Publicerad 2018-05-03

DistIT placerar obligationer om 240 miljoner kronor

Den 26 april 2018 meddelade DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) att Bolaget kommer att undersöka möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer.

Idag har DistIT placerat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor med förfall i maj 2022 och en rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,0 procent. Bolaget avser att notera de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden avses användas för att återbetala existerande obligationslån om 100 miljoner kronor emitterat av Bolaget 2014, amortera upp till 90 miljoner kronor av Bolagets existerande banklån samt i Bolagets löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Lindahl har varit legal rådgivare.

Stockholm den 3 maj 2018

För mer information vänligen kontakta:

Arne Myhrman, tf. VD

+46 73 383 64 67

arne.myhrman@distit.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 19:00 CET.