskursen per aktie vid nyteckning ska motsvara 175 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 18 augusti 2021 till och med den 25 augusti 2021.

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ) den 29 april 2021

Årsstämma hölls idag den 29 april 2021 i DistIT AB (publ). Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2020 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade om dispositioner av bolagets vinst på så vis att aktieägarna erhåller en utdelning om 2,00 kronor per aktie och återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Mikael Nilsson valdes in i styrelsen. Årsstämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 1 075 000 kronor som fördelas enligt följande;

 • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej ska utgå för kommittéarbete.

Årsstämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har även tillämpats tidigare år och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer att gälla för valberedningen inför årsstämman 2022.

Valberedningens principer innebär sammanfattningsvis att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de fyra största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än fyra ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Valberedningen ska bland annat bereda och till bolagsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en emission av högst 180 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 180 000 nya aktier i DistIT AB (publ). Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram kommer att motsvara cirka 1,4 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets webbplats, www.distit.se.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om följande ändringar i bolagets bolagsordning:

§1 ändrades på så vis att "firma" byttes ut mot "företagsnamn".

§4 ändrades på så vis att bolagets aktiekapital skall vara lägst 24 563 922 kronor och högst 98 255 688 kronor.

§5 ändrades på så vis att antalet aktier i bolaget skall vara lägst 12 281 961 och högst 49 127 844.

§9 ändrades på så vis att följande togs bort: "dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels" och att följande lades till: "Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke", "Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post." samt "Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)".

§13 ändrades på så vis att hänvisningen till lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument stämmer överens med lagens aktuella namn.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2019 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning för 2019 har återtagits. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag att ingen utdelning för 2019 lämnas. Stämman beslutade att balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med årets resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas enligt följande;

 • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2019 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner, livförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar samt andra icke-monetära förmåner såsom företagsbil. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. En fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Stämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emission av högst 379 854 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 379 854 nya aktier i DistIT AB. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare. Utspädningen vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara cirka 2,4 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Godkännande av transaktioner med närstående

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om köp av konsulttjänster från Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One Economy AB.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistITs hemsida, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se
 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 730 86 96 82
E-mail: Philip.Gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 april 2020, kl. 14:00 CET.

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (Publ.)

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2018 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel
I enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman om en utdelning för verksamhetsåret 2018 till aktieägarna med 1,00 kronor per aktie, totalt 12 281 961 kronor. Avstämningsdag beslutades till måndagen den 29 april 2019. Båda besluten förklarades omedelbart justerade. Utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 3 maj 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas enligt följande;

 • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK.
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter har höjts med 25 000 SEK per år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.
Principer för valberedning
Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2018 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga och rörlig ersättning/bonus ska ha ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. En fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Bemyndigande till nyemission av aktier
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 
DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information:
Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se (erik.bech-jansen@distit.se%0d)

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 733 311 311
E-mail: Erik.Bech-Jansen@distit.se (erik.bech-jansen@distit.se%0d)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se 

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 14:00 CET.

Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) den 21 februari 2019

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) ("Bolaget") den 21 februari 2019 har beslutat att godkänna styrelsens förslag till utgivande av upp till sammanlagt 300 000 teckningsoptioner.

 • Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2022:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma den verkställande direktören i Bolaget, Robert Rosenzweig.
 • Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 31 mars 2019. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden.
 • Den teckningsberättigade kommer, för att beviljas tilldelning, behöva ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man.
 • Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde.
 • Varje teckningsoption ger rätt att mellan den 8 – 31 mars 2022 teckna en aktie till kursen 40 kronor enligt nedan.

Antal aktier som kan tecknas            om den volymägda genomsnittskursen för Bolagets aktie den 22 februari 2022 – 7 mars 2022 överstiger

             150 000                              60 kronor                   
              30 000              64 kronor
              30 000              68 kronor
              30 000              72 kronor
              30 000              76 kronor
              30 000              80 kronor

Om den volymvägda genomsnittskursen inte uppnås är teckningskursen per aktie 80 kronor.

