DistIT förvärvar EFUEL (Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB), ett av Sveriges största bolag inom elbilsladdning

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”). Genom förvärvet förstärker DistIT ytterligare sin exponering mot elbilsladdning, en av de mest definierade strukturella trenderna. Köpeskillingen uppgår till 185 MSEK, varav 45 MSEK erläggs i kontanter och 140 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i DistIT, förutsatt att bolagsstämman i Bolaget beslutar om sådan emission. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Därutöver tillkommer potentiellt en villkorad tilläggsköpeskilling om 140 MSEK.

Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar. DistIT förväntar sig att marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren.

EFUEL (EFUEL.SE) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk och ”preferred” partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare. EFUEL förväntas omsätta 120 MSEK under 2021 till en EBIT-marginal om minst 10%, och är prognostiserat att öka intäkterna med 70-100% per år de kommande åren. Marginalen förväntas att gradvis förstärkas av ökande och återkommande tjänsteförsäljning och vidareutveckling av egna varumärken inom tillbehör tillsammans med DistIT-gruppen. Genom förvärvet flyttar DistIT fram sina positioner och såväl koncernens omsättning som resultat per aktie på helårsbasis förväntas öka redan under innevarande räkenskapsår. Ovan nämnda villkorade köpeskilling ska utbetalas när väl EFUEL levererar ett bruttoresultat om 70 MSEK på rullande 12 månadersbasis, när helst så sker i framtiden. EFUEL har 5 MSEK i nettoskuld och ingen långfristig skuldfinansiering.

EFUEL är idag DistIT-gruppens största kund av tillbehör inom segmentet elbilsladdning och bolagen har tillsammans utvecklats starkt inom området. Tillsammans ser bolagen en tydlig och stark gemensam framtid med vidareutveckling och expansion även utanför dagens marknader.

Vidare ser DistIT stora möjligheter att med EFUELs etablerade position mot slutkund och installationspartners vidareutveckla produktsortimentet inom elbilsinfrastruktur samt närliggande produktområden såsom smarta hem. Därutöver kommer DistIT-gruppens närvaro i marknader för elbilsladdning att understödja och på så sätt ytterligare accelerera vidare expansion för EFUEL. EFUEL kommer även att dra fördel av DistIT-gruppens övriga produktsortiment, logistik, tillgång till finansiering och möjligheter till produktutveckling.

Robert Rosenzweig, VD DistIT: ”Förvärvet av EFUEL visar att vi står stadigt i vår strategi mot strukturella tillväxttrender och vi bedömer att elbilsladdning och smart grids kommer att vara en av de absolut starkaste trenderna under de kommande åren. Vi är väldigt imponerade av EFUELs utveckling och starka marknadsposition, som vi är övertygade ännu bara är i sin linda.

Rasmus Bender, VD EFUEL: ”EFUEL har en väldigt positiv utveckling och det är självklart tillfredsställande att det uppmärksammas på det här sättet. Branschen för elbilsladdning är lika delar underbar och utvecklingsbar. Tillsammans med DistIT kan vi fortsätta med det vi är bäst på – att göra det enkelt för folk att äga elbil. Detta samgående innebär egentligen bara att vi kan göra det ännu snabbare, större och bättre. Jag är oerhört stolt över EFUEL och nu även över att vara en del av DistIT.

Jonas Helmikstøl, VD Easee AS: ”Vi ser positivt på samgåendet mellan EFUEL och DistIT och ser framför oss att det kommer att ytterligare accelerera EFUELs vidareutveckling som viktig strategisk partner i en pågående internationalisering. Vi har haft ett starkt samarbete de senaste åren, vilket stärks för varje år som går.

Förvärvet förväntas slutföras senare under dagen. Styrelsen i DistIT har föreslagit extra bolagsstämma i Bolaget den 3 september 2021 att besluta om den riktade nyemissionen, vilken omfattar högst 1 626 286 aktier till en emissionskurs motsvarande cirka 86,09 kr per aktie. Emissionskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för DistIT-aktien under 90 handelsdagar före den 23 juli 2021. För det fall den extra bolagsstämman inte beslutar om nyemissionen enligt styrelsens förslag ska istället kontant vederlag om 140 MSEK utgå. Den extra bolagsstämman föreslås vidare besluta om ett nytt teckningsoptionsprogram, riktat till anställda i EFUEL. Kostnaden för detta program uppgår till 10 MSEK för DistIT. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Genom nyemissionen blir EFUELs ägare, bland annat VD Rasmus Bender, aktieägare i DistIT. Rasmus Bender har åtagit sig att under en period om ett år behålla samtliga sina aktier i DistIT, och därefter maximalt avyttra 25% av aktierna per år under en fyraårsperiod.

