Publicerad 2014-05-08

Kommuniké från Deltaco AB (publ) årsstämma, 8 maj 2014

Utdelning 
I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,20 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2013. Avstämningsdag beslutades till tisdagen den 13 maj 2014. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj 2014. 

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden 
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår oförändrat med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 120 000 kronor per person. 

Val av revisor 
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB samt nyvaldes auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor. 

Ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att Deltaco AB byter namn till DISTIT AB. Genom namnbytet tydliggörs moderbolagets affärsidé och vision att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Norden och i Baltikum.

Bemyndigande
Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. 

Stockholm torsdagen den 8 maj 2014 

Deltaco AB (publ) 

Styrelsen