Delårsrapport april – juni 2020

Andra kvartalet, apr – jun 2020

 • Total omsättning minskade med 27,3 MSEK, eller 5,1 procent, till 505,4 MSEK (532,7). Bakom detta låg försäljningsminskningar i Aurora, Septon och försäljningsökningar i Deltaco och Sominis.
 • De försäljningsminskningar som uppstått förklaras till stor del av butiksnedstängningar och evenemangsbegränsningar relaterade till statliga restriktioner på grund av Covid-19.
 • Bruttomarginalen minskade till 22,1 procent (23,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 11,7 MSEK (-3,1). Rörelseresultatet under kvartal två 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 12,5 MSEK.
 • Statliga stöd relateradetill Covid-19 hade en positiv påverkan på EBIT under kvartalet om 7,4 MSEK, till större delen i form av permitteringsstöd redovisat som övriga intäkter. Övriga statliga stöd är redovisade som reducerade rörelsekostnader.
 • Periodens resultat ökade till 3,8 MSEK (-6,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,26 kr (-0,66).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 136,4 MSEK (108,5).
 • Likvida medel den sista juni uppgick till 52,5 MSEK i kassa samt 102,3 MSEK i totala outnyttjade checkräkningskrediter.

Perioden, janjun 2020

 • Total omsättning minskade med 17,9 MSEK, eller 1,6 procent, till 1 070,3 MSEK (1 088,2).
 • Bruttomarginalen minskade till 21,4 procent (22,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 21,1 MSEK (1,7). Rörelseresultatet under perioden 2019 belastades dock av omstruktureringskostnader om 16,5 MSEK, vilket medförde ett justerat EBIT om 18,2 MSEK.
 • Periodens resultat ökade till 8,1 MSEK (-5,8).
 • Resultatet per aktie ökade till 0,55 kr (-0,62).
 • Omsättning från egna märkesvaror (EMV) för hela DistIT-koncernen ökade till 271,2 MSEK (234,5).

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Årsstämman beslutade, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av Covid-19, att inte lämna någon utdelning för 2019.
 • För att möta osäkerheten och den negativa utvecklingen i marknaden beslutade DistIT om att genomföra korttidspermitteringar i de flesta dotterbolagen i koncernen. Permitteringarna drogs, med några få undantag, alla tillbaka i olika steg under kvartalet på grund av ökad aktivitet då en lägre bemanning bedömdes påverka affärsutvecklingen negativt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

 

VD HAR ORDET

Kvartalet i korthet DistIT uppnådde som helhet ett relativt starkt kvartal trots utmaningarna med Covid-19. EBIT ökade till 11,7 MSEK mot -3,1 MSEK i samma period föregående år trots att totalomsättningen för gruppen i kvartalet minskade med 5,1 procent. Andra kvartalet 2019 innehöll omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK som nu bidragit till en lägre kostnadsstruktur.

Ett relevant varulager är nyckeln i vår roll som lönsam distributör och vi arbetar ständigt med att lagerhålla en balanserad uppsättning av produkter. Den pågående pandemin har dock gett oss anledning att ytterligare anpassa lagersammansättningen för att tillföra likviditet men även för att säkerställa att våra produkter passar nya marknadsförutsättningar. Som ett led i detta har vi tagit rörelseresultatpåverkande kostnader, om cirka 2,5 MSEK, i kvartalet för att sälja ut trögrörligt lager, vilket dock gett oss förbättrad likviditet och på sikt lägre lagerhanteringskostnader. Detta har haft en något negativ effekt på bruttomarginalerna i framförallt Deltaco men även i Aurora. Covid-19 – åtgärder och effekter Koncernens fokus på kassaflöde, omstruktureringar och förbättrade processer under 2019 gjorde att vi effektivt kunde hantera Covid-19. Med en stabil ledningsstruktur i dotterbolagen kunde vi implementera en rad åtgärder för att mildra negativa effekter av pandemin såsom:

 •  Erhållande av utökade leverantörskrediter.
 • Säkring av adekvat permitteringsstöd samt andra åtgärder från myndigheter för de olika delarna i verksamheten.
 • Utökad kostnadskontroll.
 • Prioritering av utvecklingsprojekt, trots lägre personalnärvaro på grund av permitteringar.