Läs mer om EFUEL på deras hemsida efuel.se

DistIT acquires EFUEL (Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB), one of Sweden’s largest companies within electric vehicle charging

Today, DistIT AB (publ) (“DistIT” or the “Company”) has entered into an agreement to acquire 100% of the shares in Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (“EFUEL”). Through the acquisition, DistIT further strengthens its exposure to electric vehicle charging, one of the most defined structural trends. The purchase price amounts to SEK 185 million, of which SEK 45 million is paid in cash and SEK 140 million through a directed new issue of shares in DistIT, provided that the extraordinary general meeting in the Company resolves on such new issue. Notice of the extraordinary general meeting is published today in a separate press release. Further, a conditional purchase price of SEK 140 million may be paid in cash.

The acquisition constitutes a significantly strengthened, additional exposure to one of the most defined structural trends and societal changes today. In the coming years, DistIT expects the market for electric vehicle charging infrastructure in the Nordics to grow by 70-100% per year.

EFUEL (EFUEL.SE) is one of the largest companies in Sweden in electric vehicle charging with a market share of approximately 30% of the charging boxes delivered. For the past three years, EFUEL has been a strategic and preferred partner to Easee, a world-leading manufacturer of electric vehicle chargers. EFUEL is expected to have sales of SEK 120 million during 2021 at an EBIT margin of at least 10%, and is forecasted to increase revenues by 70-100% in the coming years. The margin is expected to be gradually strengthened by increasing and recurring service sales and further development of own brands in accessories together with the DistIT group. Through the acquisition, DistIT is advancing its positions and both the group's sales and earnings per share on a full-year basis are expected to increase already during the current financial year. The above-mentioned conditional purchase price shall be paid once EFUEL delivers a gross profit of SEK 70 million on a rolling 12-month basis at any time in the future. EFUEL has 5 million in net debt and no long-term debt financing.

Today, EFUEL is DistIT group's largest customer of accessories in the electric vehicle charging segment and the companies have together had a strong development in the area. Together, the companies envisage a clear and strong joint future with further development and expansion also outside of today's markets.

Furthermore, DistIT sees great opportunities with EFUEL's established position towards end-customers and installation partners to further develop the product range within electric vehicle infrastructure and associated product areas, such as smart homes. In addition, DistIT group's presence in markets for electric vehicle charging will support and hence additionally accelerate further expansion for EFUEL. Also, EFUEL will benefit from DistIT group's product range, logistics, access to financing and opportunities for product development.

Robert Rosenzweig, CEO of DistIT: “The acquisition of EFUEL shows that we are firm in our strategy towards structural growth trends and we asses that electric vehicle charging and smart grids will prove to be one of the strongest trends during the coming years. We are very impressed by EFUEL's development and strong market position, which we are convinced yet is only in its infancy.”

Rasmus Bender, CEO of EFUEL: “EFUEL has a very positive development and it is obviously satisfactory that it is noticed in this way. The industry for electric vehicle charging is equally wonderful and developable. Together with DistIT we can continue with what we are best at – making it easy for people to own an electric vehicle. This merger just means that we can do it even faster, bigger and better. I am extremely proud of EFUEL and now also of being part of DistIT.”

Jonas Helmikstøl, CEO of Easee AS: “We are positive to the merger between EFUEL and DistIT and envisage that it will accelerate EFUEL's further development as an important strategic partner in an ongoing internationalization. We have had a great collaboration in recent years, which is strengthened with each year passing.”

