DistIT AB har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om 20 MSEK

DistIT AB (“Bolaget”) har genomfört återköp av obligationer till ett nominellt belopp om totalt 20 MSEK av Bolagets obligationslån (ISIN: SE0015949359) med slutligt förfall den 19 maj 2025 och totalt utestående belopp om 300 MSEK.

Återköpet genomfördes till en snittkostnad om 81 % och kommer att minska bolagets nettoskuld och räntekostnader.

DistIT offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2023 att styrelsen beslutat om genomförande av en fullt säkerställd nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma som hölls den 21 mars 2023. Idag offentliggör DistIT härmed att det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 19 590 485 aktier, motsvarande cirka 139,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Således är Företrädesemissionen övertecknad och inga aktier har tilldelats till garanter. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt utfall
Genom Företrädesemissionen erbjöds 14 040 466 aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie. Resultatet av Företrädesemissionen visar att 13 626 149 nya aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 5 964 336 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och inga aktier har tilldelats till garanter. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av totalt 414 297 aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har utförts i enlighet med de principer om tilldelning som angivits i det prospekt som Bolaget upprättat i samband med Företrädesemissionen som offentliggjordes den 23 mars 2023. Som bekräftelse om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota skickas ut omkring den 13 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning och betalning i enlighet med förvaltarens rutiner.

Handel med BTA och nya aktier
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas vara den 20 april 2023. Aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 24 april 2023 och förväntas börja handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 24 april 2023.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer DistIT aktiekapital att öka med 28 080 932 kronor, från 28 080 932 kronor till 56 161 864 kronor och antalet aktier i DistIT kommer att öka med 14 040 466 nya aktier, från 14 040 466 aktier till 28 080 932 aktier.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

DistIT announces final outcome in the company’s rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

On February 22, 2023, DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) announced that the Board of Directors had resolved to carry out a fully secured issue of shares with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”). The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue was approved by an extraordinary general meeting held on March 21, 2023. Today, DistIT hereby announces that the final outcome of the Rights Issue shows that 19,590,485 shares, corresponding to approximately 139.5 percent of the Rights Issue, were subscribed for with and without subscription rights. Thus, the Rights issue is oversubscribed, and no shares have been allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.

Final outcome
A maximum of 14,040,466 shares were offered in the Rights Issue at a subscription price of SEK 7.00 per share. The result of the Rights Issue shows that 13,626,149 new shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with subscription rights. Additionally, 5,964,336 shares were subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 42.5 percent of the Rights Issue. The Rights Issue is thus oversubscribed, and no shares have been allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.

Notice of allotment
The allotment of the 414,297 shares subscribed for without subscription rights has been carried out in accordance with the allotment principles set out in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with Rights Issue, which was published on March 23, 2023. As confirmation of allotment of shares subscribed for without subscription rights, a contract note will be sent on or about April 13, 2023. Subscribed and allotted shares must be paid in cash in accordance with the instructions in the contract note. Nominee-registered shareholders will receive notice of allotment and payment in accordance with the procedures of the nominee.

Trading in paid subscribed shares and new shares
The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is expected to be on April 20, 2023. The shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be registered with the Swedish Companies Registration Office on or about April 24, 2023, and are expected to begin trading on Nasdaq First North Premier Growth Market on or about April 24, 2023.

Number of shares and share capital
Following the Rights Issue, DistIT’s share capital will increase by SEK 28,080,932, from SEK 28,080,932 to SEK 56,161,864, and the number of shares in DistIT will increase by 14,040,466 new shares, resulting in the total number of shares increasing from 14,040,466 shares to 28,080,932 shares.

Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.

Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.

This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.

The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.

The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.

None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.

In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.

In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.

This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).

Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.

The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

DistIT offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) meddelar att det preliminära utfallet för Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 11 april 2023, indikerar att 13 626 149 aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har 5 964 336 aktier, motsvarande 42,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 139,5 procent av de erbjudna aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga aktier kommer att tillfalla emissionsgaranterna. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den 22 februari 2023 offentliggjorde DistIT att styrelsen i Bolaget hade beslutat om en företrädesemission av högst 14 040 466 aktier till en teckningskurs om 7,00 SEK per aktie, motsvarande cirka 98,3 MSEK, villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande. Den 21 mars 2023 offentliggjorde DistIT att den extra bolagsstämman samma dag beslutat att godkänna Företrädesemissionen.

Preliminärt utfall
Det preliminära utfallet indikerar att 13 626 149 aktier, motsvarande cirka 97,0 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har 5 964 336 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 42,5 procent av de erbjudna aktierna. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 139,5 procent av de erbjudna aktierna. Därmed indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen är övertecknad och att inga aktier kommer att tillfalla emissionsgaranterna. Garantiåtagandena som Bolaget erhållit i samband med Företrädesemissionen har lämnats vederlagsfritt. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 98,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget upprättat i samband med Företrädesemissionen som offentliggjordes den 23 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 13 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Slutgiltigt utfall
Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 12 april 2023. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) beräknas att vara den 20 april 2023. Handel med de nyemitterade aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 24 april 2023.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

DistIT announces preliminary outcome of the company’s rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) announces that the preliminary outcome of the Company’s rights issue (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended today, April 11, 2023, indicates that 13,626,149 shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, 5,964,336 shares, corresponding to approximately 42.5 percent of the offered shares, have been subscribed for without subscription rights. In aggregate, the subscriptions by exercise of subscription rights and the applications for subscription without subscription rights correspond to approximately 139.5 percent of the offered shares. Thus, the preliminary outcome indicates that Rights Issue is oversubscribed, and no shares will be allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.