Under pandemin har vi sett en ökad försäljning i digitala kanaler, även hos kunder med omnikanalsstrategier. Ren fysisk butiksförsäljning har drabbats negativt. En konsekvens av detta är att vi under krisen har accelererat vårt arbete mot digitalisering och uppbyggnad av egna varumärken. Som ett led i detta har vi även gjort en rad rekryteringar av nyckelkompetenser. Strategi
Koncernens strategi bygger vidare :

 • Koncept med egna profilerade varumärken.
 • Nya försäljningskanaler med fokus på digitalt.
 • Utökad marknadsföringskompetens i digitala kanaler.
 • Stärkta interna kommersiella processer.
 • Fortsatt integration av Aurora och Deltaco med gemensamma processer för att uppnå stordriftsfördelar och en skalbar IT- och


kostnadsstruktur.

Strategin handlar om att öka vår relevans hos slutkonsument, våra kunder och leverantörer. En skalbar plattform med en gemensam bottenplatta möjliggör att tillväxt kan konverteras till vinst.

Vägen framåt
Framöver ser vi fortsatta utmaningar inom A-brands med, för branschen, naturliga tapp av leverantörer. Detta vägs bland annat upp av livscykel-förvaltning av produkter och leverantörer och fokus på att bygga varumärken, såväl i butik som digitalt.

Vi ser en god tillväxt inom koncepten gaming och smarta hem, där vi fortsätter att lansera nya produkter inom sortimenten. Vi utökar vår marknadsföring för att etablera koncepten som egna varumärken. Exempelvis kommer gaming-konceptet L33T att profileras starkare under hösten och även inriktas mot nya kanaler. Deltacos sortiment inom elbilsladdning har börjat säljas i handeln och bearbetas i nya kanaler. Lanseringen av det nya konceptet Deltaco Office går enligt plan och hade initial lansering i maj.

I de kommande kvartalen kommer vi fortsätta att förstärka organisationen med nyckelkompetenser och avsätta resurser för digitalt varumärkesbyggande. Förmågan att hjälpa e-handlare och omnikanalskunder med att bygga digital trafik kommer i ökande grad bli en framgångsfaktor.

Avslutningsvis står vi stabilt rustade finansiellt med likvida medel om 52,5 MSEK och en nettoskuld som minskat till 137,3 MSEK. Detta möjliggör en acceleration av vår strategiplan samt ger utrymme för potentiella förvärv.
Robert Rosenzweig
VD och koncernchef DistIT AB (publ)

Delårsrapporten finns att hämta på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

PhilipGunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

 

 

 

Fulltecknat teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i DistIT AB

Det av årsstämman 2020 beslutade erbjudandet om teckningsoptioner i DistIT AB blev fulltecknat och alla deltagare i programmet tog sin fulla allokering. Teckningsoptionsprogrammet delades mellan nio ledande befattningshavare i DistIT, Aurora & Deltaco samt Septon.

Robert Rosenzweig, CEO: ”Vi ser väldigt positivt på att alla dessa nyckelpersoner ser med tillförsikt på bolagets framtid. Genom det här programmet säkerställer vi ett bredare engagemang från alla bolagets delar för att uppnå våra gemensamma mål.” Detaljer om optionsprogrammet finns att läsa på DistIT ABs hemsida.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Kommuniké från årsstämma i DistIT AB (publ)

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2019 framlagda resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Styrelsens tidigare förslag om 1,25 kronor per aktie i utdelning för 2019 har återtagits. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens nya förslag att ingen utdelning för 2019 lämnas. Stämman beslutade att balanserade vinstmedel, 301 554 906 kronor tillsammans med årets resultat, 1 206 748 kronor totalt 302 761 654 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Stefan Charette, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Anders Bladh. Stämman utsåg Stefan Charette till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade om ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 900 000 kronor som fördelas enligt följande;

 • Styrelsens ordförande: 375 000 SEK (oförändrat).
 • Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 175 000 SEK per ledamot (oförändrat).

Det beslutades att arvode ej skall utgå för kommittéarbete. Arvode till styrelsens ordförande och till styrelsens ledamöter är oförändrat jämfört med föregående år.

Stämman informerades om att eventuellt arbete utöver ordinarie styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara överenskommet direkt mellan bolaget och den ledamot det berör. Detta förfarande har tillämpats tidigare och omfattningen av dessa konsultarvoden redovisas särskilt i årsredovisningen.

