DistIT beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 98 MSEK, inleder ett skriftligt förfarande för sin obligation och ingår ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen för EFUEL

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, INDIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

För att hantera de ogynnsamma omvärldsfaktorer som DistIT AB (“DistIT” eller “Bolaget”) och dess kunder drabbats av, har styrelsen och ledningen vidtagit en rad förbättrande åtgärder. Utöver kostnadsrationaliseringar relaterar dessa åtgärder till att hantera villkoren i Bolagets utestående obligation, tilläggsköpeskillingen för EFUEL och den sedan tidigare beslutade utdelningen, vilken i praktiken ej går att återkalla. Åtgärderna har inneburit att flera av DistITs största ägare, innehavare av obligationer och Redstone Investment Group SA, tidigare ägare av EFUEL, agerat i syfte att stärka Bolaget långsiktigt och möjliggöra en återgång till lönsam tillväxt. Villkoren i Företrädesemissionen har anpassats för att öka förutsättningarna för en hög deltagandegrad och för att undvika kostnader för garantiprovision. Företrädesemissionen om cirka 98 MSEK är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från flera av Bolagets största aktieägare samt Athanase Industrial Partners garantiåtagande som lämnats vederlagsfritt.

Styrelsen i DistIT AB har beslutat att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 98 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 21 mars 2023 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Bolaget har även ingått ett ändringsavtal avseende tilläggsköpeskillingen som kan komma att utgå till säljaren av EFUEL, innebärandes att tidpunkt för utbetalning senareläggs. Vidare har Bolaget inlett ett skriftligt förfarande i syfte att ändra vissa delar av villkoren för Bolagets utestående obligationslån (”Villkoren”) och erhålla undantag och samtycke från innehavarna av Bolagets utestående obligationer. Styrelsen har vidare till följd av Företrädesemissionen beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 och Bolagets årsstämma till den 15 maj 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistITs strategi samt att ge utrymme till utbetalning av den vinstutdelning som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och för att uppfylla åtaganden i villkoren för Bolagets obligationslån.
 • De som på avstämningsdagen 24 mars 2023, dels är registrerade som aktieägare i DistIT, dels är berättigade att delta i Företrädesemissionen kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt medför rätt att teckna en (1) nya aktie, motsvarande en teckningsrelation om 1:1.
 • Teckningsperioden löper från och med 28 mars 2023 till och med 11 april 2023. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkten för betalning, vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 11 april 2023.
 • Teckningskursen har satts till 7,00 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 61,9 procent till den teoretiska kursen efter avskiljande av teckningsrätter, baserat på stängningspriset för Bolagets aktier den 21 februari 2023.
 • Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 28 mars 2023 – 6 april 2023.
 • Förutsatt att Företrädesemissionen tecknas till fullo kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 14 040 466 aktier och vid fulltecknad Företrädemission, ökar DistIT:s aktiekapital med 28 080 932 SEK från nuvarande 28 080 932 SEK till 56 161 864 SEK. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i DistIT uppgå till högst 28 080 932 aktier.
 • Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 50 procent, men kommer att ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.
 • Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg samt Bolagets VD Robert Rosenzweig, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna som motsvarar cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK.
 • Athanase Industrial Partners har åtagit att vederlagsfritt garantera cirka 48,7 MSEK, motsvarande cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad.
 • Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 21 mars 2023.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen och information om DistIT kommer att presenteras i prospekt avseende Företrädesemissionen, vilket kommer att offentliggöras omkring den 23 mars 2023.

Robert Rosenzweig, VD för DistIT, kommenterar: “Det utmanande omvärldsläget har haft en ogynnsam inverkan på DistITs försäljning och lönsamhet, där ledtider, fraktpriser kunders lageruppbyggnad och en försvagad krona bidragit till utvecklingen. Vi ser dock att ändrade marknadsförhållanden kan komma att medföra goda möjligheter att föra oss tillbaka till vår tillväxtbana och våra högt ställda mål. Jag vill passa på att tacka våra ägare och övriga intressenter som visat sitt stöd och bidragit till att vi nu har möjlighet att med större säkerhet utveckla verksamheten”.