On February 22, 2023, DistIT announced that the Board of Directors of the Company had resolved on a rights issue of up to 14,040,466 shares at a subscription price of SEK 7.00 corresponding to approximately SEK 98.3 million, conditional on the approval of an extraordinary general meeting. On March 21, 2023, DistIT announced that the extraordinary general meeting resolved to approve the Rights Issue.

Preliminary outcome
The preliminary outcome indicates that 13,626,149 shares, corresponding to approximately 97.0 percent of the offered shares, have been subscribed for with subscription rights in the Rights Issue. Additionally, 5,964,336 shares have been subscribed for without subscription rights, corresponding to approximately 42.5 percent of the offered shares. Thus, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is subscribed to approximately 139.5 percent of the offered shares, with and without subscription rights. Consequently, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is oversubscribed, and that no shares will allocated to guarantors. The guarantee commitments the Company has received in connection with the Rights Issue have been offered free of charge. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.

Notice of allotment
Those who have subscribed for shares without subscription rights will be allocated shares in accordance with the principles set out in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with the Rights Issue, which was published on March 23, 2023. Notice of allotment to the persons who subscribed for shares without subscription rights is expected to be distributed on April 13, 2023. Subscribed and allotted shares shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee's procedures. Only those who have been allotted shares will be notified.

Final outcome
The final outcome of the Rights Issue is expected to be published on April 12, 2023. The last day of trading in paid subscribed shares (Sw. BTA) is expected to be on April 20, 2023. The newly issued shares subscribed for with and without subscription rights are expected to be traded on Nasdaq First North Premier Growth Market as from April 24, 2023.

Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.

Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.

This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.

The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.

The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.

None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.

In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.

In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.

This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).

Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company.

Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.

The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

DistIT publicerar prospekt i samband med Bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

DistIT AB (publ) (“DistIT” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2023 att styrelsen beslutat om en nyemission av aktier motsvarande cirka 98 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen godkändes vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2023. Ett prospekt, som upprättats med anledning av Företrädesemissionen, har idag den 23 mars 2023 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på DistIT:s hemsida www.distit.se, samt på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com.

Länk till prospektet: https://distit.se/wp-content/uploads/2023/03/DistIT-AB-Prospekt.pdf

Publicering av prospekt
Fullständig information om Företrädesemissionen återfinns i det prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som idag, den 23 mars 2023, har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.distit.se), samt Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Prospektet kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).
Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistIT:s strategi samt att ge utrymme till utbetalning av den vinstutdelning som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och för att uppfylla åtaganden i villkoren för Bolagets obligationslån.
Teckningsperioden kommer att inledas den 28 mars 2023. Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Aktieinvest FK AB:s respektive hemsidor. Anmälan om att teckna nya aktier utan företrädesrätt kan även göras med svenskt BankID eller nordiskt eID via www.aktieinvest.se/emission/distit2023.

Tidsplan för Företrädesemissionen

24 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 mars – 4 april 2023 Handel i teckningsrätter
28 mars – 11 april 2023 Teckningsperiod
11 april 2023 Förväntat datum för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
12 april 2023 Förväntat datum för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och publicerats av Bolaget.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities AB agerar för Bolaget i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

DistIT publishes prospectus in connection with the company’s rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. SEE THE SECTION “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

On February 22, 2023, DistIT AB (“DistIT” or the “Company”) announced that the Board of Directors resolved on an issue of shares of approximately SEK 98 million with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”). The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue was approved by the Extraordinary General Meeting held on March 21, 2023. A prospectus that has been prepared in connection with the Rights Issue has today, March 23, 2023, been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen) (“SFSA”) and is available on DistIT’s website www.distit.se, as well as on Pareto Securities’ website www.paretosec.com.

Link to the prospectus: https://distit.se/wp-content/uploads/2023/03/DistIT-AB-Prospekt.pdf

Publication of the prospectus
Complete information about the Rights Issue is included in the prospectus that has been prepared by the Board of Directors of the Company and that today, March 23, 2023, has been approved by the SFSA. The prospectus is available on the Company’s website (www.distit.se) and on Pareto Securities’ website (www.paretosec.com). The prospectus will also be available on SFSA’s website (www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/) within a few days.
The purpose of the Rights Issue is to ensure continued successful development in accordance with DistIT’s strategy and to provide sufficient resources for payment of the dividend resolved at the annual general meeting held on April 28, 2022, and to fulfill commitments under the terms of the Company’s outstanding bonds.
The subscription period will commence on March 28, 2023. Subscription forms for subscription without preferential rights will be available on the Company’s website and Aktieinvest FK AB:s website. Subscription for new shares without preferential rights can also be made with Swedish BankID or Nordic eID via www.aktieinvest.se/emission/distit2023.

Timetable for the Rights Issue

March 24, 2023 Record date for participation in the Rights Issue with preferential rights
March 28 – April 4, 2023 Trading in subscription rights
March 28 – April 11, 2023 Subscription period
April 11, 2023 Expected announcement of preliminary outcome of the Rights Issue
April 12, 2023 Expected announcement of final outcome of the Rights Issue

Advisors
Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.

Important information
This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

This press release is not a prospectus for the purposes of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. A prospectus regarding the Rights Issue described in this press release has been prepared and published by the Company.

This announcement does not identify or suggest, or purport to identify or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in the Company. The information contained in this announcement relating to the Rights Issue is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. Pareto Securities AB is acting for the Company in connection with the Rights Issue and no one else and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients nor for giving advice in relation to the Rights Issue or any other matter referred to herein. Pareto Securities AB is not liable to anyone else for providing the protection provided to their customers or for providing advice in connection with the Rights Issue or anything else mentioned herein.

The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.

The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.

None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.

In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.

In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.

This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).

Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.