Arvode åt revisorn beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB. Grant Thornton har meddelat att som huvudansvarig revisor kvarstår auktoriserade revisorn Daniel Forsgren.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att samma principer som antogs vid årsstämman 2019 även skall gälla för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningens principer innebär att styrelsens ordförande årligen senast den 15 oktober ska sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen fram till det att den tionde största ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som representerar mer än 5 % av bolagets aktier tillfrågats. Om färre än tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner, livförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar samt andra icke-monetära förmåner såsom företagsbil. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar och incitamentsprogram baserade på teckningsoptioner. En fullständig redogörelse av beslutet finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram

Stämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emission av högst 379 854 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 379 854 nya aktier i DistIT AB. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska endast tillkomma vissa av DistIT-koncernens ledande befattningshavare. Utspädningen vid fullt utnyttjande av detta incitamentsprogram som är utestående kommer att motsvara cirka 2,4 procent. De fullständiga villkoren finns på bolagets hemsida, www.distit.se.

Godkännande av transaktioner med närstående

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om köp av konsulttjänster från Alpstigen AB, UCS Industrial IT AB och One Economy AB.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om maximalt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Vidare kan sådana emissioner ske mot kontant betalning, genom apport och kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering av bolagets verksamhet.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på DistITs hemsida, www.distit.se.

DistIT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Robert Rosenzweig, VD och koncernchef DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
E-mail: Robert.Rosenzweig@distit.se
 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 730 86 96 82
E-mail: Philip.Gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Tel: 08463 83 00
E-mail: Certifiedadviser@penser.se

Informationen lämnades av ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 20 april 2020, kl. 14:00 CET.

DistIT ABs årsredovisning 2019

DistIT ABs årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se

Årsredovisningen distribueras inte till aktieägare via post per automatik. Den kan i stället hämtas på DistIT ABs webbplats.
En svensk version bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Gunnarsson, Group CFO, philip.gunnarsson@distit.se, 073 086 96 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 mars 27, 2020.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Fjärde kvartalet, okt – dec 2019

 • Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Omsättningsminskningen i ett kombinerat Aurora och Deltaco om 45,7 MSEK kompenserades av effektivitetshöjningar om 11,0 MSEK, vilket bidrog till 2,8 MSEK högre EBIT för dotterbolagen gemensamt.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 38,0 MSEK (31,9). De annonserade omstruktureringskostnaderna för integrationen av Aurora och Deltaco upphörde i kvartal tre 2019.
 • Periodens resultat ökade till 29,5 MSEK (21,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,34 kr (1,69).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 ökade till 193,0 MSEK.
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (21).

Perioden, jan – dec 2019

 • Omsättningen ökade till 2 330,9 MSEK (2 272,1), drivet av en försäljningsökning för samtliga dotterbolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 16,1 MSEK (72,2). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerat EBIT1 uppgick till 71,6 MSEK (72,2).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat efter skatt med 44,5 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 41,4 MSEK (43,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,12 kr (3,26).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 minskade till 193,0 MSEK (232,1).
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (22).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Kostnadssynergierna av det färdigställda omstruktureringsarbetet av Aurora och Deltaco har fullt realiserats i kvartal fyra och den nya gemensamma organisationen fokuserar på förbättringsarbetet i verksamheten och att genomföra DistITs strategi kring EMV och korsförsäljning. Process- och systemintegrering fortlöper enligt plan.
 • Investeringstakten i egna märkesvaror ökade väsentligt, med förstärkt organisation och färdigställandet av nya koncept med ett högre teknikinnehåll. Vi har även fokuserat på att utveckla planerings- och logistikprocesser för att kunna realisera försäljningsvolymer av nya koncept och att förbättra leveranssäkerhet och servicegrad till kunder.
 • Arbetet med extern korsförsäljning mellan dotterbolagen fortskrider med gradvis effekt på omsättningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 januari tillträdde Philip Gunnarsson som CFO.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Delårsrapport juli – september 2019

Tredje kvartalet, jul – sep 2019

 • Omsättningen minskade med 34,4 MSEK till 535,8 MSEK (570,2) jämfört med motsvarande period 2018, bakom detta ligger en ökning av försäljning till B2B och en minskning av försäljning till B2C.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -23,0 MSEK (25,7). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader inom Aurora om 8,8 MSEK under kvartalet samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerad EBIT uppgår därmed till 16,0 MSEK (25,7)
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat positivt med 44,5 MSEK, periodens resultat ökade därmed till 17,5 MSEK (15,2).
 • Resultatet per aktie ökat till 1,38 kr (1,16).

