DistIT avslutar incitamentsprogram 2019/2022 varigenom VD tecknar aktier för 5 288 760 kronor med stöd av teckningsoptioner och icke utnyttjade teckningsoptioner återköps av DistIT

Det incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner av serie 2019/2022:1-6 som DistIT AB ("DistIT" eller "Bolaget") införde 2019 med en löptid till mars 2022 har nu avslutats. Programmet har omfattat VD Robert Rosenzweig, som tecknat 132 219 nya aktier till en teckningskurs om 40 kronor per aktie, motsvarande totalt 5 288 760 kronor.

I anslutning till aktieteckningen och i syfte att möjliggöra Robert Rosenzweigs teckning av nya aktier, har DistIT återköpt totalt 137 780 av de icke utnyttjade teckningsoptionerna i programmet från Robert Rosenzweig för en total köpeskilling om 5 288 784 kronor. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har Robert Rosenzweig använt för att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning.

Stefan Charette, styrelseordförande: ”Vi är glada över att Robert Rosenzweig fortsätter att öka sitt innehav av aktier i DistIT.”

Efter att de tecknade aktierna har registrerats kommer det att finnas totalt 14 040 466 utestående aktier i Bolaget och aktiekapitalet kommer att uppgå till totalt 28 080 932 kronor.

DistIT terminates the incentive programme 2019/2022, whereby the CEO subscribes for shares totalling SEK 5 288 760 with the support of subscription warrants, and unexercised subscription warrants are repurchased by DistIT.

The incentive programme, based on subscription warrants of series 2019/2022:1-6 which DistIT AB ("DistIT" or "the Company") introduced in 2019 with a term until March 2022, has now been terminated. The programme covered CEO Robert Rosenzweig, who subscribed for 132 219 new shares at a subscription price of SEK 40 per share, corresponding to a total of SEK 5 288 760.

In conjunction with the share subscription, and in order to enable Robert Rosenzweig's subscription of new shares, DistIT has repurchased a total of 137 780 of the unexercised subscription warrants in the programme from Robert Rosenzweig, for a total purchase price of SEK 5 288 784. Robert Rosenzweig has used the purchase price for the repurchased subscription warrants to pay for the newly subscribed shares via a settlement.

Stefan Charette, Chair of the Board: "We are pleased that Robert Rosenzweig continues to increase his share holding in DistIT."

Once the subscribed shares have been registered, there will be a total of 14 040 466 outstanding shares in the Company, and the share capital will amount to a total of SEK 28 080 932.

DistIT acquires EFUEL (Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB), one of Sweden’s largest companies within electric vehicle charging

Today, DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) has entered into an agreement to acquire 100% of the shares in Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (“EFUEL”). Through the acquisition, DistIT further strengthens its exposure to electric vehicle charging, one of the most defined structural trends. The purchase price amounts to SEK 185 million, of which SEK 45 million is paid in cash and SEK 140 million through a directed new issue of shares in DistIT, provided that the extraordinary general meeting in the Company resolves on such new issue. Notice of the extraordinary general meeting is published today in a separate press release. Further, a conditional purchase price of SEK 140 million may be paid in cash.

The acquisition constitutes a significantly strengthened, additional exposure to one of the most defined structural trends and societal changes today. In the coming years, DistIT expects the market for electric vehicle charging infrastructure in the Nordics to grow by 70-100% per year.

EFUEL (EFUEL.SE) is one of the largest companies in Sweden in electric vehicle charging with a market share of approximately 30% of the charging boxes delivered. For the past three years, EFUEL has been a strategic and preferred partner to Easee, a world-leading manufacturer of electric vehicle chargers. EFUEL is expected to have sales of SEK 120 million during 2021 at an EBIT margin of at least 10%, and is forecasted to increase revenues by 70-100% in the coming years. The margin is expected to be gradually strengthened by increasing and recurring service sales and further development of own brands in accessories together with the DistIT group. Through the acquisition, DistIT is advancing its positions and both the group's sales and earnings per share on a full-year basis are expected to increase already during the current financial year. The above-mentioned conditional purchase price shall be paid once EFUEL delivers a gross profit of SEK 70 million on a rolling 12-month basis at any time in the future. EFUEL has 5 million in net debt and no long-term debt financing.

Today, EFUEL is DistIT group's largest customer of accessories in the electric vehicle charging segment and the companies have together had a strong development in the area. Together, the companies envisage a clear and strong joint future with further development and expansion also outside of today's markets.