The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

DistIT beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 98 MSEK, inleder ett skriftligt förfarande för sin obligation och ingår ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen för EFUEL

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

För att hantera de ogynnsamma omvärldsfaktorer som DistIT AB (“DistIT” eller “Bolaget”) och dess kunder drabbats av, har styrelsen och ledningen vidtagit en rad förbättrande åtgärder. Utöver kostnadsrationaliseringar relaterar dessa åtgärder till att hantera villkoren i Bolagets utestående obligation, tilläggsköpeskillingen för EFUEL och den sedan tidigare beslutade utdelningen, vilken i praktiken ej går att återkalla. Åtgärderna har inneburit att flera av DistITs största ägare, innehavare av obligationer och Redstone Investment Group SA, tidigare ägare av EFUEL, agerat i syfte att stärka Bolaget långsiktigt och möjliggöra en återgång till lönsam tillväxt. Villkoren i Företrädesemissionen har anpassats för att öka förutsättningarna för en hög deltagandegrad och för att undvika kostnader för garantiprovision. Företrädesemissionen om cirka 98 MSEK är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från flera av Bolagets största aktieägare samt Athanase Industrial Partners garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt.

Styrelsen i DistIT AB har beslutat att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 98 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 21 mars 2023 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Bolaget har även ingått ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen som kan komma att utgå till säljaren av EFUEL, innebärandes att tidpunkt för utbetalning senareläggs. Vidare har Bolaget inlett ett skriftligt förfarande i syfte att ändra vissa delar av villkoren för Bolagets utestående obligationslån (”Villkoren”) och erhålla undantag och samtycke från innehavarna av Bolagets utestående obligationer. Styrelsen har vidare till följd av Företrädesemissionen beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 och Bolagets årsstämma till den 15 maj 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistITs strategi samt att ge utrymme till utbetalning av den vinstutdelning som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och för att uppfylla åtaganden i villkoren för Bolagets obligationslån.
 • De som på avstämningsdagen 24 mars 2023, dels är registrerade som aktieägare i DistIT, dels är berättigade att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie, motsvarande en teckningsrelation om 1:1.
 • Teckningsperioden löper från och med 28 mars 2023 till och med 11 april 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalning, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 11 april 2023.
 • Teckningskursen har satts till 7,00 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 61,9 procent till den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningspriset för Bolagets aktier den 21 februari 2023.
 • Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 28 mars 2023 – 6 april 2023.
 • Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 14 040 466 aktier och vid fulltecknad Företrädemission, ökar DistIT:s aktiekapital med 28 080 932 SEK från nuvarande 28 080 932 SEK till 56 161 864 SEK. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DistIT uppgå till högst 28 080 932 aktier.
 • Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
 • Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg samt Bolagets VD Robert Rosenzweig, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna som motsvarar cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK.
 • Athanase Industrial Partners har åtagit att vederlagsfritt garantera cirka 48,7 MSEK, motsvarande cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 21 mars 2023.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om DistIT kommer att presenteras i prospekt avseende Företrädesemissionen, vilket kommer att offentliggöras omkring den 23 mars 2023.

Robert Rosenzweig, VD för DistIT, kommenterar: “Det utmanande omvärldsläget har haft en ogynnsam inverkan på DistITs försäljning och lönsamhet, där ledtider, fraktpriser kunders lageruppbyggnad och en försvagad krona bidragit till utvecklingen. Vi ser dock att ändrade marknadsförhållanden kan komma att medföra goda möjligheter att föra oss tillbaka till vår tillväxtbana och våra högt ställda mål. Jag vill passa på att tacka våra ägare och övriga intressenter som visat sitt stöd och bidragit till att vi nu har möjlighet att med större säkerhet utveckla verksamheten”.

Bakgrund och motiv

 • Det gångna året har präglats av ett utmanande affärsklimat, bland annat till följd av efterdyningarna av Covid, stigande inflation och räntor samt osäkerhet bland kunder och konsumenter som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Sammantaget har omsättning och marginaler inte motsvarat Bolagets uppsatta mål. Som en följd av detta har ett kovenantbrott skett under Villkoren för Bolagets obligationer. Vidare har otillräckliga operativa kassaflöden skapat ett kapitalbehov gällande den beslutade utdelningen, tilläggsköpeskillingen för EFUEL och Bolagets fortsatta utveckling. Därför har ledningen och styrelsen tillsammans med Bolagets större intressenter fört ett konstruktivt arbete för att nå en lösning som stärker DistIT långsiktigt.
 • Den lösning som gemensamt arbetats fram ger Bolaget finansiellt utrymme att på ett effektivt sätt fortsätta att utvecklas och växa. Företrädesemissionen om cirka 98 MSEK möjliggör utbetalning av den beslutade utdelningen och fortsatt drift och utveckling av verksamheten. Teckningskursen har bestämts i samråd med Bolagets största ägare. Befintliga aktieägare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att stödja Bolaget på lång sikt. Därtill har Athanase Industrial Partners åtagit sig att garantera resterande del av emissionen vederlagsfritt.
 • Flera av Bolagets intressenter har accepterat ändrade villkor för relevanta finansiella åtaganden för att förbättra Bolagets finansiella ställning. Redstone Investment Group SA, näst största aktieägare i DistIT, accepterar att betalning av tilläggsköpeskillingen relaterad till förvärvet av EFUEL skjuts upp från 2023 till 2025. Obligationsinnehavare som tillsammans representerar cirka 43 procent av utestående obligationer har bekräftat att de accepterar Företrädesemissionen och övriga åtgärder som lämpliga för att obligationerna ska kunna löpa planenligt till förfall under 2025. Utdelningen som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och som av praktiska legala skäl inte kan återkallas kommer att finansieras genom Företrädesemissionen.
 • Åtgärder för att reducera verksamhetens rörelsekapital har vidtagits, vidare är kostnadsbesparingar under genomförande vilka bedöms stärka marginalprofilen tillräckligt även om affärsklimatet förblir utmanande under en längre period. När marknadsförhållanden förbättras bedömer Bolaget att förutsättningarna är goda för en återgång till försäljningstillväxt och bättre marginalprofil. Detta tillsammans med de kostnadsrationaliseringar som genomförts och nu gradvis får inverkan på resultatet, lägger grunden för en potentiellt väsentlig lönsamhetsförbättring de kommande åren.
 • För att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistITs strategi samt för att ge utrymme till utbetalning av den beslutade aktieutdelningen och för att uppfylla finansiella kovenanter under Villkoren för Bolagets obligationslån har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 7,0 MSEK. Vidare kommer Redstone Investment Group SA erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 79,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

