Delårsrapport juli – september 2019

Tredje kvartalet, jul – sep 2019

 • Omsättningen minskade med 34,4 MSEK till 535,8 MSEK (570,2) jämfört med motsvarande period 2018, bakom detta ligger en ökning av försäljning till B2B och en minskning av försäljning till B2C.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -23,0 MSEK (25,7). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader inom Aurora om 8,8 MSEK under kvartalet samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerad EBIT uppgår därmed till 16,0 MSEK (25,7)
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat positivt med 44,5 MSEK, periodens resultat ökade därmed till 17,5 MSEK (15,2).
 • Resultatet per aktie ökat till 1,38 kr (1,16).

Perioden, jan – sep 2019

 • Omsättningen ökade till 1 624,1 MSEK (1 548,5), drivet av en försäljningsökning för samtliga bolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till -21,9 MSEK (40,3). Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat med 44,5 MSEK. Periodens resultat minskade till 11,9 MSEK (22,0).
 • Resultatet per aktie minskat till 0,78 kr (1,58).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1,6 MSEK (14,7).

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019 

 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB slutfördes under perioden varvid koncernens nettoskuld minskade med cirka 102 MSEK.
 • Integrationen av Aurora och Deltaco fortlöpte enligt plan.
 • Som en följd av integrationen av Aurora och Deltaco har beslut fattats om ett gemensamt ERP-system varvid det bokförda värdet på Deltacos existerande ERP-system har skrivits ned.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erik Bech-Jansen lämnade sin tjänst som finanschef den 21 oktober. Från den 1 januari tillträder Philip Gunnarson som ordinarie CFO. Under perioden 21 oktober till 31 december kommer Jörgen Bender att vara interim CFO.

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 16:30 CET.