Bakgrund och motiv

 • Det gångna året har präglats av ett utmanande affärsklimat, bland annat till följd av efterdyningarna av Covid, stigande inflation och räntor samt osäkerhet bland kunder och konsumenter som följd av Rysslands invasion av Ukraina. Sammantaget har omsättning och marginaler inte motsvarat Bolagets uppsatta mål. Som en följd av detta har ett kovenantbrott skett under Villkoren för Bolagets obligationer. Vidare har otillräckliga operativa kassaflöden skapat ett kapitalbehov gällande den beslutade utdelningen, tilläggsköpeskillingen för EFUEL och Bolagets fortsatta utveckling. Därför har ledningen och styrelsen tillsammans med Bolagets större intressenter fört ett konstruktivt arbete för att nå en lösning som stärker DistIT långsiktigt.
 • Den lösning som gemensamt arbetats fram ger Bolaget finansiellt utrymme att på ett effektivt sätt fortsätta att utvecklas och växa. Företrädesemissionen om cirka 98 MSEK möjliggör utbetalning av den beslutade utdelningen och fortsatt drift och utveckling av verksamheten. Teckningskursen har bestämts i samråd med Bolagets största ägare. Befintliga aktieägare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att stödja Bolaget på lång sikt. Därtill har Athanase Industrial Partners åtagit sig att garantera resterande del av emissionen vederlagsfritt.
 • Flera av Bolagets intressenter har accepterat ändrade villkor för relevanta finansiella åtaganden för att förbättra Bolagets finansiella ställning. Redstone Investment Group SA, näst största aktieägare i DistIT, accepterar att betalning av tilläggsköpeskillingen relaterad till förvärvet av EFUEL skjuts upp från 2023 till 2025. Obligationsinnehavare som tillsammans representerar cirka 43 procent av utestående obligationer har bekräftat att de accepterar Företrädesemissionen och övriga åtgärder som lämpliga för att obligationerna ska kunna löpa planenligt till förfall under 2025. Utdelningen som beslutades på årsstämman den 28 april 2022 och som av praktiska legala skäl inte kan återkallas kommer att finansieras genom Företrädesemissionen.
 • Åtgärder för att reducera verksamhetens rörelsekapital har vidtagits, vidare är kostnadsbesparingar under genomförande vilka bedöms stärka marginalprofilen tillräckligt även om affärsklimatet förblir utmanande under en längre period. När marknadsförhållanden förbättras bedömer Bolaget att förutsättningarna är goda för en återgång till försäljningstillväxt och bättre marginalprofil. Detta tillsammans med de kostnadsrationaliseringar som genomförts och nu gradvis får inverkan på resultatet, lägger grunden för en potentiellt väsentlig lönsamhetsförbättring de kommande åren.
 • För att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med DistITs strategi samt för att ge utrymme till utbetalning av den beslutade aktieutdelningen och för att uppfylla finansiella kovenanter under Villkoren för Bolagets obligationslån har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 98,3 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 7,0 MSEK. Vidare kommer Redstone Investment Group SA erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till cirka 79,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande användningsområden, som presenteras i prioritetsordning:

 • Utbetalning av utdelning till aktieägare som beslutades på årsstämman den 28 april 2022, med ungefärligt totalt belopp om cirka 28,1 MSEK (cirka 35,5 procent)
 • Bolagets löpande verksamhet, inklusive produktutveckling (cirka 64,5 procent)

Företrädesemissionens villkor

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid den Extra Bolagsstämman som är planerad att hållas den 21 Mars 2023. Kallelsen till den Extra Bolagstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Befintliga aktieägare, motsvarande cirka 50,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionens godkännande på den Extra Bolagsstämman.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är 24 mars 2023. Den sista dagen för handel i DistIT:s aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är 22 mars 2023.

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget åta sig att inte genomföra några emissioner under en period om sex månader efter likviddagen i Företrädesemissionen, utan föregående skriftligt medgivande från Pareto Securities AB, vars samtycke inte oskäligen får innehållas. Åtagandet är undantaget incitamentsprogram på marknadsmässiga villkor och emissioner understigande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen, givet att emissionen sker i samband med förvärv av företag, verksamheter eller tillgångar, omfattar tilläggsköpeskillingar relaterade till sådana förvärv eller till aktier som emitteras eller säljs för att fullgöra skyldigheter relaterade till redan utfärdade optioner, teckningsoptioner eller liknande rättigheter när de förfaller till betalning. Pareto Securities AB kan således medge undantag från skyldigheten att inte emittera ytterligare aktier.

Styrelsen har beslutat att senarelägga både datumet för publicering av Bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 samt Bolagets årsstämma till den 15 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 27 april 2023.

På årsstämman som hölls den 28 april 2022 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning till aktieägarna med ett kontant belopp om 2,00 SEK per aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Styrelsen kommer att fastställa avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning omkring den 20 april 2023, och senast före den tidpunkt då aktierna som emitteras i Företrädesemissionen är registrerade hos Bolagsverket. Detta innebär att de aktier som emitteras i Företrädesemissionen inte kommer att få ta del av utdelningen som beslutades på årsstämman den 28 april 2022. Ett separat offentliggörande kommer att ske när avstämningsdagen för erhållande av utdelning har beslutats av styrelsen.

För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske enligt följande: i första hand ska tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjas för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; i andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och i tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas part som garanterat Företrädesemissionen, i förhållande till ställda garantiåtaganden och, i den mån detta inte kan göras, genom lottning.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden.

Befintliga aktieägare, inklusive Athanase Industrial Partners, Redstone Investment Group SA, Ribbskottet AB, Måns Flodberg samt Bolagets VD Robert Rosenzweig, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av de ny emitterade aktierna i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 50,4 procent av Företrädesemissionen, eller cirka 49,6 MSEK. Redstone Investment Group SA kommer att erlägga teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av den tilläggsköpeskilling som Redstone Investment Group SA är berättigad till.

Athanase Industrial Partners har åtagit att garantera cirka 49,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,7 MSEK. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt garanterad.