 • Utbetalning av utdelning till aktieägare som beslutades på årsstämman den 28 april 2022, med ungefärligt totalt belopp om cirka 28,1 MSEK (cirka 35,5 procent)
 • Bolagets löpande verksamhet, inklusive produktutveckling (cirka 64,5 procent)

Företrädesemissionens villkor

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 21 Mars 2023. Kallelsen till den Extra Bolagstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Befintliga aktieägare, motsvarande cirka 50,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionens godkännande på den Extra Bolagsstämman.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är 24 mars 2023. Den sista dagen för handel i DistIT:s aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är 22 mars 2023.

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget åta sig att inte genomföra några emissioner under en period om sex månader efter likviddagen i Företrädesemissionen, utan föregående skriftligt medgivande från Pareto Securities AB, vars samtycke inte oskäligen får innehållas. Åtagandet är undantaget incitamentsprogram på marknadsmässiga villkor och emissioner understigande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, givet att emissionen sker i samband med förvärv av företag, verksamheter eller tillgångar, omfattar tilläggsköpeskillingar relaterade till sådana förvärv eller till aktier som emitteras eller säljs för att fullgöra skyldigheter relaterade till redan utfärdade optioner, teckningsoptioner eller liknande rättigheter när de förfaller till betalning. Pareto Securities AB kan således medge undantag från skyldigheten att inte emittera ytterligare aktier.

Styrelsen har beslutat att senarelägga både datumet för publicering av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 samt Bolagets årsstämma till den 15 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 27 april 2023.

På årsstämman som hölls den 28 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning till aktieägarna med ett kontant belopp om 2,00 SEK per aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Styrelsen kommer att fastställa avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning omkring den 20 april 2023, och senast före den tidpunkt då aktierna som emitteras i Företrädesemissionen är registrerade hos Bolagsverket. Detta innebär att de aktier som emitteras i Företrädesemissionen inte kommer att få ta del av utdelningen som beslutades på årsstämman den 28 april 2022. Ett separat offentliggörande kommer att ske när avstämningsdagen för erhållande av utdelning har beslutats av styrelsen.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske enligt följande: i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas part som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan göras, genom lottning.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg samt Bolagets VD Robert Rosenzweig, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK. Redstone Investment Group SA kommer att erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av den tilläggsköpeskilling som Redstone Investment Group SA är berättigad till.

Athanase Industrial Partners har åtagit att garantera cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,7 MSEK. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad.

Tecknings- och garantiåtagandena lämnas vederlagsfritt. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Athanase Industrial Partners har av Aktiemarknadsnämnden beviljats undantag från budplikten för det fall att Athanase Industrial Partners aktieinnehav i DistIT, genom att fullgöra sitt tecknings- och/eller garantiåtagande, skulle motsvara eller överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att bevilja Athanase Industrial Partners ett undantag från budplikt till följd av uppfyllande av garantiåtagande är att beslutet om Företrädesemission godkänns av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de företrädda aktierna vid den Extra Bolagstämman, exklusive de aktier som innehas och företräds av Athanase Industrial Partners och att aktieägarna informeras inför den Extra Bolagsstämman om det maximala antalet aktier och röster Athanase Industrial Partners kan inneha om det tecknar aktier med stöd av garantiåtagandet.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

22 mars 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 mars 2023 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 mars 2023 Offentliggörande av prospekt
24 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 mars – 6 april 2023 Handel i teckningsrätter
28 mars – 11 april 2023 Teckningsperiod
11 april 2023 Offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen
12 april 2023 Offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen

Ändringsavtal avseende tilläggsköpeskilling kopplat till förvärv av EFUEL

I samband Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett ändringsavtal avseende betalning av den tilläggsköpeskilling som kan komma att utgå till säljaren av EFUEL. Enligt det ursprungliga avtalet skulle en tilläggsköpeskilling om 140 MSEK betalas då EFUEL uppnådde ett bruttoresultat om 70 MSEK på rullande tolvmånadersbasis. Enligt tilläggsavtalet förfaller cirka 127,8 MSEK av tilläggsköpeskillingen till betalning två år efter det att tilläggsköpeskillingen har fastställts. Tilläggsköpeskillingen förfaller dock inte till betalning före det tidigare av den dag då av Bolaget utstående obligationer har återbetalats i sin helhet eller den 16 juni 2025. Resterande cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen ska erläggas i samband med ingåendet av ändringsavtalet genom utfärdande av ett skuldebrev. Säljaren har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 12,2 MSEK i Företrädesemissionen och betala teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen. Vidare har säljaren av EFUEL rätt till ränta motsvarande 10 MSEK på grund av att utbetalningen av tilläggsköpeskillingen skjutits upp. Räntan förfaller till betalning i samband med att resterande del av tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning.

Seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer med rörlig ränta med förfall 2025 (”Obligationerna”)

Enligt Villkoren för Obligationerna har det skett ett brott mot kovenanterna genom att Bolaget inte upprätthållit ett förhållande om maximalt 4.0x mellan nettoskuld och EBITDA. I enlighet med Villkoren har Bolaget, från den 22 februari 2023, 60 kalenderdagar att återställa kovenantbrottet. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer därför även att användas för att återställa det brott mot den kovenanten som skett.

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget även att inleda ett skriftligt förfarande i syfte att ändra vissa delar av Villkoren och för att erhålla undantag och samtycken från innehavarna av Obligationerna. Bolaget avser att genom det skriftliga förfarandet uppnå följande i förhållande till Obligationerna:

 • Erhålla de undantag som är nödvändiga för uppskjutande av resterande del av tilläggsköpeskillingen som kan utgå till säljaren av EFUEL, Redstone Investment Group SA och för utfärdandet av skuldebrevet om cirka 12,2 MSEK, i enlighet med ovan; och
 • Inhämta samtycke från innehavarna av Obligationerna avseende att likviden från Företrädesemissionen ska få beaktas i beräkningen av EBITDA för att avgöra om utbetalningen av den utdelning som beslutades vid årsstämman 2022 är tillåten enligt Villkoren.

För att Bolagets förslag ska kunna antas krävs det att innehavare av motsvarande 2/3 av Obligationerna som är företrädda i det skriftliga förfarandet röstar för förslagen. För beslutsförhet krävs att minst 20 procent av det totala utestående nominella beloppet av Obligationerna deltar i det skriftliga förfarandet.

Bolaget har säkerställt röstningsåtaganden från innehavare av Obligationer motsvarande 128,5 MSEK, cirka 43 procent, av det utestående nominella beloppet för Obligationerna för att rösta till förmån för Bolagets förslag i det skriftliga förfarandet. För att säkerställa dessa åtaganden har det överenskommits att ändra Villkoren så att för det fall innehavare av Obligationer som representerar minst 10 procent av det nominella beloppet så kräver, ska minst 20 procent av det nominella beloppet för Obligationerna lösas in senast den 24 februari 2024. Bolaget har även i samband med detta åtagit sig att betala en avgift om 3 MSEK som ska fördelas pro rata mellan innehavarna av Obligationer.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

DistIT resolves on a fully secured rights issue of app. SEK 98 million, initiates a written procedure for its bond and enters into an amendment agreement regarding the earn-out consideration for EFUEL

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, BELARUS, HONG KONG, INDIA, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

In order handle the unfavorable external factors that have affected DistIT AB (“DistIT” or the “Company”) and its customers, the board of directors and management have taken a series of improvement measures. In addition to cost rationalizations, these measures relate to managing the terms of the Company's outstanding bonds, the earn-out related to EFUEL and the resolved dividend, which effectively cannot be revoked. The measures have entailed that several of DistIT's largest shareholders, bondholders and Redstone Investment Group SA, former owner of EFUEL, have acted with the aim of strengthening the Company in the long term and enabling a return to profitable growth. The terms of the Rights Issue have been set to improve the participation rate and avoid costs related to guarantee compensation. The Rights Issue of approximately SEK 98 million is fully secured by way of subscription commitments from several of the Company's largest shareholders as well as a guarantee commitment from Athanase Industrial Partners, provided free of charge.

The Board of Directors of DistIT has resolved on a fully secured new issue of shares corresponding to approximately SEK 98 million with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”). The Rights Issue is subject to approval by an extraordinary general meeting, to be held on March 21, 2023 (the “EGM”). The notice to the EGM will be announced through a separate press release. The Company has also entered into an amendment agreement regarding the payment of the earn-out consideration payable to the seller of EFUEL, entailing that the due date for payment of the earn-out consideration is postponed. Furthermore, the Company has also instigated a written procedure with a view to amending certain aspects of the terms and conditions for its outstanding bonds (the ”T&Cs”). In connection with the Rights Issue, the Board of Directors has resolved to postpone the publication of the Company’s interim report for the period January – March 2023 and the date for the Company’s Annual General Meeting, both to May 15, 2023.

The Rights Issue in brief

 • The purpose of the Rights Issue is to ensure continued successful development in accordance with DistIT’s strategy and to provide sufficient resources for payment of the dividend resolved at the annual general meeting held on April 28, 2022 and to fulfill commitments under the terms of the Company’s outstanding bonds.
 • Those who on the record date March 24, 2023, are registered as shareholders in DistIT and are eligible to participate in the Rights Issue will receive one (1) subscription right for every existing share. One (1) subscription right will carry an entitlement to subscribe for one (1) new share, i.e., a subscription ratio of 1:1.
 • The subscription period will run from and including March 28, 2023 up to and including April 11, 2023. The Board of Directors has the right to extend the subscription period and the time for payment, which, if applicable, will be announced by the Company via press release no later than April 11, 2023.
 • The subscription price has been set to SEK 7.00 per share which corresponds to a discount of approximately 61.9 percent to the theoretical ex-rights price, based on the closing price on February 21, 2023.
 • The subscription rights will be traded on Nasdaq Stockholm during the period March 28, 2023 – April 6, 2023.
 • Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive issue proceeds of approximately SEK 98.3 million before deduction of issue costs.
 • The Rights Issue comprises a maximum of 14,040,466 shares and will, if fully subscribed, increase DistITs share capital by SEK 28,080,932 from the current SEK 28,080,932 to SEK 56,161,864. After the Rights issue, the number of shares in DistIT will amount to not more than 28,080,932 shares.
 • Shareholders who do not participate in the Rights Issue will have their ownership diluted by up to 50 percent, but will have the possibility to compensate themselves for the dilution by selling their subscription rights.
 • Existing shareholders, Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg, as well as the Company’s CEO, Robert Rosenzweig, have undertaken to subscribe for their respective pro rata share of the newly issued shares, representing approximately 50.4 percent of the Rights Issue and corresponding to approximately SEK 49.6 million.
 • Athanase Industrial Partners has undertaken to guarantee approximately SEK 48.7 million, corresponding to approximately 49.6 percent of the Rights Issue, free of charge. Consequently, the Rights Issue is secured in its entirety.
 • The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue is subject to approval by the EGM, to be held on March 21, 2023.