Furthermore, DistIT sees great opportunities with EFUEL's established position towards end-customers and installation partners to further develop the product range within electric vehicle infrastructure and associated product areas, such as smart homes. In addition, DistIT group's presence in markets for electric vehicle charging will support and hence additionally accelerate further expansion for EFUEL. Also, EFUEL will benefit from DistIT group's product range, logistics, access to financing and opportunities for product development.

Robert Rosenzweig, CEO of DistIT: “The acquisition of EFUEL shows that we are firm in our strategy towards structural growth trends and we asses that electric vehicle charging and smart grids will prove to be one of the strongest trends during the coming years. We are very impressed by EFUEL's development and strong market position, which we are convinced yet is only in its infancy.”

Rasmus Bender, CEO of EFUEL: “EFUEL has a very positive development and it is obviously satisfactory that it is noticed in this way. The industry for electric vehicle charging is equally wonderful and developable. Together with DistIT we can continue with what we are best at – making it easy for people to own an electric vehicle. This merger just means that we can do it even faster, bigger and better. I am extremely proud of EFUEL and now also of being part of DistIT.”

Jonas Helmikstøl, CEO of Easee AS: “We are positive to the merger between EFUEL and DistIT and envisage that it will accelerate EFUEL's further development as an important strategic partner in an ongoing internationalization. We have had a great collaboration in recent years, which is strengthened with each year passing.”

The acquisition is expected to be completed later today. The board of directors of DistIT has proposed an extraordinary general meeting of the Company, to be held on 3 September 2021, to resolve on the directed new issue of shares, which comprises a maximum of 1,626,286 shares at an issue price corresponding to approximately SEK 86.09 per share. The issue price is based on the volume-weighted average price of the DistIT share during 90 trading days before 23 July 2021. In the event the extraordinary general meeting does not resolve on the new issue in accordance with the board’s proposal, a cash consideration of SEK 140 million shall be paid instead. The extraordinary general meeting is further proposed to resolve on a new warrant program, directed at employees of EFUEL. The cost for DistIT for this program amounts to SEK 10 million. Notice of the extraordinary general meeting is published today in a separate press release.

Through the new share issue, EFUEL's owners, including CEO Rasmus Bender, will become shareholders in DistIT. Rasmus Bender has undertaken to retain all his shares in DistIT during a period of one year and thereafter to sell a maximum of 25% of his shares per year during a four-year period.

Read more about EFUEL on their website efuel.se

DistIT förvärvar EFUEL (Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB), ett av Sveriges största bolag inom elbilsladdning

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”). Genom förvärvet förstärker DistIT ytterligare sin exponering mot elbilsladdning, en av de mest definierade strukturella trenderna. Köpeskillingen uppgår till 185 MSEK, varav 45 MSEK erläggs i kontanter och 140 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i DistIT, förutsatt att bolagsstämman i Bolaget beslutar om sådan emission. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Därutöver tillkommer potentiellt en villkorad tilläggsköpeskilling om 140 MSEK.

Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar. DistIT förväntar sig att marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren.

EFUEL (EFUEL.SE) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk och ”preferred” partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare. EFUEL förväntas omsätta 120 MSEK under 2021 till en EBIT-marginal om minst 10%, och är prognostiserat att öka intäkterna med 70-100% per år de kommande åren. Marginalen förväntas att gradvis förstärkas av ökande och återkommande tjänsteförsäljning och vidareutveckling av egna varumärken inom tillbehör tillsammans med DistIT-gruppen. Genom förvärvet flyttar DistIT fram sina positioner och såväl koncernens omsättning som resultat per aktie på helårsbasis förväntas öka redan under innevarande räkenskapsår. Ovan nämnda villkorade köpeskilling ska utbetalas när väl EFUEL levererar ett bruttoresultat om 70 MSEK på rullande 12 månadersbasis, när helst så sker i framtiden. EFUEL har 5 MSEK i nettoskuld och ingen långfristig skuldfinansiering.

EFUEL är idag DistIT-gruppens största kund av tillbehör inom segmentet elbilsladdning och bolagen har tillsammans utvecklats starkt inom området. Tillsammans ser bolagen en tydlig och stark gemensam framtid med vidareutveckling och expansion även utanför dagens marknader.

Vidare ser DistIT stora möjligheter att med EFUELs etablerade position mot slutkund och installationspartners vidareutveckla produktsortimentet inom elbilsinfrastruktur samt närliggande produktområden såsom smarta hem. Därutöver kommer DistIT-gruppens närvaro i marknader för elbilsladdning att understödja och på så sätt ytterligare accelerera vidare expansion för EFUEL. EFUEL kommer även att dra fördel av DistIT-gruppens övriga produktsortiment, logistik, tillgång till finansiering och möjligheter till produktutveckling.