Perioden, jan – sep 2019

 • Omsättningen ökade till 1 624,1 MSEK (1 548,5), drivet av en försäljningsökning för samtliga bolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -21,9 MSEK (40,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat med 44,5 MSEK. Periodens resultat minskade till 11,9 MSEK (22,0).
 • Resultatet per aktie minskat till 0,78 kr (1,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1,6 MSEK (14,7).

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 

 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB slutfördes under perioden varvid koncernens nettoskuld minskade med cirka 102 MSEK.
 • Integrationen av Aurora och Deltaco fortlöpte enligt plan.
 • Som en följd av integrationen av Aurora och Deltaco har beslut fattats om ett gemensamt ERP-system varvid det bokförda värdet på Deltacos existerande ERP-system har skrivits ned.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erik Bech-Jansen lämnade sin tjänst som finanschef den 21 oktober. Från den 1 januari tillträder Philip Gunnarson som ordinarie CFO. Under perioden 21 oktober till 31 december kommer Jörgen Bender att vara interim CFO.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 16:30 CET. 

DistIT AB (publ) byter CFO, Erich Bech-Jansen lämnar sin tjänst med omedelbar verkan

Erik Bech-Jansen lämnar sin tjänst som CFO för DistIT AB (publ) den 21:a oktober 2019, med omedelbar verkan. Från den 1:a januari 2020 tillträder Philip Gunnarsson som ordinarie CFO för DistIT AB.

Philip Gunnarsson kommer närmast från en investerarroll på Athanase Industrial Partner, där han arbetat med DistITs företagsledning. Dessförinnan har han en lång erfarenhet av M&A och företagsfinansiering från Citigroup i London och Stockholm. DistIT AB (publ) vill förbättra sin finansiella rapportering mot marknaden, förstärka förvärvsförmågan och säkerställa att DistIT AB (pub) utvecklas till ett mer aktieägarvänligt bolag.

Philip Gunnarsson har en MSc inom finans från Imperial College London, BSc inom företagsekonomi samt nationalekonomi från Uppsala Universitet och studier vid Singapore Management University.

Jörgen Bender verkar som interim-CFO för DistIT AB (publ) från och med den 21:a oktober 2019. Jörgen Bender är en erfaren CFO av noterade bolag, bland annat som CFO för New Wave Group.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 9:45 CET.

Försäljningen av DistIT Fastigheter AB har slutförts i enlighet med tidigare pressmeddelanden

Köpeskilling för aktierna i Bolaget är 61,7 MSEK baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 102 MSEK. Köparen har löst bankskulden i bolaget på cirka 44 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK. Slutlig reglering sker efter tillträdesdagen.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Delårsrapport Q2 april – juni 2019

 Andra kvartalet, apr – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 532,0 MSEK (513,5), primärt drivet av B2B-segmentet. 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till -3,6 MSEK (8,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 15,6 MSEK. 
 • Resultatet efter omstruktureringskostnader minskade till -6,3 MSEK (3,1). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt via en ökad andel egna märkesvaror (EMV) och en högre andel B2B-försäljning. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till -16,1 MSEK (-37,4). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,59 SEK (0,18). 

Perioden, jan – jun 2019 

 • Omsättningen ökade till 1,088,3 MSEK (978,3). 
 • Rörelseresultat efter avskrivningar minskade till 1,1 MSEK (14,6). Rörelseresultatet har belastats 17, 9 MSEK varav 16,5 MSEK utgjordes av omstruktureringskostnader. 
 • Periodens resultat, efter omstruktureringskostnader, minskade till -5,6 MSEK (6,8). 
 • Bruttomarginalen utvecklades positivt drivet primärt av EMV. 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 56,0 MSEK (-19,7). 
 • Resultat per aktie minskade till -0,60 SEK (0,43). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 