 •  Uppdrogs åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet.

För underlag och fullständig information om beslutet hänvisas till Bolagets hemsida, www.distit.se, under fliken Investerare – Bolagsstämmor.

För ytterligare information, kontakta: 

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB
Mobil: +46 73 994 70 70
Email: Charette@Athanase.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB
Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 11:00 CET.

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ), tisdagen den 24 april 2018

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen beslutade stämman att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson samt nyvaldes Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 800 000 kronor som fördelas enligt följande;

 • Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande är oförändrat mot tidigare år och arvode till styrelsens ledamöter har höjts med 10 000 SEK per år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.
Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2017 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2019.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 
Stockholm tisdagen den 24 april 2018
DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
E-mail: ove.ewaldsson@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 12:00 CET.

Kommuniké från DistIT AB (publ) årsstämma, onsdagen den 3 maj 2017

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 2,75 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2016, varav 1,75 SEK är ordinarie utdelning och 1,00 SEK är extra utdelning. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 5 maj 2017. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 10 maj 2017.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette samt nyvaldes Anders Nordlöw. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt arvode till styrelsen om 910 000 kronor som fördelas enligt följande;

 •  Styrelsens ordförande: 350 000 SEK
 •  Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 140 000 SEK per ledamot.

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter är oförändrat mot tidigare år.

Stämman beslutade att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med DistIT AB, kan fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, från ett av styrelseledamoten ägt bolag eller från egen enskild verksamhet med s.k. F-skattsedel, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för DistIT.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.
Principer för valberedning

Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedning utses skall gälla årligen till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav så beslutade stämman att samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2018.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, av verksamhet eller del därav, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av verksamhet eller del därav med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 14:00 CET.

Stockholm tisdagen den 3 maj 2017 
DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Siamak Alian, VD DistIT AB 
Telefon: +46 8 555 76 241 
Mobil: 46 70 742 29 13 
siamak.alian@distit.se
Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Telefon: +46 8 518 169 42
Mobil: 46 70 325 49 73
ove.ewaldsson@distit.se

Kommuniké från DistIT AB (publ) extra bolagsstämma den 5 september 2016

Apportemission

Den extra bolagsstämman beslutade, med mer än nio tiondelars majoritet av såväl avgivna röster som de aktier som var företrädda vid stämman, godkänna tidigare bolagsstämmas beslut i Alcadon Group AB, org.nr. 559009-2382 den 5 september 2016. Beslutet innebär att 3 070 490 aktier emitteras till Alcadon Team Invest AB, org.nr. 559039-3046 mot erläggande (apport) av 50 000 aktier i Alcadon Intressenter AB, org.nr. 550018-4031, allt i enlighet med framlagt förslag av styrelsen i Alcadon Group AB.

Extra vinstutdelning (sakutdelning)

Den extra bolagsstämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Vinstutdelningen sker genom en s.k. sakutdelning och verkställs genom att DistITs 12 281 961 aktier i Alcadon Group AB delas ut till aktieägarna. Varje aktie i DistIT berättigar till utdelning av en aktie i Alcadon Group AB.

Viktiga datum

Som tidigare annonserats har Nasdaq godkänt Alcadon Group ABs ansökan om listning på Nasdaq First North. Viktiga datum med anledning av den extra bolagsstämmans beslut är därför;

1. Sista dag för handel med aktier i DistIT inklusive                                  6 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

2. Första dag för handel med aktier i DistIT exklusive                               7 september 2016

    rätt att erhålla aktier i Alcadon.

3. Avstämningsdag för utdelningen av aktier i Alcadon.                             8 september 2016

4. Första dag för handel med aktier i Alcadon på Nasdaq First North.      14 september 2016

Alcadons aktie

Alcadons aktie kommer vid handel att ha kortnamnet ALCA och ISIN-kod SE00 0873 2218.

Certified adviser

Alcadon har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2016.

För ytterligare information kontakta: