BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Fjärde kvartalet, okt – dec 2019

 • Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Omsättningsminskningen i ett kombinerat Aurora och Deltaco om 45,7 MSEK kompenserades av effektivitetshöjningar om 11,0 MSEK, vilket bidrog till 2,8 MSEK högre EBIT för dotterbolagen gemensamt.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 38,0 MSEK (31,9). De annonserade omstruktureringskostnaderna för integrationen av Aurora och Deltaco upphörde i kvartal tre 2019.
 • Periodens resultat ökade till 29,5 MSEK (21,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,34 kr (1,69).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 ökade till 193,0 MSEK.
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (21).

Perioden, jan – dec 2019

 • Omsättningen ökade till 2 330,9 MSEK (2 272,1), drivet av en försäljningsökning för samtliga dotterbolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 16,1 MSEK (72,2). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerat EBIT1 uppgick till 71,6 MSEK (72,2).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat efter skatt med 44,5 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 41,4 MSEK (43,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,12 kr (3,26).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 minskade till 193,0 MSEK (232,1).
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (22).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Kostnadssynergierna av det färdigställda omstruktureringsarbetet av Aurora och Deltaco har fullt realiserats i kvartal fyra och den nya gemensamma organisationen fokuserar på förbättringsarbetet i verksamheten och att genomföra DistITs strategi kring EMV och korsförsäljning. Process- och systemintegrering fortlöper enligt plan.
 • Investeringstakten i egna märkesvaror ökade väsentligt, med förstärkt organisation och färdigställandet av nya koncept med ett högre teknikinnehåll. Vi har även fokuserat på att utveckla planerings- och logistikprocesser för att kunna realisera försäljningsvolymer av nya koncept och att förbättra leveranssäkerhet och servicegrad till kunder.
 • Arbetet med extern korsförsäljning mellan dotterbolagen fortskrider med gradvis effekt på omsättningen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 januari tillträdde Philip Gunnarsson som CFO.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.