 • DistIT koncernen har under andra kvartalet initierat en genomgripande omstrukturering för att identifiera och skapa marknads- och kostnadssynergier främst genom en sammanslagning av Aurora och Deltaco. Detta har inneburit att koncernens anställda har minskat med sammanlagt 19 personer, varav en majoritet i Deltaco- och Aurora-bolagen. Denne integrationen har slutförts under augusti månad, se Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 • Verksamheten i Sominis och Septon fortsätter att utvecklas positivt, dels drivet av gynnsamma förutsättningar för tradingverksamheten i Sominis, dels en fortsatt integrering av de förvärvade verksamheterna Lydrummet och TiGHT LED. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Efter periodens utgång har den genomgripande omstruktureringen slutförts vilket medfört omstruktureringskostnader om totalt 24,0 MSEK varav 7,5 MSEK belastar tredje kvartalet. Totalt har 33 personer berörts av omstruktureringen, varav 14 personer under Q3. 
 • Robert Rosenzweig, VD för DistIT AB, har utöver denna roll, även tills vidare tillträtt som VD för det sammanslagna Aurora/Deltaco. 

VD HAR ORDET 

FOKUS PÅ INTEGRATION OCH KONSOLIDERING AV AURORA OCH DELTACO 

Från en historiskt decentraliserad och autonom koncernstruktur med begränsad realisering av synergier och skalfördelar har DistIT nu gått över till en mer centraliserad struktur. Det för att få högre kostnadseffektivitet och för att skapa marknadssynergier för koncernens distribuerade produkter och egna märkesvaror. 

Värt att notera är att åtgärderna i första hand varit riktade mot den omfattande administrativa organisationen som har funnits och att bolaget därigenom fått en större rörlighet och ett större affärsmässigt fokus – något som kommer att gynna våra kunder och leverantörer i framtiden. 

Omstruktureringens sista steg avseende Aurora och Deltaco slutfördes under augusti. Vissa ytterligare förändringar kommer att ske inom administrationen under andra halvåret. Detta för ytterligare förenkla och effektivisera den interna administrationen. 

EFFEKT AV OMSTRUKTURERINGEN UNDER OCH EFTER Q2 

Omstruktureringen har berört totalt 33 anställda varav 4 konsulttjänster. Den samlade kostnaden för omstruktureringen har uppgått till 24,0 MSEK, varav 6,8 MSEK har utbetalats under Q2. Under Q3 och Q4 kommer ytterligare 11,0 MSEK att utbetalas och resterande 6,2 MSEK utbetalas under 2020.Redan under slutet av 2019 väntas omstruktureringen visa en positiv effekt. Kostnadsbesparingarna, när fullt realiserade, förväntas uppgå till 46,5 MSEK på helårsbasis senast 2021. 2 DISTIT AB – Q2 2019 ……………………..……….. 

UTVECKLINGEN FÖR SEPTON OCH SOMINIS 

Septon och Sominis har under kvartalet utvecklats gynnsamt och visat en tillfredställande tillväxt. Sominis’ förutsättningar i marknaden för trading har varit goda. Septon utvecklas enligt plan, med fortsatt integration av förvärvade bolag som en hög prioritet. Vidare intensifierar Septon sitt arbete med att utveckla EMV-sortiment inom flera produktområden. 

MARKNADSUTVECKLING 

Marknadsutvecklingen för försäljning till konsument (B2C) fortsätter att visa svaghetstecken, dels påverkat av svagare svensk valuta, dels en generell avmattning. Detta uppvägs dock av utvecklingen inom B2B-segmentet, där speciellt Deltaco har sett en god utveckling. 


UTSIKTER 

Det är Bolagets förväntning, att den genomförda omstruktureringen kommer att skapa en konkurrenskraftig koncern som är väl rustad för ytterligare tillväxt, såväl organisk som via förvärv. Fokus för DistIT framgent kommer att ligga mot att bättre möta våra kunders behov genom en signifikant satsning på försäljningsaktiviteter. 

FINANSIELL KALENDER 2019 

Delårsrapport januari – september 2019 offentliggörs 24 oktober 2019, kl. 08:00 

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB 
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser: 

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se 

DistIT äger, förvärvar och utvecklar nischföretag inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk, Professionellt Ljud och Ljus samt Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företagen har starka marknadspositioner och distribuerar produkter och tjänster som riktar sig till både konsumenter och företag. DistIT är noterat på Nasdaq First North sedan 19 april 2011 och omsatte 2 272 MSEK år 2018. 

För mer information om oss: www.distit.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 08:00 CET.