Robert Rosenzweig, VD DistIT: ”Förvärvet av EFUEL visar att vi står stadigt i vår strategi mot strukturella tillväxttrender och vi bedömer att elbilsladdning och smart grids kommer att vara en av de absolut starkaste trenderna under de kommande åren. Vi är väldigt imponerade av EFUELs utveckling och starka marknadsposition, som vi är övertygade ännu bara är i sin linda.

Rasmus Bender, VD EFUEL: ”EFUEL har en väldigt positiv utveckling och det är självklart tillfredsställande att det uppmärksammas på det här sättet. Branschen för elbilsladdning är lika delar underbar och utvecklingsbar. Tillsammans med DistIT kan vi fortsätta med det vi är bäst på – att göra det enkelt för folk att äga elbil. Detta samgående innebär egentligen bara att vi kan göra det ännu snabbare, större och bättre. Jag är oerhört stolt över EFUEL och nu även över att vara en del av DistIT.

Jonas Helmikstøl, VD Easee AS: ”Vi ser positivt på samgåendet mellan EFUEL och DistIT och ser framför oss att det kommer att ytterligare accelerera EFUELs vidareutveckling som viktig strategisk partner i en pågående internationalisering. Vi har haft ett starkt samarbete de senaste åren, vilket stärks för varje år som går.

Förvärvet förväntas slutföras senare under dagen. Styrelsen i DistIT har föreslagit extra bolagsstämma i Bolaget den 3 september 2021 att besluta om den riktade nyemissionen, vilken omfattar högst 1 626 286 aktier till en emissionskurs motsvarande cirka 86,09 kr per aktie. Emissionskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för DistIT-aktien under 90 handelsdagar före den 23 juli 2021. För det fall den extra bolagsstämman inte beslutar om nyemissionen enligt styrelsens förslag ska istället kontant vederlag om 140 MSEK utgå. Den extra bolagsstämman föreslås vidare besluta om ett nytt teckningsoptionsprogram, riktat till anställda i EFUEL. Kostnaden för detta program uppgår till 10 MSEK för DistIT. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Genom nyemissionen blir EFUELs ägare, bland annat VD Rasmus Bender, aktieägare i DistIT. Rasmus Bender har åtagit sig att under en period om ett år behålla samtliga sina aktier i DistIT, och därefter maximalt avyttra 25% av aktierna per år under en fyraårsperiod.

Läs mer om EFUEL på deras hemsida efuel.se

DistIT publishes prospectus and applies for admission to trading of bonds on Nasdaq Stockholm

On 19 May 2021, DistIT AB (publ) ("DistIT") successfully issued senior unsecured bonds in an initial amount of SEK 300 million, under a total framework of SEK 800 million (the “Bonds”). The Bonds have a tenor of four years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 450 bps.

Pursuant to the terms and conditions for the Bonds, DistIT has undertaken to apply for admission to trading of the Bonds on the corporate bond list of Nasdaq Stockholm. For this purpose, the company has prepared a listing prospectus which today has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen). The prospectus is available at the company’s website www.distit.se and at the Swedish Financial Supervisory Authority’s website www.fi.se. The application for admission to trading has been submitted and the first day of trading of the Bonds is estimated to be around 17 June 2021.

DistIT offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

DistIT AB (publ) (”DistIT”) emitterade den 19 maj 2021 seniora icke säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 300 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 800 miljoner kronor (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en flytande ränta om 3m Stibor plus 450 bps.

Enligt obligationsvillkoren har DistIT åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.distit.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel i Obligationerna beräknas bli omkring den 17 juni 2021.

DistIT calls for early redemption of its outstanding notes

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW.

DistIT AB (publ) ("DistIT" or the "Company") has today given notice to all holders of the Company’s maximum SEK 500,000,000 senior unsecured callable floating rate notes 2018/2022 with ISIN SE0011166842 (the “Notes”) that the Company exercises its option for early redemption of the Notes in full.

The date for the redemption will be 4 June 2021 (the “Redemption Date”) and the record date for the redemption will be 28 May 2021 (“Record Date”).

