Kommuniké från årsstämma i DistIT AB den 30 april 2024

Årsstämma hölls idag den 30 april 2024 i DistIT AB. Vid årsstämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställelse av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode åt revisorn beslutades utgå enligt redovisade och godkända kostnader.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson. Jonas Rydell valdes till ordinarie styrelseledamot. Anders Bladh omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Therése Utengen kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022 ska ske.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen av bolagsordningen innebär ett möjliggörande för styrelsen att bestämma att bolagsstämma helt eller delvis skall hållas digitalt.
Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistIT:s webbplats, www.distit.se.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.