Kommuniké från extra bolagsstämma i DistIT AB

DistIT AB, org.nr 556116-4384, höll den 21 mars 2023 extra bolagsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 februari 2023 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för DistIT:s aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 28 080 932 SEK genom emission av högst 14 040 466 aktier. För varje tecknad aktie ska erläggas 7 SEK, vilket innebär att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, sammanlagt tillför DistIT cirka 98,3 MSEK.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 mars 2023. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2023 till och med den 11 april 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigades att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.