The complete terms for the rights issue and information regarding DistIT will be presented in the prospectus regarding the Rights Issue, which will be published on or around March 23, 2023.

DistIT’s CEO Robert Rosenzweig comments: “The challenging global situation has had an unfavorable impact on DistIT's sales and profitability, where lead times, shipping prices, customers' inventory build-up and a weakened Swedish currency have contributed to the development. However, we see that changed market conditions would bring significant opportunities to bring us back to our growth path and our ambitious goals. I would like to thank our shareholders and other stakeholders who have shown their support and contributed to the opportunity to develop the business with greater certainty”.

Background and rationale

 • The past year has been characterized by a challenging business climate, including the aftermath of Covid, rising inflation and interest rates, and uncertainty among customers and consumers as a result of Russia's invasion of Ukraine. Overall, revenue and margins have not corresponded to the Company's set goals. As a result, there has been a breach of covenants under the T&Cs of the Company’s bonds. Furthermore, a need for additional capital has arisen regarding the resolved dividend, the earn-out related to EFUEL and the Company’s continued development. Therefore, the management and the board of directors, together with the Company's major stakeholders, have carried out valuable work to reach a solution that strengthens DistIT in the long term.

The solution has been jointly developed and gives the Company financial room to continue to develop and grow. The Rights Issue of approximately SEK 98 million enables payment of the resolved dividend and continued operation and development of the business. The subscription price has been decided in consultation with the Company’s largest shareholders. Existing shareholders have committed to support the Company through subscription commitments. Additionally, Athanase Industrial Partners have undertaken to guarantee the remainder of the Rights Issue free of charge.

Several of DistIT’s stakeholders have accepted amended terms for relevant financial undertakings to improve the Company’s financial position. Redstone Investment Group SA, the second largest shareholder in DistIT, accepts to postpone the payment of the earn-out related to the acquisition of EFUEL, from 2023 to 2025. Bondholders representing approximately 43 percent of outstanding bonds have confirmed their acceptance of the Rights Issue and other measures as appropriate for the bonds to mature as planned by 2025. The dividend resolved upon at the annual general meeting, April 28, 2022, which cannot be revoked for practical legal reasons, will be financed through the Rights Issue

 • Measures to reduce the Company’s working capital have been taken, and cost savings are being implemented which are deemed to improve the margin profile sufficiently, even if the business climate remains challenging for a longer period. When market conditions improve, the Company assesses that the conditions are favorable for a return to sales growth and a superior better profile. This, together with the cost rationalizations implemented and gradually affecting profits, lays the foundation for a potentially significant improvement in profitability in the coming years.

In order to ensure continued successful development in accordance with DistIT's strategy and to provide room for payment of the resolved dividend and to fulfill financial covenants under the terms of the Company's Bonds, the board has resolved on the Rights Issue.

Assuming that the Rights Issue is fully subscribed, DistIT will receive total proceeds of approximately SEK 98.3 million, before deduction of issue costs, which are expected to amount to approximately SEK 7.0 million. Further, Redstone Investment Group SA will pay the subscription price through set off against a claim corresponding to approximately SEK 12.2 million. The net proceeds from the Rights Issue thus amount to approximately SEK 79.0 million. The Company intends to use the net proceeds from the rights issue in the following areas of use, which are presented in order of priority:

 • Payment of dividends to shareholders, resolved by the Annual General Meeting on April 28, 2022, in the approximate total amount of SEK 28.1 million (approximately 35.5 percent).
 • General corporate purposes, including product development (approximately 64.5 percent).

Terms of the Rights Issue

The Board of Directors’ resolution on the Rights Issue is subject to approval by the EGM, to be held on March 21, 2023. The notice to the EGM will be announced through a separate press release. Existing shareholders, representing approximately 50.4 percent of the total shares and votes in the Company, have undertaken to vote in favor of the Rights Issue at the EGM.

The record date for the right to participate in the Rights Issue is March 24, 2023. The last day of trading in DistITs shares inclusive of the right to participate in the Rights Issue is March 22, 2023.

In connection with the Rights Issue, the Company will undertake not to issue additional shares for a period of six months after the settlement of the Rights Issue, without the prior written consent of Pareto Securities AB, which consent shall not be unreasonably withheld. The undertaking does not apply to implementation of incentive plans on market terms or share issues of up to in aggregate 20 percent of the total number of shares in the Company following the Rights Issue to finance acquisitions of companies, businesses or assets, nor does it apply to earn-out considerations related to such acquisitions or to shares that are issued or sold in order to honor already issued options, warrants or similar rights when they fall due. Pareto Securities AB may thus grant exemptions from the obligation not to issue additional shares.

The Board of Directors has resolved to postpone the publication of the Company’s interim report for the period January – March 2023 and the Annual General Meeting to May 15, 2023. The previously communicated date was April 27, 2023.

The Annual General Meeting held on April 28, 2022, resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to distribute profits to the shareholders through a cash dividend of SEK 2.00 per share. The Board of Directors was authorized to determine the record date for the dividend. The Board of Directors will set the record date for the right to receive dividend on or about April 20, 2023, and in any event before the shares issued in the Rights Issue are registered with the Swedish Companies Registration Office. This means that shares issued in the Rights Issue will not be receiving any dividend resolved upon at the Annual General Meeting held on April 28, 2022. A separate announcement will be made once the record date to receive the dividend been resolved by the Board of Directors.

In the event that not all shares are subscribed for under subscription rights, the Board of Directors shall, within the maximum amount of the Rights Issue, resolve on allotment of shares without subscription rights. Allotment will then take place in the following order of priority: firstly, allotment shall be made to those who subscribed for shares with the support of subscription rights, regardless of whether the subscriber was a shareholder on the record date or not, pro rata in relation to the number of subscription rights exercised for subscription and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots; secondarily, allotment shall be made to others who have signed up for subscription without subscription rights. In the event that they cannot receive full allotment, allotment shall be made pro rata in proportion to the number of shares subscribed for by each and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots; and in the third and final stage, any remaining shares shall be allotted to the parties who have guaranteed the Rights Issue, in relation to the guarantee commitments made and, to the extent that this cannot be done, by drawing lots.

Subscription and guarantee commitments

The Rights Issue is fully secured through subscription and guarantee commitments.

Existing shareholders, Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg, as well as the Company’s CEO, Robert Rosenzweig, have undertaken to subscribe for their respective pro rata part of shares in the Rights Issue, representing approximately 50.4 percent of the Rights Issue and corresponding to approximately SEK 49.6 million. Redstone Investment Group SA will pay the subscription price through set off against the claim on the SEK 12.2 million of the earn-out consideration that Redstone Investment Group SA is entitled to.

Athanase Industrial Partners has undertaken to guarantee approximately 49.6 percent of the Rights Issue, corresponding to approximately SEK 48.7 million. Consequently, the Rights Issue is secured in its entirety.

The subscription and guarantee commitments are provided free of charge. The subscription and guarantee commitments are not secured by bank guarantee, escrow funds, pledging or similar arrangements.

Athanase Industrial Partners has been granted an exemption by the Swedish Securities Council from the mandatory bid obligation in the event that Athanase Industrial Partners' shareholding in DistIT by fulfilling its subscription and/or guarantee commitment would equal or exceed 30 percent of the votes in the Company. A condition for the Swedish Securities Council's decision to grant Athanase Industrial Partners an exemption from the mandatory bid obligation due to fulfilment of the guarantee undertaking is that the resolution on the Rights Issue is approved by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the EGM, excluding the shares held and represented by Athanase Industrial Partners and that the shareholders ahead of the EGM are informed of the maximum number of shares and votes Athanase Industrial Partners may hold if it subscribes for shares with the support of the guarantee.

Preliminary timetable for the Rights Issue

The below timetable for the Rights Issue is preliminary and may be adjusted.

March 22, 2023 Last day of trading including the right to receive subscription rights
March 23, 2023 First day of trading without the right to receive subscription rights
March 23, 2023 Publication of the prospectus
March 24, 2023 Record date for participation in the Rights Issue with preferential rights
March 28 – April 6, 2023 Trading in subscription rights
March 28 – April 11, 2023 Subscription period
April 11, 2023 Announcement of preliminary outcome of the Rights Issue
April 12, 2023 Announcement of final outcome of the Rights Issue

Amendment agreement regarding the earn-out consideration relating to the acquisition of EFUEL

In connection with the Rights Issue, the Company has entered into an amendment agreement regarding the payment of the potential earn-out consideration payable to the seller of EFUEL. According to original agreement, an earn-out of SEK 140 million was to be paid when EFUEL presented a gross profit of SEK 70 million on a rolling twelve month basis. According to the amendment agreement, approximately SEK 127.8 million of the earn-out consideration shall fall due two years after the earn-out consideration has been determined. However, the earn-out consideration will not fall due before the earlier of the date when the Company's outstanding bonds has been fully repaid or June 16, 2025. The remaining approximately SEK 12.2 million of the earn-out consideration shall be payable in connection with execution of the amendment agreement through the issuance of a promissory note. The seller has undertaken to subscribe for shares corresponding to approximately SEK 12.2 million in the Rights Issue and pay the subscription price through set off against the claim on the approximately SEK 12.2 million of the earn-out consideration. Further, the seller of EFUEL shall be entitled to an interest corresponding to SEK 10 million due to the payment of the earn-out consideration being postponed. The interest shall fall due when the remaining part of the earn-out consideration falls due.

Senior Unsecured Callable Floating Rate Bonds due 2025 (the ”Bonds”)

As there has been a breach of the covenants under the T&Cs of the bonds in that the Company does not maintain a ratio between net debt and EBITDA greater than 4.0x. In accordance with the T&Cs, the Company has 60 calendar days from February 22, 2023, to remedy this failure. The net proceeds from the Rights Issue will therefore also be used to remedy the breach.

In connection with the Rights Issue, the Company will also instigate a written procedure with a view to amending certain aspects of the T&Cs and to obtain certain waivers and consents from the holders of the Bonds. More particularly, in connection with the written procedure the Company is looking to achieve the following in relation to the Bonds:

 • Obtain the waivers necessary for the Company’s deferring the remaining part of the earn-out consideration due to the seller of EFUEL, Redstone Investment Group SA and to the issuance of the promissory note of approximately SEK 12.2 million, in each case as described in more detail above; and
 • Obtain consent from the holders of the Bonds to the proceeds of the Rights Issue being added to EBITDA in determining whether the payment of the dividend declared at the annual general meeting in 2022 is permitted under the T&Cs.

Adoption of the Company’s proposals requires that holders of 2/3 of Bonds represented in the written procedure vote in favor of the proposals. A quorum is constituted by at least 20 percent of the total outstanding nominal amount of the Bond providing replies in the written procedure.