The Notes will be irrevocably redeemed on the redemption date at a redemption price corresponding to 100.50 per cent. of the total outstanding nominal amount of the Notes (i.e. SEK 1,005,000 per Note), plus accrued but unpaid interest, in accordance with the terms and conditions for the Notes. The redemption amount will be disbursed to those being directly registered owners of Notes and to registered authorised nominees (Sw. förvaltare) of the Notes as of the Record Date in the debt ledger maintained by Euroclear Sweden. In connection with the redemption, the Notes will be delisted from the corporate bond list of Nasdaq Stockholm.

For further information on the early redemption, please refer to the Company’s notice on early redemption, which will be available on the Company’s website (www.distit.se).

The Company’s notice of early redemption is governed by Swedish law. This communication is, for the avoidance of doubt, not an offer to purchase or sell financial.

DistIT påkallar förtida inlösen av sina utestående obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har idag meddelat samtliga innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer 2018/2022 med ISIN SE0011166842 med ett maximalt rambeloppet om 500 miljoner kronor (”Obligationerna”) att Bolaget utövar sin rätt till förtida inlösen av samtliga Obligationer.

Dagen för inlösen kommer infalla den 4 juni 2021 (”Inlösendagen”) och avstämningsdagen för inlösen kommer infalla den 28 maj 2021 (”Avstämningsdagen”).

Obligationerna kommer att oåterkalleligt lösas in på Inlösendagen till ett pris motsvarande 100,50 procent av det utestående nominella beloppet för Obligationerna (dvs. 1 005 000 kronor per Obligation), tillsammans med upplupen men ej utbetald ränta, i enlighet med villkoren för Obligationerna. Inlösenbeloppet kommer betalas ut till de som är direktregistrerade ägare av Obligationer samt till registrerade förvaltare av Obligationer per Avstämningsdagen enligt den skuldbok som tillhandahålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information om förtida inlösen, vänligen se Bolagets meddelande om förtidsinlösen som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.distit.se).

Bolagets meddelande om förtida inlösen regleras av svensk rätt. Denna kommunikation utgör, för undvikande av tvivel, inte ett erbjudande att köpa eller sälja finansiella instrument.

DistIT emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor, under ett ramverk om 800 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer med ett totalt initialt belopp om 300 miljoner kronor, inom ett ramverk om 800 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”). De Nya Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 450bps. DistIT avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholm.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget återköpa och cancellera sammanlagt totalt 100 miljoner kronor av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer med slutligt förfall den 14 maj 2022 (ISIN: SE0011166842) (de ”Befintliga Obligationerna”), till ett pris om 100.75 procent av det nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna. Bolaget kommer även cancellera de Befintliga Obligationer som Bolaget innehar. Det utestående beloppet som återstår av de Befintliga Obligationerna, 66 miljoner kronor, kommer att återlösas av Bolaget i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. Ytterligare information om förtidsinlösen av de Befintliga Obligationerna kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Framgången i transaktionen visar tydligt DistITs starka ställning i marknaden, framdrift i verksamheten och långsiktiga potential. Emissionen resulterar i avsevärt förbättrade villkor och ger bolaget en finansiell struktur i linje med dess tillväxtstrategi.

ABG Sundal Collier AB har agerat finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

DistIT successfully issues senior unsecured bonds of SEK 300 million, under a framework of SEK 800 million

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT. THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS (IN PARTICULAR, THE UNITED STATES AND THE UNITED KINGDOM) MAY BE RESTRICTED BY LAW.

DistIT AB (publ) ("DistIT" or the "Company") has successfully issued senior unsecured bonds in a total initial amount of SEK 300 million, under a framework of SEK 800 million (the “New Bonds”). The New Bonds have a tenor of four years and a floating interest rate of STIBOR three months plus 450bps. DistIT intends to apply for listing of the New Bonds on Nasdaq Stockholm.

In connection with the issue of the New Bonds, the Company will repurchase and cancel a total of SEK 100 million of its existing senior unsecured bonds maturing on 14 May 2022 (ISIN: SE0011166842) (the “Existing Bonds”) at a price of 100.75 percent of the nominal amount of the Existing Bonds. The Company will also cancel the Existing Bonds held by the Company. The remaining outstanding amount of the Existing Bonds, SEK 66 million, will be redeemed by the Company in accordance with the terms and conditions of the Existing Bonds. Additional information about the early redemption of the Existing Bonds will be announced in a separate press release.

The successful issue clearly marks DistITs strong position in the market, its organisational progress and its long-term potential. The issue results in significantly better terms and will give the Company a financial structure in line with its growth strategy.

ABG Sundal Collier AB acted as financial adviser in the transaction and Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB acted as the Company’s legal counsel.