The acquisition is expected to be completed later today. The board of directors of DistIT has proposed an extraordinary general meeting of the Company, to be held on 3 September 2021, to resolve on the directed new issue of shares, which comprises a maximum of 1,626,286 shares at an issue price corresponding to approximately SEK 86.09 per share. The issue price is based on the volume-weighted average price of the DistIT share during 90 trading days before 23 July 2021. In the event the extraordinary general meeting does not resolve on the new issue in accordance with the board’s proposal, a cash consideration of SEK 140 million shall be paid instead. The extraordinary general meeting is further proposed to resolve on a new warrant program, directed at employees of EFUEL. The cost for DistIT for this program amounts to SEK 10 million. Notice of the extraordinary general meeting is published today in a separate press release.

Through the new share issue, EFUEL's owners, including CEO Rasmus Bender, will become shareholders in DistIT. Rasmus Bender has undertaken to retain all his shares in DistIT during a period of one year and thereafter to sell a maximum of 25% of his shares per year during a four-year period.

Read more about EFUEL on their website efuel.se

Försäljningen av DistIT Fastigheter AB har slutförts i enlighet med tidigare pressmeddelanden

Köpeskilling för aktierna i Bolaget är 61,7 MSEK baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 102 MSEK. Köparen har löst bankskulden i bolaget på cirka 44 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK. Slutlig reglering sker efter tillträdesdagen.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se
eller
Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB
Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

DistIT: Septon förvärvar genom dotterbolaget LiteNordic 60% av aktierna i TiGHT LED AB och expanderar möjligheterna med ett erbjudande av EMV-produkter

Varumärket TiGHT LED har sedan starten 2016 visat en stabil tillväxt inom Led belysning riktat mot teater, kulturhus, broadcast och arkitektoniska applikationer inom B2B.

Fokus har riktats mot att designa och producera unika och kostnadseffektiva LED-produkter riktat mot den professionella ljusmarknaden.

LiteNordic förvärvar 60% av det nystartade bolaget TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Resterande 40% ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets management.

Bolagsstrukturen ger TiGHT LED AB tillgång till en väl fungerande distributionsmodell i Skandinavien genom LiteNordic, samtidigt får TiGHT som producent stora möjligheter att expandera närvaron till andra exportmarknader.

TiGHT LED AB isolerat beräknas generera en omsättning på 12 milj SEK med en estimerad Ebit på drygt 11% under första verksamhetsåret.

Magnus Löndén VD och koncernchef i Septon-gruppen " Förvärvet följer DistIT-koncernens uttalade mål om ett ökat inslag av EMV i produktmixen. Genom förvärvet får vi en etablerad serie produkter med en omedelbar marknadsnärvaro. Samtidigt säkerställer vi fortsatt utveckling av varumärket TiGHT genom den breda kompetens som grundarna tillför bolagsgruppen"

Petter Nilssen VD i TiGHT " Vi är stolta över att ha teamet i LiteNordic med oss i den fortsatta utvecklingen av TiGHT. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder de produkter de förtjänar. Genom Septon-gruppen skapar vi en plattform som ger oss de tillväxtmöjligheter vi historiskt sett saknat".    

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se (magnus@septon.se) 

eller

Magnus Löndén, CEO Septon Electronic AB

Mobil: +46 73 399 89 90
Email: Magnus@septon.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB

Tel: +46 8 463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 11:30 CET.

DistIT har tecknat bindande aktieöverlåtelseavtal för försäljning av DistIT Fastigheter AB

DistIT AB har fullföljt tidigare avsiktsförklaring, som informerats om den 22 februari 2019 och ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal beträffande försäljning av samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB ("Bolaget").

Bolaget äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun, som tidigare använts av dotterbolaget SweDeltaco AB som både kontor och lager. Köparen är Gregelbet 2 AB och tillträde till fastigheten är beräknad till mitten av september 2019 förutsatt att överenskomna tillträdesvillkor då är uppfyllda.

Preliminär köpeskilling för aktierna i Bolaget är cirka 61 MSEK baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 102 MSEK. Köparen ska på tillträdesdagen säkerställa att Bolagets bankskuld, cirka 41 MSEK, löses i sin helhet. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK. Slutlig reglering sker efter tillträdesdagen.

Robert Rosenzweig, VD DistIT säger – "Försäljningen av fastigheten i Tullinge som tidigare inhyst SweDeltaco ABs lager och kontor har sedan november 2018 varit ett pågående arbete. Detta har nu resulterat i ett bindande aktieöverlåtelseavtal där fastigheten kan fortsätta att utvecklas tillsammans med en ny ägare. Samtidigt realiserar DistIT AB en tillgång vilket innebär en förstärkning av DistIT ABs fortsatta utveckling av sina dotterbolag och sin verksamhet."

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 14:00 CET.

DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB

Försäljningen beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07:00 CET.

Septon har fullföljt förvärvet av Lydrommet i Norge och Danmark

Som tidigare offentliggjorts den 29 maj 2018 har parterna undertecknat bindande överlåtelseavtal och beräknad tillträdesdag angavs till första halvan av juni. Septon har idag fullföljt förvärv av Lydrommet i Norge och Danmark.

Förvärvet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter. Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion och samordning av framtida utveckling och investeringar i en förstärkt Septon-grupp.

Stockholm den 12 juni 2018

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se 

Septon Electronic AB
Magnus Löndén, VD och koncernchef 
Mobil: +46 73 399 8990
E-post: magnus.londen@septon.se 

www.septon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juni 2018 kl. 12.00 CET.

Septon förvärvar Lydrommet och expanderar i Norge och Danmark

Septon Electronic AB ("Septon") har ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i norska Lydrommet AS och i Lydrommet Danmark A/S (tillsammans "Lydrommet" eller "Bolaget").

Lydrommet redovisade 2017 en omsättning på 101 MNOK samt ett rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) om 1,7 MNOK. Köpeskillingen uppgår till 29 MSEK (motsvarar ett skuldfritt värde om 31 MSEK).

Förvärvet av Lydrommet innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast är verksamt inom professionella ljusprodukter från Martin by Harman Professional.

Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion och samordning av framtida utveckling och investeringar i en förstärkt Septon-grupp.

Lydrommet Norge bildades 1978 och Lydrommet Danmark 2009, de två bolagen har haft samma huvudägare sedan starten. Bolaget är idag en ledande distributör av framför allt professionella AV-produkter för B2B-marknaden. Lydrommet representerar ledande internationella varumärken från Harman som t.ex. AKG, JBL, BSS, AMX, Crown och Soundcraft. Lydrommet har idag 31 anställda varav 19 i Norge (Oslo) och 12 i Danmark (Århus). Bolagets huvudfokus ligger inom försäljning, projektering och service.

Förvärvet bedöms initialt påverka DistITs vinst per aktie marginellt positivt. Förvärvet medför en goodwill om ca 6 MSEK. Med ökade marginaler i Lydrommet vilket förväntas stegvis uppnås under 2019 och 2020 är effekten tilltagande positiv. Septon beräknas tillträda förvärvet under första halvan av juni och konsoliderar Lydrommet från sådant datum. Ledande befattningshavare i Lydrommet kommer att stanna kvar efter förvärvet.

Magnus Löndén, VD och koncernchef i Septon: "Vi välkomnar Lydrommets medarbetare till Septon-gruppen och ser fram emot en spännande utveckling. Tillsammans blir vi en pan-skandinavisk ledande aktör med resurser att fortsätta utveckla vårt erbjudande med produkter och tjänster inom AV-teknik och ljusprodukter med ökande IT-innehåll vilket skapar nya möjligheter för oss att erbjuda intressanta paketlösningar för våra kunder".

Rådgivare till Septon i samband med förvärvet är Grant Thornton och Kanter Advokatbyrå.

Stockholm den 29 maj 2018

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB (publ)
Arne Myhrman, t.f. VD och koncernchef
Mobil +46 73 383 6467
E-post: arne.myhrman@distit.se 

Septon Electronic AB
Magnus Löndén, VD och koncernchef 
Mobil: +46 73 399 8990
E-post: magnus.londen@septon.se 

www.septon.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018 kl. 11:15 CET.

DistIT AB FÖRVÄRVAR RESTERANDE 10 % I AURORA GROUP HOLDING A/S

Styrelsen i DistIT AB har vid styrelsemöte den 24 april 2018 beslutat att fullfölja förvärvet av bolagsledningens minoritetspost om 10 % i Aurora Group Holding A/S i enlighet med tidigare överenskommelse i samband med förvärvet av Aurora Group A/S i april 2013 från Solar A/S.