Tecknings- och garantiåtagandena lämnas vederlagsfritt. Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkrade genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Athanase Industrial Partners har av Aktiemarknadsnämnden beviljats undantag från budplikten för det fall att Athanase Industrial Partners aktieinnehav i DistIT, genom att fullgöra sitt tecknings- och/eller garantiåtagande, skulle motsvara eller överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att bevilja Athanase Industrial Partners ett undantag från budplikt till följd av uppfyllande av garantiåtagande är att beslutet om Företrädesemission godkänns av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de företrädda aktierna vid den Extra Bolagstämman, exklusive de aktier som innehas och företräds av Athanase Industrial Partners och att aktieägarna informeras inför den Extra Bolagsstämman om det maximala antalet aktier och röster Athanase Industrial Partners kan inneha om det tecknar aktier med stöd av garantiåtagandet.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

22 mars 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 mars 2023 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 mars 2023 Offentliggörande av prospekt
24 mars 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 mars – 6 april 2023 Handel i teckningsrätter
28 mars – 11 april 2023 Teckningsperiod
11 april 2023 Offentliggörande av det preliminära utfallet i Företrädesemissionen
12 april 2023 Offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen

Ändringsavtal avseende tilläggsköpeskilling kopplat till förvärv av EFUEL

I samband Företrädesemissionen har Bolaget ingått ett ändringsavtal avseende betalning av den tilläggsköpeskilling som kan komma att utgå till säljaren av EFUEL. Enligt det ursprungliga avtalet skulle en tilläggsköpeskilling om 140 MSEK betalas då EFUEL uppnådde ett bruttoresultat om 70 MSEK på rullande tolvmånadersbasis. Enligt tilläggsavtalet förfaller cirka 127,8 MSEK av tilläggsköpeskillingen till betalning två år efter det att tilläggsköpeskillingen har fastställts. Tilläggsköpeskillingen förfaller dock inte till betalning före det tidigare av den dag då av Bolaget utstående obligationer har återbetalats i sin helhet eller den 16 juni 2025. Resterande cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen ska erläggas i samband med ingåendet av ändringsavtalet genom utfärdande av ett skuldebrev. Säljaren har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 12,2 MSEK i Företrädesemissionen och betala teckningspriset genom kvittning av fordran om cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen. Vidare har säljaren av EFUEL rätt till ränta motsvarande 10 MSEK på grund av att utbetalningen av tilläggsköpeskillingen skjutits upp. Räntan förfaller till betalning i samband med att resterande del av tilläggsköpeskillingen förfaller till betalning.

Seniora icke säkerställda inlösenbara obligationer med rörlig ränta med förfall 2025 (”Obligationerna”)

Enligt Villkoren för Obligationerna har det skett ett brott mot kovenanterna genom att Bolaget inte upprätthållit ett förhållande om maximalt 4.0x mellan nettoskuld och EBITDA. I enlighet med Villkoren har Bolaget, från den 22 februari 2023, 60 kalenderdagar att återställa kovenantbrottet. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer därför även att användas för att återställa det brott mot den kovenanten som skett.

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget även att inleda ett skriftligt förfarande i syfte att ändra vissa delar av Villkoren och för att erhålla undantag och samtycken från innehavarna av Obligationerna. Bolaget avser att genom det skriftliga förfarandet uppnå följande i förhållande till Obligationerna:

 • Erhålla de undantag som är nödvändiga för uppskjutande av resterande del av tilläggsköpeskillingen som kan utgå till säljaren av EFUEL, Redstone Investment Group SA och för utfärdandet av skuldebrevet om cirka 12,2 MSEK, i enlighet med ovan; och
 • Inhämta samtycke från innehavarna av Obligationerna avseende att likviden från Företrädesemissionen ska få beaktas i beräkningen av EBITDA för att avgöra om utbetalningen av den utdelning som beslutades vid årsstämman 2022 är tillåten enligt Villkoren.

För att Bolagets förslag ska kunna antas krävs det att innehavare av motsvarande 2/3 av Obligationerna som är företrädda i det skriftliga förfarandet röstar för förslagen. För beslutsförhet krävs att minst 20 procent av det totala utestående nominella beloppet av Obligationerna deltar i det skriftliga förfarandet.

Bolaget har säkerställt röstningsåtaganden från innehavare av Obligationer motsvarande 128,5 MSEK, cirka 43 procent, av det utestående nominella beloppet för Obligationerna för att rösta till förmån för Bolagets förslag i det skriftliga förfarandet. För att säkerställa dessa åtaganden har det överenskommits att ändra Villkoren så att för det fall innehavare av Obligationer som representerar minst 10 procent av det nominella beloppet så kräver, ska minst 20 procent av det nominella beloppet för Obligationerna lösas in senast den 24 februari 2024. Bolaget har även i samband med detta åtagit sig att betala en avgift om 3 MSEK som ska fördelas pro rata mellan innehavarna av Obligationer.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar Finansiell Rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirma DLA Piper Sweden KB är legal rådgivare till DistIT och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperna”) eller något annat finansiellt instrument i DistIT AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som DistIT AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i DistIT AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar DistIT AB aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling.

Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar DistIT AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig DistIT AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.