DistIT förvärvar EFUEL (Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB), ett av Sveriges största bolag inom elbilsladdning

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om förvärv av 100% av aktierna i Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (”EFUEL”). Genom förvärvet förstärker DistIT ytterligare sin exponering mot elbilsladdning, en av de mest definierade strukturella trenderna. Köpeskillingen uppgår till 185 MSEK, varav 45 MSEK erläggs i kontanter och 140 MSEK genom en riktad nyemission av aktier i DistIT, förutsatt att bolagsstämman i Bolaget beslutar om sådan emission. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Därutöver tillkommer potentiellt en villkorad tilläggsköpeskilling om 140 MSEK.

Förvärvet utgör en väsentligt förstärkt, ytterligare exponering mot en av dagens mest definierade strukturella trender och samhällsförändringar. DistIT förväntar sig att marknaden för elbilsladdningsinfrastruktur i Norden kommer att växa med 70-100% per år de kommande åren.

EFUEL (EFUEL.SE) är ett av de största bolagen i Sverige inom elbilsladdning med en marknadsandel om cirka 30% av alla levererade laddboxar. Sedan tre år tillbaka är EFUEL en strategisk och ”preferred” partner till Easee, som är en världsledande producent av elbilsladdare. EFUEL förväntas omsätta 120 MSEK under 2021 till en EBIT-marginal om minst 10%, och är prognostiserat att öka intäkterna med 70-100% per år de kommande åren. Marginalen förväntas att gradvis förstärkas av ökande och återkommande tjänsteförsäljning och vidareutveckling av egna varumärken inom tillbehör tillsammans med DistIT-gruppen. Genom förvärvet flyttar DistIT fram sina positioner och såväl koncernens omsättning som resultat per aktie på helårsbasis förväntas öka redan under innevarande räkenskapsår. Ovan nämnda villkorade köpeskilling ska utbetalas när väl EFUEL levererar ett bruttoresultat om 70 MSEK på rullande 12 månadersbasis, när helst så sker i framtiden. EFUEL har 5 MSEK i nettoskuld och ingen långfristig skuldfinansiering.

EFUEL är idag DistIT-gruppens största kund av tillbehör inom segmentet elbilsladdning och bolagen har tillsammans utvecklats starkt inom området. Tillsammans ser bolagen en tydlig och stark gemensam framtid med vidareutveckling och expansion även utanför dagens marknader.

Vidare ser DistIT stora möjligheter att med EFUELs etablerade position mot slutkund och installationspartners vidareutveckla produktsortimentet inom elbilsinfrastruktur samt närliggande produktområden såsom smarta hem. Därutöver kommer DistIT-gruppens närvaro i marknader för elbilsladdning att understödja och på så sätt ytterligare accelerera vidare expansion för EFUEL. EFUEL kommer även att dra fördel av DistIT-gruppens övriga produktsortiment, logistik, tillgång till finansiering och möjligheter till produktutveckling.

Robert Rosenzweig, VD DistIT: ”Förvärvet av EFUEL visar att vi står stadigt i vår strategi mot strukturella tillväxttrender och vi bedömer att elbilsladdning och smart grids kommer att vara en av de absolut starkaste trenderna under de kommande åren. Vi är väldigt imponerade av EFUELs utveckling och starka marknadsposition, som vi är övertygade ännu bara är i sin linda.

Rasmus Bender, VD EFUEL: ”EFUEL har en väldigt positiv utveckling och det är självklart tillfredsställande att det uppmärksammas på det här sättet. Branschen för elbilsladdning är lika delar underbar och utvecklingsbar. Tillsammans med DistIT kan vi fortsätta med det vi är bäst på – att göra det enkelt för folk att äga elbil. Detta samgående innebär egentligen bara att vi kan göra det ännu snabbare, större och bättre. Jag är oerhört stolt över EFUEL och nu även över att vara en del av DistIT.

Jonas Helmikstøl, VD Easee AS: ”Vi ser positivt på samgåendet mellan EFUEL och DistIT och ser framför oss att det kommer att ytterligare accelerera EFUELs vidareutveckling som viktig strategisk partner i en pågående internationalisering. Vi har haft ett starkt samarbete de senaste åren, vilket stärks för varje år som går.

Förvärvet förväntas slutföras senare under dagen. Styrelsen i DistIT har föreslagit extra bolagsstämma i Bolaget den 3 september 2021 att besluta om den riktade nyemissionen, vilken omfattar högst 1 626 286 aktier till en emissionskurs motsvarande cirka 86,09 kr per aktie. Emissionskursen baseras på den volymviktade genomsnittskursen för DistIT-aktien under 90 handelsdagar före den 23 juli 2021. För det fall den extra bolagsstämman inte beslutar om nyemissionen enligt styrelsens förslag ska istället kontant vederlag om 140 MSEK utgå. Den extra bolagsstämman föreslås vidare besluta om ett nytt teckningsoptionsprogram, riktat till anställda i EFUEL. Kostnaden för detta program uppgår till 10 MSEK för DistIT. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Genom nyemissionen blir EFUELs ägare, bland annat VD Rasmus Bender, aktieägare i DistIT. Rasmus Bender har åtagit sig att under en period om ett år behålla samtliga sina aktier i DistIT, och därefter maximalt avyttra 25% av aktierna per år under en fyraårsperiod.

Läs mer om EFUEL på deras hemsida efuel.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.