Det totala förvärvspriset uppgår till totalt 158,1 MSEK. Bolaget har sedan 2013 haft en positiv försäljningsutveckling och förbättrat resultat efter avskrivningar. Verksamhetsåret 2017 redovisas en omsättning om 874 MSEK med ett redovisat resultat efter avskrivningar om 48,9 MSEK.

Bolagets ackumulerade resultat efter avskrivningar åren 2013 – 2017 uppgår till drygt 141 MSEK.

Arne Myhrman, tf VD DistIT AB kommenterar;

"Aurora har sedan förvärvet och under VD Henrik Finnedals ledning ytterligare förstärkt sin marknadsledande position. Bolaget har under DistITs ägande ökat sin omsättning med över 50 % och resultatet före avskrivningar har fördubblats. Utgångspunkten framöver är nu att tillsammans med alla anställda fortsätta att utveckla bolagets möjligheter. Aurora har de bästa förutsättningar för detta."

Henrik Finnedal, VD Aurora Group Danmark A/S kommenterar;

"Vi inom Aurora ser nu fram emot nya utvecklande år tillsammans med DistIT som ägare. 

DistIT har med sin finansiella styrka och sitt industriella kunnande varit en viktig förutsättning för bolagets positiva utveckling under dessa år. Som ägare har DistIT samtidigt givit oss ett tydligt självständigt ansvar att utveckla vår verksamhet."

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Henrik Finnedal, VD Aurora Group Danmark A/S

Mobil: +45 30 33 93 90

E-mail: hfi@auroragroup.eu

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl.15:00 CET. 

SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB

SweDeltaco AB (SweDeltaco) dotterbolag till DistIT AB (publ) förvärvar Winther Wireless AB ("Winther"). Winther är en ledande nischdistributör med fokusering på trådlösa nätverkslösningar för inom- och utomhusbehov. Kunderna finns framför allt inom B2B. Winther representerar som distributör bl.a. Ubiquity Networks, Mikrotik och Teltonika. Winther har även ett affärsområde där affärsidén är att erbjuda bredbandsabonnemang via bredbandslänk/luftfiber som alternativ till markfiber. Winthers huvudkontor ligger i Åkersberga. Under räkenskapsåret 2016/2017 omsatte Winther 77,7 MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) på 4,0 MSEK. Winther har under de fyra senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med drygt 175 % och uppvisat 4,7 % i rörelsemarginal i genomsnitt. Winther har blivit tilldelat DI Gasell priset 3 år i rad av tidningen Dagens Industri.

Köpeskillingen uppgår till 4,2 MSEK beräknat på de 80 % av aktierna i Winther som förvärvas i ett första skede samtidigt som ett ägarlån på 3,4 MSEK återbetalas. Därtill har Winther en finansiell nettoskuld om ca 5,0 MSEK. Förvärvet finansieras av befintlig kassa och DistIT koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet proforma, räknat på de senaste 12 månaderna, påverkar vinsten per aktie i DistIT-koncernen marginellt positivt.

Grundaren och VD i Winther medverkar i förvärvet och kommer att inneha 20 procent av antalet aktier och röster i Winther fram till första halvåret 2021 då SweDeltaco kommer att förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Winthers resultatutveckling under perioden 2019-2020. DistIT-koncernen går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv och att utveckla bolag tillsammans med ledningen i målbolagen. DistIT bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som DistIT som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier. Winther kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt dotterbolag till SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat lager och logistik.

Parterna har per den 31 oktober 2017 undertecknat bindande överlåtelseavtal med omgående tillträde.      

"Winther är ett tillväxtbolag inom nätverk. Med köpet av Winther förstärker vi våra strategiska nätverksprodukter samt kan erbjuda våra kunder en helhet när det gäller nätverk. Vi kan även erbjuda lösningar till våra kunder med Winthers kompetens.", säger Ali Motazedi, VD på SweDeltaco.

Vi ser stora fördelar med att framöver ingå i Swedeltaco/DistIT koncernen. Vi säkrar vår marknadsposition och kan fortsätta vår tillväxt i en ännu snabbare takt. Vi tillför en unik kompetens till våra kunder tillsammans genom förvärvet", säger Morten Winther VD, för Winther."

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 15:00 CET.