The Company has secured voting undertakings from holders of Bonds representing SEK 128.5 million, approximately 43 percent, of the outstanding nominal amount of the Bonds to reply in favor of the Company’s proposals in the written procedure. In securing these undertakings, it has been agreed to amend the T&Cs so that if holders of Bonds representing at least 10 percent of the nominal amount so require, at least 20 percent of the nominal amount of the Bonds shall be redeemed no later than February 24, 2024. In this connection, the Company has also agreed to pay a one-off fee of SEK 3 million to be distributed to the holders of Bonds on a pro rata basis.

Advisors

Pareto Securities AB acts as Financial Advisor in connection with the Rights Issue. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB acts as legal advisor to DistIT, and Baker & McKenzie Advokatbyrå KB acts as legal advisor to Pareto Securities AB in connection with the Rights Issue.

Important information

This press release and the information herein is not for publication, release or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa or any other state or jurisdiction in which publication, release or distribution would be unlawful or where such action would require additional prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law.

The press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy or acquire, or subscribe for, any of the securities mentioned herein (collectively, the “Securities”) or any other financial instruments in DistIT AB. Any offer in respect of any of the Securities will only be made through the prospectus that DistIT AB expects to publish in due course. Offers will not be made to, and application forms will not be approved from, subscribers (including shareholders), or persons acting on behalf of subscribers, in any jurisdiction where applications for such subscription would contravene applicable laws or regulations, or would require additional prospectuses, filings, or other measures in addition to those required under Swedish law. Measures in violation of the restrictions may constitute a breach of relevant securities laws.

The Securities mentioned in this press release have not been registered and will not be registered under any applicable securities law in the United States, Australia, Belarus, Hong Kong, India, Japan, Canada, New Zealand, Russia, Switzerland, Singapore, South Africa and may, with certain exceptions, not be offered or sold within, or on behalf of a person or for the benefit of a person who is registered in, these countries. The Company has not made an offer to the public to subscribe for or acquire the Securities mentioned in this press release other than in Sweden.

None of the Securities have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state or other jurisdiction in the United States, and may not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with other applicable securities laws. There will not be any public offering of any of the Securities in the United States.

In the EEA Member States, with the exception of Sweden (each such EEA Member State, a “Relevant State“), this press release and the information contained herein are intended only for and directed to qualified investors as defined in the Prospectus Regulation. The Securities mentioned in this press release are not intended to be offered to the public in any Relevant State and are only available to qualified investors except in accordance with exceptions in the Prospectus Regulation. Persons in any Relevant State who are not qualified investors should not take any actions based on this press release, nor rely on it.

In the United Kingdom, this press release is directed only at, and communicated only to, persons who are qualified investors within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation (2017/1129) who are (i) persons who fall within the definition of "investment professional" in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), or (ii) persons who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order, or (iii) persons who are existing members or creditors of DistIT AB or other persons falling within Article 43 of the Order, or (iv) persons to whom it may otherwise be lawfully communicated (all such persons referred to in (i), (ii), (iii) and (iv) above together being referred to as “Relevant Persons”). This press release must not be acted on or relied on by persons in the United Kingdom who are not Relevant Persons.

This announcement does not constitute an investment recommendation. The price and value of Securities and any income from them can go down as well as up and you could lose your entire investment. Past performance is not a guide to future performance. Information in this announcement cannot be relied upon as a guide to future performance.

This press release contains forward-looking statements that reflect DistIT AB’s current view of future events as well as financial and operational development.

Words such as “intend”, “assess”, “expect”, “may”, “plan”, “estimate” and other expressions involving indications or predictions regarding future development or trends, not based on historical facts, identify forward-looking statements and reflect DistIT AB’s beliefs and expectations and involve a number of risks, uncertainties and assumptions which could cause actual events and performance to differ materially from any expected future events or performance expressed or implied by the forward-looking statement. The information contained in this press release is subject to change without notice and, except as required by applicable law, DistIT AB does not assume any responsibility or obligation to update publicly or review any of the forward-looking statements contained in it and nor does it intend to. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release. As a result of these risks, uncertainties and assumptions, you should not place undue reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual future events or otherwise.

Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any “manufacturer” (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares in the Company have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”).
Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares in the Company may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares in the Company offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares in the Company is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Rights Issue.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares in the Company. Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares in the Company and determining appropriate distribution channels.
The English text is an unofficial translation of the original Swedish text. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail.

DistIT terminates the incentive programme 2019/2022, whereby the CEO subscribes for shares totalling SEK 5 288 760 with the support of subscription warrants, and unexercised subscription warrants are repurchased by DistIT.

The incentive programme, based on subscription warrants of series 2019/2022:1-6 which DistIT AB ("DistIT" or "the Company") introduced in 2019 with a term until March 2022, has now been terminated. The programme covered CEO Robert Rosenzweig, who subscribed for 132 219 new shares at a subscription price of SEK 40 per share, corresponding to a total of SEK 5 288 760.

In conjunction with the share subscription, and in order to enable Robert Rosenzweig's subscription of new shares, DistIT has repurchased a total of 137 780 of the unexercised subscription warrants in the programme from Robert Rosenzweig, for a total purchase price of SEK 5 288 784. Robert Rosenzweig has used the purchase price for the repurchased subscription warrants to pay for the newly subscribed shares via a settlement.

Stefan Charette, Chair of the Board: "We are pleased that Robert Rosenzweig continues to increase his share holding in DistIT."

Once the subscribed shares have been registered, there will be a total of 14 040 466 outstanding shares in the Company, and the share capital will amount to a total of SEK 28 080 932.